Bộ đề thi học kỳ 2 môn sinh học 9 có đáp án

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 14:22

đề kiểm tra trong Đề thi học kỳ 2 Sinh 9 sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn học này 1 cách bài bản và khoa học nhất. Mỗi đề thi có đáp án kèm theo sẽ giúp các em có thể dễ dàng tự chấm điểm bài làm của mình. Qua đó các em học sinh lớp 9 sẽ nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài tập sinh học một cách đáng kể, giúp các em học tốt môn học này và chuẩn bị kiến thức nền tảng chắc chắn nhất để hoàn thành bài thi môn Sinh học với kết quả cao BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………… o0o………… BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MƠN SINH HỌCĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌCMƠN SINH HỌC LỚP ĐỀ SỐ TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút I Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Khoanh tròn chữ trước câu trả lời Đặc điểm sau quần xã sinh vật mà khơng quần thể sinh vật? a Mật độ c Độ đa dạng b Giới tính d Thành phần nhóm tuổi Nhóm sinh vật xếp vào nhóm động vật nhiệt? a Cá rô phi, cá chép, ếch, cá sấu c Cá sấu, thỏ, ếch, dơi b Bồ câu, mèo, thỏ, dơi d Bồ câu, cá rô phi, cá chép, mèo Độ đa dạng quần xã sinh vật thể ở: a số lượng cá thể nhiều b nhiều tầng phân bố c nhiều nhóm tuổi khác d số lượng lồi phong phú Đặc điểm sau không với ưa sáng mọc rừng? a Cành tập trung phần b Các cành phía sớm bị rụng c Các cành phía phát triển mạnh d Thân cao thẳng Tập hợp cá thể sinh vật quần thể: a Các cá chép sống hai hồ nước khác b Các thể cá chép, cá mè, cá rô sống ao c Các cá thể voi, khỉ, báo sống vườn bách thú d Các lúa ruộng lúa Hiện tượng tăng dân số tự nhiên do: a Số người sinh nhiều số người tử vong b Số người sinh số người tử vong c Số người sinh số người tử vong d Chỉ sinh ra, khơng tử vong Câu 2: (1,5 điểm) Hãy chọn nội dung cột A phù hợp với nội dung cột B vào cột trả lời Cột A Hải quỳ cua Giun đũa sống ruột người Sâu bọ sống nhờ tổ kiến, tổ mối Lúa cỏ dại cánh đồng Cây nắp ấm bắt mồi Cây phong lan bám thân gỗ II Tự luận (7,0 điểm) Cột B a b c d e Hội sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Cộng sinhsinh Cạnh tranh Kết 1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 6…… Câu 1: (1,5 điểm) Ưu lai gì? Nêu nguyên nhân tượng thối hóa? Câu 2: (2,0 điểm) a) (1,0 điểm) Giới hạn sinh thái gì? Cá rô phi Việt Nam phát triển cực thuận nhiệt độ bao nhiêu? b) (1,0 điểm) Trình bày đặc điểm để phân chia nhóm thực vật dựa vào khả thích nghi chúng với điều kiện chiếu sáng Mỗi nhóm lấy ví dụ minh họa Câu 3: (3,5 điểm) Giả sử quần xã sinh vật gồm loài sinh vật sau: Cỏ, châu chấu, ếch nhái, dê, gà rừng, cáo, vi sinh vật, mèo rừng, rắn lục đuôi đỏ a) (0,5 điểm) Chuỗi thức ăn gì? b) (2,0 điểm) Xếp sinh vật theo thành phần lưới thức ăn Sau xây dựng lưới thức ăn gồm chuỗi thức ăn từ quần xã sinh vật c) (1,0 điểm) Hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất nhiều vào năm ngối chí chúng vào nhà dân làm người dân hoang mang Các chuyên gia khoa học kết luận tượng cân sinh thái Em giải thích? Đáp án đề thi họcmơn Sinh học lớp I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời (Mỗi câu 0,25 điểm.) Câu Đáp án c b d c d a Câu 2: Nối cột (Mỗi câu 0,25 điểm.) Cột A Cột B c d a e b d II Tự luận (7,0 điểm) Câu Đáp án Câu - Ưu lai tượng thể lai F1 sức sống cao hơn, sinh Điểm 1,0 điểm trưởng nhanh hơn, phát triển mạn hơn, chống chịu tốt hơn, suất phẩm chất vượt trội cao trung bình bố mẹ - Nguyên nhân tượng thối hóa giao phối gần tự 0,5 điểm thụ phấn giao phấn Câu a) - Giới hạn sinh thái giới hạn chịu đựng thể sinh vật 0,5 điểm nhân tố sinh thái định Nằm giới hạn sinh vật yếu dần chết - Cá rô phi Việt Nam phát triển cực thuận nhiệt độ là: 300C 0,5 điểm b) Nhu cầu ánh sáng lồi thực vật khơng giống nhau: - Nhóm ưa sáng: gồm sống nơi quang đãng 0,25 điểm Ví dụ: 0,25 điểm - Nhóm ưa bóng: gồm sống nơi ánh sáng yếu, 0,25 điểm tán khác Ví dụ: Câu a) Chuỗi thức ăn dãy nhiều loài sinh vật quan hệ dinh dưỡng với Mỗi loài chuỗi thức ăn vừa sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ 0,25 điểm 0,5 điểm b) * Xác định thành phần sinh vật: 1,0 điểm * Lưới thức ăn: Vẽ đúng, khoa học 1,0 điểm c) - Rắn lục đuôi đỏ vốn sống rừng, diện tích rừng giảm, 0,5 điểm bớt nơi - Các loài thiên địch chúng môi trường cầy, cáo, mèo rừng giảm nhiều nạn săn bắt Bên cạnh thức ăn vốn ếch, nhái, … tương đối nhiều ĐỀ SỐ 0,5 điểm TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH KIỂM TRA GIỮA HK2 MÔN SINH LỚP Số báo danh học sinh: Năm học 2015 - 2016 Thời gian làm 45 phút Câu 1: (3,0 điểm) Hãy xác định mối quan hệ sinh vật thơng qua ví dụ sau Ví dụ Tên mối quan hệ (nói rõ lồi hay khác loài) Câu Hải quỳ tơm kí cư Trồng rau cải q dày nhiều yếu bị vàng úa chết Dây tơ hồng cành Sâu bọ sống nhờ tổ kiến, tổ mối Loài cọ mọc quần tụ thành nhóm Lúa cỏ dại cánh đồng (4,0 điểm) Việc tăng dân số nhanh dẫn đến hậu gì? Vì nói đặc trưng thành phần nhóm tuổi định đặc trưng lại quần thể người? Câu (3,0 điểm) Giả sử quần xã sinh vật gồm lồi sinh vật sau: Cỏ, châu chấu, ếch nhái, dê, gà rừng, cáo, vi sinh vật, mèo rừng, rắn lục đuôi đỏ a) (0,5 điểm) Xây dựng chuỗi thức ăn quần xã sinh vật nêu trên? b) (0,5 điểm) Xếp sinh vật theo thành phần hệ sinh thái? c) (1,0 điểm) Xây dựng lưới thức ăn từ quần xã sinh vật d) (1,0 điểm) Hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất nhiều vào năm ngối chí chúng vào nhà dân làm người dân hoang mang Các chuyên gia khoa học kết luận hiền tượng cân sinh thái Em giải thích? Đáp án đề thi họcmơn Sinh học lớp Câu Nội dung Cộng sinh khác loài Cạnh tranh (cùng lồi) Kí sinh (khác lồi) Điểm 0,5 x = 3,0 Hội sinh (khác loài) Hỗ trợ (cùng loài) Cạnh tranh (khác loài) * Việc tăng nhanh dân số dẫn dến hậu quả: 0,25 x = 2,0 - Thiếu nơi - Thiếu lương thực - Thiếu trường học, bệnh viện - Ô nhiễm môi trường - Tàn phá rừng tài nguyên - Chậm phát triển kinh tế - Tắc nghẽn giao thông - Tệ nạn xã hội gia tăng * Đặc trưng thành phần nhóm tuổi định đặc trưng lại quần thể người, vì: - Nhóm tuổi trước sinh sản (0 - 15 tuổi) nhiều chất lượng sống thấp, tuổi gánh nặng ăn học cho nhóm lại - Nhóm tuổi già (trên 65 tuổi) nhiều mà nhóm tuổi - 15 tuổi nhóm tuổi 65 đơn già thiếu chăm sóc cháu 1,0 x = 2,0 a) chuỗi thức ăn: 0,25 x = 0,5 - Cỏ  châu chấu  gà  vi sinh vật - Cỏ  gà  cáo  vi sinh vật b) Xếp sinh vật theo thành phần hệ sinh thái - SV sản xuất: Cỏ 0,5 - SV tiêu thụ bậc 1: Châu chấu, gà, - SV tiêu thụ bậc (bậc 3): Cáo, rắn lục đuôi đỏ, mèo rừng, ếch nhái c) Lưới thức ăn 1,0 d) - Rắn lục đuôi đỏ vốn sống rừng, diện tích rừng giảm, bớt nơi ở, rắn lục đuôi đỏ vốn ăn ếch, nhái,… Các lồi thiên địch chúng mơi trường cầy, cáo, mèo rừng 0,5 x giảm nhiều nạn săn bắt - Ngoài ra, rắn lục đỏ khơng phải lồi giá trị kinh tế nhiều lồi khác Thịt rắn nên không sử dụng làm thức ăn, ngâm rượu thuốc, nên chúng hội phát triển ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 2015 – 2016 TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Khoanh tròn vào ý A; B; C; D trả lời câu sau: Câu 1: Ngày nay, nhờ kĩ thuật giữ tinh đông lạnh, thụ tinh nhân tạo kĩ thuật kích thích nhiều trứng rụng lúc để thụ tinh, việc tạo lai kinh tế nhiều thuận lợi vật ni sau đây? A lợn B Gà lợn C Vịt cá D vịt Câu 2: Muốn trì ưu lai trồng trọt phải dùng phương pháp nào? A Cho lai F1 lai hữu tính với B Nhân giống vơ tính giâm, chiết, ghép… C Lai kinh tế dòng khác D Cho F1 lai với P Câu 3: Ưu lai biểu rõ lai phép lai sau đây? A P: AABbDD X AABbDD B P: AaBBDD X Aabbdd C P: AAbbDD X aaBBdd D P: aabbdd X aabbdd Câu 4: Tại nước ta phổ biến dùng thuộc giống nước, đực cao sản thuộc giống nhập nội để lai kinh tế? A Vì muốn tạo lai F1 cần nhiều đực, nên để giảm kinh phí ta nhập đực B Vì tạo nhiều lai F1 C Vì lai khả thích nghi với điều kiện khí hậu, chăn ni giống mẹ sức tăng sản giống bố D Vì giảm kinh phí lai sức tăng sản giống bố Câu 5: Phép lai gọi lai kinh tế? A Lai ngô Việt Nam với ngô Mêhicô B Lai lúa Việt Nam với lúa Trung Quốc C Lai cà chua hồng Việt Nam với cà chua Ba Lan trắng D Lai vàng Thanh Hóa với Hơn sten Hà Lan Câu 6: Tại lai dòng thuần, ưu lai biểu rõ F1? A Vì hầu hết cặp gen thể lai F1 trạng thái dị hợp B Vì hầu hết cặp gen thể lai F1 trạng thái đồng hợp trội C Vì hầu hết cặp gen thể lai F1 trạng thái đồng hợp lặn D Vì hầu hết cặp gen thể lai F1 trạng thái đồng hợp trội đồng hợp lặn Câu 7: Trong chăn nuôi, người ta giữ lại đực tốt làm giống cho đàn hay sai, sao? A Đúng, giống chọn lọc B Đúng, tạo dòng chủng nhằm giữ vốn gen tốt C Sai, giao phối gần gây thối hóa giống D Sai, đàn nên không chọn giống tốt Câu 8: Thành tựu bật chọn giống trồng nước ta lĩnh vực nào? A Chọn giống lúa, lạc, cà chua B Chọn giống ngơ, mía, đậu tương C Chọn giống lúa, ngô, đậu tương D Chọn giống đậu tương, lạc, cà chua Câu 9: Con lai kinh tế tạo vàng Thanh Hố Hơn sten Hà Lan, chịu khí hậu nóng, cho 1000 kg sữa/con/năm Đây thành tựu chọn giống vật nuôi thuộc lĩnh vực nào? A Công nghệ cấy chuyển phơi B Ni thích nghi C Tạo giống ưu lai (giống lai F1) D Tạo giống Câu 10: Nhân tố sinh thái A Các yếu tố vô sinh hữu sinh môi trường B Tất yếu tố môi trường C Những yếu tố môi trường tác động tới sinh vật D Các yếu tố môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên thể sinh vật Câu 26: Nhóm sinh vật sau tồn động vật ưa khơ? A Ếch, ốc sên, lạc đà B Ốc sên, giun đất, thằn lằn C Giun đất, ếch, ốc sên D Lạc đà, thằn lằn, kỳ nhông Câu 27: Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng máu từ thể vật chủ đặc điểm mối quan hệ khác loài sau đây? A Sinh vật ăn sinh vật khác C Cạnh tranh B Hội sinh D Kí sinh Câu 28: Quan hệ cá thể tượng “tự tỉa” thực vật mối quan hệ gì? A Cạnh tranh B Sinh vật ăn sinh vật khác C Hội sinh D Cộng sinh Câu 29: Địa y sống bám cành Giữa địa y mối quan hệ theo kiểu đây? A Hội sinh B Cộng sinh C Kí sinh D Nửa kí sinh Câu 30: Trong quần thể, tỉ lệ giới tính cho ta biết điều gì? A Tiềm sinh sản lồi B Giới tính sinh nhiều C Giới tính tuổi thọ cao D Giới tính tuổi thọ thấp Câu 31:Phát biểu sau không với tháp tuổi dạng phát triển? A Đáy tháp rộng B Số lượng cá thể quần thể ổn định C Số lượng cá thể quần thể tăng mạnh D Tỉ lệ sinh cao Câu 32: Tỉ lệ giới tính quần thể thay đổi chủ yếu theo: A Lứa tuổi cá thể tử vong không đồng cá thể đực B Nguồn thức ăn quần thể C Khu vực sinh sống D Cường độ chiếu sáng Câu 33: chế điều hòa mật độ quần thể phụ thuộc vào: A Sự thống mối tương quan tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong B Khả sinh sản cá thể quần thể C Tuổi thọ cá thể quần thể D Mối tương quan tỉ lệ số lượng đực quần thể Câu 34: Ở đa số động vật, tỉ lệ đực/cái giai đoạn trứng non nở thường là: A 50/50 B 70/30 C 75/25 D 40/60 Câu 35: Tập hợp cá thể quần thể sinh vật? A Tập hợp cá thể giun đất, giun tròn, trùng, chuột chũi sống cánh đồng B Tập hợp cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung ao C Tập hợp hoa mọc cánh rừng D Tập hợp ngô (bắp) cánh đồng Câu 36: Một quần thể chim sẻ số lượng cá thể nhóm tuổi sau: - Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con/ha - Nhóm tuổi sinh sản: 29 con/ha - Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/ha Biểu đồ tháp tuổi quần thể dạng nào? A Vừa dạng ổn định vừa dạng phát triển B Dạng phát triển C Dạng giảm sút D Dạng ổn định Câu 37: Một quần thể chuột đồng số lượng cá thể nhóm tuổi sau: - Nhóm tuổi trước sinh sản 44 con/ha - Nhóm tuổi sinh sản: 43 /ha - Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 /ha Biểu đồ tháp tuổi quần thể dạng nào? A Dạng ổn định B Dạng phát triển C Dạng giảm sút D Vừa dạng ổn định vừa dạng phát triển Câu 38: Một quần thể hươu số lượng cá thể nhóm tuổi sau: - Nhóm tuổi trước sinh sản: 25 con/ha - Nhóm tuổi sinh sản: 45 con/ha - Nhóm tuổi sau sinh sản: 15 con/ha Biểu đồ tháp tuổi quần thể dạng nào? A Dạng phát triển B Dạng ổn định C Vừa dạng ổn định vừa dạng phát triển D Dạng giảm sút Câu 39: Ví dụ sau quần thể sinh vật? A Các cá thể chim cánh cụt sống bờ biển Nam cực B Các cá thể chuột đồng sống đồng lúa C Các cá thể rắn hổ mang sống ba đảo cách xa D Rừng thông nhựa phân bố vùng Đông bắcViệt Nam Câu 40: Quần thể người dạng tháp tuổi hình sau Dạng tháp dân số già là: A Dạng a, b B Dạng b, c C Dạng a, c D Dạng c Đáp án đề thi họcmơn Sinh học lớp Mỗi câu 0,25 điểm: A 11 B 21 A 31 B B C C D A C C C 10 C 12 C 13 A 14 B 15 C 16 D 17 D 18 C 19 B 20 D 22 C 23 A 24 A 25 C 26 D 27 D 28 A 29 A 30 A 32 A 33 A 34 A 35 D 36 B 37 A 38 D 39 C 40 D ĐỀ SỐ Phòng GD&ĐT Tp Bn Ma Thuột KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ MÔN: SINH HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2.0 điểm) Mơi trường gì? lọai mơi trường chủ yếu? Câu 2: (2.0 điểm) a) Thế hệ sinh thái? b) Lấy ví dụ chuỗi thức ăn hệ sinh thái rừng nhiệt đới? Câu 3: (3.0 điểm) Qua thực hành tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương, em cho biết tác nhân chủ yếu gây ÔNMT địa phương gì? Đề xuất biện pháp hạn chế ƠNMT mà theo em hợp lí? Câu 4: (2.0 điểm) Nêu biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật? Câu 5: (1.0 điểm) Bản thân em gia đình em làm để góp phần bảo vệ môi trường Đáp án đề thi họcmơn Sinh học lớp Câu Trả lời Điểm - Môi trường nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao 1.0 quanh chúng, tác động trực tiếp gián tiếp lên sinh trưởng phát triển sinh vật - loại mơi trường sống chủ yếu 0.25 + Môi trường nước 0.25 + Môi trường mặt đất – khơng khí 02.5 + Mơi trường đất 0.25 + Môi trường sinh vật a) Là hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định bao gồm quẫn xã 1.0 khu vực sinh sống quần xã (sinh cảnh) b) Tùy học sinh lấy đủ thành phần chuỗi thức ăn 1.0 tự nhiên */ Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường địa phương: - Chất thải rắn dạng rác: Túi nilon, chai lọ, rác hữu cơ, rác vô 0.5 gây ô nhiễm nguồn đất, nước khơng khí - Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp ko tuân 0.5 theo qui định gây ô nhiễm nước, đất, khơng khí, nhiễm vào thể sinh vật 0.5 - Nước thải sinh hoạt chăn nuôi thải bừa bãi môi trường gây ô nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí */ Biện pháp hạn chế nhiễm đề xuất: 0.5 - Xử lí nước thải sinh hoạt, chăn nuôi trước thải môi trường 0.5 - Phân loại, vứt rác nơi quy định 0.5 - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đân công tác bảo vệ môi trường sống chung - Bảo vệ, trồng rừng, cấm khai thác khu rừng già, rừng đầu nguồn, 0.5 xử lí nghiêm minh vi phạm bị phát - Cấm săn bắn động vật hoang dã 0.5 - Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia để bảo vệ 0.5 loài sinh vật 0.5 - Ứng dụng KHCN vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật Học sinh liên hệ với thân gia đình từ đưa hành động cụ thể góp phần bảo vệ mơi trường địa phương nói riêng đất nước nói chung ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG THCS Giang Phong Môn: Sinh học Lớp: Thời gian: 45 phút I-Trắc nghiệm (3,0 điểm) 1.0 Khoanh tròn chữ A, B, C, D đứng trước câu trả lời Câu Nguyên nhân tượng thoái hoá giống: A Giao phấn sảy thực vật B Giao phối ngẫu nhiên động vật C Tự thụ phấn giao phấn giao phối gần động vật D Lai dòng chủng khác Câu Giao phối cận huyết là: A Giao phối cá thể khác bố mẹ B Lai kiểu gen C Giao phối cá thể kiểu gen khác D Giao phối sinh từ cặp bố mẹ bố mẹ với Câu Một nhóm cá thể thuộc lồi sống khu vực định, thời điểm định là: A Quần xã sinh vật C Hệ sinh thái B Quần thể sinh vật D Quan hệ hỗ trợ Câu Tảo quang hợp nấm hút nước hợp lại thành địa y Tảo cung cấp chất dinh dưỡng nấm cung cấp nước ví dụ về: A sinh B Cạnh tranh C Hội sinh D Cộng sinh Câu Nhóm ĐV nhiệt là: A Cá, chim, thú B Chim, thú, sát C sát lưỡng cư D Chim, thú Câu Đặc điểm quần xã khơng quần thể A số cá thể lồi B Cùng sống không gian xác định C Tập hợp quần thể thuộc nhiều lồi D tượng sinh sản II Tự luận (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Ưu lai gì? Tại không dùng thể lai F1 để nhân giống? Câu (2,0 điểm) Mơi trường gì? Kể tên nhân tố vơ sinh nhân tố hữu môi trường trường học Câu (3,0 điểm) Lưới thức ăn gì? Cho sơ đồ lưới thức ăn sau: HYPERLINK "https://i.vietnamdoc.net/data/image/2016/02/18/de-ktra-mon-sinh-hoc-lop-9.PNG" Hãy xác định tên sinh vật cho mắt xích lưới thức ăn Đáp án đề kiểm tra họcmơn Sinh học lớp I Trắc nghiệm: 1-C; 2-D; 3-B; 4-D; 5-D; 6-C (Mỗi ý 0,5 điểm) II Tự luận: Câu 1: (1,0 điểm) - Ưu lai tượng thể lai F1 ưu hẳn so với bố mẹ sinh trưởng, phát triển, chống chịu, suất - Ưu lai biểu rõ lai dòng kiểu gen khác nhau.Ưu lai biểu cao hệ F1 giảm dần hệ - Nếu nhân giống sang hệ sau gen lặn gây hại trạng thái đồng hợp biểu tính trạng Câu 2: (2,0 điểm) - Mơi trường nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao quanh chúng, tác động trực tiếp gián tiếp lên sống, phát triển sinh sản sinh vật - VD nhân tố vô sinh: Nước, đất, khơng khí, lớp học, bàn ghế - VD nhân tố vô sinh: Cây xanh, bạn, thầy giáo, giun, chim Câu 3: (3,0 điểm) - Lưới thức ăn: Chuỗi thức ăn nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn - Một lưới thức ăn: HYPERLINK "https://i.vietnamdoc.net/data/image/2016/02/18/dap-an-de-ktra-mon-sinh-hoc-lop9.PNG" ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP Đề số A MA TRẬN (BẢNG CHIỀU) Các mức độ nhận thức Các chủ đề Nhậ biết n TNKQ TL Thông hiểu TNKQ ứng TNKQ TL Câu I: 1,0 dụng di truyền Câu Chương I: SV MT Chương II: Hệ sinh thái Chương III: TL Tổng Câu Chương VI Phần Vận dụng Câu 2.1 1,5 Câu 2.2 0,25 Câu 2.7 Con 0,25 người Chương IV: Câu 2.6 Bảo vệ MT Câu 2.5 Câu 2.8 Câu 3.2 Câu 2.3 Câu 2.4 Câu 3.1 0,5 Tổng 1,0 câu câu 2,5 câu Câu 2,0 câu 0,5 2,0 Câu 2,75 câu 0,5 1,5 2,25 câu 0,5 0,5 2,0 Câu câu 4,5 1,0 2,0 câu 15 câu 1,0 10,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4,5 điểm) Câu 1: Hãy lựa chọn ghép thông tin cột B cho phù hợp thông tin cột A (1,5đ) Quan hệ với Cộng sinh Đặc điểm a) Sự hợp tác lợi sinh vật loài Hội sinh (sống gần sống thành bầy đàn,…) b)Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác, lấy Cạnh tranh chất dinh dưỡng, máu…từ sinh vật c)Gồm trường hợp động vật ăn thịt mồi, động Kí sinh vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ,… d)Sự hợp tác lợi hai lồi sinh vật Sinh vật ăn e)Khi nguồn sống không đủ cho sinh vật, sinh vật sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác mơi trường Các lồi kìm hãm phát triển Hợp tác loài g, Sự hợp tác loài sinh vật bên lợi bên khơng lợi khơng hại Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chữ (A, B, C, D, E) đứng trước phương án trả lời mà em cho đúng: (2đ) Quan hệ sinh vật ví dụ sau, đâu quan hệ cộng sinh: A Sâu bọ sống tổ kiến tổ mối B Trâu ăn cỏ cánh đồng cỏ C Cá ép bám vào rùa biến, nhờ cá đưa xa D Tảo, tôm cá sống hồ nước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Một nhóm cá thể thuộc loài sống khu vực định, thời điểm định khả sinh sản tạo thành hệ là: A Quần xã sinh vật B Quần thể sinh vật C Hệ sinh thái D Tổ sinh thái Tác động lớn người tới mơi trường tự nhiên từ gây nhiều hâu xấu là: A Khai thác khoáng sản B Săn bắt động vật hoang dã C Phá hủy thảm thực vật, đốt rừng lấy đất trồng trọt D Chăn thả gia súc Những hoạt động người gây ô nhiễm môi trường là: A Các chất thải từ hoạt động sinh hoạt công nghiệp, bụi bặm nham thạch núi lửa B Các chất bảo vệ thực vật, chât phóng xạ lũ lụt C Các chất thải từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, chất bảo vệ thực vật chất phóng xạ D Các chất thải từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, chất bảo vệ thực vật, chất phóng xạ, bụi bặm nham thạch núi lửa lũ lụt Trong tài nguyên sau, tài nguyên tài nguyên tái sinh: A Khí đốt thiên nhiên, C Than đá B Nước D Bức xạ mặt trời Tài nguyên vĩnh cửu là: A Nước C Gió B Đất D Dầu lửa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nguyên nhân phá hoại nhiều đến hệ sinh thái biển là: A Săn bắt mức động vật biển B Phá rừng ngập mặn để nuôi tôm C Phá rừng ngập mặn để xây dựng khu du lịch D Các chất thải công nghiệp theo sông đổ biển Vi khuẩn sống ruột già người mối quan hệ: A Cộng sinh cạnh tranh B sinh cộng sinh C sinh cạnh tranh D sinh sinh vật ăn sinh vật E khác Câu 3: Chọn cụm từ thích hợp số cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống ( ) câu: (1đ) Những dạng tài nguyên sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt gọi tài nguyên tái sinh A Quặng sắt B Tài nguyên đất C Năng lượng gió D Tài nguyên lượng thủy triều Đặc trưng quần thể là: đặc trưng tỉ lệ giới tính (tỉ lệ đực/cái), thành phần nhóm tuổi, A Tỉ lệ sinh sản B Mật độ quần thể C Tỉ lệ tử vong D Độ đa dạng II Tự luận ( 5,5 điểm) Câu 4: Ưu lai gì? Cho ví dụ (1đ) Câu 5: Trình bày hậu việc chặt phá rừng.(1,5đ) Câu 6: Theo em nguồn lượng chủ yếu người tương lai gì? Giải thích (1đ) Câu 7: Thế mật độ quần thể? Mật độ quần thể tăng hay giảm phụ thuộc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vào yếu tố nào, cho ví dụ (2đ) ... 12 C 13 A 14 B 15 C 16 D 17 D 18 C 19 B 20 D 22 C 23 A 24 A 25 C 26 D 27 D 28 A 29 A 30 A 32 A 33 A 34 A 35 D 36 B 37 A 38 D 39 C 40 D ĐỀ SỐ Phòng GD&ĐT Tp Bn Ma Thuột KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC...BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN SINH HỌC LỚP ĐỀ SỐ TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút... khoa học kết luận tượng cân sinh thái Em giải thích? Đáp án đề thi học kì môn Sinh học lớp I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời (Mỗi câu 0 ,25 điểm.) Câu Đáp án c b d c d a Câu 2: Nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kỳ 2 môn sinh học 9 có đáp án, Bộ đề thi học kỳ 2 môn sinh học 9 có đáp án, b) (2,0 điểm) Xếp các sinh vật trên theo thành phần của 1 lưới thức ăn. Sau đó xây dựng 1 lưới thức ăn gồm 4 chuỗi thức ăn từ quần xã sinh vật trên.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay