Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các trường đại học tự chủ tài chính tại khu vực tp hcm

154 14 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HOÀNG THỊ LIÊN PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI KHU VỰC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HOÀNG THỊ LIÊN PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI KHU VỰC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN PHƯỚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN PHƯỚC Luận văn thạc sỹ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ gồm: T T P G T S T S P G T S C h P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH –ĐTSĐH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ : G : tên H iớ N Ng : N : ày, T Ch : M : uy K S ên ế H CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI KHU VỰC TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán trường Đại học tự chủ tài khu vực TP.HCM Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế tốn Từ đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn trường Đại học tự chủ tài khu vực TP HCM III- Ngày giao nhiệm vụ : 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 22/7/2017 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS.TS TRẦN PHƯỚC KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn Trường Đại học tự chủ tài khu vực TP HCM” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Hoàng Thị Liên Phương ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Phước, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi từ suốt q trình học tập làm luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Đại học Công nghệ TP.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho thân tác giả cho khóa học cao học kế tốn 15SKT21 Tác giả muốn gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, lãnh đạo Viện đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa quý giảng viên Khoa Kế toán trường Đại học Công nghệ TP.HCM tạo điều kiện tốt suốt trình học tập, nghiên cứu, thực bảo vệ luận Tác giả xin chân thành cảm ơn toàn thể Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, quý Thầy/cô chuyên gia toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM,Trường Đại học Tài Marketing TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Mở TP.HCM dành thời gian quý báu để trả lời phiếu khảo sát cung cấp thông tin hữu ích để tác giả thực nghiên cứu Sau xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tác giả trình làm luận văn Học viên thực luận văn Hoàng Thị Liên Phương TĨM TẮT Mục tiêu nâng cao chất lượng thơng tin nói chung chất lượng thơng tin kế tốn sở giáo dục nhà nước nói riêng ngày trở thành mối quan tâm chung tồn xã hội Do đó, có nhiều nghiên cứu vấn đề Việt Nam giới Tuy nhiên, chủ đề trước xoay quanh vấn đề nghiên cứu thông tin kế tốn có chất lượng bên ngồi doanh nghiệp nước, quan nhà nước nói chung sở giáo dục nhà nước nói riêng hạn chế Trong nghiên cứu này, mục tiêu tác giả tìm hiểu tìm hiểu mối quan hệ yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn trường Đại học tự chủ tài TP HCM Nghiên cứu trả lời câu hỏi: "Tiêu chí quy mơ chất lượng thơng tin kế tốn?" "Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán?" Và "Ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng thơng tin kế tốn trường Đại học tự chủ tài TP HCM?" Thu thập lý luận, thu kết từ nghiên cứu trước trực tiếp gián tiếp liên quan đến chủ đề, tác giả hình thành quy mô ban đầu chất lượng thông tin kế toán; 06 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn bao gồm mơi trường pháp lý, trị, kinh tế, văn hố giáo dục, kiểm soát; Giải quyết, mẫu giả thuyết nghiên cứu với bảng câu hỏi điều tra Kể từ đó, tác giả tiến hành điều tra khảo sát thực tế, tổng hợp kết điều tra liệu điều tra từ tháng đến tháng sử dụng Excel SPSS Thơng qua q trình đánh giá quy mô; Kiểm tra độ tin cậy (Cronbach alpha coefficient); Giá trị quy mơ (phân tích yếu tố phát EFA), giả thuyết nghiên cứu (mơ hình hồi quy tuyến tính), trình bày kết nghiên cứu bao gồm 06 yếu tố mà tất có ảnh hưởng tích cực (+) đến chất lượng thơng tin kế toán trường Đại học tự chủ tài TP HCM Trong số đó, 02 yếu tố gây ảnh hưởng mạnh mẽ môi trường pháp lý (β= 0,378) mơi trường trị (β = 0.249) yếu tố lại có tác động không mức cao: môi trường kinh tế (β = 0.221), mơi trường kiểm sốt ((β = 0.151), mơi trường giáo dục (β = 0,149) môi trường văn hoá (β = 0.106) Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn trường Đại học tự chủ tài TP HCM Tuy nhiên, khuyến nghị nói chung chất, khơng cụ thể vào khía cạnh yếu tố góp phần Và hạn chế chủ đề Một hạn chế khác phạm vi nghiên cứu không đa dạng, tập trung vào trường Đại học tự chủ tài TP HCM, số lượng mẫu khơng cao, kết khơng nhiều Vì vậy, nghiên cứu tiếp theo, tác giả nghiên cứu xây dựng chế tăng cường kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội cho đơn vị tự chủ Tài để tăng cường hiệu sử dụng nguồn lực đơn vị khác ngồi cơng lập trường Đại học, Cao đẳng giao quyền thí điểm đổi chế hoạt động nước ABSTRACT An Objective to improve the quality of information in general and the quality of accounting information in the state educational institutions in particular is increasingly a general concern of the whole society Therefore, there have been quite a few researches on this issue both Viet Nam and around the world However, the former main topics revolved around the issues of the research of in quality accounting information outside national enterprises, while those in public agencies in general and the state educational institutions in particular are very limited In this study, the author's goal is to understand and understand the relationship between the factors affecting the quality of accounting information at the HCMC University of Financial Self-Regulation HCM This study will answer the question: "What criteria is the scale of quality accounting information?" "What factors affect the quality of accounting information?" And "What is the effect of this factor on the quality of accounting information in the financial institutions in Ho Chi Minh City? Collecting theories, and deriving results from previous, direct and indirect studies related to the topic, the author has formed the initial scale of the quality of accounting information; 06 factors affecting the quality of accounting information including legal, political, economic, cultural, educational and control contexts; Solve, sample hypothesis research with questionnaires Since then, the author has conducted fieldwork, aggregated results and investigated survey data from January to June using Excel and SPSS Through the scale assessment process; Cronbach alpha coefficient; The value of scale (analysis of EFA detection factors), and study hypotheses (linear regression models), etc Thesis presents research results including six elements that all have pictures Positive (+) on the quality of accounting information at the University of financial autonomy in HCMC HCM Of these, the two most influential factors were the legal context (β = 0.378) and the political context (β = 0.249) The other factors also had an impact but not a high level: (Β = 0.221), context of control (β = 0.151), educational context (β = 0.146) and cultural context (β = 0.106) Đ 1 n Lu ôn nâ Ph ần m ềHệ th ốn E g K Đ ơn vị an L u ô nC c Đ n T rư nN ội d F u Đ ơn vị an Tự ch ủ tài Tự ch ủ tài Đ ơn vị an h/ ch ị 5 5 5 5 5 5 5 PHỤ LỤC 03 PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI KHU VỰC TP.HCM Kính gửi: Q Anh/ Chị Tơi tên là: Hồng Thị Liên Phương, học viên khoá 15SKT21, ngành Kế toán trường Đại học Cơng Nghệ Tp Hồ Chí Minh Tơi thực luân văn tốt nghiệp đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế tốn Trường Đại học tự chủ tài khu vực TP HCM ” Câu trả lời Anh/Chị cho câu hỏi quý giá nghiên cứu tơi đóng góp nhiều việc tìm nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn Trường Đại học tự chủ tài khu vực TP HCM nói riêng nước nói chung; qua kết từ nghiên cứu sở hỗ trợ cho trường nghiên cứu nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị cách tác động hợp lý vào nhân tố Kết khảo sát nhằm mục đích nghiên cứu tìm hiểu thực tế để hồn thành luận văn cao học, khơng nhằm mục đích khác Tơi mong nhận vấn Anh/Chị Xin quý Anh/Chị vui lòng cho xin ý kiến quý Anh/Chị cách trả lời câu hỏi khoanh tròn vào số mà Anh/chị cho phù hợp với nhận định theo quy ước: 1- Rất không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Không có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý trả lời câu hỏi đây: PHẦ N A: CHẤ T LƯỢ T h ô n T h ô n T h ô n g Thơng tin kế tốn Thơng tin kế tốn PHẦN B: KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG MTP M 1ĐẾN CHẤT L ôi tr Lu ật ng ân sá C c Th ôn g tin C h u ẩ n MTC M T tr 10 11 12 T í n h t K h u y n Á p 13 14 M T K trư ờn g tài ch ín h C h ấ t Sự hỗ trợ củ M ôi tr 5 15 Q u y m ô h S 16 ự 17 18 19 M T G c Cá c áp lự Ch ín h sá ch Th u nh ập M ôi tr T r ì n h 21 Ch ất 20 kế to án kh u 22 23 24 M T V 25 C h ấ t lCh ín h sá Ch ất lư ợn M ôi tr C h ủ 5 V 26 iệ c đ ấ u Q 27 u a n S 28 ự n g M M T ôi 29 Hệ th ch ất lư ợn g th ôn C 30 ầ n Q 31 uy ch ếCá 32 c nTự 33 ch ủ tài Rất chân thành cảm ơn Anh/chị dành thời gian quý báu để hoàn tất bảng câu hỏi khảo sát Nếu Anh/chị quan tâm đến kết nghiên cứu, gửi bảng tóm tắt đến Anh/chị qua Email sau nghiên cứu hồn tất Vui lòng cung cấp địa email Anh/chị: …………………………………………………………………… Nếu có thể, xin Anh/chị vui lòng cho biết số thông tinnhân Tôi cam đoan giữ bí mật thơng tin mà anh/chị cung cấp Họ tên: …………………………………………… Cơng việc/chức vụ/phòng ban cơng tác: ………………………………… Đơn vị công tác: …………………………… Thâm niên công tác:…………………………………………………………… Mọi ý kiến đóng góp thơng tin xin liên hệ: Hoàng Thị Liên Phương (ĐT: 0979.515.967; Email:phuonghl@cntp.edu.vn) PHỤ LỤC 04 DANH SÁCH CBVC - GIẢNG VIÊN KHẢO SÁT S T T Ê N T Ng Ph Tr uy ó ườ ễn Ph Hi Tr ng Võ Tu ó ườ yể Tr Hi Tr ng Ph ạm ưở ườ Xu Ph ng Tr ng Tạ Th ó ườ an Ng Tr Nh ng Tr uy ân ườ ễn Ng viê Nh ng Tr uy ân ườ ễn Tạ viê Nh ng Tr Th ân ườ ị viê Tr ng Tr Nh ần ân ườ viê Tr ng Th Tr ưở ườ Do Ph ng Tr ng 10 Ng uy ó ườ ễn Tr trư Tr ng 11 Đỗ Ng ưở ườ ọc Ph ng Tr ng 12 Vũ Th ó ườ 13 ịPh trư Tr ng Tr ạm ưở ườ 14 Th Ng ng Tr ng Tr uy ưở ườ 15 ễn Đặ ng Ph ng Tr ng ó ườ Tấ Tr trư Tr ng 16 Lê Ng ưở ườ ọc Ph ng Tr ng 17 Dư ơn ó ườ g trư ng Ho Tr ởn Tr Đạ 18 Ng uy ưở ườ ễn Tr ng Tr ng 19 Lê Th ưở ườ 20 ịTr ng Ph ng Tr ần ó ườ 21 Th Ph trư Tr ng Tr an ưở ườ 22 Ng Hu ng Ph ng Tr ỳn ó ườ h Gi Tr Tr ng 23 Ch u ản ườ Th Gi g Tr ng 24 Ph ạm ản ườ Th g ng Đị a ng xu danu du tat nh du hu ent 23 du du du du du du du du du du p.e du du du du du du du du 3 3 3 4 4 4 5 Tr ần Th Lư ơn g Đi nh Th Đà o Th Bù i Ng Lê Ng ọc Tri ệu Th Ng uy ễn Ph an Th Võ Th ị Ng uy ễn Ng uy ễn Ng uy ễn Hù yn hNg uy ễn Tr ần Th Ph an Th Ng uy ễn Ng uy ễn Lê Tr ươ Ch im Th Ph ạm An Đặ ng Th Ng uy ễn Bù i Th Võ Đì nh Ti Tr ần Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ du du du du du du du du du du du du du du ph uo ng du ph uo pnhg uo dngu du du du du du du du du vn 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 Lê Ho àn Ph an Hu Ng uy ễn Ph ạm Vi Vă n Th Ng uy ễn Ng uy ễn Đặ ng Vă Ph ạm Mi Tr ần Vă Ph an Xu Ng uy ễn Lê Vă nPh ạm Ng Trị nh Ti Lê Th àn Lạ i Vă Ng uy ễn Du Đi nh Na Ho àn gHo àn gLê Ho àn Trị nh Th Lê Th ị Đi nh Th Ng uy ễn Bù i chí nh Gi ản g Gi ám đố Gi ám đố Tr ưở ng Gi ám đố Gi ám đố Gi ám đố Tr ưở ng Tr ưở ng Tr ưở ng Tr ưở ng Tr ưở ng Gi ám đố Ph ó trư Tr ưở ng Tr ưở ng Kh oa KP hó K ho Tr ởn Ph ó Tr Kế toá nKế toá n Kế toá n Kế toá n Kế toá n Kế toá nKế toá Th ực Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Đạ Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ du du du du du du du du du du du du du ph uo ndgu du co m c noa mb ihnoh an ghtoh an gLh d du ng du ye cnn o m u.v n o.c om ail 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 Hồ Th ị Ng uy ễn Ng uy ễn Ng uy ễn Th iều Th ng Vâ n Dư ơn gi L ên Th i Li ên Ng uy ễn Ng uy ễn Ng uy ễn Ph ạm Th Ng uy ễn Ng ô Th Dư ơn g Đỗ Lê Th Ng uy ễn N G U Ng uy ễn N G U L Ư Ơ H Ồ H N G U N G U N G Kế toá n Tr ưở ng Tr ưở ng Ph ó Tr ưở ng Ph ó Tr ưở Ph ó trư Bộ mô n Bộ mô n Bộ mô n Gi ản gBộ mô nBộ mô nBộ mô n Bộ mô n Gi ản g Gi ản g Gi ản g Tr ưở ng Gi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản M ark Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Đạ Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ m hot hit nhga uy uen.vl n ph un gtah mt htaine 19 77 20 ng oc hkoh ngl uienn ghi tehnu yli henu yn hngn uy eng nt oc _o ph un cgopt m my thu dy2u o.c om du co m du du du du du du vn 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 PH Ụ PH Ù N TR Ầ N Q Ng uy ễn Đi nh Vă LÊ M Ỹ TR Ầ N Ng uy ễn Đỗ Th ị Ng uy ễn Tr ần Th Tr ần Th N G U V Ũ T Lê Th ị Tă ng Trí Ph an Ho Ng uy ễn Hà Th ị Đồ ng Qu Hồ ng Lê Hồ ng Ng uy ễn Hà Th ị Võ Th ị Tr ần Du Vũ Hồ ng Đỗ Th Gi ản g Ph ó Tr ưở Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gTr ưở ng Tr ưở ng Tr ưở ng Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản TP Tr ườ ng Tr ườ ng Đạ Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ du h.e du du du du du du du du thu yttt d_uk.t du du le th u.iv n ph an o uh.v n hat h in go ng qtouh on gleth on gh ng uy uen.vt n u.v n tr a nd vuuyt ho ng dt 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 Ng uy ễn Lâ m Th Tạ Hồ ng Võ Th ịHo àn gHo àn gLý Th ị Ng uy ễn Ng uy ễn Tr ần Th ân Th Lê Th ịPh ạm Vă Ng uy ễn Tr ần Th Tr ươ ng Ho àn g Ng uy ễn Tr ần Th Ng uy ễn Ng uy ễn Lê Th ịPh ạm Th Lê ho àn Ph ạm Th Ng uy ễn Trì nh Th Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Tr ưở ng Tr ợ lí Kế tố nKế tố n Kế tố n Kế toá nT hủ qu Kế toá n Kế toá nKế toá nKế toá nKế toá n Kế toá n Kế toá n Kế toá n Kế toá n Th ắn Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng n ng uy leant mt ehfiuh vot hik ihm ot an ghtoh an glytht hih nogn uy nengt uy ternat nth tithraa n th ivi let hid u.yv n ng uy etrnat nth tirhuo on hgoth an nggth uy ternat nth nang uy etrnat nth ilet ng hi m phi am thi cal eh poha am nthgit uy terni t nht hih 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Ph ạm Th Đặ ng Th Đà o Th Lê Th ị Lê Th ịĐỗ Th ịĐặ ng Ích Ho àn g Đỗ Th ị Võ Th ị Lê Th ị Hu ỳn h Ng ô Th Dư ơn gHu ỳn h Tr ần Th Ng uy ễn Hu ỳn h Bù i Qu Ng uy ễn Ph ạm Tr Ph an Th Lư ơn g Tr ần Th Ph ạm Th Đi nh Ng Lê Th ị Vũ Qu an Kế toá n Kế toá n Kế toá n Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản gGi ản gGi ản gGi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Gi ản g Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ ph am dthai ngt in uh.v n let hih uai.bv n u.v n u.v n ho an th ug.v n u.v n let hi hmuy yn hm ng oth idtuh on ghuth yn httrha nt nhga uy enc o om bq ua dngu ph am tqu ral ye nthu p anl turoa nth danu du du qu an gn 18 19 19 19 219 19 419 Đậ u Th Ng uy ễn Ng uy ễn Tr ần Tr ần Th Tr ần Ph Gi ản g Kế toá n Kế toá n Kế toá Kế toá nKế toá Kế Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ iĐạ i họ Đạ iĐạ du ng uy nenm yh avun thu yth avon iĐạ iĐạ 719 ần Tr toá Kế iĐạ 819 ần Tr toá Kế iĐạ 920 ần Hu toá Kế iĐạ 519 619 ạm Ng uy Tr toá Kế toá Kế 020 20 220 ỳn Lê Th ịTr ần Vũ toá Gi ản g Gi ản Gi 20 921 ơn gLý Ng Ng ản gGi ản Gi 21 421 ần Th Ng uy Ng ản g Tr ưở Ph 821 922 ạc Ng uy Ho toá Kế toá Kế iĐạ i họ Đạ iĐạ u.v n n u.v i n họ n Đạ iĐạ n 520 uy N ản Gi iĐạ n 620 Đi gu ản Gi iĐạ n 720 nh Dư ản Gi iĐạ u.v 20 420 Qu ốc Ho àn Ng ản g Gi ản Gi i n họ Đạ n iĐạ u.v 021 uy Ng ản Gi iĐạ n 121 uy Ph ản Gi iĐạ n 221 ạm Tr ản Gi iĐạ u.v i n họ n Đạ iĐạ u.v uy ó i n ễn trư họ n 21 Ng Kế Đạ 621 uy Tr toá Kế iĐạ n 721 ần M toá Kế iĐạ n 022 22 22 322 iĐạ n iĐạ n àn Ng toá Kế iĐạ u.v uy toá i n ễn Ng nKế họ Đạ u.v uy toá i n ễn n họ Võ Kế Đạ n Th Ng toá Kế iĐạ n uy toá i PHỤ LỤC 05 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA KHẢO SÁT S T C ênPhg P ó G Hi Gi P ản G g S vi Vi P ên G ch N TS gu P yê N Ph C ó Gi Th ản S g Tr Ph ưở ng Th Gi S ản Th Gi S ản 10 Th Gi S ản Đ Đạvị i họ Đ i Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Đạ i họ Tr ườ ng Tr ườ ng Tr ườ ng ... Trường Đại học tự chủ tài khu vực TP HCM; Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT Trường Đại học tự chủ tài khu vực TP HCM 3.2 Phạm vi nghiên cứu Các trường đại học công lập tự chủ tài TP. HCM. .. học tự chủ tài khu vực TP HCM - Khám phá thêm nhân tố tác động đến chất lượng TTKT trường Đại học tự chủ tài khu vực TP HCM - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng TTKT Trường Đại học. .. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - HOÀNG THỊ LIÊN PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI KHU VỰC TP. HCM LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các trường đại học tự chủ tài chính tại khu vực tp hcm , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các trường đại học tự chủ tài chính tại khu vực tp hcm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay