Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán trách nhiệm tại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

108 7 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VŨ THỊ KIM HỒNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế tốn trách nhiệm cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Học viên thực luận văn Vũ Thị Kim Hồng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến q Thầy Cơ Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Trần Văn Tùng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù tơi cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 Tác giả Vũ Thị Kim Hồng TÓM TẮT Việt Nam thành viên WTO, đồng thời gần ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương –TPP Điều mở cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội hoạt động kinh doanh đồng thời thách thức lớn cho tồn phát triển bền vững Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tiến hành cải cách tồn diện hệ thống kế tốn để đáp ứng yêu cầu đổi mới, thông tin đa dạng, phục vụ cho cơng tác điều hành Kế tốn trách nhiệm (KTTN) coi công cụ tài hữu ích giúp nhà quản trị đưa định xác, nhanh chóng phù hợp với mục tiêu chung tổ chức Việc thực nội dung KTTN, giúp doanh nghiệp phát huy tối đa nguồn lực có phát triển cách lâu dài Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh” từ đánh giá tác động yếu tố đến KTTN công ty nhằm đưa giải pháp hồn thiện KTTN cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Các nhân tố ảnh hưởng đến đến công tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khoán?” “Mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTTN công ty này?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn nhân tố tác động đến công tác tổ chức KTTN gồm 07 nhân tố: Phân cấp tổ chức quản lý máy doanh nghiệp (PC), Nhận thức nhà quản lý vai trò kế tốn trách nhiệm (NT), Quy mô doanh nghiệp (QM), Kỹ thuật phương pháp thực KTTN (KT), Khả ứng dụng công nghệ thơng tin (CNTT), Trình độ người làm cơng tác kế tốn (TD), Chi phí tổ chức hệ thống KTTN (CP) Trong nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến hoạt công tác tổ chức KTTN QM (  = 0.264), tiếp đến nhân tố CNTT (  = 0.253), NT (  = 0.239), PC (  = 0.230) TD (  = 0196), CP (  = 0.195), cuối KT (  = 0.158) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm có giải pháp tốt để nâng cao công tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khoán Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất các doanh nghiệp Việt Nam, ngồi nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao ABSTRACT Vietnam has become a WTO member, and most recently signed the Agreement on the Trans-Pacific partners -TPP This has opened up for Vietnam enterprises many opportunities for business but at thoicung as major challenges to the survival and sustainable development Vietnam enterprises need comprehensive reform accounting systems to meet the requirements of innovation, diversity of information, service of the administration Private sector is considered to be one of the useful financial tools to help administrators make the right decisions quickly and in accordance with the overall goals of the organization The implementation of the contents of accounting responsibilities, will help enterprises maximize existing resources and develop a long way Research project on "The factors affecting the organization responsible for accounting at companies listed on the Stock Exchange of Ho Chi Minh City" from which to measure the impact of these factors to accounting responsibilities at the company to provide complete solutions for liability accounting loss on stock exchange This study will answer the question: "The factors affecting to the organization responsible for accounting at companies listed on the Stock Exchange?" And "The extent of the impact factor affect the organization of accounting in the company responsible?" Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale selection factors affecting the organization accounting responsibilities including 07 factors: organizational decentralize management apparatus in business (PC), managers' perception of the role of accounting responsibilities (NT), enterprise size (QM), technique and method of implementing the accounting charge responsibility (KT), ability of information technology application (CNTT), people working level accounting (TD), Cost accounting system held accountable (CP) In the factors are the factors that most influence is QM (  = 0.264), followed by factors CNTT (  = 0.253), NT (  = 0.239), PC (  = 0.230) TD (  = 0196), CP (  = 0.195), and finally KT (  = 0.158) From the study results, the authors have proposed a number of measures have a direct impact on the factors that have the best solution to improve the organization responsible for accounting at companies listed on change However, this study is only done in a sample group, not representative of all for all businesses in Vietnam, in addition to many restrictions on time, number of small samples should limit high generality topic vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT .iii ABSTRACT v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG .xi DANH MỤC CÁC HÌNH xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.2.1 Các báo khoa học, cơng trình nghiên cứu khoa học 1.2.2 Các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: 10 1.3 Tổng hợp nhận xét 13 1.4 Xác định hướng nghiên cứu 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Một số vấn đề chung KTTN 16 2.1.1 Bản chất vai trò KTTN 16 2.1.2 Chức đối tượng sử dụng thông tin KTTN 21 2.1.3 Các phận cấu thành KTTN 21 2.2 Vận dụng công tác tổ chức KTTN quốc gia giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 34 2.2.1 Vận dụng công tác tổ chức KTTN quốc gia giới 34 2.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 40 vii 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTTN 42 79 Quy mô doanh nghiệp (  = 0.264), tiếp đến nhân tố Khả ứng dụng công nghệ thông tin (  = 0.253), Nhận thức nhà quản lý vai trò KTTN (  = 0.239), Phân cấp tổ chức quản lý máy doanh nghiệp (  = 0.230), Trình độ người làm cơng tác kế tốn (  = 0196), Chi phí tổ chức hệ thống KTTN (  = 0.195), cuối Kỹ thuật phương pháp thực KTTN (  = 0.158) Như vậy, giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 cho mơ hình nghiên cứu lý thuyết thức chấp nhận 4.6 Bàn luận kết nghiên cứu 4.6.1 Về giả thuyết nghiên cứu Từ kết nghiên cứu, tác giả hệ thống lại lần giả thuyết nghiên cứu Theo đó, kết kiểm định giả thuyết đề xuất chương 3, tóm tắt bảng sau: Bảng tóm tắt kết kiểm định giả thuyết G K i ế ả q N h Hâ C n hấ t p ốN nh hâ Hn C tố hấ “ N p nh hậ N hâ Hn 3tố “ N hâ Hn 4tố “ N Hhâ 5n tố C hấ p nh C hấ p nh C hấ p 80 C T N hâ Hn 6tố “ N hâ Hn 7tố “ C hấ p nh C hấ p nh 4.6.2 So sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu trước Phân cấp tổ chức quản lý máy doanh nghiệp nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống KTTN theo nghiên cứu Eman Al Hanini, 2013, Moses Nyakuwanika et al, 2012, Alpesh T Patel, March 2013, Phạm Văn Dược công (2010) Điều hồn tồn với thực tế KTTN gắn liền với phân cấp quản lý Nếu nội cấu tổ chức quản lý khơng có phân cấp quản lý KTTN khơng có tác dụng, nói cách khác, cấu quản lý KTTN khơng tồn Nhận thức nhà quản lý vai trò KTTN nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống KTTN theo nghiên cứu Moses Nyakuwanika et al, 2012, Phạm Văn Dược công (2010.) KTTN phận KTQT ảnh hưởng nhận thức nhà quản lý vai trò việc cung cấp thông tin phục vụ chức quản lý nhà quản trị công tác hoạch định kiểm soát doanh nghiệp đánh giá thành hoạt động phận việc thực hướng đến mục tiêu chung toàn doanh nghiệp Nghiên cứu nhân tố tác động đến KTTN Quy mô doanh nghiệp nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống KTTN theo nghiên cứu Alpesh T Patel, March 2013, Phạm Văn Đăng, 2011 Nghiên cứu cho kết tương phát triển quy mô phạm vi hoạt động doanh nghiệp đặt yêu cầu cho nhà quản trị phải kiểm soát đánh giá hoạt động chúng Vì tính phức tạp hoạt động nên khó khăn cho nhà quản trị cấp cao kiểm soát hoạt động trực tiếp Kết quy mô phức tạp cấu tổ chức công ty tăng lên đòi hỏi hoạt động họ phải phân quyền, hoàn thiện KTTN đơn vị 81 Công tác tổ chức KTTN cung cấp cho nhà quản trị để định quản lý, kế tốn quản trị sử dụng số phương pháp để xử lý thông tin cho phù hợp với nhu cầu quản trị Như kỹ thuật phương pháp thực KTTN điều hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu Alpesh T Patel, March 2013 Thời đại phát triển mạnh mẽ công nghệ thơng tin, phận kế tốn doanh nghiệp chịu ảnh hưởng với phát triển vượt bậc cơng nghệ thơng tin nói chung cơng tác kế toán doanh nghiệp thay đổi để ứng dụng lợi công nghệ thông tin Khả ứng dụng công nghệ thông tin nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống KTTN, điều hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu tác giả Moses Nyakuwanika et al, 2012 Trình độ người làm cơng tác kế toán nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống KTTN theo nghiên cứu Cletus O Akenbor, 2013 Nghiên cứu cho kết tương tự, điều hoàn toàn với thực tế việc hiểu rõ KTTN vận dụng vào thực tiễn đòi hỏi kế tốn viên phải có kiến thức định kế tốn quản trị nói chung KTTN nói riêng để thực trình thiết kế, xây dựng báo cáo KTQT nói chung báo cáo trách nhiệm nói riêng, thích hợp cho đối tượng nhà quản trị khác DN Chi phí để tổ chức hệ thống KTQT nói chung KTTN nói riêng cho doanh nghiệp chi phí mà để tổ chức hệ thống KTQT nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý đánh giá trách nhiệm doanh nghiệp Do vận dụng KTTN vào doanh nghiệp phải quan tâm đến mối quan hệ lợi ích chi phí Kết nghiên cứu cho thấy chi phí tổ chức hệ thống KTTN nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống KTTN, điều hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu tác giả Phạm Văn Dược công (2010) 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 4, tác giả phân tích thực trạng cơng tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM; đồng thời trình bày kết kiểm định thang đo thành phần nhân tố ảnh hưởng tới công tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM Kết kiểm định cho thấy thang đo đạt độ tin cậy qua kiểm định Cronbach alpha EFA Kết sau chạy Cronbach alpha EFA kết chạy hồi quy cho thấy nhân tố Phân cấp tổ chức quản lý máy doanh nghiệp, Nhận thức nhà quản lý vai trò KTTN, Quy mơ doanh nghiệp, Kỹ thuật phương pháp thực KTTN, Khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin, Trình độ người làm cơng tác kế tốn, Chi phí tổ chức hệ thống KTTN có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến công tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khốn Tp.HCM Điều chứng tỏ mơ hình lý thuyết đề phù hợp với thực tế giả thuyết mô hình lý thuyết chấp nhận Chương cuối tóm tắt tồn nghiên cứu, hàm ý hạn chế nghiên cứu đề nghị hướng nghiên cứu 83 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận án khái quát cách hệ thống sở lý luận KTTN tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khoán Tp HCM Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp số phương pháp khác, tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng xác định mức độ ảnh hưởng từ thấp đến cao nhân tố đến công tác KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khốn Tp HCM Từ đánh giá thực trạng công tác KTTN CTNY, tác giả đề xuất số nội dung, giải pháp nhằm làm cho công tác KTTN ngày hiệu Việc xây dựng cho nội dung công tác KTTN phù hợp tổ chức công tác KTTN hiệu vấn đề có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn Vận dụng tốt KTTN cho doanh nghiệp nhìn nhận mặt sản xuất, mạnh yếu hoạt động để tăng tính chủ động cạnh tranh doanh nghiệp, giảm tối đa rủi ro tiềm ẩn, phục vụ cho nhà quản trị định điều hành doanh nghiệp 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Quy mô doanh nghiệp Các cơng ty quy mơ lớn có nguồn lực dồi dào, có lực tài chính, nhân tổ chức công tác KTTN, ứng dụng công nghệ thơng tin tốt Bên cạnh cơng ty lớn có phận cấu tổ chức điều chỉnh, tổ chức, kết nối để thích nghi tốt Do với thực tế quy mơ doanh nghiệp, mà nhà quản lý tổ chức cơng tác KTTN tốt có hiệu cao hay khơng quy mơ hoạt động doanh nghiệp tăng lên, nhà quản lý giám sát tốt nhiều hoạt động diễn DN Các trung tâm trách nhiệm hình thành để phân quyền quản lý DN thực công tác KTTN 5.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin Chức kế tốn cung cấp thơng tin tình hình kinh kế, tài doanh nghiệp cho nhà quản lý Việc thực chức có tốt hay khơng, trước hết phụ thuộc vào tính thường xun, kịp thời xác 84 thơng tin Ngày theo đà phát triển công nghệ thông tin, việc tin học hóa cơng tác kế tốn khơng giải vấn đề xử lý cung cấp thơng tin nhanh chóng, thuận lợi mà làm tăng suất lao động máy kế toán, tạo sở để tinh giản máy, nâng cao hiệu hoạt động kế toán Đối với KTTN, vấn đề xử lý nhiều nghiệp vụ khác nhau, xác định mã trung tâm trách nhiệm, phân loại chi phí, trích lọc liệu … đòi hỏi cần phải chủ động ứng dụng cơng nghệ thơng tin để phân tích, xử lý nhanh thơng tin thu thập, đưa báo cáo trách nhiệm kịp thời đảm bảo tính hữu ích thơng tin Do vậy, DN cần ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức phần mềm kế tốn để xứ lý nhanh thông tin thu thập đưa báo cáo trách nhiệm kịp thời đảm bảo tính hữu ích thơng tin 5.2.3 Nhận thức nhà quản lý vai trò KTTN Nâng cao nhận thức trình độ nhà quản trị doanh nghiệp KTTN Hiểu tầm quan thông tin KTTN định quản lý, tồn KTTN nhu cầu thông tin KTTN nhà quản trị Hiện nay, nhà quản trị thường hoạch định kinh doanh định kinh doanh định nhân nhìn chung khơng dựa thơng tin kế tốn cung cấp, mà chủ yếu dự vào lĩnh, kinh nghiệm, cảm tính thói quen nhà quản trị không cần xem xét chi tiết tiêu KTTN cung cấp Các nhà quản trị thường cho vai trò quan trọng hệ thống kế toán thực yêu cầu nhà nước qui định, kế toán thực theo qui định có sẵn, ghi chép cung cấp thông tin thống kê, họ chưa thấy vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin để phục vụ cho việc định kinh doanh Chính phải xây dựng kênh thông tin để giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng KTTN, thấy cần thiết thông tin KTTN định quản lý 5.2.4 Phân cấp tổ chức quản lý máy doanh nghiệp Xây dựng mơ hình quản lý với phân cấp tách bạch quyền hạn trách nhiệm phận Xác định trung tâm trách nhiệm cách đày đủ rõ ràng trách nhiệm quyền hạn 85 Xây dựng thước đo mức độ hoàn thành chi tiết tốt thể trực quan dễ thấy, dễ hiểu dễ thực từ giúp nhà quản trị có định xác cơng Đó hệ thống tiêu chuẩn, tiêu, định mức, dự toán hoạt động… Trong hoạt động điều hành thiếu việc động viên khen thưởng cá nhân đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ để khích lệ tồn doanh nghiệp cố gắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhà quản trị hoạch định Công tác khen thưởng cần phải thực thường xuyên, kịp thời công người, việc Cần phải xây dựng qui chế công tác khen thưởng với thống tất người lao động, phận cơng đồn tồn cơng ty để tạo động lực cho người lao động 5.2.5 Trình độ người làm cơng tác kế tốn Trong q trình đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế cần trọng đào tạo KTTN thông qua lý thuyết mà phải ứng dụng vào thực tế, trang bị cho người học phương pháp vận dụng kỹ KTTN môi trường kinh doanh khác Nâng cao trình độ quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nhân viên KTTN Định kỳ tiến hành hoàn thiện hệ thống báo cáo KTTN áp dụng nhằm đảm bảo tính hữu ích thơng tin báo cáo cung cấp cho nhà quản trị, phù hợp với nhu cầu sử dụng thông tin nhà quản trị thời kỳ định Phương pháp đào tạo cần nâng cao tính chủ động người học, giúp người học chủ động vận dụng kiến thức để thích nghi với thay đổi nhu cầu cung cấp thông tin KTTN cho nhà quản trị, người học có sang tạo linh hoạt để tham mưu cho nhà quản trị công tác quản lý 5.2.6 Chi phí tổ chức hệ thống KTTN Mơ hình tổ chức hệ thống KTTN phải vừa đảm bảo tính thống với hệ thống kế tốn tổng cơng ty xây dựng, vừa đảm bảo tính hài hòa chi phí lợi ích Vì vậy, máy kế toán phải thiết kế lại theo hướng kết hợp kế toán quản trị kế toán tài phòng có tách biệt, phân công rõ ràng nội dung, phạm vi cung cấp thông tin mối quan hệ kế tốn quản trị kế tốn tài Cần phải so sánh lợi ích đem lại từ hệ thống KTTN với chi phí bỏ để thiết kế, vận hành, tổ chức 86 5.2.7 Kỹ thuật phương pháp thực KTTN Theo dõi, ghi chép chi tiết, tổng hợp chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư phát sinh trung tâm trách nhiệm Lập báo cáo phân tích tình hình thực dự tốn (định mức) Phân tích tình hình thực so với mục tiêu đề Thực báo cáo phân tích khác theo yêu cầu nhà quản trị phục vụ cho việc định Các báo cáo lợi tức trình bày sở tách chi phí thành biến phí định phí nhằm đánh giá xác phần đóng góp phận vào lợi tức chung tồn cơng ty Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán theo mã trách nhiệm quản trị phải dựa hệ thống tài khoản kế tốn ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC Vì DN cần thiết kế hệ thống tài khoản kế toán cho việc ghi chép liệu theo trung tâm trách nhiệm để trích lọc liệu lập báo cáo nhằm đánh giá trách nhiệm quản trị nhà quản lý chịu trách nhiệm cao trung tâm trách nhiệm Để đảm bảo yêu cầu trên, hệ thống tài khoản cần xây dựng chi tiết khoản chi phí, doanh thu gắn với mã số trung tâm trách nhiệm nhằm giúp kế tốn tổng hợp số liệu thực dự toán theo trung tâm trách nhiệm theo tài khoản chi phí, doanh thu tồn cơng ty Đồng thời, tài khoản chi phí, cần phân loại mã hóa tài khoản theo cách ứng xử yếu tố chi phí với mức độ hoạt động nhằm phục vụ mục đích kiểm sốt, phân tích chi phí, sở tìm kiếm biện pháp quản lý chi phí có hiệu 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Vì thời gian điều kiện khơng cho phép nên luận văn số hạn chế định Luận văn đưa mơ hình tổ chức cụ thể cho tổng cơng ty xây dựng mang tính tổng quát chung, khuôn mẫu Hệ thống báo cáo, bảng biểu tiêu đánh giá… xây dựng mang tính minh họa, hướng dẫn khơng cụ thể cho đối tượng công ty Dựa kết nghiên cứu trình bày luận văn, hướng nghiên cứu triển khai thực việc tổ chức hệ thống KTTN sâu vào 87 mảng hoạt động loại hình tổng cơng ty (trong trường hợp công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực) hay chi tiết vào công ty cụ thể Mở rộng hơn, vấn đề nghiên cứu phát triển thêm việc xác lập mơ hình tổ chức KTTN mơ hình doanh nghiệp tập đồn, cơng ty… nơi có thực phân cấp quản lý KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đưa kết luận nghiên cứu kiến nghị số giải pháp nhằm nhằm làm cho công tác KTTN ngày hiệu CTNY sàn giao dịch chứng khốn Tp.HCM Từ đưa kiến nghị tập trung vào giải pháp Phân cấp tổ chức quản lý máy doanh nghiệp, Nhận thức nhà quản lý vai trò KTTN, Quy mơ doanh nghiệp, Kỹ thuật phương pháp thực KTTN, Khả ứng dụng công nghệ thơng tin, Trình độ người làm cơng tác kế tốn, Chi phí tổ chức hệ thống KTTN Chương trình bày hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Châu Hồng Phương Thảo, 2013.Giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần xuất nhập Thủy sản An Giang(Agifish).Luận văn Thạc sĩ trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Khánh Ly, 2010 Hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trách nhiệm IDICO Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Thị Xuân Thu, 2011 Hồn thiện kế tốn đánh giá trách nhiệm phận Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Mỹ Hạnh, 2014 Kế tốn trách nhiệm mối quan hệ với cấu trúc tổ chức doanh nghiệp Tạp chí tài chính, số 12 Hồng Thị Hương, 2016 Kế tốn trách nhiệm thực tiễn vận dụng vào Việt Nam Tạp chí tài chính, số Lê Thị Thanh Ngọc, 2015 Hoàn thiện cơng tác kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Pharimexco) Luận văn Thạc sĩ trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Phú, 2014.Tổ chức kế toán trách nhiệm tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải Luận án Tiến sĩ trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Dược cơng (2010) Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết, NXB Phương Đông Phạm Văn Đăng, 2011 Một số vấn đề kế toán trách nhiệm doanh nghiệp niêm yết Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm tốn, số 11 10 Phùng Lệ Thủy, 2014 Nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp kế toán trách nhiệm Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm tốn, số 14 11 Trần Văn Tùng, 2010 Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết Việt Nam Luận án Tiến sĩ trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu Tiếng Anh Ailman, H B 1950 Basic organizational planning to tie in with responsibility accounting N.A.C.A Bulletin (May): 1107-1117 Alpesh T Patel, March 2013 Responsibility Accounting: A Study in Theory and Practice Indian Journal Of Applied Research, Accountancy.Volume: 3,Issue : 3 Cletus O Akenbor,2013 The effectiveness of responsibility accounting in evaluating segment performance of manufacturing firms Kasu journal of accounting research and practice Vol issue Cletus O Akenbor,2013 The effectiveness of responsibility accounting in evaluating segment performance of manufacturing firms Kasu journal of accounting research and practice Vol issue Eman Al Hanini, 2013 The Extent of Implementing Responsibility Accounting Features in the Jordanian Banks European Journal of Business and Management Vol.5, No.1 Moses Nyakuwanika et al, 2012 An Analysis of Effective Responsibility Accounting System Strategies in the Zimbabwean Health Sector (2003-2011) Research Journal of Finance and Accounting Vol 3, No P.Muthulakshmi, Apr 2014.Examining The Role Of Responsibility Accounting In Organizational Structure.International Journal Of Scientific Research Volume 3, Issue: i Phụ lục BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi: Anh/Chị Quý đơn vị khảo sát Tôi tên Vũ Thị Kim Hồng Hiện tại, học viên cao học chuyên ngành Kế tốn thuộc trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM thực Luận văn thạc sĩ với đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế tốn trách nhiệm cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian quý báu giúp trả lời số câu hỏi để tơi có sở phù hợp cho phần trình bày thực trạng giải pháp Luận văn nghiên cứu Câu trả lời Anh/Chị nhằm mục đích nghiên cứu, thông tin cá nhân bảo mật Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu Phần – Thông tin chung Họ tên : …………………………Giới tính Nam Nữ Cơng ty làm việc:………………………………………… ……………………………………………………………………………… Phần – Nội dung khảo sát công tác tổ chức KTTN công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TpHCM Anh/Chị cho K M - t ã K K C K C trả (Anh/Chị T M - K ã Đ Đ C Sẽ C trả Việc đánh giá Cơ M - đá ã T T T T C n ii Phần - Nội dung khảo sát Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn trách nhiệm cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TpHCM (1)Rất không đồng ý - (2) Không đồng ý (3) Bình thường - (4) Đồng ý - (5) Rất đồng ý ST Mức độ đồng ý T C I P h Sự phâ n Sự bất Sự ph Cá 4c nh I Nh I Sự ận qu an Sự hiể u Th độ Th độ Nhà 5 n lý II Qu I Vố y n Số lượ ng Tổ ng Gi I Kỹ V Th Th iết Ph ân loạ Trì nh bà Trì nh bà Kỹ thu ật VKh ả Tra ng thi Ph ần mề Mạ ng nội Hệ thố ng V Trì I nh Kiế 1n 2 5 5 5 5 thứ Kh 2ả nă Khả năn g Cô ng tác V Ch II i Ch 1i Ch i Chi phí cho V ận dụ Cô ng Hỗ 1 trợ tốt Giú p nhà Đo lườ ng Cô ng tác 5 5 Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát ... Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế tốn trách nhiệm cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết... nhân tố ảnh hưởng đến đến công tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khoán? ” “Mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTTN công ty này?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên... giao dịch chứng khoán TPHCM - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTTN CTNY sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM - Đo lường mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTTN công
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán trách nhiệm tại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán trách nhiệm tại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay