Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

87 5 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN MINH QUANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN MINH QUANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VƯƠNG ĐỨC HỒNG QN TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Ngọc Ảnh (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T 1P G 2T S 3T S 4P G 5T S C ứ Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : NGUYỂN ĐẮC TẤN tháng, năm sinh: 01-8-1974 Chuyên ngành I- Tên tài: Giới tính : Nam Ngày, Nơi sinh : Kế tốn : Thái Bình MSHV : 1441850040 đề Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết thị trường chứng khoán tp.hcm II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết tren thị trường chứng khoán TP.HCM Dựa khái niệm giá trị doanh nghiệp, nghiên cứu thực nghiệm trước giới việt nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Với số liệu thu nhập 128 công ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.HCM thời gian 20102014 Thơng qua xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp từ đưa số giải pháp cho công ty niêm yết III- Ngày giao nhiệm vụ :20/08/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/01/2016 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) : PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.HCM” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu đề tài nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực đề tài nghiên cứu cảm ơn thông tin trích dẫn đề tài nghiên ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Học viên thực Nguyễn Minh Quang ii LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Thầy Hiệu trưởng Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế toán niên khoá 2014 – 2015 trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến tồn thể Q Thầy Cơ, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh Tơi vơ biết ơn đến Thầy PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp quan, bạn lớp học học tập, chia sẻ kinh nghiệm công việc Sau cùng, xin gởi lời cảm ơn đến gia đình tơi, người thân bên cạnh động viên, hỗ trợ thường xuyên, cho tinh thần làm việc suốt q trình học tập hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Học viên thực Nguyễn Minh Quang TÓM TẮT Bài nghiên cứu xem xét nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp công ty thị trường chứng khoán TP.HCM Mẫu gồm 640quan sát nghiên cứu liệu 128 công ty giai đoạn 2010 - 2014 Mơ hình nghiên cứu xây dựng 10 nhân tố ảnh hưởng: Lợi nhuận vốn chủ sở hữu, dòng tiền, tốc độ tăng trưởng doanh thu, đòn bẩy tài chính, tài sản cố định tổng tài sản, khả tốn, quy mơ công ty, thời gian hoạt động, sở hữu nhà nước ngành nghề Mơ hình nghiên cứu thực hồi quy phần mềm thống kê SPSS 20.0 Kết nghiên cứu cho thấy rằngbiến dòng tiền quy mơ cơng ty có mối tương quan dương đến giá trị doanh nghiệp Biến đòn bẩy tài tài sản cố định tổng tài sản có mối tương quan âm đến giá trị doanh nghiệp công ty Biến lợi nhuận vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, khả toán, sở hữu nhà nước ngành nghề khơng có tác động đến giá trị doanh nghiệp Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa giải pháp tác động đến giá trị doanh nghiệpcủa công ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.Hồ Chí Minh lập kế hoạch dòng tiền, tăng quy mơ cơng ty, tài sản cố định, thời gian hoạt động, ABSTRACT This paper examines factors affecting the firm’s value listed on TP.HCM Stock Exchange Sample of 640 observations of 128 companies for the period of 2010-2014 Research model was designed by 10 factors affecting include: return on equity, cash flow, sales growth rate, financial leverage, fixed assets to total assets, liquity, firm size,firm age, government ownership and firm kind Research model was done regression analysis by SPSS 20.0 statistical software The study results showed that variables cash flow and firm size have positive relationship to firm’s value Variables financial leverage and fixed assets to total assets have negative relationship to firm’s value Variables return on equity, sales growth rate, liquity, government ownership and firm kind non-significant relationshipto firm’s value From the results of this research, the authors offer a number of solutions relating to firm’s value for firms listed on TP.HCM Stock Exchange as to plan cash flow, increase firm size, assets, firm age MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Khái niệm giá trị doanh nghiệp công ty 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước 2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp 21 2.3.1 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu 21 2.3.2 Dòng tiền 21 2.3.3 Tốc độ tăng trưởng 21 2.3.4 Đòn bẩy tài 22 2.3.5 Tài sản cố định 22 2.3.6 Khả toán 23 2.3.7 Quy mô công ty 23 2.3.8 Thời gian hoạt động 24 2.3.9 Sở hữu nhà nước 24 2.3.10 Ngành nghề 25 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp xử lý liệu 27 3.4 Mơ hình nghiên cứu 28 3.5 Mô tả biến mơ hình phương pháp đo lường 29 3.5.1 Biến phụ thuộc – Giá trị doanh nghiệp 29 3.5.2 Các Biến độc lập 30 3.5.2.1 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (Ký hiệu - ROE) 30 3.5.2.2 Dòng tiền (Ký hiệu - CF) 30 3.5.2.3 Tốc độ tăng trưởng (Ký hiệu - SG) 30 3.5.2.4 Đòn bẩy tài (Ký hiệu – LEV) 31 3.5.2.5 Tỷ số tài sản cố định tổng tài sản (Ký hiệu - TAR) 31 3.5.2.6 Khả toán (Ký hiệu – CR) 32 3.5.2.7 Quy mô Công ty (Ký hiệu - LnSIZE) 32 3.5.2.8 Thời gian hoạt động (Ký hiệu - LnAGE) 32 3.5.2.9 Sở hữu nhà nước (Ký hiệu - STATE) 33 3.5.2.10 Đặc điểm Ngành nghề (Ký hiệu - KIND) 33 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Thống kê mô tả biến độc lập biến phụ thuộc 36 4.1.1 Phân tích thống kê mô tả số giá thị trường cổ phiếu giá trị sổ sách cổ phiếu 36 4.1.2 Phân tích thống kê số M/B cơng ty có sở hữu Nhà nước khơng có sở hữu Nhà nước 37 4.1.3 Thống kê mô tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu 37 4.2 Phân tích tương quan biến 40 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 42 4.4 Hồi quy tuyến tính biến mơ hình 42 4.4.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 44 Aggarwal, P.(2015) An Empirical Evidence of Measuring Growth Determinants of Indian Firms, Journal of Applied Finance and Bankin, Vol.5, No.2, pp 45 – 66 Có thể download từ http://www.scienpress.com/Upload/JAFB/Vol%205_2_4.pdf Asiri, B, K and Hameed, S, A (2014), Financial Ratios and Firm's Value in the Bahrain Bourse, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.7, pp.1-10 Ayako, A and Wamalwa, F.(2015), Determinants of Firm Value in Kenya: Case of Commercial Banks Listedat the Nairobi Securities Exchange, Applied Finance and Accounting, Vol.1, No.2, pp.129-142 Cheng, S, C Liu, Y, P and Chien, C, Y.(2010), Capital structure and firm value in China: A panel threshold regression analysis, African Journal of Business Management, Vol 4, No.12, pp 2500-2507 Có thể download từ http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-textpdf/B20594B27420 Cristina, M, S Pedro, G, T and Pedro, M, S (2010) Corporate Cash holding and firm value Financial Economics,Vol.45, issue 2, pp.161-170 Có thể download từ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00732524/document Cuong, Nguyen Thanh & Canh, Nguyen Thi (2012), “The Effect of Capital Structure on Firm Value for Vietnam's Seafood Processing Enterprises”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 89 (2012), pp 221-223 Có thể download từ http://www.mfsociety.org/modules/modDashboard/uploadFiles/conferences/ MC19~88~p16ghpg7kt1nphrpn1l2h1rrq1hoe4.pdf Cuong, Nguyen Thanh (2014) Threshold Effect of Capital Structure on Firm Value: Evidence from Seafood Processing Enterprises in the South Central Region of Vietnam International Journal of Finance & Banking Studies, Vol.3, No.3, pp.14 – 29 Có thể download từ http://www.ssbfnet.com/ojs/index.php/ijfbs/article/view/332 Dushnitsky, G and Lenox, M (2006) When does corporate venture capital investment create firm value Journal of Business Venturing, No 21, pp.753772 Hoque, J Hossain, A and Hossain, K (2014) Impact of capital structure policy on value of the firm – A study on some selected corporate manufacturing firm under Dhaka stock Exchange Ecoforum, Vol 3, issue 2, pp.77 – 84 Có thể download từ: http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/download/84/71 Karaca, S, S and Savsar, A (2012), The effect of financial ratios on the firm value: Evidence from Turkey, Journal of Applied Economic Sciences, Vol 1(19), pp.56 – 63 10 Kodongo, O Mokoteli, T, M and Maina, L.(2014), Capital structure, profitability and firm value: panel evidence of listed firm in Kenya, MPRA paper, No.57116, pp.1-19 11 Kristianti, A, R (2013) Determinants of firm value and debt policy as moderating variable at manufacturing companies that distribute dividend International Conference on Entrepreneurship and Business Management, No 21-22, pp.74 – 79 Có thể download http://icebm.tarumanagara.ac.id/download/proceeding/11.%20Rina%20%20DETERMINANTS%20OF%20FIRM%20VALUE%20AND%20DEBT%2 0POLICY%20AS%20MODERATING%20VARIABLE.pdf 12 Marangu, K and Jagongo, A (2014) Financial Statement Variables Price to Book Value Ratio and Global journal of commerce and managerment perspective, Vol.3, pp 50 – 56 Có thể download từ: http://www.ku.ac.ke/schools/business/images/stories/docs/price_book_ratio.p df Mule, R, K Mukras, M, S and Nziko, O, M (2015), Corporate size, profitability and market value: an economictric panel analysis of listed firm in Kenya, European Scientific Journal, Vol.11, No.13, pp.376-396 13 Myers, S (1984) The capital structure puzzle Journal of Finance, No 39, pp 572 – 592 Có thể download từ http://dx.doi.org/10.2307/2327916 14 Villalonga, B and Amit, R (2004) How Do Family Ownership, Management, and Control Affect Firm Value Social Science Research Network, No 3620, pp1-45 Có thể download từ: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556032 15 Wei, Z Xie, F and Zhang, S (2005) Ownership structure and firm value in China’s privatized firms: 1991-2001, Journal of financial and quantitative analysis, Vol.4, No.1, pp 87 – 108 Có thể http://down.cenet.org.cn/upfile/47/200621511417195.pdf Các trang web 16 https://www.hsx.vn 17 http://www.cophieu68.com 18 http://www.vietstock.com 19 http://www.cafef.com download từ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách công ty niêm yết sử dụng làm nguồn liệu S T M Ã BC CT H Cô A ng H Cô D ng L Cô C ng N Cô B ng N Cô T ng R Cô E ng S Cô C ng C ST J C S Cô Z ng T C DT UC I T V Tậ I p DC P T D Cô R ng H Cô R ng T C NT T C RT F Cô P ng S Cô A ng S Cô T ng A Cô S ng D Tổ P ng N G À 5 0 1 1 3 2 2 7 1 0 9 3 3 3 4 4 4 5 P Tổ E ng P Tổ V ng P Tổ V ng R Cô I ng D Cô C ng D C H T D C MT O Cô P ng T Cô R ng B Cô M ng K Cô S ng L C B T K Cô H ng P Tổ G ng PC PT S Cô J ng VC S T SC FT M Cô T ng C Cô O ng B Cô M ng D Cô T ng MC C T TC P T TC TT V Cô P ng D Cô Q ng G C MT 3 1 2 2 3 0 1 1 2 0 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 G Cô T ng H Cô A ng K Cô M ng N Cô S ng P C AT R Cô A ng S C AT S Cô H ng T C C T T C L T VC I T VC T T T Cô Y ng T Cô M ng L Cô G ng HC ST H Cô P ng C C L T H Cô M ng H Cô S ng P C O T T C L T B Cô B ng BC HT C Cô L ng KC DT LC AT L Cô S ng 2 9 1 2 3 7 1 8 1 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 M Cô S ng S Cô C ng T Cô A ng V Cô N ng B Cô T ng C C MT K C H T P Cô I ng S C VT T C NT V C H T H Cô A ng C F T DC A C A T Cô A ng C ty A Cô T ng AC VT C C MT F Cô M ng T Cô S ng V C N T VC TT DC VT G C MT P Cô J ng S Cô F ng TC CT T C MT 2 8 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 VC I T VC NT VC OT VC S T VC T T S C TT C C YT DC CT D Cô I ng H Cô T ng H C V T N Cô A ng NC NT T C CT BC CT CC I T HC B T L C MT P C TT TC VT VC ST 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 Phụ lục 2: Thống kê số giá thị trường cổ phiếu giá trị sổ sách cổ phiếu Descriptive Statistics M i n i MB 64 Val 64 id N (list M a x i M e a n S t d 10 00 1 Phụ lục 3: Bảng thống kê số M/B cơng ty có sở hữu Nhà nước khơng có sở hữu Nhà nước Report MB S t d ST AT So 120 So hu To tal 143 164 , , Phụ lục 4: Bảng thống kê mô tả giữ biến độc lập mơ hình Descriptive Statistics R O C F S G LE V T A C R Ln SI Ln A S T A G IN D S E Va lid N MM M i ax e n im a - , , 26 -, , , -, , , , , , , , , , , 18 2 23 0, , , , , , 00 60 , 05 60 , 79 60 , 16 S t d , , , , , , , , , , , , Phụ lục 5: Phân tích mối tương quan biến mơ hình Correlations Pe ars MB Si g N Pe ars RO Si E g N Pe ** ars CF Si g N Pe ars SG Si g N Pe -.** ars LE Si V g N Pe -.0* ars 85 TA Si R g N Pe ** CR ars on M B R C O F ** , , 03 , , , 032 64 64 64 0 ** , , 02 , , , 050 64 64 64 0 ** , 02 , , , 0 53 64 64 64 0 , , , 0 , , , 5 64 64 64 0 ** - - -,0 , 10 , , , , 080 64 64 64 0 , -,0 , 076 , , , , 305 64 64 64 0 * ** , 08 00 L E T C Ln Ln ST A IN A R SI A AT G D -.** -.0* ** ** , , , 85 , 0 , , , , , , , , 0 0 6 6 6 6 4 4 4 4 * -, - , , , , 08 , , 0 , , , , , , , , 4 6 6 6 6 4 4 4 4 ** ** -.** ** -.** , - 1 , , , , , , , , , , 3 0 6 6 6 6 4 4 4 4 ** -, , , , , 0 , , , , , , , , , , 6 6 6 6 4 4 4 4 ** ** ** ** - - - - 2 , , , , , , , , , , 0 0 6 6 6 6 4 4 4 4 ** ** ** ** -, - , , - 1 0 , , , , , , , 0 6 6 6 6 4 4 4 4 ** ** * ** ** - - -.0 - 98 , , SE RV - , - , , , -, , , , , -, 193 Si g N , , 64 , , 64 , , 64 ** , , 64 ** , , 64 ** , - , 64 , , , , , , , , , 098 0 0 64 64 6 6 6 6 0 4 4 4 4 Pe ** ** ** ** ** -.0* - , - ars 2 98 , , , on Ln Si , , , , , , , , , , SIZ g 300 0 7 64 64 6 6 6 6 E N 0 4 4 4 4 Pe , -, , , ars , , 01 0 , , , , on Ln Si , , , , , , , , , , AG g 279 7 6 64 64 6 6 6 6 E N 0 4 4 4 4 Pe ** ** ** ** , -,0 -, - - ars 1 34 , , on ST Si , , , , , , , , , , AT g 039 0 0 64 64 6 6 6 6 E N 0 4 4 4 4 Pe ** ** ** ** , -,0 - , - - ars 1 16 , , on AG Si , , , , , , , , , , RI g 068 0 N 64 64 6 6 6 6 0 4 4 4 4 Pe ** ** ** ** -.** , , - - - - ars 1 03 , , on IN Si , , , , , , , , , , DU g 045 0 0 N 64 64 6 6 6 6 0 4 4 4 4 Pe -.0* -.0* ** * ** ** ** , -,0 , - -.0 , - - ars 87 93 94 1 023 , on SE Si , , , , , , , , , , , , RV g 0 155 0 0 0 N 64 64 64 6 6 6 6 0 4 4 4 4 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) , - , , , , -.1 04 , -.8 32 , 6 Phụ lục 6: Phân tích mối tương quan biến mơ hình Variables Entered/Removed Mo del V a V a r M e S E R V , a E n e r a Dependent Variable: MB b All requested variables entered b Model Summary Mo del R A , , 40 16 14 St d d j Er D u r , 968 63 a Predictors: (Constant), SERV, LEV, SG, LnAGE, ROE, STATE, LnSIZE, TAR, CF, CR, INDU b Dependent Variable: MB ANOVA M od S u m M F S e i a a R eg R es T 111 562 8 763 10 1910 , 0 Variable: MB a ot Dependent b Predictors: (Constant), SERV, LEV, SG, LnAGE, ROE, STATE, LnSIZE, TAR, CF, CR, INDU a Coefficients (C on R U St n an s da S B t - , -, , -, -, O C F S -, , , , -, G L E T -, , -, -, , -, A C R Ln , , , , , , SI Ln A S -, , -, , , , T IN D S , , , Model Collin S earity i T V g ol I , , , 72 -, , , 943 , ,1 626 , ,1 78 -, 81 - , , 974 , ,2 396 , ,1 , 20 , , 757 , ,2 481 , ,1 , , , 866 , ,1 980 , ,1 15 , 18 -, , , 757 , ,3 274 , ,3 -, , -, E 25 283 , a Dependent Variable: MB ... sau: - Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn TP. HCM? - Các giải pháp cho nhà quản trị góp phần làm tăng giá trị doanh nghiệp cho công ty niêm yết? ... trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp Cơng ty phi tài niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM Phạm vi nghiên cứu: gồm công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM giai đoạn... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN MINH QUANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP. HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay