Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

171 7 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THU HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THU HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: S T 1P G 2T S 3T S 4P G 5T S C c P P Ủ vi Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giới tính tháng, năm sinh: 06/11/1981 Nơi sinh ngành: Kế toán MSHV : Nữ Ngày, : TPHCM Chuyên : 1541850011 I- Tên đề tài : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GTGT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM Thứ hai, xây dựng kiểm định mô hình yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM Thứ ba, đề xuất hàm ý giải pháp quản trị nhằm giúp quan thuế có sách hợp lý nhằm hạn chế hành vi hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/08/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Quyết Thắng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM” kết q trình tự nghiên cứu tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Thu Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM Trong q trình làm luận văn nhận nhiều giúp đỡ để hồn tất luận văn Trước tiên tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành thầy TS Nguyễn Quyết Thắng tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, người truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian học cao học vừa qua Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Cục thuế TPHCM, lãnh đạo Chi cục thuế, anh chị đồng nghiệp, công ty nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi giúp đỡ thu thập mẫu phiếu khảo sát trình thực luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình làm luận luận văn Người thực luận văn Nguyễn Thị Thu Hạnh TÓM TẮT Thuế nguồn thu ngân sách quốc gia Hiện nay, chế tự khai tự nộp xem chế hiệu quả, nâng cao tính pháp lý chủ động doanh nghiệp việc tuân thủ thuế tự nguyện Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật thuế người dân nên việc gian lận thuế, thất nguồn thu việc khó tránh khỏi Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Tp HCM” góp phần đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý thuế Mục tiêu đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM Nhận diện doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận để cải thiện công tác quản lý Trên sở lý thuyết gian lận thuế, nghiên cứu thực nghiệm thực trước Tác giả xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM Dữ liệu thu thập từ doanh nghiệp kê khai thuế địa bàn Tp HCM với cỡ mẫu 300 mẫu, liệu xử lý kỹ thuật phân tích độ tin cậy thơng qua hệ số Cronbach’Alpha, Phân tích nhân tố khám phá EFA mơ hình hồi quy tuyến tính Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố tác động đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM: Cơ hội, Động (hay áp lực), Khả hợp lý hóa hành vi, Ý thức thuế, mức xử lý vi phạm Từ luận văn đề xuất số kiến nghị biện pháp nhằm hạn chế hành đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM ABSTRACT Taxes are the main source of income of the national budget Currently, selfassessment mechanisms are considered effective mechanisms, improve the legal and business initiative of the voluntary tax compliance However, the sense of observance of tax legislation should poor people tax fraud, the revenue losses are unavoidable Research project "Factors affecting the behavior of VAT fraud of non-State owned enterprises in the province of HCMC" contribute to meeting the practical requirements of the current tax administration The objective of this research is to identify factors affecting VAT frauds of non-State owned enterprises in the province of HCMC Identify business signs to improve fraud management On the basis of the theory of tax fraud, empirical research is done before The author has built models and hypotheses of factors affect the behavior of corporate tax fraud of VAT fraud of non-State owned enterprises in the province of HCMC Data collected from businesses in the locality tax return HCMC with a sample size of 264 samples, the data is processed by technical analysis through reliability coefficients Cronbach'Alpha, exploring factor analysis EFA and linear regression models Research results show that there are factors that affect the behavior of VAT fraud of non-State owned enterprises in the province of HCMC: opportunities, Engines (or pressure), the ability of Physical and chemical behavior, tax Consciousness, level of violation handing Since then, the thesis has proposed a number of recommendations and measures to limit the conduct of fraudulent VAT of the of non-State owned enterprises in the province of HCMC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu .5 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước .6 1.2 Các nghiên cứu nước .10 1.1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu tính đề tài 11 1.1.3.1 Nhận xét cơng trình nghiên cứu 11 1.1.3.2 Tính đề tài 12 Tóm tắt chương 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Các khái niệm 15 2.1.1 Cơ sở lý thuyết thuế giá trị gia tăng .15 2.1.1.1 Khái niệm 15 2.1.1.2 Vai trò 16 2.1.1.3 Căn phương pháp tính thuế 17 2.1.1.4 Cơ chế thực nghĩa vụ thuế GTGT 18 2.1.2 Cơ sở lý thuyết gian lận thuế .20 2.1.2.1 Gian lận thuế GTGT 21 2.1.2.2 Hành vi gian lận thuế 22 2.1.2.3 Các dấu hiệu nhận biết gian lận 27 2.1.2.4 Một số nguyên nhân gian lận .30 2.1.3 Nguyên nhân hậu gian lận thuế GTGT 32 2.1.3.1 Nguyên nhân 32 2.1.3.2 Hậu gian lận thuế GTGT 34 2.2 Cơ sở lý thuyết doanh nghiệp quốc doanh 35 2.2.1 Khái niệm 35 2.2.2 Tiêu chí phân loại, vai trò, đặc điểm DNNQD 36 2.2.2.1 Phân loại, đặc điểm 36 2.2.2.2 Vai trò doanh nghiệp NQD 37 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT 38 2.3.1 Cơ hội gian lận 39 2.3.2 Động hay áp lực gian lận .40 2.3.3 Khả hợp lý hóa hành vi 40 2.3.4 Ý thức thuế 41 2.3.5 Mức xử lý vi phạm 42 2.4 Các thước đo, cách đo hành vi gian lận thuế GTGT 42 2.5 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 43 2.5.1 Cơ hội gian lận 45 Mức xử lý vi phạm Reliability Statistics C N r of o Ite 83 M P1 M P2 M P3 Item-Total Statistics Sc ale M ea 12 12 12 S C C c o r a r o r n 22 824 63 80 236 605 56 82 22 333 Phụ lục 6: PHÂN TÍCH EFA Phân tích EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kai ser Me yer Olk 8 25 Total Variance Explained C o m p 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T o t 1 I Extractio %C T %C u o u om o t m 35 35 35 1 12 47 12 57 9 6 63 5 69 2 72 2 75 2 78 80 35 29 47 50 57 41 63 63 69 11 Rotated Component Matrix Đ C2 Đ C3 Đ C4 Đ C1 Đ C5 YT YT YT YT M P3 M P1 M P4 M P5 7 6 7 C o 7 2 a Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix C o m 5 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích EFA biến phụ thuộc hành vi gian lận KMO and Bartlett's Test Kai ser Me yer 10 Ol Total Variance Explained C o m p T o t 4 I Extractio %C T %C u o u om o t m 68 68 68 68 798 79 14 83 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix C o HV 89 HV 88 HV Phụ lục 7: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Ma trận tương quan Correlations C Y Đ K M H P1 r C e on S * i * g i 0 02 l ( t a 2 * * * * * * 0 * * 01 26 26 26 26 4 4 0 0 0 Các thông số thống kê biến độc lập a Coefficients Mo del U St n an s da t rdi S B t e d ( - ns n 40 CH 15 SC i oll g in Toler a - n 1 55 67 14 26 .5 68 56 12 74 Chỉ tiêu đánh giá mức độ phù hợp mơ hình Model Summary Mo del b RR A S D Sq d t u ua 67 67 644 a Predictors: (Constant), MP, YT, KN, ĐC, CH b Dependent Variable: HV Kiểm định độ phù hợp mô hình nghiên cứu ANOVA Mo del S d u f m R 225 r 10 25 i 33 26 a M F S e i a g 451 020 a Dependent Variable: HV b Predictors: (Constant), MP, YT, KN, ĐC, CH Phụ lục 8: ĐỒ THỊ PHÂN TÁN PHẦN DƯ CHUẨN HĨA DANH SÁCH KHẢO SÁT CÁC CƠNG TY ST T1 1 13 15 17 92 21 2 23 25 72 39 31 3 35 37 TÊ N Ct yCô ng Ct y Ct yCơ ng Ct yCt yCơ ng C Ơ Ct yC Ô Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng C Ô C Ô Ct yCt yCt yC Ô Ct yCt yCt yCt yC Ô Ct yCt yC Ô C Ô C Ơ Cơ ng Ct yCơ ng Ct yCơ ng Ct yCt y 49 41 43 4 45 47 59 51 53 5 57 69 61 63 65 6 67 79 71 73 75 7 Ct yCt yCt yCt yCô ng Ct yCt yCt yCt y Ct yCt yCô ng Ct yCơ ng Ct yC Ơ Ct yCt yCt yCơ ng Cô ng Ct yCô ng Cô ng Cô ng C Ơ Cơ ng C Ơ N Cơ ng Cơ ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng C Ơ Cơ ng Cơ ng Cơ ng Cơ ng Cô ng 8 81 83 85 87 8 9 91 93 95 97 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 Cô ng Cô ng Cô ng D N D N Dn tn D N D N Dn tn D N Dn tn D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N Tạ pTổ H Tổ Sả Tổ Sả Tổ S Vă nVă nVă nVi ện Vi ện Vi ện Tr un Tr un Tr un Tr un Vă nVă nVă nVi ện Vi ện Vi ện H T H T H T C Ô N C Ô C Ô C Ô C Ô 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 918 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 C Ơ C Ơ Cơ ng C Ô Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng C Ô Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng C Ơ Cơ ng Cơ ng Cơ ng C Ô Cô ng Cô ng C Ô Cô ng C Ô C Ô Cô ng Cô ng C Ô Cô ng Cơ ng Cơ ng C Ơ 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 122 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 Cô ng Cơ ng C Ơ C Ơ Cơ ng C Ơ Cơ ng Cơ ng C Ơ Cơ ng Cơ ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cơ ng C Ơ C Ơ N C Ơ Ct yC Ơ Ct yCt yCơ ng Cơ ng C Ơ C Ơ C Ơ Cơ ng Cơ ng C Ơ Cơ ng C Ơ C Ơ Cơ ng 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 C Ô C Ô C Ơ Cơ ng Cơ ng Cơ ng C Ơ C Ơ Cơ ng C Ơ Cơ ng Cơ ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng C Ô C Ô ... CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GTGT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế. .. nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn TPHCM? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn TPHCM? - Biện pháp cần thiết để hạn chế hành vi gian. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THU HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay