Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh

127 14 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* PHẠM TIỂU VY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 Tp Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* PHẠM TIỂU VY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Phan Đình Nguyên (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 27 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T 1T P G T S T S T S T S C Ch hủ P P Ủ yỦ y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Tiểu Vy Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1982 Nơi sinh: Tp.HCM Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850054 I- Tên tài: đề Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng gian lận thuế doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.dựa kết nghiên cứu III- Ngày 20/8/2015 giao nhiệm vụ: IV- Ngày 20/01/2016 hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Tiểu Vy ii LỜI CÁM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Kết hơm khơng q trình nỗ lực thân, mà nhờ nhiều hỗ trợ động viên nhiều người Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Quý Thầy, Cô công tác giảng dạy trường Đại học Cơng nghệ Tp.HCM truyền đạt kiến thức hữu ích suốt thời gian học trường Đồng thời, xin chân thành cảm ơn đến Cán - Phòng Quản lý đào tạo sau đại học ln thông tin kịp thời hỗ trợ trình học tập nghiên cứu Tiếp theo, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người động viên tạo điều kiện thời gian chia sẻ khó khăn với tơi suốt q trình học tập Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn Thầy Phan Đình Nguyên truyền đạt cho kiến thức hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Học viên thực Luận văn Phạm Tiểu Vy TĨM TẮT Thuế nguồn thu ngân sách quốc gia Hiện nay, chế tự khai tự nộp xem chế hiệu quả, nâng cao tính pháp lý chủ động doanh nghiệp việc tuân thủ thuế tự nguyện Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật thuế người dân nên việc gian lận thuế, thất thoát nguồn thu việc khó tránh khỏi Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Tp HCM” góp phần đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý thuế Mục tiêu đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT DNVVN địa bàn Tp HCM Nhận diện doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận để cải thiện cơng tác quản lý Trên sở lý thuyết gian lận thuế, nghiên cứu thực nghiệm thực trước Tác giả xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế doanh nghiệp Dữ liệu thu thập từ doanh nghiệp kê khai thuế địa bàn Tp HCM với cỡ mẫu 276 mẫu, liệu xử lý kỹ thuật phân tích độ tin cậy thơng qua hệ số Cronbach’Alpha, Phân tích nhân tố khám phá EFA mơ hình hồi quy tuyến tính Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố tác động đến hành vi gian lận thuế doanh nghiệp địa bàn Tp HCM: Cơ hội, Động (hay áp lực), Khả hợp lý hóa hành vi, Ý thức thuế ABSTRACT Taxes are the main source of income of the national budget Currently, selfassessment mechanisms are considered effective mechanisms, improve the legal and business initiative of the voluntary tax compliance However, the sense of observance of tax legislation should poor people tax fraud, the revenue losses are unavoidable Research project "Factors affecting the behavior of VAT fraud of small and medium enterprises in the province of HCMC" contribute to meeting the practical requirements of the current tax administration The objective of this research is to identify factors affecting VAT frauds of SMEs in the province of HCMC Identify business signs to improve fraud management On the basis of the theory of tax fraud, empirical research is done before The author has built models and hypotheses of factors affect the behavior of corporate tax fraud Data collected from businesses in the locality tax return HCMC with a sample size of 276 samples, the data is processed by technical analysis through reliability coefficients Cronbach'Alpha, exploring factor analysis EFA and linear regression models Research results show that there are factors that affect the behavior of tax fraud in the province now HCMC opportunities, Engines (or pressure), the ability of Physical and chemical behavior, tax Consciousness MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI ƠN ii CÁM TÓM TẮT ĐỀ TÀI iii DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài … 1.1.1 Tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Các vấn đề 1.1.2.1 Một số nguyên nhân gian lận 1.1.2.2 Thực trạng gian lận 1.1.3 Liệt kê nghiên cứu trước 11 1.1.4 Tính đề tài 14 1.2 Mục tiêu nghiên 15 cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 15 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 15 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 15 1.4 Phương pháp 15 nghiên cứu 1.4.1 Nghiên cứu định tính .16 1.4.2 Nghiên cứu định lượng 16 1.5 Đối tượng phạm 17 vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu .17 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 17 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 17 1.7 Cấu trúc luận .17 văn Tóm tắt chương 19 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 20 I TI ầ n s C h í n T rì n h D N cà 5 5 I QI u a nD 1 N gi S 1 ố lư D o c Vi ệc C 1 ỡ I H V1 oạ N hà n P h Ý th ứ 5 5 2 2 42 V N ế u hi S ố ti Q u yV iệ c k D N D N N 5 5 5 g o ài 27 DN chủ yếu kinh doanh lĩnh vực nào? (Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp)  Thương nghiệp  Dịch vụ  Sản xuất  Xây dựng  Khác 28 Thời gian hoạt động DN? (Vui lòng đánh dấu vào phù hợp)  Dưới năm  Từ - năm  Từ - năm  Trên năm 29 Doanh thu năm vừa qua DN bao nhiêu? (Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp)  Dưới 500 triệu  Từ 500 triệu đến tỷ  Từ tỷ đến tỷ  Trên tỷ 30 Q Ơng/Bà giữ vị trí DN? (Vui lòng đánh dấu vào phù hợp)  Giám đốc/Đại diện pháp luật  Phó giám đốc /Kế tốn trưởng  Kế tốn th ngồi, tư vấn thuế th ngồi  Kế tốn viên 31 Giới tính  Nam 32 Trình độ học vấn q Ơng/Bà là:  Phổ thơng trung học  Cao đẳng/Đại học  Nữ  Trung cấp nghề  Trên đại học 33 Thời gian cơng tác (Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp)  Dưới năm  Từ đến năm  Từ đến năm  Trên năm 34 Trong vài trường hợp, chúng tơi cần liên hệ với doanh nghiệp để kiểm tra câu trả lời bảng khảo sát Chúng đánh giá cao giúp đỡ doanh nghiệp (Thông tin giữ bí mật cho nhóm nghiên cứu không trao cho quan thuế) Mã số thuế doanh nghiệp (không bắt buộc): ……………………………………………… Số điện thoại/hoặc email (không bắt buộc): ………………………………………………… Kết thúc khảo sát – Xin cảm ơn hợp tác quý Doanh nghiệp Phụ lục kết xử lý liệu Cronbach alpha’s nhóm CH Case Processing Summary N % 276 0 Cas es Exc 276 lud a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r of o Ite 84 Item-Total Statistics S S C C c r c or al o e a re n M b CH 8.8 l 7.ct 74 794 CH 8.8 796 8.73 CH 8.8 814 Scale Statistics M V St N e ari d of 1 1 Cronbach alpha’s nhóm KN Case Processing Summary N % 276 0 Cas es Exc 276 lud a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r of o Ite 73 Item-Total Statistics S S c c al e a M KN 8.5 l 1 KN 8.1 KN 7.8 C C or r re o 65 745 728 71 711 Scale Statistics M V St N e ari d of 1 4 Cronbach alpha’s nhóm DC Case Processing Summary N % 276 0 Cas es Exc 276 lud a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r of o Ite 79 Item-Total Statistics DC DC DC DC S S C c c or al e a re M 1l 55 1 73 61 C r o 704 763 797 770 Scale Statistics M V St N e ari d of Cronbach alpha’s nhóm YT Case Processing Summary N % 276 0 Cas es Exc 276 lud a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r of o Ite 81 Item-Total Statistics S S c c al e a M YT 7.5 l YT 7.3 YT 7.1 C C or r re o 75 808 802 70 Scale Statistics M V St N e ari d of 4 Cronbach alpha’s nhóm HV Case Processing Summary N % 276 0 Cas es Exc 276 lud a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r of o Ite 87 Item-Total Statistics HV HV HV HV HV S S C c c or al e a re M 1l 58 69 57 C r o 867 854 869 854 Scale Statistics M V St N e ari d of 7 Phân tích nhân tố efa KMO and Bartlett's Test Kai serMe yerOlki n Me 171 Total Variance Explained C o m 10 11 12 13 14 15 T o 5 9 Initi Extra a ction % C T % C u o u 28.027 2 4 6 7 8 Rota tion T % C o u 2 8 9 9 9 89 16 17 18 57 19 00 46 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix DC DC DC KN KN DC KN KN DC DC YT a C o 74 - 8 YT Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix DC DC DC DC DC DC KN KN KN KN YT 2 a C o YT Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Score Covariance Matrix Co mp 4 0 0 0 0 0 0 0 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Ma trận hệ số tương quan Correlations H V P son C el n HV Sig (2tail ed) 0 P son C el n DC Sig (2tail ed) 0 D C K N Y T C H 0 0 0 0 0 00 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Đánh giá độ phù hợp hợp mơ hình b Model Summary Mo del C h S D u R F d d S C f f r i qu b 62 a Predictors: (Constant), CH, YT, KN, DC b Dependent Variable: HV Kiểm định độ phù hợp mơ hình ANOVA a Mo Su dM F S del m f ea i R 8 ess 20 n 271 520 71 275 000a Dependent Variable: HV Res b Predictors: (Constant), CH, YT, KN, DC Coefficients a Mo del Unsta S S Collin ndard t i earity ized a g Statist T S V t ol I (C 21 0 stant) .3 27 04 27 DC .563 22 05 22 .156 17 03 17 .532 K 37 05 37 a Dependent Variable: HV HV= 2.3 + 0.273DC + 0.227KN + 0.175YT + 0.378CH ... gian lận thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn. .. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* PHẠM TIỂU VY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN... NSNN Chính lý trên, tác giả chọn thực đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Tp HCM” nhằm phần giúp hạn chế hành vi gian lận thuế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay