Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hồ chí minh

126 7 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BÔ GIAO DUC VA ĐAO TAO TRƯƠNG ĐAI HOC CÔNG NGHÊ TP.HCM DƯƠNG THỊ TUYẾT LOAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế tốn Mã số ngành : 60340301 TP Chı Minh 30 thang năm 2017 BÔ GIAO DUC VA ĐAO TAO TRƯƠNG ĐAI HOC CÔNG NGHÊ TP.HCM DƯƠNG THỊ TUYẾT LOAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM NGỌC TỒN TP Chı Minh 30 thang năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP Chı Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Chı Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Dương Thị Tuyết Loan ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Phạm Ngọc Toàn tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Chı Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Tác giả Dương Thị Tuyết Loan TÓM TẮT DNNVV nước ta phát triển mạnh số lượng chất lượng, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nguồn thu ngân sách nhà nước giải việc làm cho người lao động Trên sở tổng hợp lý luận, kế thừa kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP Hồ Chí Minh Việc nghiên cứu lựa chọn dịch vụ kế toán DNNVV cần thiết để hỗ trợ công tác quản lý phát triển loại hình doanh nghiệp Kết nghiên cứu rằng, nhân tố ảnh hưởng định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng mạnh đến định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM với Beta = 0,337; nhân tố đội ngũ nhân viên ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0.312; nhân tố lợi ích chun mơn ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0.294; nhân tố giá phí ảnh hưởng thứ tư với hệ số Beta = 0.272; nhân tố Sự giới thiệu ảnh hưởng thứ năm với hệ số Beta = 0,171 Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động đến nhân tố ảnh hưởng việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP Hồ Chí Minh kiến nghị phía doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế tốn, kiến nghịvới sở đào tạo kế toán viên, với hội nghề nghiệp, với Bộ Tài Chính Kết thúc chương này, tác giả trình bày hạn chế hướng nghiên cứu cho đề tài ABSTRACT SMEs in our country have been developing in both quantity and quality, contributing significantly to the socio-economic development, raising state budget revenues and creating jobs for employees The basis of synthesizing the theories, inheriting the results from the previous studies directly and indirectly related to the topic, the author initially formed the scale of accounting services selection of enterprises Small and medium in the city Ho Chi Minh The selection of accounting services by SMEs is necessary to support the management and development of this type of enterprise The research results show that, among the five factors influencing the choice of accounting services of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City, the service quality factor strongly influences the choice of services Accounting for small and medium enterprises in HCMC with Beta = 0.337; The second most influential staff factor with Beta = 0.312; The third most profound professional impact factor is the Beta factor of 0.294; The next factor influencing the fourth charge is the beta factor of 0.272; Factor The fifth-generation effect with Beta = 0.171 From the above results, the author has proposed some solutions that affect the factors influencing the selection of accounting services of small and medium enterprises in the city Ho Chi Minh City as the recommendations on the business of providing accounting services, recommendations to the accounting training institutions, with professional associations, with the Ministry of Finance At the end of this chapter, the author presents the following research limitations and directions for the topic MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MUC TƯ VIÊT TĂT ix DANH MUC CÁC BANG BIÊU x DANH MUC CÁC HINH VE xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Các nhận xét 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 14 CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan dịch vụ kế toán 14 2.1.1 Khái niệm, đặc tính dịch vụ 14 2.1.2 Dịch vụ kế toán 15 2.1.2.1 Các khái niệm liên quan đến dịch vụ kế toán 15 2.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán 16 2.1.2.3 Yêu cầu kế toán 16 2.1.2.4 Các sản phẩm dịch vụ kế toán 16 2.1.2.5 Điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán 17 2.2 Lý thuyết 18 2.2.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 18 2.2.2 Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) 19 2.2.3 Thuyết hành vi dự định (TPB) 20 2.2.4 Mô hình mua dịch vụ Philip Kotler (1997) 22 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ kế toán 23 2.3.1 Đội ngũ nhân viên 23 2.3.2 Sự giới thiệu 24 2.3.3 Lợi ích chun mơn 24 2.3.4 Chất lượng dịch vụ kế toán 25 2.3.5 Giá phí 27 2.4 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán 28 2.5 Mơ hình nghiên cứu 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.2 Nghiên cứu định tính 33 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 33 3.2.2 Kết thảo luận nhóm 33 3.3 Nghiên cứu định lượng 36 3.3.1 Mẫu nghiên cứu: 36 3.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 36 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu 37 3.3.3.1 Đánh giá sơ thang đo Crobach’s Alpha 37 3.3.3.2 Phân tích nhân tố EFA 37 3.3.3.3 Phân tích hồi quy 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG KẾT QUẢ BÀN LUẬN 40 4.1 Kết thống mô tả đặc điểm mẫu khảo sát 40 4.2 Thống mô tả chung biến độc lập biến phụ thuộc định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 41 4.3 Phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo: 43 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's alpha: 43 4.3.1.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Đội ngũ nhân viên” 44 vii 4.3.1.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Sự giới thiệu” 44 4.3.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Lợi ích chun mơn” 45 4.3.1.4 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chất lượng dịch vụ kế toán” 45 4.3.1.5 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Giá phí” 46 4.3.1.6 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM” 47 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 48 4.3.2.1 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập 48 4.3.2.2 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM” 51 4.4 Phân tích hồi quy 52 4.4.1 Phương trình hồi quy tuyến tính 52 4.5 Kiểm định giả thiết cần thiết mơ hình phân tích hồi quy 55 4.5.1 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy 55 4.5.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 56 4.5.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 56 4.5.4 Kiểm định tính độc lập phần dư 56 4.6 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 57 4.6.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 57 4.6.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 58 4.7 Bàn luận 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Kiến nghị phía doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán 64 5.2.1 Chất lượng dịch vụ kế toán 64 5.2.2 Đội ngũ nhân viên 65 5.2.3 Lợi ích chuyên môn 66 5.2.4 Giá phí 67 5.2.5 Sự giới thiệu 68 5.3 Một số kiến nghị bổ trợ 68 5.3.1 Đối với sở đào tạo kế toán viên 68 5.3.2 Đối với hội nghề nghiệp 69 5.3.3 Đối với Bộ Tài Chính 69 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 KẾT LUẬN CHUNG 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 Do tính chuyên nghiệp dịch vụ kế toán Do tư vấn thêm lĩnh vực liên quan DVKT nắm bắt thông tin lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động Sự thành công sử dụng dịch vụ kế toán người xung quanh DVKT cam kết bảo mật thông tin DVKT đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp cách nhanh chóng Một số thơng tin cá nhân: Xin Anh/Chị vui lòng cung cấp số thơng tin sau: Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Từ 19 đến 30 Từ 31 đến 40 Từ 41 đến 50 Trình độ: Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học Vị trí cơng việc: Nhân viên Tổ trưởng Trưởng phòng/Phó phòng Phó GĐ/Giám đốc Trên 50 Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH Descriptive Statistics N Minimum LCDVKT 162 Valid N (listwise) 162 3.29 Maximum 5.00 Mean 4.1120 Std Deviation 26486 DESCRIPTIVES VARIABLES=LICM GIAPHI CLDV GIOITHIEU DOINGU /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation LICM 162 2.00 5.00 3.9002 56967 GIAPHI 162 3.75 5.00 4.5525 35947 CLDV 162 3.00 5.00 3.9969 63233 GIOITHIEU 162 2.67 5.00 4.5247 48979 DOINGU 162 2.40 5.00 4.1926 56520 Valid N (listwise) 162 DOINGU Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 870 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance Item-Total Alpha if Item if Item Deleted Deleted Correlation Item Deleted DOINGU1 19.39 8.475 590 863 DOINGU2 19.50 8.326 678 847 DOINGU3 19.53 7.816 654 854 DOINGU4 19.57 8.246 770 832 DOINGU5 19.38 8.634 716 843 DOINGU6 19.64 8.444 652 851 GIOITHIEU Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 733 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted GIOITHIEU1 13.94 1.146 538 669 GIOITHIEU2 13.31 1.608 468 720 GIOITHIEU3 13.61 1.146 646 698 GIOITHIEU4 13.76 1.165 511 687 LICM Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 842 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted LICM1 11.98 3.857 625 823 LICM2 11.98 3.751 686 796 LICM3 11.91 3.694 715 783 LICM4 12.09 3.849 683 798 CLDV Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 814 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted CLDV1 8.60 739 653 757 CLDV2 8.60 701 683 726 CLDV3 8.62 747 659 751 GIAPHI Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 727 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted GIAPHI1 16.48 6.438 422 709 GIAPHI2 16.72 5.434 552 657 GIAPHI3 16.68 5.785 453 693 GIAPHI4 16.89 5.043 547 655 GIAPHI5 17.09 4.601 512 681 LCDVKT Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 874 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance Item-Total Alpha if Item if Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted LCDVKT1 24.65 2.501 678 853 LCDVKT2 24.67 2.534 677 853 LCDVKT3 24.68 2.604 640 858 LCDVKT4 24.67 2.694 576 866 LCDVKT5 24.68 2.592 653 856 LCDVKT6 24.68 2.418 741 844 LCDVKT7 24.67 2.706 610 862 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 768 Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1443.512 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings mp one Total nt % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.018 18.265 18.265 4.018 18.265 18.265 3.774 17.154 17.154 3.990 18.137 36.401 3.990 18.137 36.401 2.814 12.792 29.946 2.618 11.899 48.301 2.618 11.899 48.301 2.473 11.239 41.185 1.942 8.825 57.126 1.942 8.825 57.126 2.431 11.052 52.237 1.232 5.601 62.726 1.232 5.601 62.726 2.308 10.490 62.726 848 3.853 66.579 812 3.692 70.271 765 3.476 73.748 673 3.058 76.806 10 647 2.942 79.748 11 617 2.803 82.551 12 500 2.273 84.823 13 470 2.137 86.960 14 436 1.981 88.941 15 411 1.868 90.809 16 404 1.837 92.646 17 348 1.583 94.229 18 309 1.406 95.636 19 299 1.360 96.996 20 276 1.255 98.251 21 208 945 99.196 22 177 804 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component DOINGU4 847 DOINGU5 811 DOINGU6 771 DOINGU2 769 DOINGU3 759 DOINGU1 715 LICM2 850 LICM3 798 LICM4 771 LICM1 753 GIOITHIEU3 815 GIOITHIEU1 723 GIOITHIEU4 705 GIOITHIEU2 683 GIAPHI2 750 GIAPHI4 712 GIAPHI3 700 GIAPHI5 696 GIAPHI1 553 CLDV2 804 CLDV3 772 CLDV1 740 LCDVKT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 897 Approx Chi-Square 466.675 df 21 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3.993 57.046 57.046 690 9.851 66.896 662 9.460 76.357 481 6.875 83.232 437 6.237 89.469 382 5.450 94.919 356 5.081 100.000 Total Extraction Method: Principal Component Analysis 3.993 % of Cumulative Variance % 57.046 57.046 Component Matrixa Compone nt LCDVKT6 828 LCDVKT1 777 LCDVKT2 775 LCDVKT5 755 LCDVKT3 743 LCDVKT7 716 LCDVKT4 685 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Model Summaryb Mode R l R Adjusted R Std Error of Square 777a Square 604 Durbin-Watson the Estimate 591 1694131 2.164 a Predictors: (Constant), DOINGU, GIAPHI, CLDV, LICM, GIOITHIEU b Dependent Variable: LCDVKT ANOVAa Model Sum of df Mean Squares Sig Square Regression 6.817 1.363 Residual 4.477 156 029 11.295 161 Total F 47.506 000b a Dependent Variable: LCDVKT b Predictors: (Constant), DOINGU, GIAPHI, CLDV, LICM, GIOITHIEU Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF (Constant) 1.005 226 4.443 000 DOINGU 145 024 312 5.968 000 930 1.075 GIOITHIEU 126 040 171 3.151 002 859 1.164 LICM 123 024 294 5.070 000 756 1.323 CLDV 218 040 337 5.455 000 667 1.499 GIAPHI 128 024 272 5.229 000 936 1.068 a Dependent Variable: LCDVKT ... Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí. .. đến đến định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh Câu... có định đắn Nghiên cứu trả lời câu hỏi: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế tốn DNNVV Thành phố Hồ Chí Minh? ” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán DNNVV Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay