Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục hành chính thuế tại cục thuế thành phố hồ chí minh

113 8 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - CAO THỊ MAI HIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành :Kếtốn Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, Tháng Năm 2017 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM CAO THỊ MAI HIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành:Kế toán Mã số ngành :60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP HỒ CHÍ MINH, Tháng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Cao Thị Mai Hiên LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Kế Toán , Viện Đào Tạo Sau Đại Học trường Đại Học HUTECH Quý Thầy Cô giảng dạy chương trình Cao học 201 - Chuyên ngành ế Tốn – Tài Chính – Ngân Hàng, người truyền đạt cho kiến thức hữu ích sống, công viêc làm s đ cho thực luận văn Tôi xin bày t l ng kính trọng gửi lời biết ơn đến TS.Dương Thị Mai Hà Trâm tận tình hướng dẫn cho tơi suốt thời gian học tập thực luận văn Cảm ơn Ban lãnh đạo Cơ quan đồng nghiệp Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh ln tạo điều kiện động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Chân thành cảm ơn q cơng ty, anh chị kế tốn chủ doanh nghiệp tất bạn giúp đỡ tơi hồn thành phiếu khảo sát có đóng góp đ tơi hồn thành luận văn Chân thành cảm ơn! Học viên thực luận văn Cao Thị Mai Hiên TÓM TẮT Cải cách thuế góp phần cải thiện mơi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia từ kích thích đầu tư nước, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo tiền đề tăng trư ng kinh tế Theo đó, ngành thuế tiến hành cải cách hành bao gồm: cải cách sách thuế cải cách thủ tục hành thuế nhằm rút ngắn thời gian thực thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực nghĩa vụ thuế, giảm chi phí tuân thủ thuế Ngành thuế xác định hài l ng người nộp thuế mục tiêu trình cải cách thuế Trong bối cảnh Cục Thuế Tp.HCM tăng cường cải cách thủ tục hành thuế nhằm nâng cao hài l ng người nộp thuế đ đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu từ doanh nghiệp người nộp thuế cần thiết ết nghiên cứu đề tài nhân tố: tiếp cận thông tin, quy định thuế thủ tục hành quan thuế, thực thủ tục hành thuế, tra, ki m tra giải khiếu nại, phục vụ công chức thuế, chuy n biến pháp luật thuế có vai tr quan trọng tác động đến hài l ng người nộp thuế việc cải cách thủ tục hành thuế Căn kết nghiên cứu đề tài đưa số giải pháp nhằm cải thiện hài l ng người nộp thuế cải cách thủ tục hành thuế Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bao gồm giải pháp liên quan đến thực thủ tục hành thuế, tra, ki m tra giải khiếu nại, phục vụ công chức thuế, chuy n biến pháp luật thuế từ góp phần nâng cao hài l ng người nộp thuế cải cách thủ tục hành thuế Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ABSTRACT Tax reform will contribute to improving the business environment, enhance national competitiveness thereby stimulating domestic investment, attract foreign investment and create the basis of economic growth Accordingly, the industry has to reform its tax administration include: tax policy reforms and reforms of tax administrative procedures to shorten the time taken tax procedures, facilitate the taxpayers fulfill the obligations taxes, reduce tax compliance costs Tax and determine the satisfaction of taxpayers is the goal of the tax reform In the current context of HCMC Tax Department to strengthen the reform of administrative procedures in order to raise taxes satisfaction of taxpayers to ensure revenues to nurture businesses and the taxpayer is necessary Research results indicate that factors: Access to information, tax provisions and administrative procedures at the tax office, Perform administrative tax procedures, inspect, examine and settle complaints complaints, the service tax officials, the shift of tax law has an important role in affecting the satisfaction of the taxpayer for the reform of tax administration procedures Based on the results achieved given topic proposals and some solutions to improve the satisfaction of the taxpayer for the reform of administrative procedures at the Department of Taxation Tax TP HCM is based mainly on the findings of the factors influencing the factors affecting the satisfaction of taxpayers for administrative procedure reform in local tax city tax Ho Chi Minh vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN IV TÓM TẮT V ABSTRACT VI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ th Câu h i nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn .4 ết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN 1.1 Các nghiên cứu CỨU TRƯỚC nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Các nhận xét xác định khe hổng nghiên cứu 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Cơ s lý thuyết 15 thủ tục hành thuế 2.1.1 Các khái niệm .15 2.1.2 Đặc m thủ tục hành 17 2.2 Tổng quan hài l ng 18 2.2.1 hái niệm hài l ng .18 2.2.2 Phân loại hài l ng khách hàng .19 2.3 Các nhân tố định đến hài l ng 21 2.3.1 Tiếp cận thông tin, quy định thuế thủ tục hành quan thuế 2.3.2 Thực thủ tục hành thuế 22 2.3.3 Thanh tra, ki m tra giải khiếu nại 23 2.3.4 Sự phục vụ công chức thuế 23 2.3 Sự chuy n biến pháp luật thuế .24 2.4 Mơ hình nghiên cứu 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Thiết kế nghiên cứu 28 3.2 Nghiên cứu định tính 29 3.3 Nghiên cứu định lượng .29 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 29 3.3.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 30 3.3.2.1 Biến phụ thuộc .30 3.3.2.2 Biến độc lập 30 3.3.2.3 Hình thành thang đo biến mơ hình .31 3.4 Mẫu nghiên cứu 33 Các kỹ thuật phân tích 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Thực trạng cải cách thủ tục hành thuế 36 4.2 ết nghiên cứu .39 4.2.1 Thống kê mô tả mẫu 39 4.2.2 Dữ liệu nghiên cứu .40 4.2.3 Đánh giá thang đo 40 4.2.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo .40 4.2.3.2 Đánh giá giá trị thang đo 45 4.2.4 Phân tích hồi quy đa biến .50 4.2.4.1 Mơ hình hồi quy tổng th .50 4.2.4.2 i m định mức độ phù hợp mơ hình 50 4.2.4.3 i m định trọng số hồi quy 51 4.2.4.4 i m định tượng đa cộng tuyến .52 4.2.4 i m định tượng tự tương quan phần dư 53 4.2.4.6 i m định phân phối chuẩn phần dư 53 4.2.4.7 i m định giải định phương sai sai số (phần dư) không đổi 55 4.2.4.8 i m định giả thuyết nghiên cứu 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 61 ết luận .61 Giải pháp nâng cao hài l ng NNT 61 5.2.1 Sự phục vụ công chức thuế .62 2.2 Tiếp cận thông tin, quy định thuế thủ tục hành quan thuế 64 2.3 Sự chuy n biến pháp luật thuế .66 2.4 Thanh tra, ki m tra giải khiếu nại 67 Thực thủ tục hành thuế 68 Hạn chế đề tài .69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 KẾT LUẬN CHUNG 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 10 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Thủ HC OETổ ch M Môi TK TN GT GT TN Thu DNn CN NS M TK Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 1 Excl uded 0 Ca se s 1 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r o o n 899 6f Item-Total Statistics S S C C c c o r a a r o l n l r e 655 b 891 T e e 5.72 C 759.876 T 5.38 707.884 T1 T 826.865 5.54 C 708.884 T T2 5.19.697.885 T Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 1 Excl uded 0 Ca se s 1 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r o o n 777 5f Item-Total Statistics S S C C c c o r a a r o l n l r e 631 b 706 T e e 2.00 H 531.755 T 2.63 577.726 T H 525.746 2.16 C1 543.739 T H 2.14 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 1 Excl uded 0 Ca se s 1 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r o o n 872 6f Item-Total Statistics S S C C c c o r a a r o l n l r e 561 b 871 T e e 5.56 T 657.853 K 5.38 T1 651.854 755.838 T 5.41 T 747.837 K T2 5.45.688.848 T scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 1 Excl uded 0 Ca se s 1 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r o o n 891 6f Item-Total Statistics S S C C c c o r a a r o l l n r e19 e 9.68 e 675 b 878 P V 78 700.874 C 19 9.63 722.870 C 77 T1 759.865 19 9.55 P 71 756.865 V C 19 9.55.650.882 C 89 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 1 Excl uded 0 Ca se s 1 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C N r o o n 735 5f Item-Total Statistics S S C C c c o r a a r o l n l r e 446 b 709 C e e 4.72 B 503.687 PL 4.32 481.695 T1 C 554.666 4.31 B 511.686 PL T2 3.93 Variables Entered/Removed M od e a V VM a a et r r ho C B P L En ter T , a Dependent Variable: SHLNNT b All requested variables entered Model Summary M od e R RAd St D j d u b S u 597 E r1.94 14 a Predictors: (Constant), CBPLT, TCTT, TTKT, PVCCT, THTTHC b Dependent Variable: SHLNNT ANOVA a M od el S d M F S u f e i m a g Reg 1.05 ress5.49 990 io 3.521 022 Res9.011 idua a Dependent Variable: SHLNNT b Predictors: (Constant), CBPLT, TCTT, TTKT, PVCCT, THTTHC KMO and Bartlett's Test Ka ise r- 77 M ey er- 23 Ol 04 37 ki n M Co m po ne T nt o t a4 5 4 10 11 12 13 14 15 16 Total Variance Explained I E n x i t %C T %C u o u om t om f16 ul 16.a4 f16 ul 26 61 61 15 31 15 42 63 63 14 45 14 46 45 45 54 53 61 24 64 65 67 84 16 61 31 23 45 68 54 34 61 45 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1.6089 1.4191 1.3092 1.2293 1.1094 1.0095 90196 83497 80698 61998 58699 4701 Rotated Component Matrix T C T T4 8 T C T T2 T C T T3 T C T T5 3 T C o a T T T T T T T T T T T T T H C T H C T H C T H C T H C C B C B C B C B C B 775 733 706 697 694 713 693 689 677 669 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a Variables Entered/Removed M od e a V VM a a et r r ho C B P L En ter T a., Dependent Variable: SHLNNT b All requested variables entered Model Summary M od e R RAd St j d S u 597 Er 14 a Predictors: (Constant), CBPLT, TCTT, TTKT, PVCCT, THTTHC ANOVA M od el S d u f m Reg ress5.49 io 3.521 Resi9.011 dual7 a M F S e i a g 1.05 990 022 0 a Dependent Variable: SHLNNT b Predictors: (Constant), CBPLT, TCTT, TTKT, PVCCT, THTTHC KMO and Bartlett's Test Ka ise r5 M ey erOl ki n M Communalities In Ex iti tra S H 51 L N N 53 T1 0 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained C o m po T o 2t I n %Ci u om 5f ul 3 2 6 0 E x t %C T u o om 2t 5f ul 3 2 6 0 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a C o S H L N N T 7 Extraction Method: Principal Component Analysis a a components extracted Coefficients M Unsta St od el ndard an iz ed da Coeff r icient B S diB e t t d a (Co nsta n 47 35 10 23 43 T 33 H t S i g 0 C o l l i T V ol I er F 06 11 07 07 07 a a Dependent Variable: SHLNNT Residuals Statistics Mini Max m i Pr ed ict ed Va lu e u3 m4 5 M e a 8 S a N t d 8 - Re a.6Dependent 1Variable: SHLNNT Correlations SHL THT T C N T T N H Pearso 0 S H 0 1 L 6 N 8 N Co rre lat io 7 n * * * S i * 0 T P C T V B K C PL - 2 Correla tion T 7* T K * T Sig (1 tai N Pearso * 6 n 8 Correla tion P V 1 C 6 1 6 - 1 6 1 6 1 6 ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) Charts ... + Các nhân tố ảnh hư ng đến hài l ng người nộp thuế cải cách thủ tục hành thuế? + Mức độ ảnh hư ng nhân tố tác động đến hài l ng người nộp thuế cải cách thủ tục hành thuế Cục thuế TP Hồ Chí Minh. .. THỊ MAI HIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành:Kế tốn Mã số ngành... động đến hài l ng người nộp thuế cải cách thủ tục hành thuế Cục thuế TP Hồ Chí Minh + Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hài l ng người nộp thuế cải cách thủ tục hành thuế Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục hành chính thuế tại cục thuế thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục hành chính thuế tại cục thuế thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay