Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

105 15 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG N GHỆ TP.HC M THỊ TÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG DOANH THU TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG N GHỆ TP.HC M THỊ TÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG DOANH THU TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN M INH HÀ TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Minh Hà (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) PGS.TS Nguyễn Minh Hà Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 07 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G T S T S P G T S C h P bP b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ TÂM Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1977 Nơi sinh: Nghệ An Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850077 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu tài sản công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu tài sản công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM Dựa lý thuyết tăng trưởng, nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng đến công ty Với số liệu thu thập 130 công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM thời gian 2008 – 2013 Thơng qua mơ hình tốn xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu tăng trưởng tài sản cơng ty, từ đưa số giải pháp cho công ty niêm yết thị trường chứng khoán Tp HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/06/2015 VCán hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) PGS.TS Nguyễn Minh Hà Hà i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu tài sản cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015 Học viên thực Lê Thị Tâm ii LỜI CẢM ƠN Qua qúa trình học tập rèn luyện trường lời xin trân trọng cảm ơn Thầy Hiệu trưởng Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho có hội học lớp Cao học kế tốn niên khố 2013 – 2015 trường Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn đến tồn thể Q Thầy Cơ, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh Tơi vơ biết ơn đến Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Hà, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp quan, bạn lớp học học tập, chia sẻ kinh nghiệm học tập công việc Sau cùng, xin gởi lời cảm ơn đến đại gia đình tơi, người thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ thường xuyên, cho tinh thần làm việc suốt trình học tập hồn thành luận văn Một lần tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, Thầy Cô lời chức sức khỏe dồi dào, kính chúc Quỹ Thầy – Cơ tỏa sáng nghiệp trồng người chúc trường ngày phát triển TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015 Học viên thực Lê Thị Tâm TÓM TẮT Nghiên cứu xem xét nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu tài sản cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.HCM Mẫu gồm 650 quan sát nghiên cứu 130 cơng ty giai đoạn 2008 - 2013 Mơ hình nghiên cứu xây dựng 10 nhân tố: Lợi nhuận, đòn bẩy tài chính, tài sản cố định tổng tài sản, tỷ số toán hành, tỷ số tự tài trợ, quy mô công ty, tuổi công ty, sở hữu nhà nước, dòng tiền ngành nghề kinh doanh Mơ hình nghiên cứu thực hồi quy phần mềm thống kê SPSS 20.0 Kết nghiên cứu cho thấy rằng, tốc độ tăng trưởng trung bình doanh thu 17,44% tốc độ tăng trưởng trung bình tài sản 17,27% Biến lợi nhuận, đòn bẩy tài quy mơ cơng ty có mối tương quan dương đến tốc độ tăng trưởng Biến tuổi cơng ty, sở hữu nhà nước dòng tiền có mối tương quan âm Biến tài sản cố định tổng tài sản, tỷ số toán hành, tỷ số tự tài trợ ngành nghề mối tương quan đến tốc độ tăng trưởng công ty Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa giải pháp tác động đến tăng trưởng công ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.Hồ Chí Minh giải pháp làm tăng lợi nhuận, xác định cấu đòn bẩy tài hợp lý, tuổi cơng ty, lập kế hoạch dòng tiền ABSTRACT This paper examines factors affecting the firms gro wth listed on TP.HCM Stock Exchange Sample of 650 observations of 130 companies for the period of 20082013 Research model is designed by 10 Factors affecting include: profitability, leverage, fixed asstes to total assets, current liquidity ratio, solvency ratio, firm size, firm age, state ownership, cash flow and firm kind Research model is done with regression analysis by SPSS 20.0 statistical software The study results show that the average growth rate of revenue is 17,44% and the average growth rate of assets is 17.27% Variables 0f profitability, financial leverage and firm size have a positive relationships to frims growth rate Variables of firm age, state ownership and cash flow have negative relationships Variable fixed assets to total assets, current liquidity ratio, solvency ratio and firm kind are nonsignific ant relationships to firm growth rate From the results of this research, the author offers a number of solutions relating to firms growth rate for firms listed on TP.HCM Stock Exchange as: increase profitability, determination of reasonable financial leverage, firm age, cash flow planning MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Abstract iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt viii Danh mục ix Danh bảng mục hình x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết tăng trưởng 2.1.1 Các khái niệm tăng trưởng doanh nghiệp 2.1.2 Lý thuyết tăng trưởng doanh nghiệp Penrose 2.1.3 Lý thuyết phát triển doanh nghiệp Greiner 2.1.4 Lý thuyết quy mô doanh nghiệp tối ưu 6 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng công ty 2.2.1 Lợi nhuận 2.2.2 Đòn bẩy tài 14 Hermelo,F.D Vassolo,R.(2007), The determinants of firm’s growth: an empirical Examination, Revista ABANTE, Vol.10, No.1, pp.3-20 Có thể download từ https://www.g oogle.co m.v n/#q=the determinants of firm %e2%80%99s growth: an empirical examination 15 Huyghebaert N and Van de Gucht L (2007) The determinants of financial structure: New insights from business start-ups, European Financial Management, 13, pp 101-133 16 Jang, S and Park, K (2011), Inter-relationship profitability, International Issue 4, pp 1027 between Journal of Hospitality – 1035 Có firm growth and Management, Vol 30, thể download từ: http ://htmb a m1 pe rsiangig.c om /E NArtic ele s/jofHo spita litym /2 11/ 17 Kouser, R Bano, T Azeem, M and Hassan, M (2012), Inter-Relationship between Profitability, Growth and Size: A Case of Non-Financial Companies from Pakistan, Pakistan Journal of Commerce & Social Sc iences, Vol 6, Issue 2, pp 405 – 419 Có thể download từ: http ://www jesp k.net/publi ca tion s/101 p df 18 Loi, T H and Khan, A A (2012), Determinants of firm growth: evidence from Belgian companies, Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen, ACADEMIEJAAR 2011 – 2012 Có thể download từ: http ://www.e th e sis.net/Dete rminan ts /De te rm ina n ts %2 0o f%20firm%2 0growt h%20 Evidence%20from%20Belgian %20co mpanies.pdf 19 Mukhopadhyay,A and AmirKhalkhali, S (2010), Profitability Performance And Firm Size-Growth Relationship, Journal of Business & Economics Research, Vol.8, No 9, pp 121 – 126 Có thể download http ://www clute ins titu te c om/o js /in dex.php/JBER/a rticle /view/764 từ: 20 Myers S.C and Majluf N.F (1984) Corporate financing and investment decision when firms have information that investors not have, Journal of Financial Economics, 13, pp 187-221 21 Nguyen Minh Ha (2012), The effect of growth on firm survival in VietNam, DEPOCEN, Working paper, No.18, pp1-28 Có thể download từ: http ://www.de poce nwp.org/u pload/p ubs /18The %20effect%20of%20growth%20on%20firm%20survival%20in%20Viet na m.pd f 22 Nguyet, N (2012), Determinants of Firm Growth in the Vietnamese Commercial –Service Sector, Journal of Economics and Development, Vol.14, No.1, pp 57 – 77 Có thể download từ: http ://www.vjo l.info/in de x.php/KTQD/article/viewFile/11334/10315 23 Ongore, VO 2011, The relationship between ownership structure and firm performance: An empirical analysis of listed companies in Kenya, African Journal of Business Management, Vol 5, No 6, pp 2120-2128 Có thể download từ: http ://www researchga te n et/public ation/22 84354 27_The_rela tion ship _ betw een_ownership_structure_and_firm_performance_An_empirical_analysis_of _lis ted_companies_in_ Kenya 24 Penrose E (1959) The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford 25 Serrasqueiro, Z (2009), Growth and Profitability in Portuguese Companies: a Dynamic Panel Data Approach, Economic Interferences, Vol XI, Nr.26, pp 565–573 Có thể download http ://www am fitea tru eco no mic.ro/temp /Articl e_897 pdf từ: 26 Stam, E Wennberg, K (2009), The roles of R&D in new firm growth, Small Business Econo mics, Vol 33, Issue 1, pp.77 – 79 Có thể download từ: http ://link.sp ringe r.com/article/10.1007/s11187 -009-9183 -9 27 Vlachvei, A Notta, O (2008), Firm Growth, Size and Age in Greek firms, International Conference on Applied Economics 2008, ISBN 978-96089054-2-9, pp.915-921 Có thể download từ: http ://kas to ria.te ikoz.gr/ic oae2 /wordpress/wpcontent/uploads/a rticles/2011/10/107-2008.pdf 28 Wu, X and C.K Yeung, structure persistence 2012 Firm growth Journal type and of capital Banking & Finance, 36(12): 3427–3443 29 Yazdanfar, D (2012), The Impact of Financing Pattern on Firm Growth: Evidence from Swedish Micro Firms, International Business Research, Vol.5, No.9, pp 16 – 25 Có thể download http ://www.cc se ne t.o rg/journa l/inde x.p hp/ibr/article/v ie w/1939 từ: Phụ lục 1: Danh sách công ty niêm yết sử dụng làm nguồn liệu S M T Ã BCT CCP H Cô A ng HCô Dng I CT TCP L Cô Cng NCô B ng NCô T ng RCô Eng SCô Cng SCT JCP SCô Zng T CT DCP UCT I CP VTậ Ip DCT P CP DCô R ng HCô R ng T CT NCP T CT RCP FCô Png S Cô A ng SCô Tng ACô S ng D Tổ P ng PTổ Eng P Tổ Vng S M T Ã P Tổ Vng RCô I ng DCô Cng D CT H CP D CT MCP OCô P ng T Cô Rng P Cô Nng B Cô Mng KCô S ng L CT B CP KCô Hng P Tổ Gng PCT PCP SCô J ng VCT S CP SCT FCP MCô T ng C Cô O ng B Cô Mng DCô T ng MCT C CP TCT P CP TCT TCP VCô P ng DCô Qng G CT MCP S M T Ã GCô T ng HCô Ang K Cô Mng NCô S ng P CT ACP RCô Ang S CT ACP SCô Hng T CT C CP T CT L CP VCT I CP VCT T CP T Cô Yng T Cô Mng L Cô Gng HCT SCP HCô P ng C CT L CP H Cô Mng HCô S ng P CT O CP T CT L CP BCô Bng BCT HCP CCô L ng KCT DCP LCT ACP S M T Ã LCô Sng MCô S ng S Cô Cng T Cô Ang V Cô N ng BCô Tng C CT MCP K CT H CP PCô I ng S CT VCP T CT NCP V CT H CP H Cô A ng F CT DCP A CT A CP ACô Cng ACô T ng ACT VCP C CT MCP F Cô Mng TCô Sng V CT N CP VCT TCP DCT VCP G CT MCP PCô J ng SCô Fng S M T Ã TCT CCP T CT MCP VCT I CP VCT NCP VCT OCP VCT S CP VCT T CP S CT TCP C CT YCP DCT CCP DCô I ng HCô Tng H CT V CP N Cô A ng NCT NCP T CT CCP BCT CCP CCT ICP HCT B CP L CT MCP P CT TCP TCT VCP VCT SCP Phụ lục 2: Bảng thống kê tốc độ tăng trưởng khu vực AGR I Ng Vành Nôngk nghiệ T ot al C F P V al i u er d m 615 994 94 35 5.4 5.4 10 650 10 IN DU Ng Vành Côngk nghiệ T ot al C F P V al i u er d m 135 220 20 779 515 10 650 10 0 SER V Ng Vành Dịch k vụ T ot al C F P V al i u er d m 550 884 84 100 115 10 650 10 Ng ành k Nôn g ngh T o t M e A G 17 615 615 Std M e 66 36 10 35 35 Std M e 37 15 17 650 650 Std 64 35 I A G SGR AGR * I NDU Ng ành k Côn g ngh T o t M e 13513 135 Std M 21 34 e 51518 515 Std M 70 38 e 65017 650 Std 64 35 SGR AGR * SER V Ng ành k D ị c T o A R G M e 55017 550 Std M 69 37 e 10014 100 Std M 33 22 e 65017 650 Std Deviat ion 6486849 3560696 Phụ lục 3: Bảng thống kê tốc độ tăng trưởng cơng ty có sở hữu nhà nước khơng có sở hữu nhà nước ST A TE S V Sở al hữu i d o Fr eq P e V Cum al ulati i v 9 1 Report S G 1 A G M St d M St d M S St d h Sở hữ u Nhà nướ T o t a Phụ lục 4: Bảng thống kê mơ tả biến mơ hình Descriptive Statistics N Mi M ni ax S 1 64 A 6 35 R 1 17 0 21 1 0 21 L S L A 6 41 S A 0 6 10 A D V ali M St e d 05 226 79 406 15 361 Phụ lục 5: Ma trận tương quan biến Co rr el at io n s S G S G1 Pe ars on Corr el a 650 tio n R O i g L E T A- S R A G 2 * * G ( 650 650 t a * * * * - l e E 0 650 650 50 ) * * 650 L * * * * * 650 N V T 650 Pe ars on Corr el a tio n * 650 650 * i g 650 C 650 650 * 650 * ( * A R * S - * * * * 0 650 - 650 * * 650 650 0 * * 2 * 0 650 50 650 * * * * * 650 650 * * 650 0 * Correl ation is sig n ifican t at th e 0.05 l evel (2-tail ed ) * * * * * 50 * 0 - 650 * 9 650 * * 50 * 650 50 650 * * * 50 650 8 650 50 50 * 650 650 * 50 650 650 650 t 0 ** Correl ation is sign ifican t at th e 0.01 l evel 1(2-tailed ) R 8 650 * 650 50 650 650 * 650 * * 650 SE R V- * 650 * IN D 650 50 A G * 650 650 50 8 * 650 650 d * 1 650 * 650 650 O E * * i R R 650 A 0 4 * 650 650 C * * 50 * Ln Ln ST - S I A G- A T 0 8 * 650 * S * * C 50 650 * 650 650 50 0 0 650 6 Phụ lục 6: Bảng phân tích hồi quy tốc độ tăng trưởng doanh thu V ar i M V ari SER V ari abl es Entered/Rem a oved M Ent et er V, LEV , LnA GE, STA TE, a Dependent V ariable: SGR b All requested variables entered M odel Sum m ary b A Std d Error Durb R of a S j i n-W2 297 088 073 62 a Predictors: (Constant), SER V, LEV, LnAGE, STATE, LnSIZE, TAR, CR, ROE, INDU, SR, CF M b Dependent V ariable: SGR ANOV A S u d M m 24 1 f ean2 45 24638 390 27649 a Dependent V ariable: SGR M R e R e T a S i b Predictors: (Constant), SER V, LEV, LnAGE, STATE, LnSIZE, TAR, CR, ROE, INDU, SR, CF Coeffi ci ents Sta Unstanda n dar rdi zed M B Std B e (- 843 510 C 1.31 358 O 042 027 099 T 061 134 020 456 019 023 043 849 - 030 249 - 010 - 121 L 041 022 079 n - 059 062 - 037 - 940 S - 085 19 - 031 - 713 - 750 526 - 124 092 120 058 772 14 132 063 860 a Dependent V ariable: SGR Collineari ty Statisti S T ol V i eran I 1 3 a Phụ lục 7: Bảng phân tích hồi quy tốc độ tăng trưởng tài sản M V ar i od1SE abl V a ri V ari abl es En tered /R em o a ved M et Enter R V, LEV , LnA G E, ST A TE, a Dependent V ariabl e: AGR b All requested variables entered Mo del Sum m ar y b Adj Std M R u Error Du of S 159 s od 417 a 174 rb i1.n 32 660 a Predictors: (Constant), SER V , LEV , LnAGE, ST A TE, LnSIZE, T AR, CR, ROE, INDU, SR, CF b Dependent V ariable: AGR ANOV A Su m d M M 1R eg roof 14 1 f ean essi 299 R es 67638 107 id ual T ot al 82649 a Dependent V ariabl e: AGR a S 12 i b Predictors: (Constant), SER V , LEV , LnAGE, ST A TE, LnSIZE, T AR, CR, ROE, INDU, SR, CF Co ef fi ci ent a s Sta Un st and n dar ar di z ed M od el St B d e 1( Con - 573 266 st RO E 921 162 441 673 LEV 030 014 131 125 T AR - 016 070 - 010 - 227 CR - 006 012 - 023 - 471 SR 106 130 065 815 LnSIZ 040 E LnA - 127 GE ST A -.1 13 TE C F - 572 01 143 033 - 148 062 - 075 275 - 173 565 IND 009 062 01 150 U SER 015 069 015 218 V a Dependent V ariabl e: AGR Collineari ty S Tol V i era I ... đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu tài sản công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh. .. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG N GHỆ TP. HC M LÊ THỊ TÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG DOANH THU VÀ TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN TP. HCM. .. Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng Công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM Phạ m vi ng hiên cứu: gồ m cơng ty phi tài niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay