Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế tndn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận bình thạnh

121 13 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI TUẤN NGHĨA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THUẾ TNDN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI TUẤN NGHĨA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THUẾ TNDN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phan Đình Ngun TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T P G T S T S P G P G C h P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV 22 33 TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Tuấn Nghĩa Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1993 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850084 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế TNDN doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận Bình Thạnh II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hoá sở lý thuyết nghiên cứu trước liên quan đến thuế TNDN - Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh Từ kết nghiên cứu, đề xuất số kiến nghị hỗ trợ DNNVV địa bàn tiết kiệm phần chi phí thuế TNDN phải nộp III- Ngày giao nhiệm vụ: 10/03/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/07/2017 V- Cán hƣớng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CÁM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu Trường Đại học Kỹ thuật Cơng nghệ TP.HCM (HUTECH), tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế TNDN doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận Bình Thạnh” với kỳ vọng hỗ trợ phần cho DNNVV địa bàn quận nói riêng DNNVV nói chung tiết kiệm chi phí thuế TNDN phải nộp, tạo tiền đề cho cơng trình nghiên cứu hỗ trợ DNNVV tương lai Kết luận văn tạo lập sở kiến thức trang bị Trường tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ giảng viên, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Quý thầy, cô Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức thời gian học tập nghiên cứu trường làm tảng để nghiên cứu - Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đình Nguyên, với kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, định hướng cho đề tài tôi, bỏ nhiều thời gian đọc chỉnh sửa nội chi tiết từ lập đề cương đến hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp đồng nghiệp, giảng viên hướng dẫn, song chắn viết tác giả thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến quý báu từ quý thầy, cô, đồng nghiệp bạn bè Xin chân thành cảm ơn Tác giả: Bùi Tuấn Nghĩa TÓM TẮT Với vai trò nguồn thu quan trọng ngân sách quốc gia định hướng phát triển kinh tế đất nước tạo công xã hội, nguồn thu ngân sách từ thuế nói chung thuế TNDN nói riêng ngày cảng có ý nghĩa to lớn Trong doanh nghiệp, chi phí thuế yếu tố quan trọng để xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, theo tác giả việc nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh” có ý nghĩa thiết thực quản lý kinh tế nói chung quảndoanh nghiệp nói riêng Trên sở lý thuyết gánh nặng thuế nghiên cứu trước nước giới tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu nhằm đánh giá nhân tố tác động đến thuế TNDN DNNNVV địa bàn quận Bình Thạnh, kiến nghị hồn thiện sách thuế TNDN, đưa phương pháp nhằm giảm thiểu chi phí thuế TNDN, nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp địa bàn quận Bình Thạnh Để phục vụ cho nghiên cứu, tác giả thu thập số liệu thực tế từ báo cáo tài 62 doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn từ năm 2011-2015 đưa vào phần mềm Stata 10.0 để xử lý số liệu Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu xây dựng mơ hình giả thuyết nhân tố tác động đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh gồm 06 nhân tố: quy mô doanh nghiệp (SIZE), tỷ suất sinh lời vốn (ROE), hệ số nợ (LEV), kết cấu tài sản (AS), năm tài (YEAR) gánh nặng từ thuế VAT khâu lưu thơng hàng hóa (TTB) Kết hồi quy cho thấy, nhân tốnhân tốảnh hưởng đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh Trong đó, nhân tố ảnh hưởng mạnh đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh AS (β= -0,0841), tiếp đến nhân tố LEV (β= -0,0372), ROE (β= 0,0169), TTB (β= -0,0159), SIZE (β= 0.0098), cuối biến giả YEAR khơng có ý nghĩa thống kê ABSTRACT As an important source of revenue for the national economy and to create social equality, tax revenues in general and CIT in particular are very significant In the enterprise, tax expense is also one of the important factors to determine the business results of the business Therefore, according to the author the research project "Factors affecting corporate income tax of SMEs in the province of Binh Thanh district" has practical significance in economic management in general and business management in particular On the basis of the theory of the tax burden and previous research in the country and the world the author modeling study to evaluate the factors affecting CIT's DNNNVV in the province of Binh Thanh district, these reviews Completing the CIT policy, introducing methods to reduce CIT expenses and improve business efficiency of enterprises in Binh Thanh district For the study, the author collected actual data from the financial reports of 62 small and medium enterprises in Binh Thanh district for the period 2011-2015 and included in the Stata 10.0 software Data processing Synthesizing the theories, inheriting the results from the previous research directly and indirectly related to the topic, the author initially developed the hypothetical model factors affect the CIT of SMEs on district Binh Thanh includes 06 factors: firm size (SIZE), the profitability ratio on equity (ROE), the debt (LEV), structural properties (AS), the financial year (YEAR) and the burden of VAT in the circulation of goods (TTB) Regression results show that, among these six factors, there are factors affecting CIT of SMEs in Binh Thanh District Among them, the most powerful factors influencing SMEs to corporate income tax in the province of Binh Thanh District is AS (β = -0.0841), followed LEV factor (β = -0.0372), ROE (β = -0.0169), TTB (β = -0.0159), SIZE (β = 0.0098), and finally YEAR dummy variable is not statistically significant MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu .5 Cấu trúc đề tài .5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước .6 1.2 Các nghiên cứu nước 16 1.3 Nhận xét điểm đề tài nghiên cứu 19 1.3.1 Nhận xét 19 1.3.2 Điểm đề tài nghiên cứu 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 22 2.1 Lý luận thuế TNDN doanh nghiệp nhỏ vừa 22 2.1.1 Lý luận thuế TNDN .22 2.1.1.1 Đặc điểm thuế TNDN .22 2.1.1.2 Các yếu tố cấu thành chi phí thuế TNDN 23 2.1.1.3 Vai trò thuế TNDN .26 2.1.2 Lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa 27 2.1.2.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa .27 Mặc dù vậy, cần phải kiểm soát chặt chẽ, tránh để doanh nghiệp lợi dụng qui định trục lợi Doanh nghiệp liên tục ngừng sản xuất kinh doanh đăng ký thành lập để trốn thuế, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh thương mại Vì vậy, theo tác giả sách thực hiện, để phát đối tượng này, quan thuế quảndoanh nghiệp kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp về: ngành nghề kinh doanh, danh sách thành viên góp vốn, đại diện pháp luật địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp biết doanh nghiệp thành lập hay gian lận để hưởng ưu đãi thuế Khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu phát triển cơng nghệ: Nghiên cứu phát triển công nghệ lĩnh vực tốn nhiều chi phí thời gian hồn vốn chậm Vì vậy, lĩnh vực dường dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn Do để khuyến khích DNNVV đầu tư vào nghiên cứu phát triển cơng nghệ, cần có qui định hỗ trợ cho doanh nghiệp Hiện nay, theo Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN doanh nghiệp trích lập quĩ khoa học cơng nghệ từ thu nhập tính thuế mức trích lập thấp (khơng q 10% thu nhập tính thuế), đặc biệt khơng hiệu với DNNVV, thu nhập tính thuế nhóm doanh nghiệp khơng cao, số quĩ trích lập khơng đủ để nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Với thực tế đó, cần có qui định khác, hỗ trợ DNNVV nói riêng doanh nghiệp nói chung đầu tư nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Tác giả đề xuất qui định cho phép doanh nghiệp trừ 100% chi phí thực tế đầu tư vào nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Đồng thời, bỏ mức trần trích lập Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ trước tính thuế TNDN Do đó, doanh nghiệp tự xác định mức trích lập quỹ theo mục đích sử dụng quỹ Tuy nhiên, doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai tốn thuế TNDN Với qui định này, có doanh nghiệp thực đầu tư vào nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ ưu đãi Cho phép DNNVV khấu hao nhanh: Hiện nay, qui định theo mục 2.a Điều 13 thuộc Thông tư 45/2013/TT-BTC doanh nghiệp hoạt động có hiệu kinh tế cao phép khấu hao nhanh (không lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng) máy móc, thiết bị, thiết bị vận tải… Theo Phạm Xuân Hoà (2015), hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hài lòng, chứng tỏ khơng phát huy hiệu thực tế Vì vậy, để hỗ trợ cho DNNVV quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, cần có qui định riêng DNNVV Tác giả đề xuất qui định, cho phép DNNVV (đáp ứng tiêu chí xác định DNNVV theo Luật hỗ trợ DNNVV) khấu hao 50%/ năm máy móc, thiết bị trực tiếp sản xuất Với qui định này, doanh nghiệp cần hai năm (tuỳ thuộc vào kết kinh doanh DN) để hoàn vốn đầu tư vào tài sản cố định, tăng tốc độ vòng quay vốn, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định phục vụ cho sản xuất kinh doanh 5.3 Hạn chế đề tài đề xuất hƣớng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế đề tài Nghiên cứu thực nghiệm làm rõ ảnh hưởng của chi phí thuế TNDN đến phát triển DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh nói riêng DNNVV Việt Nam nói chung, mà nhân tố ảnh hưởng đến thuế TNDN để đưa số kiến nghị giúp phần làm giảm gánh nặng từ chi phí thuế TNDN cho DNNVV thực tế Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu tồn số hạn chế sau: Hạn chế kích cỡ mẫu nghiên cứu: liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo tài số DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh Mẫu nghiên cứu thu thập liệu từ 62 doanh nghiệp, giai đoạn từ 2011-2015, với số quan sát 310 Nhìn chung mẫu nghiên cứu chưa thật lớn nên tính đại diện cho tổng thể chưa cao Hạn chế số biến quan sát: Trong nghiên cứu biến giải thích mà tác giả đề cập mơ hình nhân tố tác động đến thuế TNDN bao gồm: quy mô doanh nghiệp (SIZE), hệ số nợ (LEV), hệ số tài sản (AS), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) biến gánh nặng từ thuế VAT khâu lưu thông hàng hóa (TTB) biến giả tác động năm tài (Year) Tuy nhiên, theo mơ hình nghiên cứu trước giới bên cạnh nhóm biến tác động tác giả vừa nêu nhiều biến giải thích khác như, hệ số hàng tồn kho (INV), loại hình sở hữu vốn (CT) biến giả ảnh hưởng từ phương pháp ghi nhận kế toán, dịch vụ kế tốn kiểm tốn, sách ưu đãi doanh nghiệp nhà nước ảnh hưởng đến chi phí thuế TNDN (ETR) biến giải thích biến giải thích bổ sung nghiên cứu gần đây, đồng thời sở lý thuyết kết nghiên cứu nghiên cứu chưa đủ thuyết phục chứng minh mối quan hệ tác động với thuế TNDN nên tác giả chưa đưa vào biến bổ sung vào mơ hình nghiên cứu Ngồi ra, tác giả giới thiệu chương phần sách thuế TNDN hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, sách thuế nhiều quy định hỗ trợ doanh nghiệp giảm sở thuế khác như: quy định trích lập quỹ phát triển khoa học- cơng nghệ, chuyển lỗ Trong thực tế, quy định hỗ trợ nhân tố ảnh hưởng giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng từ chi phí từ thuế TNDN Tuy nhiên, bị giới hạn thông tin thu thập nên biến quan sát tác giả chưa thể đưa vào mơ hình nghiên cứu 5.3.2 Đề xuất cho hƣớng nghiên cứu Từ hạn chế đề tài Tác giả đề xuất cho hướng nghiên cứu Sau đây, nghiên cứu đưa kiến nghị, gợi ý cho hướng nghiên cứu sau luận văn sau: + Thu thập thêm số liệu để tăng cỡ mẫu cho nghiên cứu, qua nâng cao tính đại diện tổng thể + Đối với biến quan sát tác giả chưa thể nghiên cứu đưa vào mơ hình nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu thêm lý thuyết liên quan nghiên cứu giới đề tài xây dựng bổ sung thêm biến vào đề tài để giúp đề tài ngày hoàn thiện để tiếp tục hỗ trợ phát triển cho DNNVV Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG Tóm lại, chương trình bày kết luận nghiên cứu kiến nghị Đồng thời làm rõ hạn chế nghiên cứu đưa hướng nghiên cứu Chương chương kép lại tồn nội dung nghiên cứu luận văn nhân tố ảnh hưởng đến chi phí thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh TÀI LIỆU THAM KHẢO A DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Tài (2013), “Thơng tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định.” Bộ Tài (2014), “Thơng tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp” Bộ Tài (2015), “Thơng tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ.” Chính phủ (2009), “Nghị định phủ số 56/2009/NĐ-CP trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa.” Đỗ Ngọc Huỳnh Nguyễn Thị Minh (2012), “Phân bổ gánh nặng thu ngân sách: Thực trạng khuyến nghị sách”, Tạp chí Tài chính, website Hồ Sỹ Hùng (2017), “Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa: Xung lực cho tăng trưởng phát triển bền vững”, website Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Phát triển nguồn nhân lực DNNVV Việt Nam trình hội nhập kinh tế.”, luận án tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Hữu Cung (2015), “Các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng thuế TNDN- Bằng chứng từ Việt Nam”, Advances in Management & Applied Economics, số 5, trang 103-120 Nguyễn Hữu Mạnh (2016), “Doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn ngân hàng: Những vấn đề đặt ra?”, tạp chí tài chính, website 10 Nguyễn Minh Tuấn (2008), “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, luận án tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 11 Nguyễn Thị Bất Vũ Duy Hào (2002), “Giáo trình quản lý thuế”, NXB Thống kê 12 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Văn Hiệu (2009), “Giáo trình thuế”, NXB Tài 13 Phạm Văn Hồng (2007), “Phát triển DNNVV Việt Nam trình hội nhập quốc tế”, luận án tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Phạm Xuân Hoà (2015),“Hoàn thiện sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, luận án tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 15 PwC (2016), “Sổ tay thuế Việt Nam 2016”, website 16 Quốc hội (2017), “Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa”, số 04/2017/QH14 17 Quốc hội (2007), “Luật thuế thu nhập cá nhân”, số 04/2007/QH12 18 Quốc Hội (2008), “Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”, số 14/2008/QH12 19 Hồi Nam (2016), “Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nhu cầu hỗ trợ pháp lý”, website 20 Trần Thị Vân Hoa (2003), “Tác động sách điều tiết vĩ mơ Chính phủ đến phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, luận án tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân B DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH 21 Aichian, A., and R Kessel (1962), “Competition, monopoly, and the pursuit of money.”, Aspects of Labor Economics”, pp 157–183 22 Banafai K Bansadja (2011), “An investigation of the determinants of the variability in corporate effective tax rates for companies listed at the Nairobi stock exchange”, University of Nairobi 23 Beghin, P., and Van De Woesteyne, I., (2009), “Handboek Vennootschapsbelasting”, Intersentia, Antwerp 24 Boynton, C., P Dobbins, and G Plesko (1992), “Earnings management and the corporate alternative minimum tax.”, Journal of Accounting Research, Vol 30, pp 131–153 25 Campbell, D E., and J S Kelly 1994, “Trade-off theory”, The American Economic Review, Vol 84, pp 422-426 26 Collins, J.H., and Shackelford, D.A., (2002), “Do U.S Multinationals Face Different Tax Burdens than Other Companies? Working paper (prepared for the NBER conference on Tax Policy and the Economy in Washington”, D.C on October 8) 27 Francisco J Delgado, Elena Fernandez-Rodriguez, Antonio Martinez-Arias (2014), “Effective Tax Rates in Corporate Taxation: a Quantile Regression for the EU”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, Vol 25, pp 487-496 28 Franỗois Quesnay (1758), Tableau ộconomique, Library of Economics and Liberty (2nd ed.) 29 Fullerton, E., (1984), “Which effective tax rate?”, National Tax Journal, Vol 37, pp 36-56 30 Gupta, S., & Newberry, K (1997), “Determinants of the variability in corporate effective tax rates: evidence from longitudinal data”, Journal of Accounting and Public Policy, 16, pp 1–34, website 31 Harberger S (1959), “The illicit asset stripping of Chinese state firms”, The China Journal, Vol 43, pp -28 32 Huang., Li., Yu., (2013),“Empirical analysis of the actual tax burden influencing factors of Chia’s listed companies in the construction industry” 33 Ioannis Mourikis (2016), “Determinants of the Variability of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Greece”, University of Patras, Department of Economics 34 IFC (2007), Designing a Tax System for Micro and Small Businesses 35 Jensen, M., and W Meckling (1976), “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.”, Journal of Financial Economics, Vol 3, pp 305-360 36 Karen Crabbé, Lessius, (2010), “The impact of the auditor and tax advice on the effective tax rate”, Katholieke University, Department of Accountancy, Finance and Insurance 37 Kern, B and Morris, M (1992), “Taxes and Firm size the effects of Tax Legislation during the 1980s.”, The journal of the American Taxation Association, Vol 14, pp 80-96 38 Modigliani, F., & Miller, M (1963), “Taxes and the cost of capital: a correction American Economic Review”, Vol 53, pp 433-443 39 OECD (2009), “Taxation of SMEs.”, OECD Publishing, Paris, Website 40 Siegfried, J.J (1972) “The relationship between economic structure and the effect of political influence: Empirical evidence from the corporation income tax program.” Ph.D dissertation (University of Wisconsin) 41 Siegfried, J J (1974), “Effective average US corporation income tax rates”, National Tax Journal, 27(2), pp 245–259 42 Stickney, C.B., and McGee V E., (1982), “Effective Corporate tax rates: the effect of size, capital intensity, leverage and other factors”, Journal of accounting and Public PolicyX, pp 125-152 43 Thomas Belz, Dominik von Hagen and Dr Christian Steffens (2017), “Taxes and Firm Size: Political Cost or Political Power?”, Business School University of Mannheim 44 Vandenbussche, H., Crabbé, K., and Janssen, B., (2005), “Is There Regional Tax Competition? Firm Level Evidence for Belgium”, De Economist, 153(3), pp 257‐276 45 Van Tendeloo, B., and Vanstraelen, A., (2008), “Earnings Management and Audit Quality in Europe: Evidence from the Private Client Segment Market”, European Accounting Review, 17(3), pp 447‐469 46 Watts, R., and J Zimmerman (1986), “Positive Accounting Theory”, First edition, Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey) 47 Willkie Limberg (1990), “The relationship between firm size and effective tax rate.”, The Journal of the American taxation association, Vol 11, pp.6-92 48 Zimmerman, J (1983), “Taxes and firm size”, Journal of Accounting and economics 5, pp 119-149 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY STATA 10 1.1 Kết thống kê mô tả V Ob a Mea ttbln6 Nguồn: Kết phân tích liệu từ phần mềm Stata 10 1.2 Phân tích ma trận hệ số tƣơng quan biến (obs=310) etr s i etr size0 lev- roe- a - ttbln - 0 le ro as t v e t 0 - 1 0 Nguồn: Kết phân tích liệu từ phần mềm Stata 10 PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY STATA 10 (tiếp theo) 1.3 Kết kiểm định đa cộng tuyến (VIF) V VI a 1/VIF 0.75 0.78 M Nguồn: Kết phân tích liệu từ phần mềm Stata 10 1.4 Kết hồi quy mơ hình tác động cố định (FEM) Fix Num = Gro Num = up be R- = 0.6 Ob per gro mi = betw = 0.3 av = over = 0.5 ma = all 39 x F = cor = Pro = r(u 0.1 etr Coe f 0 tt bl n Y e ar m F test that all u_i=0: 5 F(61, 239) = 1.62 Prob > F = 0.0059 Nguồn: Kết phân tích liệu từ phần mềm Stata 10 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ BÌNH THẠNH 2.1 Kết thu thuế năm 2013 CCT Bình Thạnh ĐVT: Triệu đồng Dự ( T tốn h % T T C P P ự H C H / c Á h h / D K C ấh T p ni D P 8 C 1 22 29 07 T + 30 37 15 T 0 4 + T + 9 T + 1.6 1.6 1.1 7 84 T 00 00 23 0 + 21 21 22 11 T 5 00 h 02.5 19 733 + 2.5 82 T 00 66 hT 2 02 800 8 h uế 93.1 T hT 22 23 5.0 2 hP 15 15 18 112 0 hí 10 15 16141 10 71 T 59 h 02 02 82 97 86 L ệ Ti 52 54 781 14 ền 0 72 Ti 25 26 59 222 ền 36 056 T h T 1 Ổ N8 Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh (2015) PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ BÌNH THẠNH (tiếp theo) 2.2 Kết thu thuế năm 2014 CCT Bình Thạnh ĐVT: Triệu đồng C Á C L CO T + T + T + T + T + T + T T h uế T hT h P hí T Dự T tốn h P Pự h hc ấh ni p 1 ( % T T H H C / / K D D T 1 127 33 21 71 31 7 88 9 1 1.301.4 1.1 0 19 19 1 8 2 3.003.0 1 00 24 2 1 1 55089 23 23 000.0 16 17 017 .0 18 7 21 02 000.7 5 24 2 99 1 0 0 ền Ti 47 49 82 ền T 1 Ổ N 2 h L ệTi 1 1 1, 1 1 1 6 Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh (2015) PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ BÌNH THẠNH (tiếp theo) 2.3 Kết thu thuế năm 2015 CCT Bình Thạnh ĐVT: Triệu đồng C Á C L C T + T + T + T + T + T + T T hu ế T hu T hu P hí T h u L ệ Ti ền Ti ền T Ổ Dự toán T h P P ự h h c ấ n h 1p 1 ( T T % H H C / / K D D 1 2 3 1 3 91 1 2 2.0 2.2 59 0 32 , 22 2 1 0 3.0 3.2 2 0 2 91 9 , 97 13 1 99 4 , 18 2 4 18 1 2 , 2 98 , 95 1 1 0 1 0 40 2 2 1 1 Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh (2015) ... từ chi phí thuế TNDN Việt Nam + Xác định nhân tố ảnh hưởng thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh + Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh + Từ... nghiên cứu : Các nhân tố có ảnh hưởng đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh? Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp địa bàn quận Bình Thạnh nào? Từ kết nghiên cứu,... thuế VAT khâu lưu thơng hàng hóa (TTB) Kết hồi quy cho thấy, nhân tố có nhân tố có ảnh hưởng đến thuế TNDN DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh Trong đó, nhân tố ảnh hưởng mạnh đến thuế TNDN DNNVV địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế tndn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận bình thạnh , Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế tndn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận bình thạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay