Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình thuận

152 9 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - CAO QUÝ KHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Kế tốn Mã ngành: 60340301 TP HCM, tháng , Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - CAO QUÝ KHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN VĂN TÙNG TP HCM, tháng , Năm 2018 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRẦN VĂN TÙNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T 1P G 2T S 3P G 4P G 5T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: CAO QUÝ KHƯƠNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1977 Nơi sinh: Nam Định Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1641850011 I - Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận II - Nhiệm vụ nội dung: 1– Nhiệm vụ: Nghiên cứu tổng quan tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị hành nghiệp; từ xác định nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận; đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận – Nội dung: Kết cấu Luận văn gồm chương: Bao gồm Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận kiến nghị III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS TRẦN VĂN TÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Ch Minh, ngày tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN CAO QUÝ KHƯƠNG LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến q Thầy Cơ Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS TRẦN VĂN TÙNG tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hoàn thiện TP Hồ Ch Minh, ngày tháng năm 2017 Tác giả Cao Quý Khương TÓM TẮT Kể từ tháng năm 2012, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận thức tham gia vào hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) theo chương trình đại hóa Kho bạc Nhà nước Bộ Tài TABMIS với mục tiêu cụ thể phạm vi dự án là: Xây dựng triển khai Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc tích hợp với hiệu tồn hệ thống Kho bạc Nhà nước Kết nối với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ sử dụng ngân sách, quan tài cấp Trong tương lai, TABMIS kết nối đến đơn vị sử dụng ngân sách, tạo điều kiện phát huy hết hiệu hệ thống quản lý tích hợp với quy trình ngân sách khép kín, tự động, thơng tin quản lý tập trung, cung cấp báo cáo đầy đủ, toàn diện, kịp thời minh bạch Kiến trúc TABMIS dựa khn mẫu quản lý tài ngân sách kiểm chứng thực tế tuân thủ theo chuẩn mực Kế toán quốc tế Việc tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn có tác động lớn đến thông tin báo cáo tài có tác dụng việc quản lý điều hành mơ Ngân sách Nhà nước việc tìm hiểu mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán yếu tố quan trọng cần nghiên cứu Kết nghiên cứu xác định yếu tốảnh hưởng đến việc cơng tác tổ chức kế tốn tại đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức Hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, nhân tốảnh hưởng lớn Phần mềm kế toán (β = 0.437) Tiếp theo nhân tố Hệ thống thông tin (β = 0.285), nhân tố Hệ thống văn pháp lý (β = 0.260), nhân tố Hoạt động kiểm tra giám sát (β = 0.199), nhân tố Trình độ kế toán (β = 0.182) nhân tố Nhận thức lãnh đạo (β = 0.179) Thông qua kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận, nhằm giúp đơn vị kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận đạt mục tiêu ABSTRACT Since August 2012, the State Treasury of Binh Thuan has officially joined the Treasury and Budget Management Information System (TABMIS) under the State Treasury modernization program of the Ministry of Finance TABMIS with specific objectives within this project is: Develop and implement the Treasury and Budget Management Information System integrated with effectiveness in the whole system of State Treasury To connect with the Ministry of Planning and Investment, the ministries using the budget and the finance agencies at all levels In the future, TABMIS will be linked to budget-using units, enabling them to maximize the effectiveness of an integrated management system with self-contained, automated budgeting and management information systems Focusing, providing full, comprehensive, timely and transparent reports TABMIS architecture is based on proven financial and budget management templates and is compliant with international accounting standards The organization of the accounting information system has a great impact on the information on the financial statements that are effective in managing and operating the macro budget of the State Therefore, it is important to study the influence of factors influencing the organization of the accounting information system The results of the study identified factors affecting the organization of accounting at state treasury units in Binh Thuan province, among factors affecting the organization of the system accounting information in the units of State Treasury of Binh Thuan, the most influential factor is accounting software (β = 0.437) The information system elements (β = 0.285), Factor of legal document system (β = 0.260), factor of monitoring activity (β = 0.199), factor of succession math (β = 0.182) and the cognitive factor of the leader (β = 0.179) Through the research results, the author proposes some recommendations to improve the quality of accounting information system organization at state treasury units in Binh Thuan province to help provincial state treasury units Binh Thuan has achieved its goal Ti u yễ P K ế C h K ế K ế G iá m đP n 4T N 7g 4T H h ó G K ế to án K Tr 2ư 4D 3ư Tr ần 4N 5g oà K B K B K B K B K B N K B N K B N K ế B n to N 4g N án K K 9g ế B u to N yễ N án K K 0g ế B u to N yễ N án K K 1g ế B u to N yễ V án K K 2õ ế B T to hị H án C N K 3ồ h B A u N 5n N yê K K 4g ế B u to N yễ K án G K iề iá B u m N đ N 5L 6ê T hị L 7ê N 5g L ục P h ó G K ế to án K K B N K B N K ế B T to N ân N án K K 9g ế B u to N yễ N án K K 0g ế B u to N yễ N án C K 1g h B u u N yễ P yê K K hạ ế B m to 6V Đ án K N K in ế B h to N 6T Đ án K K in ế B h to N 6X D án K K 5ư ế B to 6n L án K N K 6ê ế B T to N hị C án G K ao iá B 6L P K 8ê h B 6P K K hạ ế B 7C K K ao ế B 7N 1g 7N 2g 7N 3g 7u P 7n P hạ 7m P hạ 7m Tr ần 7M N 8g 7u P hạ 8m N 0g 8L 1ữ 8N 2g 8N 3g 8P 8P hạ 8Đ 8Đ ăn 8L 8ư 8N 9g 9N 0g 9N 1g 9V 2ũ K ế K ế K ế to K ế to K ế to C h uK ế to G iá m P h óK ế K ế K ế K ế K ế K ế K ế C h C h K ế G iá P h K ế K B K B K B N K B N K B N K B N K B N K B N K B N K B K B K B K B K B K B K B K B K B K B K B K B K B 9D 3ư 9L 4ê 9N 5g 9N 6g 9N 7g 9P 9Đ 9ỗ 1N 0g 01 L 0ư 11 Đ oà 1n H 0ồ 31 P hạ 41 N 0g 51 L 0ê 61 N 0g 71 H 0ồ 81 N gu 91 H 1u 01 Tr ần 11 Tr 1ư 1ơ L 1ê 31 N 1g 41 N 1g K ế K ế K ế K ế K ế C h C h K ế Tr C h u C h C h Tr P h P h K ế K ế K ế K ế K ế to K ế K ế Tr K B K B K B K B K B K B K B K B K B K B N K B K B K B K B K B K B K B K B K B K B N K B K B K B Tr ần 61 u yễ Tr P h P h C h uC h u yê C K B K B K B N K B N N K u yễ N 2g 1u Đ oà 1n N 2g 41 N 2g 1u V 2õ 1T Tr ần 71 N 2g u yễ Đ h uC h u yê C h uC h uC h C h u C h uK ế K ế to án K B N K B N N K B N K B N K B K B N K B N K B K B N N K ế to K ế to Tr P h P h C h C h B N K B N K B N K B K B K B K B N 1g 71 N 1g 1u N 1g ịn 1h N 2g 2ỗ 1T H 3u 1ỳ V 3õ 1T L 3ê 21 B ùi 31 Tr ần 1N 3g 1V 3ũ 1N 3g u 1N gu yễ 1n N 3g 1u Tr ần 01 N 4g 1u V 4ư 21 Tr ần 1T T hi 1N 4g 51 B ùi 1T N 4g 1u N 4g 1u N 4g 91 T 5ô 01 N 5g 11 N 5g 21 N 5g 31 L 5ê 41 L 5ê T ú C h K ế to K ế to K ế to Tr C h u K ế K ế to Tr K ế K ế to K ế to K ế to K ế K ế K ế K ế K ế K ế Tr n K B K B N K B N K B N K B K B N K B K B N K B K B K B N K B N K B N K B K B K B K B K B K B P G D K 1N 5g P h ó p K ế to án K P G D K P G D K P ế T to 1h Tr án K 5ư ế to 1n N án K G D K P ế u to yễ B án K ùi ế N to 1g V án K G D K P u yễ N 5g u yễ L 5ê 6g 6ũ G D K P G D K P ế G H to D án K PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU PMKT Reliability Statistics Cr 858 N Item-Total Statistics S c a PM 16 KT 06 16 PM 09 KT 16 10 PM S ca le 2.8 66 C r o 831 660 811 830 743 841 665 827 2.8 12 C o r 2.8 85 HTTT Reliability Statistics Cr 842 N Item-Total Statistics S c a HT 11 TT 98 11 HT 98 TT 11 S C C c o r a r o 3.8 823 57 625 796 3.7 783 51 686 798 3.6 VBPL Reliability Statistics Cr 851 N Item-Total Statistics S c a VB 12 PL 94 12 VB 93 PL 12 Sc C C al o r e r o 3.4 806 44 704 843 3.8 767 28 612 822 3.2 TDKT Reliability Statistics Cr 859 N Item-Total Statistics S c a TD 16 KT 57 16 TD 60 KT 16 51 TD S C C ca o r le r o 4.3 831 71 671 821 4.2 825 91 710 841 4.2 39 694 831 NTLD Reliability Statistics Cr 819 N Item-Total Statistics S c a NT 15 LD 49 15 NT 33 LD 15 23 NT S C C ca o r le r o 5.2 814 20 561 776 6.1 771 10 650 778 6.1 65 683 784 KTGS Reliability Statistics Cr 727 N Item-Total Statistics S c a KT 13 GS 99 13 KT 36 GS 13 Sc C C al o r e r o 1.1 663 18 528 721 1.5 99 447 584 673 1.1 HTTTKT Reliability Statistics Cr 712 N Item-Total Statistics S c a HT 12 TT 36 KT 12 36 HT 12 TT Sc C C ale or r Va re o 666 780 472 630 649 705 530 653 KMO KMO and Bartlett's Test K.805 s 206 Me 7.59 ye351 Ol 000 in Total Variance Explained C omp Ex tra cti Initi onent % T o Cum o f ul 10 11 12 im ension0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Rotati on Sums 6.2t Va 23 ati 39 3.0 11 45 2.7 10 90 2.2 23 2.1 05 1.2 98 7 9 T ot % Cu mul o ativ 2 3 4 % Cu To tal o 1 m u1 6 6 9 9 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a P M 814 K 783 T 757 P M 731 K T 701 P M K T P M K T P M K T T D K T 794 783 780 773 894 724 854 799 855 761 827 819 751 778 726 692 819 646 731 596 715 684 HTTTKT KMO and Bartlett's Test K.755 s 108 Me 765 ye Ol 000 in Total Variance Explained Co mp one I n T % C o of u 53 53 0 16 70 6 15 85 6 14 10 im en sio n0 T o Extracti on % Cu of mu 53 53 0 Component Matrix a 760 HT T 734 K 2.728 708 HT T Model Summaryb Mo del im ension0 S t R R A D d 1.82 8691 679 155 74 a Predictors: (Constant), KTGS, VBPL, HTTT, TDKT, PMKT, NTLD b Dependent Variable: HTTTKT ANOVAb Mo del S u M e S i 8.3 1.3 93 99 g3.7 155 59 024 12 161 57 a Predictors: (Constant), KTGS, VBPL, HTTT, TDKT, PMKT, NTLD b Dependent Variable: HTTTKT a Coefficients Mo del St an Unstand da B S B td e (C n n PM KT HT TT V Collinea V S To ler I 437 285 260 182 179 199 a Dependent Variable: HTTTKT t ... cơng tác tổ chức kế tốn tại đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức Hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, nhân tố có ảnh hưởng lớn... giá nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhận diện yếu tố tác động đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước. .. Nghiên cứu tổng quan tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị hành nghiệp; từ xác định nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận; đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình thuận , Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay