Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp hồ chí minh

137 9 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THỤC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TỐN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THỤC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phạm Ngọc Tồn TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thục ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất Thầy Trường Đại học Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy tơi hồn tất mơn học nhà trường Xin cảm ơn Thầy Viện Đào Tạo Sau Đại Học tạo điều kiện tốt để học viên khác hoàn thiện luận văn tiến độ suốt q trình viết luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn TS.Phạm Ngọc Toàn quan tâm, đầu tư thời gian tâm huyết suốt trình nghiên cứu, nhắc nhở cho lời khuyên để luận văn đầy đủ Xin chân thành cảm ơn Thầy hội đồng chấm luận văn để luận văn hồn thiện Cuối tơi xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên, chia sẻ, giúp đỡ khích lệ tơi q trình thực luận văn Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thục TÓM TẮT Từ trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới WTO năm 2007, Việt Nam đón nhận nhiều hội thách thức cho lĩnh vực, lĩnh vực ngân hàng –một lĩnh vực nhạy cảm Việc mở cửa tài chính, làm ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh cao từ ngân hàng nước Do vậy, vấn đề cấp thiết mà tất ngân hàng Việt Nam phải đối mặt làm cách để tiếp tục tồn tại, phát triển bền vững, gia tăng khả sinh lời bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Hay nói cách khác, khả sinh lời mục tiêu quan trọng, khẳng định tồn ngân hàng mơi trường tồn cầu Xuất phát từ tầm quan trọng khả cạnh tranh, nâng cao khả sinh lời NHTM Việt Nam-cụ thể NHTM Cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để tìm câu trả lời yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi NHTM CP giai đoạn Qua nghiên cứu trước tập trung vào phân tích giữ liệu nước hệ thống ngân hàng riêng nước nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam, tác giả đưa 10 yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM CP Khả sinh lợi đo lường tiêu lợi nhuận/ tổng tài sản lợi nhuận / vốn chủ sở hữu (ROA ROE); nhân tố ảnh hưởng thường chia làm hai nhóm là: yếu tố nội ngân hàng yếu tố liên quan đến tình hình kinh tế vi mơ Các yếu tố nội gồm: quy mô ngân hàng, vấn đề sở hữu, hiệu hoạt động, tính khoản, nợ xấu yếu tố vĩ mô thường là: lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát Nghiên cứu tiến hành ước lượng hồi quy liệu bảng Dữ liệu phục vụ nghiên cứu gồm 10 ngân hàng TMCP, nguồn số liệu từ năm 2008-2015 Số liệu thu thập xếp theo liệu bảng Tác giả sử dụng phương pháp liệu bảng để kiểm tra phân tích mối quan hệ tỷ suất sinh lợi 10 biến độc lập với hỗ trợ phần mềm Stata 14 Với kết quả, ROA: 06 nhân tố ý nghĩa thống kê là: vốn chủ sở hữu, quy mô tài sản, chi phí hoạt động, dư nợ cho vay, rủi ro tín dụng nợ xấu Trong nhân tố tác động âm, ngoại trừ nhân tố vốn chủ sở hữu quy mô ngân hàng tác động dương Đối với ROE bị tác động 06 nhân tố: lạm phát, chi phí hoạt động, dư nợ cho vay, tính khoản, rủi ro tín dụng nợ xấu, nhân tố tác động âm Trong yếu tố mạnh mẽ nợ xấu với ước lượng hồi quy là: 0.5878 Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuât số giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất sinh lợi NHTM CP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, số hạn chế như: số liệu quan sát chưa nhiều, phạm vi nghiên cứu chưa đa dạng nên kiến nghị nói chung chất, khơng cụ thể vào khía cạnh yếu tố góp phần.Vì nghiên cứu tác giả nghiên cứu đa dạng hóa thu nhập, thu nhập lãi cận biên ngân hàng thời gian dài bổ sung yếu tố thiếu như: mức độ vốn hóa, tuổi ngân hàng, thuế suất hiệu lực ABSTRACT Since Vietnam became the 150th member of the World Trade Organization WTO in 2007, It has welcomed a lot of opportunities as well as challenges in all aspects including banking, one sensitive field With the financial opening, many Vietnamese banks have to be faced up with higher competition from oversea banks Therefore, this has raised an issue that all of the Vietnamese banks have to solve That is how to continue to survive, develop stably and make profits in the context full of competition of the world In other words, making profits is one significant goal, determining the survival of any bank in global environment today.Sine recognizing the importance of the competence and enhancing profits of Vietnamese commercial banks, specifically joint stock banks in Ho Chi Minh city, the author has conducted some experimental surveys in order to find out the answer for the question what factors affect the rate of making profits of commercial joint stock banks in Ho Chi Minh in current period From the studies focusing on analizing the data of some contries and the bank system of one country and the experimental studies in Vietnam, the author offers 10 factors affecting the rate of making profits of commercial joint stock banks in Ho Chi Minh The competence of maiking profits is measured by profit targets/ the total of assets/ the capital of the holder (ROA ROE); these factors are divided into two main categories: the intrinsic ones of the bank and external ones which concerns macroeconomic situation The intrinsic factors include the size of the bank, ownership issue, the effect of performance, liquidity, bad debt The macro factors are: interesr,GDP rate and inflation The study is conducted with the method of estimating and regressing the data from tables The data for the study is taken from 10 banks in Ho Chi Minh city from 2008 to 2015 It was collected and processed according to tables The author has used tables to examine and analyze the relationship between profit rate and 10 independent variables with the help of stata 14 software From the result, ROA: there are 06 factors that bear statistic significance: the capital of the owner, the size of the asset, performing cost, odd debt, credit risk and bad debt They are all negative factors with the exception of the capital of the owner and the size of the bank, which are positive ROE is also affected by 06 factors: inflaton,performing cost, odd debt, credit risk and bad debt which are negative ones Of all, bad debt is the strongest one estimated: 0.5878 From the result of the study, the author has offered some solutionsto enhance the competence of making profits of commercial joint stock banks in Ho Chi Minh city However, there are still some limitations such as limited data, limited research scope so the solutions are mainly about the nature of the issue They are not specific and they not go into details of all aspects of the factors There remain many interesting aspect which merit further research, including the way to diversify income, , Marginal interest income of banks in long term and add some factors that are lack such as : Capitalization level, Bank age, Tax rate effect vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT .V DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT XI DANH MỤC CÁC BẢNG XII DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ XIII CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .2 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI .4 1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY 2.1.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 2.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 12 2.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 17 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.2.1 Khái niệm .17 2.2.2 Chức Ngân hàng thương mại kinh tế .18 2.2.2.1 Chức trung gian tài .18 2.2.2.2 Chức trung gian toán 18 2.2.2.3 Chức "tạo tiền" .19 2.2.2.4 Chức cung cấp dịch vụ tài 20 2.2.3 Các hoạt động chủ yếu NHTM .20 2.2.3.1 Hoạt động huy động vốn 21 2.2.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 21 2.2.3.3 Hoạt động cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản 22 2.2.3.4 Hoạt động kinh doanh khác 22 2.3 TỔNG QUAN VỀ TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 2.3.1 Khái niệm .22 2.3.2 Những tiêu đo lường tỷ suất sinh lợi NH thương mại 23 2.3.2.1 Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (ROA- Return On Assets) 23 2.3.2.2 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE- Return on equity) 24 2.3.2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM – Net Interest Margin) .24 2.3.2.4 Mối quan hệ ROA ROE .25 2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi NH thương mại 26 2.3.3.1 Các nhân tố môi trường kinh doanh từ bên ảnh hưởng đến ngân hàng 26 2.3.3.2 Các nhân tố môi trường kinh doanh từ bên ảnh hưởng đến ngân hàng 27 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .35 3.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .36 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 42 3.3.1 Dữ liệu quan sát 42 3.3.2 Nguyên tắc chọn liệu 43 3.3.3 Dữ liệu thu thập .43 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu .44 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 3.4.1 Phân tích thống kê mơ tả .45 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BIẾN ĐỘC LẬP ROA THEO MƠ HÌNH REM xtreg ROA CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF, re Random-effects GLS regression Group variable: ID Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.6371 between = 0.8400 overall = 0.6869 corr(u_i, X) 80 10 = avg = max = 8.0 Wald chi2(10) Prob > chi2 = (assumed) Std Err = = ROA Coef z CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons 0920608 -.0304877 -.0100622 -.0056626 -.0068398 4236884 -.2248109 -.133197 0406005 -.0052674 -.2754907 0156151 0059874 0079319 0086706 0103522 2420972 1098364 0451245 1189875 012454 2.154777 sigma_u sigma_e rho 57323063 (fraction of variance due to u_i) 5.90 -5.09 -1.27 -0.65 -0.66 1.75 -2.05 -2.95 0.34 -0.42 -0.13 P>|z| 0.000 0.000 0.205 0.514 0.509 0.080 0.041 0.003 0.733 0.672 0.898 = = 151.34 0.0000 [95% Conf Interval] 0614558 -.0422228 -.0256084 -.0226565 -.0271297 -.0508133 -.4400862 -.2216394 -.1926108 -.0296767 -4.498775 1226658 -.0187526 0054841 0113314 0134502 8981901 -.0095355 -.0447547 2738117 0191419 3.947794 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BIẾN ĐỘC LẬP ROE THEO MƠ HÌNH FEM xtreg ROE CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF, fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 80 Group variable: ID Number of groups = 10 R-sq: Obs per group: within = 0.6927 = between = 0.0200 avg = 8.0 overall = 0.4669 max = corr(u_i, Xb) ROE = -0.1305 Coef Std Err Interval] t F(10,60) = 13.53 Prob > F = 0.0000 P>|t| [95% Conf CAPITAL -.2170674 1032271 -2.10 0.040 -.4235522 -.0105825 COST LOAN -.2210261 0398692 -5.54 0.000 -.3007764 -.1412759 -.1049252 0677538 -1.55 0.127 -.2404529 0306026 DEPOSIT LIQUID -.0580514 0506578 -1.15 0.256 -.1593821 0432794 0444867 0817583 0.54 0.588 -.1190542 2080277 SIZE PROVI -.4551031 2.703377 -0.17 0.867 -5.862663 4.952457 2479081 7971012 0.31 0.757 -1.346532 1.842348 NPL GDP -.3326545 2877201 -1.16 0.252 -.9081804 2428714 0565951 6612937 0.09 0.932 -1.266189 1.379379 INF _cons -.165684 0842165 -1.97 0.054 -.3341421 0027742 36.67525 22.35043 1.64 0.106 -8.032253 81.38276 sigma_u sigma_e 3.7315306 rho 54644193 3.3996284 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(9, 60) = 6.03 0.0000 Prob > F = PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BIẾN ĐỘC LẬP ROE THEO MƠ HÌNH REM xtreg ROE CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF, re Random-effects GLS regression Group variable: ID Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.6719 between = 0.2531 overall = 0.5532 corr(u_i, X) ROE Coef CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons -.1630756 -.2356371 -.0624581 -.0411965 0257276 1.449621 -.587436 -.6876652 -.0635783 -.2162193 23.0003 1042851 0395695 0594221 0546962 0760788 1.930599 7776698 2985291 726663 0814557 16.5911 sigma_u sigma_e rho 1.6469701 3.3996284 19008505 (fraction of variance due to u_i) 80 10 = avg = max = 8.0 = = 113.19 0.0000 Wald chi2(10) Prob > chi2 = (assumed) Std Err = = z -1.56 -5.96 -1.05 -0.75 0.34 0.75 -0.76 -2.30 -0.09 -2.65 1.39 P>|z| 0.118 0.000 0.293 0.451 0.735 0.453 0.450 0.021 0.930 0.008 0.166 [95% Conf Interval] -.3674706 -.3131918 -.1789232 -.1483992 -.1233841 -2.334284 -2.111641 -1.272772 -1.487812 -.3758694 -9.517665 0413193 -.1580823 054007 0660061 1748393 5.233525 9367688 -.1025589 1.360655 -.0565691 55.51826 PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN  Biến phụ thuộc ROE hausman fixed random Coefficients (B) (b-B) random Difference (b) fixed CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF -.2170674 -.2210261 -.1049252 -.0580514 0444867 -.4551031 2479081 -.3326545 0565951 -.165684 -.1630756 -.2356371 -.0624581 -.0411965 0257276 1.449621 -.587436 -.6876652 -.0635783 -.2162193 -.0539917 0146109 -.0424671 -.0168548 0187591 -1.904724 8353442 3550107 1201734 0505353 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0048794 0325514 0299405 1.892363 1749285 021387 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 51.81 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite)  Biến phụ thuộc ROA hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF 0876294 -.0256861 -.0071109 -.0110104 0146506 2638976 -.1778347 -.0743816 0846614 0086329 0920608 -.0304877 -.0100622 -.0056626 -.0068398 4236884 -.2248109 -.133197 0406005 -.0052674 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -.0044314 0048016 0029513 -.0053478 0214903 -.1597908 0469762 0588155 0440609 0139003 0076895 0030568 008222 0091037 3862274 0774618 0178157 0068224 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 39.97 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BIẾN ĐỘC LẬP ROE, ROA THEO MƠ HÌNH POOLED OLS  Biến phụ thuộc ROE regress ROE CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF Source SS df MS Model Residual 1829.1469 1320.2162 10 182.91469 69 19.1335681 Total 3149.3631 79 39.8653557 ROE Coef Interval] CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons -.120417 -.2403019 -.0458812 -.0107468 0111194 2.244372 -1.334472 -1.107267 -.1763252 -.2537468 17.63034 Std Err .1106733 0424362 0562182 0614534 0733722 1.715886 7784755 319824 843335 0882686 15.27218 Number of obs F(10, 69) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -1.09 -5.66 -0.82 -0.17 0.15 1.31 -1.71 -3.46 -0.21 -2.87 1.15 0.280 0.000 0.417 0.862 0.880 0.195 0.091 0.001 0.835 0.005 0.252 = = = = = = 80 9.56 0.0000 0.5808 0.5200 4.3742 [95% Conf -.3412043 -.3249599 -.1580334 -.1333429 -.1352542 -1.178727 -2.887488 -1.745298 -1.858732 -.4298379 -12.83682 1003703 -.1556439 0662709 1118493 1574929 5.667471 2185442 -.4692356 1.506082 -.0776557 48.0975  Biến phụ thuộc ROA regress ROA CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF Source SS Model Residual 57.6451302 26.2813475 Total 83.9264776 df Number of obs F(10, 69) 10 5.76451302 Prob > F 69 380889093 R-squared Adj R-squared 79 1.06236048 Root MSE ROA Coef Std Err Interval] CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons 0920608 -.0304877 -.0100622 -.0056626 -.0068398 4236884 -.2248109 -.133197 0406005 -.0052674 -.2754907 0156151 0059874 0079319 0086706 0103522 2420972 1098364 0451245 1189875 012454 2.154777 MS t P>|t| 5.90 -5.09 -1.27 -0.65 -0.66 1.75 -2.05 -2.95 0.34 -0.42 -0.13 0.000 0.000 0.209 0.516 0.511 0.085 0.044 0.004 0.734 0.674 0.899 = = = = = = 80 15.13 0.0000 0.6869 0.6415 61716 [95% Conf .0609095 123212 -.0424322 -.0185431 -.0258859 0057616 -.0229598 0116347 -.0274918 0138123 -.0592822 906659 -.4439285 -.0056933 -.2232179 -.0431761 -.1967731 2779741 -.0301124 0195776 -4.574152 4.023171 PHỤ LỤC 12 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY SAU KHI CHỌN FEM CỦA MƠ HÌNH ROA, ROE estimates table ROE ROA, stats(aic bic rank) star(.1 05 001) Variable ROE ROA CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons -.21706735** -.22102611*** -.10492517 -.05805136 04448673 -.45510311 24790812 -.33265451 0565951 -.16568399* 36.675254 0876294*** -.02568612*** -.00711088 -.0110104 01465056 26389755 -.1778347 -.07438158 0846614 00863288 -.17337187 421.80218 448.00447 11 136.98085 163.18315 11 aic bic rank legend: * p F = 0.0008  Biến phụ thuộc ROA xtserial ROA CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF Wooldridge test for H0: no first order F( 1, 9) = Prob > F autocorrelation in panel data autocorrelation 29.675 = 0.0004 PHỤ LỤC 15 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TƯƠNG QUAN PHẦNCỦA ĐƠN VỊ CHÉO  Biến phụ thuộc ROE set matsize 1000 xtreg ROE CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: ID Number of obs = Number of ps = grou R-sq: Obs per group: 80 10 within = 0.6927 = between = 0.0200 overall = 0.4669 avg = max = 8.0 = = 13.53 0.0000 F(10,60) Prob > F corr(u_i, Xb) = -0.1305 ROE Coef Std Err .1032271 0398692 0677538 0506578 0817583 2.703377 7971012 2877201 6612937 0842165 22.35043 t -2.10 -5.54 -1.55 -1.15 0.54 -0.17 0.31 -1.16 0.09 -1.97 1.64 P>|t| [95% Conf Interval] 0.040 0.000 0.127 0.256 0.588 0.867 0.757 0.252 0.932 0.054 0.106 -.4235522 -.0105825 -.3007764 -.1412759 -.2404529 0306026 -.1593821 0432794 -.1190542 2080277 -5.862663 4.952457 -1.346532 1.842348 -.9081804 2428714 -1.266189 1.379379 -.3341421 0027742 -8.032253 81.38276 CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons -.2170674 -.2210261 -.1049252 -.0580514 0444867 -.4551031 2479081 -.3326545 0565951 -.165684 36.67525 sigma_u sigma_e rho 3.7315306 3.3996284 54644193 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(9, 60) = 6.03 Prob > F = 0.0000 xtcsd, pesaran abs Pesaran's test of cross sectional independence = -0.256, Pr = 0.7979 Average absolute value of the off-diagonal elements = 0.340  Biến phụ thuộc ROA set matsize 1000 xtreg ROA CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: ID Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.6768 between = 0.5011 overall = 0.6262 corr(u_i, Xb) ROA Coef Std Err t CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons 0876294 -.0256861 -.0071109 -.0110104 0146506 2638976 -.1778347 -.0743816 0846614 0086329 -.1733719 0174057 0067226 0114243 0085417 0137857 4558318 1344038 0485141 1115045 0142002 3.768632 sigma_u sigma_e rho 40384 57323063 3316928 (fraction of variance due to u_i) 5.03 -3.82 -0.62 -1.29 1.06 0.58 -1.32 -1.53 0.76 0.61 -0.05 P>|t| 0.000 0.000 0.536 0.202 0.292 0.565 0.191 0.130 0.451 0.546 0.963 8.0 = = 12.56 0.0000 [95% Conf Interval] 0528128 -.0391333 -.029963 -.0280963 -.012925 -.6479018 -.4466822 -.1714243 -.1383808 -.0197718 -7.711758 F test that all u_i=0: F(9, 60) = 2.22 122446 -.012239 0157412 0060756 0422261 1.175697 0910128 0226611 3077036 0370376 7.365014 Prob > F = 0.0328 xtcsd, pesaran abs Pesaran's test of cross sectional independence = -0.543, Pr = 0.5874 Average absolute value of the off-diagonal elements = 80 10 = avg = max = F(10,60) Prob > F = -0.0840 = = 0.382 PHỤ LỤC 16 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI VÀ TỰ TƯƠNG QUAN BẬC  Biến phụ thuộc ROE xtgls ROE CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF, panels(heteroskedastic) > corr(psar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: panel-specific AR(1) Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 10 10 11 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(10) Prob > chi2 = = = = = 80 10 231.10 0.0000 ROE Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons -.2005487 -.2512085 -.1229478 -.0319378 -.074236 -1.013038 -.4350607 -.5878524 -.2420454 -.1719705 47.03973 0563391 0306951 0332702 0387035 0421899 1.501807 5268152 2570021 4402354 0545105 11.16846 -3.56 -8.18 -3.70 -0.83 -1.76 -0.67 -0.83 -2.29 -0.55 -3.15 4.21 0.000 0.000 0.000 0.409 0.078 0.500 0.409 0.022 0.582 0.002 0.000 -.3109713 -.3113697 -.1881562 -.1077954 -.1569268 -3.956525 -1.4676 -1.091567 -1.104891 -.2788091 25.14996 -.0901261 -.1910472 -.0577395 0439197 0084547 1.93045 5974782 -.0841376 6208 -.0651319 68.92951  Biến phụ thuộc ROA xtgls ROA CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF, panels(heteroskedastic) > corr(psar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: panel-specific AR(1) Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 10 10 11 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(10) Prob > chi2 = = = = = 80 10 387.47 0.0000 ROA Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons 1009957 -.0297034 -.0138137 -.005895 -.0004429 4152851 -.2195757 -.1143792 0027179 -.000657 -.2226111 0092719 0041091 0048766 0055699 0060612 1766367 0755947 0297238 0598003 0069871 1.375575 10.89 -7.23 -2.83 -1.06 -0.07 2.35 -2.90 -3.85 0.05 -0.09 -0.16 0.000 0.000 0.005 0.290 0.942 0.019 0.004 0.000 0.964 0.925 0.871 0828232 -.0377571 -.0233716 -.0168119 -.0123226 0690835 -.3677386 -.1726368 -.1144885 -.0143515 -2.918688 1191682 -.0216497 -.0042557 0050218 0114369 7614867 -.0714127 -.0561216 1199243 0130376 2.473465 PHỤ LỤC 17 BẢNG TỔNG HỢP HỒI QUY XỬ LÝ VI PHẠM THEO FGLS estimates table ROE ROA, stats(chi2 df N rank) star(.1 05 001) Variable ROE ROA CAPITAL COST LOAN DEPOSIT LIQUID SIZE PROVI NPL GDP INF _cons -.20054871*** -.25120846*** -.12294783*** -.03193785 -.07423603* -1.0130377 -.43506065 -.58785243** -.24204543 -.17197047** 47.039734*** 10099567*** -.02970342*** -.01381365** -.00589502 -.00044285 41528511** -.21957566** -.11437918*** 00271793 -.00065695 -.22261113 chi2 df N rank 231.09918 10 80 11 387.4718 10 80 11 legend: * p
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay