Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hồ chí minh

125 22 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN THỊ THÙY TIÊN CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN THỊ THÙY TIÊN CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TP Hồ Chí Minh tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS PHAN THỊ HẰNG NGA (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T P G P G T S T S T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 201 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Thùy Tiên Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1988 Nơi sinh: Bình Dương Chuyên ngành: Kế toán MSHV:1541850052 I- Tên đề tài:Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa + Mức độ ảnh hưởng nhân tố bên doanh nghiệp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP HCM + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn:TS.Phan Thị Hằng Nga CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Phan Thị Hằng Nga KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hồ Chí Minh cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thơng tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Trần Thị Thùy Tiên ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Phan Thị Hằng Nga tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, tơi cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 Tác giả Trần Thị Thùy Tiên TÓM TẮT Trong thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa, sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường cạnh tranh gay gắt Để tiếp tục tồn phát triển bền vững doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tối đa hóa hiệu hoạt động kinh doanh Mỗi doanh nghiệp cần phải có giải pháp, chiến lược liên quan đến việc huy động sử dụng nguốn vốn, khai thác hiệu tài sản, vận dụng khoa học kỹ thuật, kỹ trình độ quản lý,… để tối đa hóa thu nhập hoạt động kinh doanh từ nguồn lực sẵn có Xuất phát từ yêu cầu trên, đòi hỏi doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm yếu tố có tác động đến hiệu kinh doanh mình, hướng mức độ ảnh hưởng yếu tố doanh nghiệp nhỏ vừa Trong thời gian qua, doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM có nhiều bước phát triển quan trọng, ngày giữ vai trò to lớn phát triển kinh tế thành phố, thực tế, DNNVV gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn mang tính đặc trưng lâu dài cho DNNVV trình độ cơng nghệ lạc hậu, khả quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng mặt sản xuất Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM gồm 05 nhân tố: quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, cấu vốn, rủi ro kinh doanh, thời gian hoạt động có tác động chiều đến hiệu kinh doanh Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhằm có giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ vừa ABSTRACT In the era of industrialization, modernization, production and business under the market mechanism, enterprises are always faced with intense competition environment In order to survive and develop sustainably, businesses are aiming to maximize the efficiency of their business Each business should have solutions and strategies related to the mobilization and use of capital, effective exploitation of assets, the application of science and technology, management skills to be able to dark Multiply your business income from the available resources Starting from the above requirements, it is necessary for enterprises to study and find out factors affecting their business performance as well as the direction and level of influence of these factors, especially in Small and medium enterprises In the past time, although small and medium enterprises in Ho Chi Minh City have had significant development steps, they have played an increasingly important role in the economic development of the city There are also many difficulties, especially the specific and long-term difficulties for SMEs, such as the backward technology level, weak corporate governance, access to credit and production sites Export Synthesizing the theories, inheriting the results from the previous studies directly and indirectly related to the topic, the author initially formed the selection scales Factors within the enterprise affect The business results of small- and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City include five factors: enterprise size, growth rate, capital structure, business risk and operating time all have the same effect Fruit business From the above results, the author has proposed some solutions that directly affect the internal factors affecting the business results of the business in order to have solutions to improve business results For small and medium enterprises MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 11 1.3 Nhận xét 12 1.3.1 Những điểm kế thừa đề tài .12 1.3.2 Các nhận xét khe hổng nghiên cứu 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 2.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa .16 2.1.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 16 2.1.2 Đặc trưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 17 2.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp 17 2.2.2 Phân loại loại hiệu kinh doanh doanh nghiệp 18 2.2.3 Bản chất hiệu kinh doanh doanh nghiệp 19 2.2.4 Sự cần thiết nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 20 2.2.5 Đo lường hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .23 2.3 Các nhân tố bên tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 30 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp nhỏ vừa 30 2.3.2 Tốc độ tăng trưởng .31 2.3.3 Đầu tư tài sản cố định 32 2.3.4 Cơ cấu vốn 34 2.3.5 Rủi ro kinh doanh 34 2.3.6 Thời gian hoạt động 35 2.4 Mơ hình nghiên cứu 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 3.1 THỰC TRẠNG VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV TẠI TP HỒ CHÍ MINH 39 3.2 XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH 42 3.2.1 Tổng quan quy trình nghiên cứu 42 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu .42 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu 43 Phương pháp ước lượng hồi quy .44 3.2.4 Mơ hình nghiên cứu 45 3.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ VỚI KẾT QUẢ KINH DOANH .47 3.3.1 Hiệu kinh doanh quy mô doanh nghiệp 48 3.3.2 Hiệu kinh doanh tốc độ tăng trưởng .49 3.3.3 Hiệu kinh doanh đầu tư tài sản cố định 49 3.3.4 Hiệu kinh doanh cấu vốn 50 3.3.5 Hiệu kinh doanh rủi ro kinh doanh 51 3.3.6 Hiệu kinh doanh thời gian hoạt động .51 3.4 MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT .52 3.4.1 Biến phụ thuộc 52 3.4.2 Biến độc lập 53 11.Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: 12.Ma trận tương quan biến mơ hình cuối Correlations R S G D R O I R E I ROA1 .4 G R O W 38 00 25 T H 62 P 62 e a 0 r s o 1 n C o r r 4 e l a ti 100 o 100 100 100 100 100 n DE 100 100 100 100 100 RI 100 100 100 100 100 S 100 100 100 100 100 G R 100 100 100 100 100 O A G 0 1 0 100 100 100 100 100 13.Thơng số mơ hình lần cuối: Model Summaryb Mo d el a Predictors: (Constant), AGE, DE, GROWTH, RISK, SIZE b Dependent Variable: ROA 14.Các thơng số thống kê mơ hình lần cuối Coefficientsa R R Adj S Squ uste t are d d R R S q F d d f f C 94 C h S D i r g.0 b u Mo del U St S Colline n an i arity s da g Statistic To B St B V d e ler I (C st .8 242 ) .9 1 111 S .8 491 G .9 408 0 W .9 266 a Dependent Variable: ROA MƠ HÌNH ROE 3.Ma trận tương quan biến mơ hình lần 1: Correlations R n T A N G D E R I S K S GR ROE1 G 4 10 10 10 A 10 G 10 E ROE10 T D R A 3 0 - 4 7 5 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 0 1 1 1 4.Thơng số mơ hình lần Model Summaryb Mo del R R Ad Std Change D just Statistics R F df1 df2 S ur ed ig bi S R Err n q Sq or S C uar ua of 93 F W 79 6 a Predictors: (Constant), AGE, TANG, GROWTH, RISK, DE, SIZE b Dependent Variable: ROE 5.Các thông số thống kê mơ hình lần Coefficientsa Mo del U Standardized t n Coefficients s B St Bet d a (C 172 n 247 3.431 n 339 4.394 S -.131 -.306 E 303 4.849 G 319 4.190 O 286 2.861 Ta Dependent Variable: ROE Sig Collinearity Statistics Tolerance 864 007 813 000 982 761 971 000 816 007 974 002 983 V I 1 1 MƠ HÌNH CUỐI CÙNG Kiểm định giả định phương sai sai số không đổi: 11.Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: 12.Ma trận tương quan biến mơ hình cuối Correlations R S G D R O I R E I ROE1 .4 G R 0 O W 67 38 00 25 T H 62 P 62 24 e a 0 0 r s o 3 n C o r r 4 e l a ti 100 o 100 100 100 100 100 n DE 100 100 100 100 100 RI 100 100 100 100 100 S 100 100 100 100 100 G R 100 100 100 100 100 O A G 0 0 100 100 100 100 100 13.Thơng số mơ hình lần cuối: Model Summaryb Mo d el a Predictors: (Constant), AGE, DE, GROWTH, RISK, SIZE b Dependent Variable: ROE 14.Các thơng số thống kê mơ hình lần cuối Coefficientsa R R Adj S Squ uste t are d d R R S q F d d f f C 94 C D h S u i r g.0 b Mo del U St t S Colline n a i arity s n g Statisti To B St B V d e ler I (C st 243 ) 1 339 S 304 E 318 G 285 a Dependent Variable: ROE N g n h n g h ề S ( t C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T T B B B B B B B B B B B 11 2 2 3 3 C T T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T T C T C T ập B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ả B ả B ả 4 4 4 5 5 5 T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T T C C T C T C T C T C T C T C T C T T C C T C T B ả B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất 6 6 6 6 7 7 7 7 7 C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T Ô N C T C T C T B ất B ất B ất B ất B ất B ất B ất B C ất h ă C h ăC h ă C h ă C h C h C h C h C h C N C N K h K h K h 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 C T C T C T C T C T C T T C C T N gâ N gâ N gâ N gâ N gâ C T C T C T C T C T C T C T C T C T K h K h K h K h K h K h K h K h N g N g N g N g N g N ô N ô N ô N ô N ô N ô N ô N ô N ô ( 100 doanh nghiệp khảo sát) ... tài :Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP. HCM II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ. .. quát: nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP. HCM - Mục tiêu cụ thể: + Xác định nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa. .. doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa? + Mức độ ảnh hưởng nhân tố bên doanh nghiệp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP. HCM ? + Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hồ chí minh , Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay