Các nhân tố của thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán upcom tại việt nam

84 11 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM VÕ VĂN NĂM CÁC NHÂN TỐ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN UPCOM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HÔ CHI MINH, tháng năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM VÕ VĂN NĂM CÁC NHÂN TỐ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN UPCOM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LOAN TP HÔ CHI MINH, tháng năm 2015 iii CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học:……………………………………… Luận văn Thạc sĩ bảo vệ trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh hội đồng Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sữa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng 09 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Võ Văn Năm Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1960 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1341850033 I-Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN UPCOM TẠI VIỆT NAM II-Nhiệm vụ nội dung: Xác định các nhân tố thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom Việ Nam Nội dung thực bao gồm: Đánh giá tầm quan trọng thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom Tìm mối quan hệ điểm chung thị trường chứng khoán tập trung thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Upcom Việt Nam Xác định các nhân tố thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Upcom Đưa số giải pháp, kiến nghị cho việc xây dựng phát triển thị trường chứng khoán Upcom Việt Nam tương lai III- Ngày giao nhiệm vụ: / /2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ: /09/2015 V-Cán hướng dẫn: PGS.TS.NGUYỄN THỊ LOAN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn các thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Võ Văn Năm LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu tất các Quý Thầy Cô trường Đại Học Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu các tài liệu cần thiết để tơi có đủ điều kiện hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin gửi lời cám ơn trân trọng đến PGS.TS Nguyễn Thị Loan người trực tiếp hướng dẫn cách tận tình để hồn thành cơng việc thời gian qua Sau cùng, xin gửi lời cám ơn chân tình đến các bạn học, đồng nghiệp giúp đỡ cách trực tiếp gián tiếp để tơi hồn thành luận văn thời hạn Với vốn kiến thức có giới hạn, luận văn chắn tránh thiếu sót, hạn chế, tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Quý Thầy Cô các bạn bè Trân trọng Võ Văn Năm 33 TÓM TẮT Việc phát triển thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam nói chung thực trạng thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom nói riêng kênh huy động vốn cho kinh tế đất nước Đồng thời tạo điều kiện cho các nguồn vốn huy động sử dụng cách có hiệu Lý động lực thơi thúc người viết thực việc nghiên cứu Qua nghiên cứu, người viết tìm điểm chung mối quan hệ gắn bó mật thiết hai thị trường chúng khoán Việt Nam là, thị trường chứng khoán tập trung, thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom Đồng thời qua có phân tích, đánh giá các nhân tố thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom nêu lên vài gợi ý kiến nghị để hoàn thiện thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom Thông qua việc khảo sát khoảng 130 số giao dịch hai thị trường chứng khoán tập trung Hose-Index, HNX-Index thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom-Index, phần thấy tác động mật thiết, với mối quan hệ liên quan gắn bó hai thị trường chứng khoán tập trung phi tập trung Upcom Qua việc khảo sát các nhân tố thị trường chứng khoán tâp trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom Đồng thời dựa vào số nghiên cứu trước đây, người viết nêu lên các yếu tố ảnh hưởng các nhân tố thị trường chứng khoán tập trung có tác động thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom, thơng qua việc xây dựng các mơ hình nghiên cứu với các giả thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu Để thực đề tài này, tác giả thu thập các số giao dịch UpcomIndex, Hose-Index, HNX-Index sáu tháng cuối năm 2014, với khoảng 130 quan sát đưa vào mơ hình, để tiến hành phân tích, kiểm định lại các giả thuyết nghiên cứu phương pháp hồi quy môn học Kinh tế lượng với phần mền Eviews 44 Kết việc phân tích, kiểm định mơ hình hồi quy kinh tế lượng, cho thấy ảnh hưởng các nhân tố thị trường chứng khoán tập trung, số HNXIndex, giá trị HNX-Index có ảnh hưởng tác động đến số Upcom-Index, ảnh hưởng đến biến động giá trị trung bình cổ phiếu chưa niêm yết Upcom Từ kết đó, người viết đề xuất các giải pháp, gợi ý vài sách hướng đến thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom, ngày phát triển hoàn thiện bên cạnh thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam 55 ABSTRACT The development of the stock market focuses Vietnam in general and the status of the stock market in particular decentralized Upcom capital mobilization channel for the country's economy It also facilitates the funds are mobilized and used most effectively The reason above is also motivate writers perform this study Through research, the writer to seek out the common points and the relationship between the two closely linked Vietnam stock market is the central securities market and stock market Upcom decentralized And thereby have the analysis, assessment of market factors, the central securities affect stock market decentralized Upcom and raised a few suggestions for improvement suggestions stock market decentralized Mid Upcom Through the survey of about 130 index traded securities of two market focused Hose-Index, HNX-Index and stock market Index Upcom decentralized partly visible impacts closely with termites Related sticking relations of two stock market concentration and decentralization Upcom By examining the factors of the stock market focused affecting stock market Upcom decentralized Also, based on some previous studies, the author outlines the factors affecting factors of stock market concentration affect how the stock market for decentralized Upcom, through the develop a research model with assumptions related to research issues To perform this subject, the author will collect transaction as Upcom index Index, Hose-Index, HNX-Index in the last six months of 2014, with about 130 observers and included in the model, to proceed analysis, testing the hypotheses using regression methods of discipline Econometrics with Eviews software The results of the analysis and testing of models econometric regression, shows the influence of the stock market factor concentrate, as the HNX-Index, HNX-Index values influence and impact Upcom affect index index, fluctuations affect the average value of shares in unlisted Upcom 66 From this result the writer will propose solutions and suggest policies towards a stock market decentralized Upcom growing and finishing next to the central securities market in Vietnam Đến có 160 cơng ty 02 chứng quỹ ETF vào giao dịch sàn Upcom Theo số liệu Ủy ban chứng khoán, có khoản 600 cơng ty thơng báo lộ trình đăng ký, lưu ký chứng khoán với quan quản lý tổng số gần 1.000 công ty đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Trong số có 50 cơng ty chấp thuận đăng ký chứng khoán để lên giao dịch thị trường Upcom, 100 cơng ty quá trình chỉnh sửa hồ sơ Về cung hàng Một yếu tố quan trọng góp phần tăng cung hàng hoá có chất lượng Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án “Tái cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm Tập đoàn kinh tế , Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015” [15] Về cầu hàng Sự tham gia các nhà đầu tư ngày tăng góp phần tăng tính khoản hiệu thị trường chứng khoán, từ khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sử dụng kênh thị trường chứng khoán để huy động vốn sử dụng vốn cách có hiệu thị trường chứng khoán muốn thành công phải dựa cân cung cầu Lực lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán nói chung thị trường Upcom nói riêng Việt Nam quá nhỏ, đa số tham gia theo phương thức ngắn hạn nhỏ lẻ Giải pháp hữu hiệu mở rộng phạm vi các định chế nước tham gia vào thị trường vốn các công ty bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, khuyến khích nhà đầu tư nước ngồi tham gia thị trường, quy định quyền nghĩa vụ họ 4.3.4 Nâng cao hoạt động tổ chức trung gian Phát triển nâng cao lực hệ thống các tổ chức trung gian thị trường, phát triển các Hiệp hội, tổ chức phụ trợ thị trường chứng khoán Việc nâng cấp tổ chức tài trung gian thực theo tinh thần Luật Chứng khoán, nâng cấp quy mơ vốn, chất lượng dịch vụ cung ứng, công nghệ người, tăng cường đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề chứng khoán Vì vậy, thời gian tới, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần sớm ban hành khung đạo đức nghề nghiệp chung cho hoạt động các tổ chức tài trung gian sở đó, cơng ty phải xây dựng cho quy tắc đạo đức cụ thể, để kiểm soát tính trung thực minh bạch cơng ty Mặt khác, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần có sách khuyến khích các Cơng ty Chứng khoán lớn nước ngồi hợp tác với khối Cơng ty Chứng khoán nước tham gia cung cấp dịch vụ chứng khoán Việt Nam 4.3.5 Tăng cường giám sát quan quản lý nhà nước Hệ thống giám sát cần tiếp tục hoàn chỉnh, đặc biệt điều kiện có thêm doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực nhạy cảm ngân hàng, bảo hiểm tham gia thị trường chứng khoán Để nâng cấp chất lượng giám sát, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần ban hành quy trình giám sát, tiêu chí giám sát theo hệ thống cơng nghệ tiên tiến Mặt khác để giám sát hiệu cần phải trọng đến việc đào tạo nhân đổi công nghệ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần phải hỗ trợ hợp tác với Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán để giám sát hoạt động thị trường 4.3.6 Tăng cường công khai minh bạch hoạt động công ty Một vấn đề các nhà đầu tư nước nước quan tâm áp dụng chế độ công khai hoá thông tin thực nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt Chế độ không áp dụng cho các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán mà quy định bắt buộc chung các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam Thời gian qua, việc công bố thông tin các công ty chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết chưa đến các nhà đầu tư cách trung thực khó cập nhật thơng tin Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần phải xây dựng hệ thống kế toán các yêu cầu kiểm toán cách chặt chẽ nghiêm ngặt nhằm thể thực trạng doanh nghiệp điều cần thiết việc phát triển thị trường Upcom Khi các thông tin minh bạch, rõ ràng, nhà đầu tư có khả đánh giá thực trạng cơng ty cách tốt 4.3.7 Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Tái cấu trúc tổ chức thị trường, hồn thiện đại hóa sở hạ tầng, công nghệ thông tin thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch thị trường chứng khoán Do nhu cầu ngày cao giao dịch chứng khoán nên yêu cầu công nghệ ngày trở nên cấp thiết, đòi hỏi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải tiến hành cải cách liên quan giao dịch tự động, khớp lệnh tự động , để đáp ứng số lượng nhà đầu tư lớn dồn dập đổ vào thị trường 4.3.8 Công tác đào tạo, tuyên truyền kiến thức Trong năm qua, kinh tế Việt Nam có doanh nghiệp lớn đủ sức hội nhập vào giới, thị trường chứng khoán bước lớn lên, ngần thời gian, mức độ hiểu biết công chúng tài chính, chứng khoán nâng lên rõ rệt, thể qua việc thay đổi thói quen từ cất trữ tiền hay đầu tư vào vàng, bất động sản,… sang đầu tư chứng khoán Thị trường thiếu lực lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm am hiểu luật pháp lĩnh vực chứng khoán Chính vậy, Chính phủ cần nới lỏng các rào cản đầu tư, có sách thu hút, lơi kéo nhiều nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, đặc biệt các tổ chức nước nhằm tăng thêm sức hấp dẫn ổn định thị trường chứng khoán 4.3.9 Thành lập tổ chức định mức tín nhiệm Ngày nay, hầu hết thị trường chứng khoán các nước giới tồn tổ chức định mức tín nhiệm vai trò quan trọng tổ chức thị trường tài Việc thành lập tổ chức định mức tín nhiệm để đánh giá mức độ tín nhiệm tổ chức phát hành chứng khoán các tổ chức có chứng khoán niêm yết trung tâm giao dịch chứng khoán cần thiết Vì tổ chức định mức tín nhiệm cung cấp cho thị trường các nhà đầu tư hệ thống xếp hạng các cơng cụ tài thị trường Từ đó, giúp cho các nhà đầu tư có thêm nguồn cung cấp thơng tin làm sở để so sánh, đối chiếu trước thực định đầu tư 4.3.10 Thành lập Ban Giám sát thị trường Sự phát triển thị trường chứng khoán hội tốt cho các doanh nghiệp huy động vốn, khơng có kiểm soát chặt chẽ hạn chế các hành vi thao túng thị trường khơng ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp niêm yết, mà nguy khủng hoảng lớn Để thị trường chứng khoán phát triển ổn định bền vững, thị trường Việt Nam yếu tố quan trọng cần có phải thành lập tổ chức giám sát thị trường Mặt khác, thị trường có tổ chức giám sát quyền lợi các thành viên tham gia thị trường (Công ty Chứng khoán, nhà đầu tư, quỹ nước ngoài…) bảo vệ, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, người cần bảo vệ thị trường KẾT LUẬN Qua nghiên cứu ta thấy giá các cổ phiếu giao dịch thị trường chứng khoán Upcom chịu ảnh hưởng lớn thị trường chứng khoán niêm yết Giá các loại cổ phiếu biến động với biến động các số thị trường Lượng giao dịch thị trường chứng khoán niêm yết chưa niêm yết bước ổn định phát triển Trong tháng cuối năm 2014 với số lạm phát CPI từ 4.47% đầu tháng 07 năm 2014, giảm xuống 2.6% tháng 10 năm 2014, đến cuối năm 31 tháng 12 năm 2014 giảm xuống 1.84% Đã làm cho thị trường chứng khoán niêm yết thị trường chứng khoán chưa niên yết bước phục hồi lên Để thị trường phát triển, giúp các nhà đầu tư đầu tư hiệu các doanh nghiệp có khả thu hút vốn đầu tư tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh mình, trước hết các cấp lãnh đạo cần đưa các đường lối, sách đắn, phù hợp với điều kiện thị trường, giúp thị trường phát triển ổn định Để giúp các nhà đầu tư dễ dàng giao dịch nắm bắt thông tin doanh nghiệp tốt hơn, cần có tập trung hóa, cho thị trường chứng khoán chưa niêm yết Upcom phát triển Bên cạnh cần phải có lãnh đạo, điều hành thị trường giúp thị trường hoạt động tốt bền vững 58 I TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Võ Tường Oanh (2008), “Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ [2] Nguyễn Văn Mỹ (2007), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ [3] Tơ thị Mỹ Dung (2006), “Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ [4] TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh, ThS Vũ Thị Bích Liên (2013), “Giáo trình kinh tế lượng, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh” [5] TS Đào Lê Minh (2002), “Giáo trình vấn đề chứng khoán thị trường chứng khoánNhà xuất Chính trị Quốc gia” [6] PGS-TS Lê Văn Tư, TS Nguyễn Ngọc Hùng (1997), “Thị trường chứng khoán”, NXB Thống Kê 12/1997 [7] TS Trần Cao Nguyên (2001), “Cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng phát triển thị trường OTC Việt Nam”, Đề tài khoa học cấp [8] TS Bùi Kim Yến (2005), “Thị trường chứng khoán”, NXB Lao động [9] TS Nguyễn thị Ngọc Thanh (2013), “Bài tập kinh tế lượng”, NXB TP Hồ Chí Minh [10] ThS Phạm Trí Cao, ThS Vũ Minh Châu (2010), “Kinh tế lượng ứng dụng”, NXB TP Hồ Chí Minh [11] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), “Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11” [12] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), “Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán” [13] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), “Nghị định số 14/2007/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán” [14] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), “Nghị định số 144/2003/NĐ-CP, quy định Chứng khoán thị trường chứng khoán” [15] Thủ tướng Chính phủ (2014), “Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg, định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp Nhà nước” [16] Thủ tướng Chính phủ (2007), “Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg, phê duyệt đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020” [17] Thủ tướng Chính phủ (2012), “Quyết định số 929/QĐ-TTg, tái cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm Tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015” [18] Thủ tướng Chính phủ (2013), “Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán quy định các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu công chúng phải đưa cổ phiếu vào giao dịch tập trung (sàn niêm yết sàn Upcom)” [19] Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (2007), “Quyết định số 353/QĐ- TTGDHN việc ban hành Quy chế Giao dịch Chứng khoán Trung tâm GDCK Hà Nội” 33 [20] Bộ Tài (2015), “Thơng tư số 01/TT-BTC, hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết” [21] Bộ Tài (2008), “Quyết định số 108/QĐ-BTC, việc ban hành quy chế tổ chức quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội” [22] Bộ Tài (2007), “Quyết định số 3567/QĐ-BTC, phương án tổ chức quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết” [23] TS Bùi Kim Yến (2006), “Hướng phát triển cho thị trường OTC Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế số 188 tháng 07/2006 [24] Ths Trần Thị Thùy Linh, “Kênh huy động vốn thị trường chứng khoán Việt Nam gì?”, Tạp chí Phát triển kinh tế số 185 tháng 03/2006 [25] Anh Khuê (2005), "Cần thị trường OTC có tổ chức", Báo Sài gòn giải phóng ngày 12/10/2005 [26] Bắc Nam (2007), “Trình độ nhà đầu tư cá nhân đến đâu?”, Báo Lao động số 233 ngày 08/10/2007 [27] Khánh Hạ (2006), “Tăng cường quản lý thị trường giao dịch phi thức”, Tạp chí chứng khoán Việt Nam tháng 05/2006 [28] TS Vũ Thị Kim Liên (2007), “Phát triển hàng hóa cho thị trường chứng khoánKết đạt số giải pháp phát triển”, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam số 11, ngày 15/11/2007 [29] TS Nguyễn Minh Phong (2007), “Phát hành cổ phiếu doanh nghiệp TTCK: Một vài nhìn nhận các giải pháp nâng cao hiệu bối cảnh nay”, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam số 11, ngày 15/11/2007 44 Tiếng Anh [30] Kofi A Osei (1998), “Analyssis of factors affect the development of an emerging capital maket: The case of the Ghana stock market”, School of Administration University of Ghana Legon, Ghana Các trang Web: [31] CTCK FPT: http://fpts.com.vn/VN/ Tin-tuc/Trong-nuoc/ Thi-truong/UPCOM/ [32] Cổ phiếu 68: http://www.cophieu68.vn/companylist.php?keyword=&category =&stcid=3&search=T% C3%ACm+Ki% E1%BA%BFm [33] Thống kê thị trường: http://www.stockbiz.vn/IndicesStats.aspx [34] Sàn OTC: http://www.sanotc.com/ [35] Ủy ban chứng khoán Nhà nước: http://www.ssc.gov.vn [36] Sở giao dịch chứng khoán: http:// www.vse org.vn/ [37] Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội: http://hastc.org.vn/ [38] Chứng khoán Việt Nam: http://www.ckvn.com/ [39] Tạp chí Phát triển kinh tế: http://www.ktpt.edu.vn/ [40] Thị trường Upcom http://www.vietnamplus.vn/thanh-khoan -thi-truong-upcomtang-gap-10-lan sau-sau-nam/329428.vnp [41] http://portal.hnx.vn/web/ guest/index/upcom [42] http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/thi-truong-chungkhoan-viet- nam-2013-va-trien-vong-2014-41945.ht [43] http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-trensan- upcom-124387.html 55 [44] http://nhandan.com.vn/chungkhoan/chungkhoan-chinhsach/item/26706602upcom-va-su-menh-phat-trien-thi-truong-giao-dich-tap-trung-cho-cac-doanhnghiep-dai- chung.html [45] http://vietstock.vn/PrintView.aspx? ArticleID=118334 [46] http://www.tinmoi.vn/lienquan/Tang-tinh-hap-dan-cho-thi-truong-UPCoM178707.html [47] http://baodautu.vn/doanh-nghiep-sap-un-un-len-san-upcom-d8308.html [48] http://finance.tvsi.com.vn/News/2010129/80385/huong-di-moi-cho-thi-truongupcom.aspx [49] http://vneconomy.vn/chung-khoan/giao-dich-tren-upcom-nhu-the-nao20090609062533544.htm [50] http://www.stockbiz.vn/ IndicesStats.aspx [51] http://vneconomy.vn/thi-truong/thap-nhat-13-nam-cpi-nam-2014-lai-pha-quyluat-20141224102237384.htm [52] http://www.laodong.com.vn/Home/Chinh-thuc-van-hanh-thi-truongUpCom/20096/144105.laodong [53] http://www.news.sanotc.com/vi/358334/UPCom-Chua-the-thay-doi-phuongthuc-giao-dich.aspx [54] http://fpts.com.vn/vn/tin-tuc/trong-nuoc/thi-truong/UPCom/2010/01/3b9c5d53/ 66 PHỤ LỤC CÁC CHỈ SỐ (CÁC BIẾN) TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU GTbq.Upcom Hose.Index GTGD.Hose HNX.Index GTGD.HNX STT X4 X5 CPI Ngày Y X2 X3 CPI 1/7/2014 7962.44 578.07 1552.43 78.08 505.82 4.47 2/7/2014 8182.32 578.8 1659.91 78.9 744.28 4.47 3/7/2014 7752.15 585.02 2004.11 79.66 1280.3 4.47 4/7/2014 8318.38 589.35 2504.08 79.44 686.39 4.47 7/7/2014 7712.23 590.69 2105.76 78.92 674.9 4.47 8/7/2014 8492.52 591.47 1487.28 79.36 673.94 4.47 9/7/2014 8302.36 591.6 1621.89 79.14 656.21 4.47 10/7/2014 7972.14 584.88 2176.4 78.61 1071.64 4.47 11/7/2014 7965.26 582.77 1261.95 78.62 630.34 4.47 10 14/7/2014 7963.64 586.23 1205.12 79.49 466.29 4.47 11 15/7/2014 7958.04 589.31 2122.4 80.23 515.95 4.47 12 16/7/2014 7970.72 589.68 2244.22 80.16 803.92 4.47 13 17/7/2014 8190.33 590.37 1441.59 80.85 541.04 4.47 14 18/7/2014 7760.71 596.26 2526.22 81.14 557.26 4.47 15 21/7/2014 8326.82 601.04 1988.61 80.67 696.87 4.47 16 22/7/2014 7720.56 597.98 1741.5 80.25 553.04 4.47 17 23/7/2014 8500.45 597.5 1086.95 80.34 445.84 4.47 18 24/7/2014 8310.63 602.06 1489.97 80.42 618.69 4.47 19 25/7/2014 7980.54 600.14 1680.38 79.43 521.05 4.47 20 28/7/2014 7973.61 589.45 1722.11 77.73 601.65 4.47 21 29/7/2014 7971.34 592.24 1010.22 78.28 363 4.47 22 30/7/2014 7966.04 589.33 1679.4 78.28 322.11 23 31/7/2014 7978.19 596.07 1240.97 79.26 364.22 4.47 24 1/8/2014 8198.67 593.9 1293.1 79.01 456.59 4.48 4.47 77 25 4/8/2014 7768.48 599.04 1201.89 79.53 13.7 4.48 26 5/8/2014 8334.76 607.73 1619.63 80.12 6.99 4.48 27 6/8/2014 7728.65 606.7 1917.71 80.39 18.15 4.48 28 7/8/2014 8508.22 607.62 1458.79 80.78 11.05 29 8/8/2014 8318.13 605.43 2167.64 80.94 17.51 4.48 30 11/8/2014 7988.57 602.13 1728.61 80.59 11.13 31 12/8/2014 7981.19 601.78 1457.95 80.47 7.25 4.48 32 13/8/2014 7979.71 602.76 1840.32 81.82 35.97 4.48 33 14/8/2014 7974.16 605.25 2105.48 81.95 25.45 4.48 34 15/8/2014 7986.69 604.24 1971.9 82.23 11.95 35 18/8/2014 8206.83 605.08 3939.35 83.14 9.53 4.48 36 19/8/2014 7776.14 604.64 2794.41 82.66 7.63 4.48 37 20/8/2014 8342.83 606.7 1863.27 83.06 4.92 4.48 38 21/8/2014 7736.53 612.94 3314.17 83.01 14.5 4.48 39 22/8/2014 6956.54 620.14 2787.08 83.34 38.42 4.48 40 25/8/2014 6766.69 625.88 3515.61 84.81 31.41 4.48 41 26/8/2014 6436.81 629.06 2594.78 85.69 50.74 4.48 42 27/8/2014 6429.26 628.77 2735.18 85.89 13.49 4.48 43 28/8/2014 6427.57 632.03 2874.37 86.79 9.73 4.48 44 29/8/2014 6422.01 636.65 3771.59 87.04 31.3 4.48 45 3/9/2014 6434.82 640.75 3575.48 87.33 1042.73 4.7 46 4/9/2014 6654.23 640.22 2994.6 87.5 1035.36 4.7 47 5/9/2014 6224.35 638.65 3095.06 88.54 944 4.7 48 8/9/2014 6790.34 639.85 3178.31 89.7 1208.58 4.7 49 9/9/2014 6184.42 626.92 5065.24 86.4 1646.2 4.7 50 10/9/2014 6964.81 628.8 2451.5 87.86 1132.53 4.7 51 11/9/2014 6774.87 628.99 2577.18 88.41 1024.09 4.7 52 12/9/2014 6444.5 632.5 2413.11 89.49 1229.51 4.7 53 15/9/2014 6437.52 630.34 4001.42 89.41 1695.96 4.7 54 16/9/2014 6435.3 627.66 3230.8 90.15 1297.4 4.7 55 17/9/2014 6430.04 625.66 3613.41 90.16 2022.6 4.7 56 18/9/2014 6442.54 615.8 3565.23 88.07 1718.98 4.7 4.48 4.48 4.48 VIII 57 19/9/2014 6662.47 613.29 5015.62 88.89 1397.07 4.7 58 22/9/2014 6232.22 611.93 2933.73 88.22 1013.67 4.7 59 23/9/2014 6798.82 610.39 2829.32 87.75 1108.32 4.7 60 24/9/2014 6192.28 603.59 2876.1 87.71 1063.82 4.7 61 25/9/2014 6972.36 605.1 2771.96 88.65 1060.34 4.7 62 26/9/2014 6782.67 604.98 2646.39 88.56 989.48 4.7 63 29/9/2014 6452.4 599.78 2756.06 88.57 892 4.7 64 30/9/2014 6445.51 598.8 2734.44 88.63 1208.81 4.7 65 1/10/2014 12352.55 545.63 1918.25 82,98 790.04 3.3 66 2/10/2014 12572.68 539.57 1850.33 80,91 516.89 3.3 67 3/10/2014 12142.92 493.68 1792.75 79,64 533.12 3.3 68 6/10/2014 12708.26 593.37 1842.58 81,14 718.22 3.3 69 7/10/2014 12102.1 503.01 1752.56 82,05 569.54 3.3 70 8/10/2014 12882.08 603.44 1862.82 82,82 595.13 3.3 71 9/10/2014 12692.31 573.88 1852.11 82,42 685.3 3.3 72 10/10/2014 12362.73 553.54 1762.89 82,55 557.79 3.3 73 13/10/2014 12472.83 549.09 1752.9 81,32 810.53 3.3 74 14/10/2014 12522.13 553.48 1812.47 82,70 781.8 3.3 75 15/10/2014 12672.45 573.22 1822.97 80,61 892.25 3.3 76 16/10/2014 12462.55 583.14 1752.61 82,64 815.88 3.3 77 17/10/2014 12455.95 573.14 1746.61 84,24 1077.51 3.3 78 20/10/2014 12453.95 571.93 1738.77 84,55 658.42 3.3 79 21/10/2014 12448.35 567.11 1736.38 84,40 713.55 3.3 80 22/10/2014 12460.75 575.19 1754.89 85,22 792.18 3.3 81 23/10/2014 12680.86 569.31 1686.74 83,85 1204.48 3.3 82 24/10/2014 12250.33 523.68 1628.18 87,17 1255.43 3.3 83 27/10/2014 12816.11 623.76 1678.04 88,63 912.1 3.3 84 28/10/2014 12210.73 533.38 1588.38 88,75 819.69 3.3 85 29/10/2014 12990.68 633.88 1698.5 88,57 735.52 3.3 86 30/10/2014 12800.56 603.43 1688.97 87,85 735.71 3.3 87 31/10/2014 12470.17 583.01 1598.64 87,44 943.69 3.3 88 12690.03 577.58 1530.19 87,42 1089.74 2.6 3/11/2014 89 4/11/2014 12260.16 531.89 1472.68 88,00 822.29 2.6 90 5/11/2014 12826.95 631.04 1522.19 87,54 1102.89 2.6 91 6/11/2014 12220.62 541.91 1432.19 88,93 599.62 2.6 92 7/11/2014 13000.56 641.53 1542.38 88,02 823.17 2.6 93 10/11/2014 12810.17 611.03 1532.1 89,14 1053.01 2.6 94 11/11/2014 12480.33 591.32 1442.88 90,43 993.82 2.6 95 12/11/2014 12700.36 585.35 1374.96 89,64 1188.52 2.6 96 13/11/2014 12270.25 539.25 1316.23 90,25 1120.92 2.6 97 14/11/2014 12836.44 639.93 1366.62 90,87 1116.74 2.6 98 18/11/2014 12230.63 549.36 1276.24 90,74 1150.37 2.6 99 19/11/2014 13010.47 649.16 1386.92 91,49 1150.67 2.6 100 20/11/2014 12820.85 619.01 1376.79 91,13 1174.15 2.6 101 21/11/2014 12490.19 599.23 1286.87 89,86 1154.24 2.6 102 24/11/2014 12710.81 593.12 1218.62 89,51 989.21 2.6 103 25/11/2014 12280.93 547.59 1160.66 89,55 654.53 2.6 104 26/11/2014 12846.16 647.85 1210.6 89,32 840.01 2.6 105 27/11/2014 12240.3 557.01 1120.37 88,68 993.74 2.6 106 28/11/2014 13020.55 657.39 1230.65 88,71 768.18 2.6 2.6 107 1/12/2014 12830 627.15 1220.51 88,87 717.74 108 2/12/2014 12500.6 607.84 1130.83 88,03 776.40 1.84 109 3/12/2014 12720.57 601.14 1062.92 86,79 705.03 1.84 110 4/12/2014 12290.15 555.2 1004.05 86,60 707.19 1.84 111 5/12/2014 12855.82 655.13 1054.2 85,27 655.92 1.84 112 8/12/2014 12250.56 565.8 964.49 84,38 780.99 1.84 113 9/12/2014 13030.74 665.51 1074.32 87,05 803.57 1.84 114 10/12/2014 12840.94 635.53 1064.71 87,31 862.23 1.84 115 11/12/2014 13060.75 595.5 1808.23 88,50 859.08 1.84 116 12/12/2014 12630.12 549.55 1750.61 87,00 626.67 1.84 117 15/12/2014 13196.83 649.24 1800.42 87,27 800.23 1.84 118 16/12/2014 12590.44 559.28 1710.95 87,64 1186.90 1.84 119 17/12/2014 13370.76 659.17 1820.28 87,20 1164.15 1.84 120 18/12/2014 13180.21 629.29 1810.08 89,57 899.48 1.84 X 121 19/12/2014 12850.69 609.79 1720.81 89,52 1005.61 1.84 122 22/12/2014 13070.18 603.22 1652.32 90,43 829.44 1.84 123 23/12/2014 12640.1 557.72 1594.62 90,45 1108.01 1.84 124 24/12/2014 13206.73 657.34 1644.46 91,35 1198.10 1.84 125 25/12/2014 12600.38 567.26 1554.48 91,21 1150.11 1.84 126 26/12/2014 13350.93 667.08 1664.21 91,25 1059.75 1.84 127 27/12/2014 13160.51 637.42 1654.84 90,93 1022.94 1.84 128 29/12/2014 12830.24 617.55 1564.61 90,32 1159.25 129 30/12/2014 13050.55 611.66 1496.2 90,26 1367.98 1.84 130 31/12/2014 14303.01 609.27 3092.48 89,73 1105.77 1.84 1.84 ... các nhân tố thị trường chứng khoán tập trung, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phi tập trung Upcom CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN... THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN UPCOM VÀ NHÂN TỐ CỦA THỊ TRƯỜNG TẬP TRUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG UPCOM TẠI VIỆT NAM 23 3.1 Thực trạng thị trường chứng khoán Upcom Việt Nam .23 3.1.1 Mơ hình thị. .. TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN UPCOM TẠI VIỆT NAM 50 4.1 Qua đánh giá thực trạng ảnh hưởng thị trường chứng khoán tập trung đến thị trường chứng khoán Upcom 50 4.2 Nhân tố thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố của thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán upcom tại việt nam , Các nhân tố của thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán upcom tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay