Báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM

126 12 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ HÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ HÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC HUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC HUY (Họ tên chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 17 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Phan Mỹ Hạnh TS Phạm Ngọc Toàn TS Phan Thị Hằng Nga TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ HÀ Giới tính: NỮ Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/1984 Nơi sinh: Bình Thuận Chun ngành: Kế tốn MSHV: 1341850011 I- Tên đề tài: Báo cáo phận công ty niêm yết Sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Hệ thống hóa mặt lý luận lịch sử hình thành quy định báo cáo phận giới Việt Nam Đánh giá thực trạng cơng tác lập trình bày bày báo cáo phận mức độ tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 28) cơng ty niêm yết Sàn giao dịch chứng khốn TP HCM năm 2013 Đưa số giải pháp hồn thiện báo cáo phận cơng ty niêm yết Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2015 V- Cán hướng dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS NGUYỄN NGỌC HUY TS NGUYỄN NGỌC HUY KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Báo cáo phận công ty niêm yết Sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Lê Thị Hà ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể Q thầy giảng dạy lớp Cao học kế toán 13SKT11 Trường Đại Học Công Nghệ TP HCM, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích làm sở cho thực tốt Luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Ngọc Huy - người hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm q báu tận tình giúp đỡ tơi hoàn thành Luận văn với đề tài “Báo cáo phận công ty niêm yết Sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” Xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học thực Luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều nên Luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến góp ý Q thầy bạn Lê Thị Hà TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài để đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác lập trình bày báo cáo phận công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 Mức độ trình bày báo cáo phận dựa yêu cầu công bố thông tin chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 (VAS 28) Trên sở đánh giá thực trạng nêu, từ đưa giải pháp hồn thiện báo cáo phận công ty niêm yết Mẫu nghiên cứu gồm 183 cơng ty, có 140 cơng ty có trình bày báo cáo phận Kết nghiên cứu cho thấy, mức độ tuân thủ việc công bố thông tin báo cáo phận trung bình 58.99% Các yếu tố ảnh hưởng đến việc trình bày báo cáo phận quy mô công ty, chất lượng cơng ty kiểm tốn, tỷ suất sinh lời tài sản, hình thức sở hữu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp Qua nghiên cứu thực tế thực trạng công bố thông tin báo cáo phận số tồn như: - Hệ thống kế toán quản trị chưa trọng, chưa có triển khai đầy đủ, chưa quan tâm xây dựng mức chưa theo dõi chi tiết theo khoản mục - Việc đánh giá hoạt động phận việc phân bổ nguồn lực cho phận gặp nhiều khó khăn chưa hỗ trợ thông tin theo phận riêng rẽ - Ủy ban chứng khoán Việt Nam chưa quan tâm mức đến chất lượng số lượng thông tin báo cáo phận cơng ty niêm yết có tn thủ đầy đủ chuẩn mực hay không Đây lý làm cho doanh nghiệp trình bày báo cáo phận cách sơ sài Từ kết nghiên cứu, số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện báo cáo phận công ty niêm yết như: Nâng cao hiệu chất lượng kiểm tốn độc lập, tiếp tục hồn thiện hệ thống kế tốn doanh nghiệp nói chung hệ thống báo cáo tài nói riêng, tăng cường vai trò quản lý Ủy ban chứng khốn nhà nước tham mưu cho Bộ Tài sửa đổi bổ sung văn pháp lý, giám sát việc thực quy định lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt việc phát hành chứng khoán công ty niêm yết ABSTRACT The aim of this study is to identify and assess how the situation and the factors afecting the formulation and presentation of segment reporting of companies listed on stock exchanges in Ho Chi Minh years 2013 The level presentation of segment reporting is based on the disclosure requirements of Accounting Standard No 28 Vietnam (VAS 28) On the bases of assessing the situation described, thereby ofering a complete solution for segment reporting of listed companies The sample consists of 183 companies, of which 140 companies have presented segment reporting The study results showed that the degree of compliance with disclosure reporting unit average 58.99% The positive factors affecting the presentation of segment reporting as company size, quality audit firms, revenue growth, state ownership and operating businesses in the industrial sector Through empirical studies on the status disclosure report some parts still exist, such as: - Management accounting systems have not been focused, without the full deployment, not interested in building properly and not be tracked in detail each item - The evaluation of the activities of the department as well as the allocation of resources for the department implemented many obstacles because it is not supported by the information in each section separately - The State Securities Commission of Vietnam has not paid adequate attention to the quality and quantity of information for segment reporting of which, if the listed companies are in fully consistent with standards or not This is one of the main reasons why businesses report presents only sketchy parts The results presented in this study highlights a number of measurements proposed to improve the parts of the reports suggest listed companies: Improving the eficiency and quality of the independent auditors, continue to improve accounting systems general business and financial reporting systems in particular, to strengthen the management role of the State Securities Commission in advising the Ministry of Finance amended the legislation, monitoring the implementation of in the securities field, particularly the issuance of securities of the listed companies Phụ lục 4: Danh sách công ty niêm yết khảo sát STT TÊN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ KD MÃ CK AAM CTCP Thủy sản Mekong ABT ACC ACL AGF AGM CTCP Xuất nhập Thủy sản Bến Tre Công ty cổ phần bê tông Becamex Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang CTCP Xuất nhập Thủy sản An Giang CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng ANV Công ty Cổ phần Nam Việt APC CTCP Chiếu xạ An Phú ASM 10 ASP CTCP Đầu tư Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha 11 ATA Cơng ty Cổ phần NTACO 12 AVF CTCP Việt An 13 BBC Công ty Cổ phần Bibica 14 BCE 15 BCI 16 BGM 17 BHS CTCP Xây dựng Giao thơng Bình Dương CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh CTCP Khai thác chế biến Khống sản Bắc Giang CTCP Đường Biên Hòa TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Có trình bày Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Có trình bày Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ Hoạt động kinh doanh bất động sản SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng Có trình bày Hoạt động kinh doanh bất động sản Khai khống Có trình bày Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Khơng trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày STT MÃ CK TÊN CƠNG TY NGÀNH NGHỀ KD TRÌNH BÀY BCBP 18 BMC Cơng ty Cổ phần Khống sản Bình Định Khai khống Khơng trình bày 19 BMP 20 BRC BT6 BTP 23 BTT Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành 24 C21 Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 25 26 27 C32 CDC CLC CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 CTCP Chương Dương Công ty Cổ phần Cát Lợi 28 CLW CTCP cấp nước Chợ Lớn 29 CMX 30 CNG CTCP chế biến thủy sản xuất nhập Cà Mau Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 31 COM Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu 32 CSM 33 CTD 34 CYC CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec CTCP Gạch men Chang Yih Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Hoạt động kinh doanh bất động sản Khai khống Xây dựng Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo CC nước; HĐ Quản lý xử lý rác thải, nước thải Công nghiệp Chế biến, Chế tạo SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng Khơng trình bày Có trình bày 21 22 Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Cơng ty Cổ phần Cao su Bến Thành Công ty Cổ phần Beton Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Có trình bày 35 DAG Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo CTCP Tập Đồn Nhựa Đơng Á Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày STT TÊN CƠNG TY NGÀNH NGHỀ KD 36 MÃ CK DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 37 DCT 38 39 DHA DHC CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai CTCP Hóa An CTCP Đông Hải Bến Tre 40 DHG CTCP Dược Hậu Giang 41 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC 42 DIG 43 DLG 44 DMC 45 DPM 46 DQC 47 DRC 48 DRH 49 DTL Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai CTCP Xuất nhập y tế DOMESCO Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - CTCP Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước CTCP Đại Thiên Lộc 50 DTT 51 DXG 52 DXV 53 ELC Sản xuất, kinh doanh xuất nhập dược phẩm Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Khai khống Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Hoạt động kinh doanh bất động sản Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản Bán buôn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành CTCP Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thơng Thơng tin truyền thơng TRÌNH BÀY BCBP Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày STT TÊN CƠNG TY NGÀNH NGHỀ KD 54 MÃ CK EVE CTCP Everpia Việt Nam 55 FCM CTCP Khoáng sản FECON 56 FCN 57 FLC CTCP Kỹ Thuật Nền Móng Cơng trình Ngầm Fecon CTCP Tập Đồn FLC Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng 58 FMC 59 FPT 60 GAS Tổng Cơng ty Khí Việt Nam CTCP 61 GMC 62 GTA 63 64 GTT HAG 65 HAI CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn Cơng ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An CTCP Thuận Thảo Công ty Cổ phần Hồng Anh Gia Lai CTCP Nơng Dược Hai 66 67 HAS HAX CTCP HACISCO Công ty Cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh 68 HDC 69 70 HDG HHS Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu CTCP Tập đồn Hà Đơ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hồng Huy 71 HLA Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Công ty Cổ phần FPT Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Thông tin truyền thơng SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Vận tải kho bãi Hoạt động kinh doanh bất động sản Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Hoạt động kinh doanh bất động sản Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo STT TÊN CƠNG TY NGÀNH NGHỀ KD 72 MÃ CK HLG Công ty Cổ phần Tập đồn Hồng Long 73 HMC Cơng ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh 74 HOT 75 HPG Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An CTCP Tập đồn Hòa Phát 76 HRC 77 HSG 78 HSI 79 HT1 80 HTI Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Dịch vụ lưu trú ăn uống Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng 81 HTL 82 83 HTV HVG CTCP Vận tải Hà Tiên CTCP Hùng Vương 84 ICF 85 IDI 86 IMP 87 ITA 88 ITC 89 JVC CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản CTCP Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I CTCP Dược phẩm Imexpharm CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình CTCP Tập đồn Hoa Sen CTCP Vật tư Tổng hợp Phân bón Hóa sinh Cơng ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO CTCP Kỹ thuật Ô tô Trường Long Bán buôn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe có động khác Vận tải kho bãi Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản Hoạt động kinh doanh bất động sản Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Khơng trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày STT 90 MÃ CK KAC 91 KDC 92 KDH 93 KHA 94 KSB 95 KTB 96 L10 97 LAF 98 LBM 99 100 LCG LIX 101 LM8 102 MCG CTCP Cơ điện Xây dựng Việt Nam 103 MCP CTCP In Bao bì Mỹ Châu 104 105 MHC MPC 106 TÊN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ KD CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An CTCP Kinh Đô Hoạt động kinh doanh bất động sản Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản Hoạt động kinh doanh bất động sản Khai khoáng CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội CTCP Khoáng sản Xây dựng Bình Dương CTCP Đầu tư Khống sản Tây Bắc Công ty Cổ phần Lilama 10 CTCP Chế biến Hàng xuất Long An CTCP Khoáng sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng Công ty Cổ phần LICOGI 16 Công ty Cổ phần Bột giặt LIX CTCP Lilama 18 CTCP MHC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú MWG CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động 107 NAV CTCP Nam Việt 108 NHS CTCP Đường Ninh Hòa 109 NHW Cơng ty Cổ phần Ngơ Han Khai khống Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Vận tải kho bãi Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe có động khác Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày STT TÊN CƠNG TY NGÀNH NGHỀ KD 110 MÃ CK NKG CTCP Thép Nam Kim 111 NLG CTCP Đầu tư Nam Long 112 113 NNC NVN 114 OPC 115 PAC CTCP đá Núi Nhỏ Công ty cổ phần Nhà Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam 116 PGC Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP 117 PGD CTCP Phân phối Khí thấp Áp Dầu khí Việt Nam 118 PHR 119 PIT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Cơng ty Cổ phần Xuất nhập PETROLIMEX 120 PNC CTCP Văn Hóa Phương Nam 121 POM CTCP Thép Pomina 122 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại 123 PVT 124 PXS 125 QCG Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí CTCP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí CTCP Quốc Cường Gia Lai Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản Khai khoáng Hoạt động kinh doanh bất động sản Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mơ tơ, xe máy xe có động khác Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Vận tải kho bãi 126 RAL Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Xây dựng Hoạt động kinh doanh bất động sản Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày STT 127 MÃ CK RDP TÊN CƠNG TY NGÀNH NGHỀ KD Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom CTCP Hợp tác Kinh tế Xuất nhập Savimex Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Xây dựng 128 REE 129 SAM 130 SAV 131 SBA Công ty Cổ phần Sông Ba 132 SBT 133 SCD 134 SEC 135 SHI 136 SMC CTCP Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Cơng ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà CTCP Đầu tư Thương mại SMC 137 SPM Công ty Cổ phần SPM 138 SRC CTCP Cao Su Sao Vàng 139 SSC 140 ST8 CTCP Dệt may - Đầu tư Thương mại Thành Công Công Ty CP Siêu Thanh 141 142 STG STT 143 SVI CTCP Kho Vận Miền Nam CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist CTCP Bao Bì Biên Hòa Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mơ tơ, xe máy xe có động khác Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Công nghiệp Chế biến, Chế tạo TRÌNH BÀY BCBP Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày STT TÊN CƠNG TY NGÀNH NGHỀ KD 144 MÃ CK SVT Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Sài Gòn Viễn Đơng 145 TAC 146 TBC Công Ty CP Dầu Thực Vật Tường An Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 147 TCL Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công nghiệp chế biến, chế tạo SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Vận tải kho bãi 148 TCM 149 TCO 150 TCR 151 TDW 152 THG CTCP Đầu tư Xây dựng Tiền Giang 153 TIC CTCP Đầu tư Điện Tây nguyên 154 TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long 155 TLH CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên 156 TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ 157 TNA CTCP Thương mại Xuất nhập Thiên Nam CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng CTCP Dệt may - Đầu tư Thương mại Thành Công CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA CTCP Cấp Nước Thủ Đức TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Vận tải kho bãi Có trình bày Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo CC nước; HĐ Quản lý xử lý rác thải, nước thải Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Có trình bày Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày STT TÊN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ KD 158 MÃ CK TNC CTCP Cao su Thống Nhất 159 TNT Công ty cổ phần Tài Nguyên 160 TRA 161 TRC Công ty Cổ phần TRAPHACO CTCP Cao su Tây Ninh 162 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ 163 TTF 164 TTP CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến 165 UIC CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Idico 166 VCF 167 VFG Cơng ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa CTCP Khử trùng Việt Nam 168 VHC Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn 169 VHG 170 VIP CTCP Xây dựng Giao thơng Bình Dương CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco 171 VLF 172 VMD 173 174 VNA VNE Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe có động khác Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Vận tải kho bãi Xây dựng CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long CTCP Y Dược phẩm Vimedimex CTCP Vận tải Biển Vinaship Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Có trình bày STT TÊN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ KD 175 MÃ CK VNG CTCP Du lịch Golf Việt Nam 176 VNH CTCP Thủy hải sản Việt Nhật 177 178 VNL VNM 179 180 VNS VSH CTCP Logistics Vinalink Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam CTCP Ánh Dương Việt Nam CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh 181 VTB CTCP Viettronics Tân Bình 182 VTF 183 VTO CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco Dịch vụ lưu trú ăn uống Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Vận tải kho bãi Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Vận tải kho bãi SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước ĐHKK Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Vận tải kho bãi TRÌNH BÀY BCBP Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày Khơng trình bày Có trình bày (Nguồn: tác giả tổng hợp) Phụ lục 5: Bảng kết thống kê mô tả biến Descriptive Statistics SDI SIZE AUDIT AGE ROA LEV GROW OWN IND Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean 140 0.13 1.00 0.5899 140 7.92 18.00 13.4668 140 0.00 1.00 0.3286 140 4.00 22.00 10.4071 140 -0.22 0.41 0.0841 140 0.05 0.94 0.4728 140 -0.95 3.40 0.0779 140 0.00 1.00 0.3071 140 0.00 1.00 0.4429 Std Deviation 0.29735 1.69157 0.47138 3.54599 0.88580 0.21118 0.49790 0.46297 0.49851 140 (Nguồn: trích xuất từ phần mềm SPSS 17.0) Phụ lục 6: Bảng kết phân tch Anova ANOVA(b) Sum of Mean df F Sig Squares Square Regression 2.171 0.271 3.514 0.001(a) Residual 10.119 131 0.077 Total 12.290 139 a Predictors: (Constant), IND, AUDIT, AGE, OWN, LEV, GROW, ROA, SIZE b Dependent Variable: SDI Model (Nguồn: trích xuất từ phần mềm SPSS 17.0) Phụ lục 7: Kết phân tích ý nghĩa mơ hình Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 0.420(a) 0.377 0.326 0.17792 a Predictors: (Constant), IND, AUDIT, AGE, OWN, LEV, GROW, ROA, SIZE (Nguồn: trích xuất từ phần mềm SPSS 17.0) Phụ lục 8: Đồ thị kiểm định phân phối chuẩn (Nguồn: trích xuất từ phần mềm SPSS 17.0) ... trình bày báo cáo phận cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP HCM Đánh giá mức độ trình bày BCBP nhận định hạn chế tồn trình thực cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP HCM Trên sở...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ HÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM LUẬN VĂN THẠC... đến mức độ trình bày BCBP cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP HCM? Những giải pháp giúp hồn thiện BCBP cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP HCM? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM , Báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay