Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu về tổ chức và thẩm quyền của tòa án luật biển quốc tế

24 22 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 11:12

Luận văn tốt nghiệp về tranh chấp quốc tế Tòa án quốc tế về luật biển, công ước quốc tế, đề tài tốt nghiệp luật biển quốc tế, đại học huế, luật thương mại quốc tế.Thẩm quyền của Tòa án quốc tế về luật biển được quy định trong Mục 5 phần XI (các điều từ 186 đến 191), Phần XV Giải quyết các tranh chấp và đặc biệt trong Phụ lục VI của Công ước Luật biển năm 1982 ĐẠI HỌC HUẾ LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam ta nước nằm bờ biển Đông, tuyến hàng hải chủ yếu thông thương Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương Biển Đơng nước ta tám nước láng giềng: Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc vùng lãnh thổ Đài Loan chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên đa dạng, đặc biệt dầu khí – nguồn lợi mà nước giới khao khát Ngoài ra, Việt Nam quốc gia ven biển có ưu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng khu vực giới Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước giữ nước dân tộc, biển ln gắn liền với q trình xây dựng phát triển đất nước người Việt Nam Việc xây dựng, quản lý, phát triển bảo vệ quyền lợi biển vấn đề có ý nghĩa chiến lược việc gìn giữ tồn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định trị phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế Để xây dựng văn Luật biển khơng q phức tạp, có sẵn nhân lực tiêu chí Luật Biển quốc tế Tuy nhiên, để Luật Biển có giá trị thực tế lại không đơn giản Đặc thù Luật Biển không xử lý quan hệ nước mà liên quan đến nhiều nước khác Xây dựng Luật Biển phải tính tốn đến phản ứng nước với Luật Biển Việt Nam Cần tính đến vấn đề phức tạp biển Đơng có vùng tranh chấp Luật Biển Việt Nam xây dựng phải đảm bảo xử lý tốt, tạo sở pháp lý để Việt Nam hành xử điều kiện định Không thế, tiếp cận hai chiều pháp luật tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật biển quốc tế Ngược lại công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa phổ biến vướng mắc mang tính lâu dài Về phía trách nhiệm quản lý quan Nhà nước thẩm quyền hoạt động Tòa án quốc tế Luật biển, cơng tác chưa có hiệu định Vấn đề liên quan đến nhiều quan quản lý như: Bộ NN PTNT, Bộ TN MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an, Bộ Ngoại giao… Hơn nữa, không gian biển không nhìn tổng thể mối tương tác định phát triển cách manh mún Nền kinh tế quốc gia phải gắn với kinh tế đại dương, gắn bờ với biển khơi…nếu không ta vừa hội, vừa quyền … Để tìm hiểu kỹ vấn đề này, nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật biển” Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ I THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN QUỐC TẾ VỀ LUẬT BIỂN CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN HOẠT ĐỘNG CỦA TỊA ÁN 1.1 Cơng ước Luật biển năm 1982 Quy chế Tòa án quốc tế luật biển Thẩm quyền Tòa án quốc tế luật biển quy định Mục phần XI (các điều từ 186 đến 191), Phần XV - Giải tranh chấp đặc biệt Phụ lục VI Công ước Luật biển năm 1982 Phụ lục có tên gọi Quy chế Tòa án, bao gồm mục, 41 điều quy định tổ chức Tòa án (Thẩm phán, Viện điều kiện để lựa chọn Thẩm phán…), thẩm quyền Tòa án (thẩm quyền phán xét, luật áp dụng…), trình tự xét xử (việc hình thành vụ kiện, tục nói viết…) Viện giải vấn đề liên quan đến biển Điều Quy chế quy định: “Tòa án quốc tế luật biển thành lập hoạt động theo quy định Công ước Quy chế này” Như vậy, Quy chế sở cho việc xác định thẩm quyền Tòa án Việc Quy chế phận Công ước luật biển năm 1982 (Phụ lục VI) thể rõ tính gắn bó Tòa án với Cơng ước Tòa án quốc tế Luật biển khơng phải Tòa án khác quan tài phán Cơng ước Luật biển năm 1982 Tòa án để ngỏ cho quốc gia thành viên, cho thực thể quốc gia thành viên như: Cơ quan quyền lực đáy đại dương, xí nghiệp hay thể nhân, pháp nhân…Các bên tranh chấp tiếp cận quyền tài phán Tòa án (hay Viện Tòa án, có Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển) Điều 21 Quy chế Tòa án quy định “Tòa ánthẩm quyền tất vụ tranh chấp, tất yêu cầu đưa Tòa án theo Công ước tất trường hợp quy định rõ thỏa thuận khác, giao thẩm quyền cho Tòa án” Qua trao đổi văn bản, Tòa án đưa cho tất quốc gia thành viên xem xét đề nghị sửa đổi Quy chế Tòa án thấy điều cần Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ thiết Tuy nhiên, sửa đổi thơng qua theo thủ tục đơn giản hóa đồng thuận (consensus) hội nghị quốc gia thành viên triệu tập teo Công ước Đối với đề nghị sửa đổi liên quan đến hoạt động tiến hành vùng đáy biển phải theo quy định Điều 314 Cơng ước Điều 16 Quy chế Tòa án quy định Tòa ánthẩm quyền xác định qua Nội quy cách thức thi hành chức nămg nguyên tắc, thủ tục xét xử 1.2 Nội quy Tòa án Nội quy Tòa án gồm phần, mục, 138 điều quy định cụ thể nguyên tắc thi hành chức nguyên tắc, thủ tục xét xử Tòa án Viện Tòa án Nội quy thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1997 (Nội quy qua lần bổ sung, sửa đổi vào ngày 15/3 ngày 21/9/2001) Nội quy Tòa án chứa đựng điều khoản làm rõ thêm nghĩa quy định Cơng ước năm 1982 Ví dụ việc Tòa án quan tâm rút ngắn thời gian chuẩn bị xét xử vụ kiện Điều 59 Nội quy quy định: “Tòa án lệnh cần thiết để xác định, inter alia (không gồm), số lượng thứ tự xếp đơn kiện biện hộ thời hạn phải gửi đơn kiện biện hộ Thời hạn cho dơn kiện, biện hộ không tháng” Đối với vụ việc bắt đầu theo thỏa thuận chung bên, nguyên tắc Tòa án tôn trọng ý nguyện bên Số lượng thứ tự kiến nghị, biện hộ (phản kiến nghị) tuân theo quy định thỏa thuận, trừ Tòa án, sau xác định quan điểm bên định khác (Điều 61) Tuy nhiên, trường hợp thỏa thuận chung khơng có quy định trường hợp bên sau khơng thỏa thuận đựợc số lượng thứ tự đơn kiến nghị, biện hộ thời hạn Tóm lại, với quy định Nội quy mình, Tòa án ln chủ động thời gian có sửa đổi cần thiết phù hợp với vụ việc Hai lần sửa đổi Nội quy Tòa án tiến hành có tính đến kinh nghiệm xét xử thực tế Điều 292 Công ước năm 1982 quy định việc giải phóng tàu hay trả tự cho thủy thủ đồn khoản tiền bảo lãnh hợp lý hay Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ khoản bảo đảm tài khác ký gửi: Nếu quốc gia bắt giữ khơng thực quy định vấn đề giải phóng tàu hay trả tự chi thủy thủ đồn phải đưa trước Tòa án bên định theo thỏa thuận chung Nếu không thỏa thuận thời hạn 10 ngày kể từ bắt giữ tàu hay đoàn thủy thủ vấn đề đưa trước Tòa án quốc gia tiến hành bắt, giữ tàu hay đoàn thủy thủ chấp nhận theo Điều 287 trước Tòa án quốc tế luật biển trừ bên có thỏa thuận khác Nội quy Tòa án làm rõ thêm thời hạn thủ tục thực Trong Nội quy năm 1997 Tòa án, khoản Điều 111 quy định quốc gia bắt giữ tàu hay thủy thủ đoàn phải đưa tường trình phúc đáp (phản bị vong lục) đáp lại đơn kiện (bị vong lục) quốc gia bị hại thời hạn không 24 tiếng trước bắt đầu thủ tục viết Điều 112 quy định bên có thời hạn không 10 ngày để chuẩn bị chứng lý lẽ kể từ ngày nhận đơn kiện Tòa án phải đưa phán khơng q 10 ngày sau kết thúc thủ tục tranh tụng nói Trong thực tế, 24 tiếng đồng hồ thời hạn khó thực Trong vụ M/V Saiga; Guinea phải xin gia hạn tháng để chuẩn bị trả lời đơn kiện Saint Vincent Grenadines Tòa án chấp nhận cho thời hạn tuần Tòa án nhận thấy Điều 111 Điều 112 cần phải sửa đổi tính đến kinh nghiệm giải vụ việc giải phóng tàu thủy thủ đồn Trong Nội quy sửa đổi ngày 15 tháng năm 2001, Tòa án quy định lại điều Thời hạn không chậm 24 thay không chậm 96 (khoản Điều 111) thời hạn 15 ngày thay thời hạn 10 ngày (khoản Điều 112) Trong Nội quy ngày 21 tháng năm 2001, Tòa án sửa lại quy định bầu cử, tái cử, thời hạn nhiệm kỳ, đa số phiếu cần thiết Thư ký Tòa án Nhiệm kỳ Thư ký Tòa án từ năm điều chỉnh thành năm cho phù hợp thực tế Nội quy Quy chế Tòa án với điều khoản liên quan Công ước luật biển Liên hợp quốc năm 1982 tạo thành sở pháp lý cho việc thành lập, tổ chức hoạt động Tòa án quốc tế luật biển THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN QUỐC LUẬT BIỂN Thẩm quyền Tòa án quốc tế luật biển quốc gia thành viên thỏa thuận xác định Công ước, Quy chế cụ thể hóa Nội quy Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ Tòa án Về nguyên tắc, thẩm quyền Tòa án dựa đồng ý rõ ràng bên tranh chấp xác định theo thủ tục Trong trường hợp có tranh cãi vấn đề Tòa án quốc tế Luật biểnthẩm quyền hay khơng, vấn đề Tòa án định (Điều 288 Công ước Điều 58 Nội quy) Thẩm quyền Tòa án giải tranh chấp bao gồm thẩm quyền xét quyền đưa vấn đề Tòa án bên (thẩm quyền thủ tục), thẩm quyền xét xử nội dung tranh chấp đưa theo thủ tục thẩm quyền xét xử ex aequo et bono (cơng bằng) Ngồi ra, Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển Tòa án quốc tế luật biểnthẩm quyền đưa ý kiến tư vấn số trường hợp định 2.1 Quyền đưa vấn đề Tòa án Trong Tòa án quốc tế chấp nhận giải tranh chấp gữia quốc gia, Điều 20 Quy chế Tòa án quốc tế luật biển quy định: “1 Tòa án để ngỏ cho quốc gia thành viên; Tòa án để ngỏ cho thực thể quốc gia thành viên tất trường hợp quy định rõ phần XI hay cho tranh chấp đưa theo thỏa thuận khác, giao cho Tòa án thẩm quyền tất bên vụ tranh chấp chấp nhận” Như vậy, bên quyền đưa tranh chấp trước Tòa án gồm: quốc gia thành viên, quốc gia không thành viên, thể nhân, pháp nhân, tổ chức quốc tế Thẩm quyền Tòa án xác lập có đồng ý rõ ràng bên tranh chấp Tòa ánthẩm quyền giải tranh chấp quốc gia theo ba cách: Chấp nhận thẩm quyền Tòa án theo vụ việc Trong trường hợp quốc gia thành viên Công ước chưa tuyên bố chấp nhận trước thẩm quyền Tòa án ký, phê chuẩn hay tham gia Công ước, xảy tranh chấp họ hay bên quốc gia thành viên bên khơng quốc gia thành viên thẩm quyền Tòa án hình thành Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ thỏa thuận hai bên dồng ý đưa vụ việc trước Tòa án Thỏa thuận phải ghi rõ bên liên quan, vấn đề tranh chấp, lập luận viện dẫn, yêu cầu Tòa án, định thẩm phán ad hoc Trong thỏa thuận, bên liên quan đề nghị áp dụng thủ tục xét xử rút gọn phù hợp với Điều 28 Nội quy Tòa án Chấp nhận trước thẩm quyền Tòa án điều ước quốc tế Theo khoản Điều 288 Cơng ước, Tòa ánthẩm quyền xét xử tranh chấp liên quan đến việc giải thích hay áp dụng điều ước quốc tế có liên quan đến mục đích Cơng ước đưa Tòa án theo quy định điều ước Thẩm quyền Tòa án xác lập thông qua điều khoản đặc biệt điều ước quốc tế thừa nhận trước thẩm quyền Tòa án Thơng thường điều ước, hiệp ước quốc tế đa phương song phương có điều khoản đặc biệt trù bị cho khả xảy tranh chấp việc giải thích thực điều ước quốc tế, quy định việc bên thống đưa tranh chấp trước Tòa án Khi tranh chấp xảy ra, bên đơn phương kiện Tòa án, ký thỏa thuận đưa vụ việc Tòa án để phân xử Đến có điều ước quốc tế quy định thẩm quyền phán xét Tòa án quốc tế luật biển Đó điều ước quốc tế: + Nghị định thư năm 1996 Công ước Công ước năm 1972 ngăn chặn ô nhiễm biển việc đổ chất thải số lý khác (Điều 16) + Hiệp uớc giải thích điều khoản Công ước Liên hợp quốc luật biển năm 1982 liên quan đến gìn giữ quản lý lượng cá dao động di cư, ký ngày 04/8/1995 (các điều 30, 31,32) Thỏa thuận năm 1993 tăng cường biện pháp quốc tế tàu đánh cá biển để gìn giữ quản lý nguồn cá (Điều 9) + Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ + Thỏa thuận gìn giữ nguồn cá vùng biển Đơng Nam Thái Bình Dương, ký tháng 8/2000 (Điều 14) + Công ước năm 2001 bảo vệ di sản văn hóa lòng biển (Điều 25) + Cơng ước năm 2000 giữ gìn quản lý trữ lượng cá di cư Tây Trung Thái Bình Dương (Điều 31) + Cơng ước năm 2001 giữ gìn quản lý nguồn cá Đông Nam Đại Tây Dương (Điều 24) Chấp nhận trước thẩm quyền Tòa án tuyên bố đơn phương Công ước mở rộng khả tự lựa chọn thủ tục bắt buộc dẫn tới chuẩn, tham gia Công ước thời điểm đó, quốc gia hình thức tun bố văn quyền tự lựa chọn hay nhiều biện pháp sau để giải tranh chấp liên quan đến việc giải thích, áp dụng Cơng ước: + Tòa án quốc tế luật biển; + Tòa án cơng lý quốc tế; + Một Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Cơng ước; + Một Tòa trọng tài đặc biệt để giải tranh chấp lĩnh vực riêng biệt nghiên cứu khoa học biển, nghề cá, giao thông vận tải biển…được thành lập theo Phụ lục VIII Công ước Quyền tự lựa chọn hàm ý tồn tình khơng lựa chọn biện pháp Khi đó, theo khoản Điều 287 Công ước, quốc gia thành viên tham gia vào vụ tranh chấp mà không tun bố có hiệu lực bảo vệ xem chấp nhận thủ tục Trọng tài trù định Phụ lục VII Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ Ngược lại, quyền tự lựa chọn dẫn tới tình quốc gia tuyên bố chấp nhận thủ tục nhiều thủ tục lúc Cho đến thời điểm tháng 7/2005 có 36 nước tuyên bố chấp nhận thủ tục giải tranh chấp bắt buộc Vương quốc Bỉ vào lúc ký Công ước ngày 05/12/1984 tuyên bố chấp nhận theo thứ tự: Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Cơng ước; Tòa án quốc tế luật biển; Tòa án cơng lý quốc tế Croatia Cape Verde coi Tòa án quốc tế luật biển lựa chọn thứ Tòa án cơng lý quốc tế lựa chọn thứ hai Nga, Ucraina, Belarus chọn Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước bảo lưu số vấn đề cho thủ tục Trọng tài đắc biệt Tòa án quốc tế luật biển trường hợp vụ việc liên quan đến việc phóng thích tàu thủy thủ đồn Đức gia nhập Cơng ước chấp nhận theo thứ tự: Tòa án quốc tế luật biển; Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Cơng ước; Tòa án cơng lý quốc tế Còn lại lựa chọn thứ tự: Tòa án quốc tế luật biển; Tòa trọng tài đặc biệt thành lập theo Phụ lục VIII Công ước; Tòa án cơng lý quốc tế Theo chế này, tranh chấp xảy hai quốc gia thành viên có tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền Tòa án bên có quyền đơn phương đưa đơn kiện vụ việc trước Tòa án Trong đơn cần phải trình bày rõ vụ việc, lập luận bên yêu cầu Tòa án xét xử nội dung Trong thực tiễn hoạt động Tòa án quốc tế luật biển, vụ Cá ngừ vây xanh phía Nam năm 1999 (Australia/Nhật Bản; New zealand/Nhật Bản), vụ Nhà máy lượng hạt nhân MOX năm 2001 (Ireland/Anh), bên chọn Tòa trọng tài thành lập dựa Phụ lục VII Công ước luật biển yêu cầu Tòa án quốc tế luật biển đưa biện pháp tạm thời (bảo đảm) chờ thành lập Tòa trọng tài Các tranh chấp liên quan đến đáy biển quốc gia thành viên đưa trước: - Một Viện đặc biệt Tòa án quốc tế luật biển lập quy định Điều 15 Điều 17 Phụ lục VI, theo yêu cầu bên tranh chấp; - Một Tòa ad hoc Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển lập quy định Điều 36 Phụ lục VI, theo yêu cầu bên tranh chấp (Điều 188 Cơng ước) Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ Đối với tranh chấp liên quan đến đáy biển quốc gia thành viên bên khác (tổ chức quốc tế, thể nhân pháp nhân), Công ước quy định: Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy Tòa án quốc tế luật biểnthẩm quyền xét xử loại tranh chấp hoạt động tiến hành vùng đáy biển quốc gia thành viên quan quyền lực, bên ký kết hợp đồng (dù bên quốc gia thành viên) Cơ quan quyền lực, xí nghiệp tư nhân, xí nghiệp Nhà nước thể nhân, pháp nhân (Điều 187) Đối với tranh chấp có tổ chức quốc tế bên, Tòa án có thể, theo đòi hỏi bên proprio motu (theo chủ ý mình), yêu cầu tổ chức quốc tế phải cung cấp thời hạn thích hợp thơng tin tổ chức, quốc gia thành viên thẩm quyền tổ chức quốc tế để xem xét tổ chức quốc tế có đủ tư cách đưa vụ việc trước Tòa án khơng Trong trường hợp thấy cần thiết, Tòa án tạm ngừng thủ tục tố tụng nhận thông báo (Điều 57 Nội quy) Các thể nhân hay pháp nhân tham gia vào vụ tranh chấp liên quan đến đáy biển phải quốc gia thành viên bảo trợ đệ đơn kiện quốc gia thành viên khác Trong trường hợp này, quốc gia bị đơn yêu cầu quốc gia bảo trợ trước Tòa án nhân danh bên nguyên Nếu quốc gia bảo trợ cho bên nguyên đơn không trước Tòa án được, quốc gia bị đơn ủy quyền cho pháp nhân mang quốc tịch thay mặt (Điều 190 Cơng ước) 2.2 Thẩm quyền xét xử nội dung Theo Điều 21 Quy chế Tòa án, Tòa ánthẩm quyền đối với: - Tất vụ tranh chấp yêu cầu đưa Tòa án theo Cơng ước; - Tất trường hợp trù định rõ thỏa thuận khác giao thẩm quyền cho Tòa án Thẩm quyền Tòa án tranh chấp cá quốc gia (thành viên thành viên Công ước) giới hạn Điều 297 Công ước Theo Điều này, Tòa ánthẩm quyền đối với: - Các vụ tranh chấp liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Cơng ước việc thi hành quyền thuộc chủ quyền tài phán quốc gia ven biển Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế ĐẠI HỌC HUẾ trù định Công ước xét theo thủ tục giải trù định Mục (các thủ tục dẫn tới định bắt buộc) trường hợp sau đây: + Khi thấy quốc gia ven biển không tuân theo Công ước liên quan đến tự quyền hàng hải, hàng không tự quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, liên quan đến việc sử dụng biển vào mục đích khác quốc tế thừa nhận đáng nêu Điều 58 (Các quyền nghĩa vụ quốc gia khác vùng đặc quyền kinh tế); + Khi thấy việc thi hành sử dụng quyền này, quốc gia không tuân theo Công ước, luật quy định quốc gia ven biển đề phù hợp với quy định Công ước quy tắc khác pháp luật quốc tế không trái với Công ước; + Khi thấy quốc gia ven biển không tuân theo quy tắc, quy phạm quốc tế xác định nhằm bảo vệ gìn giữ mơi trường biển áp dụng cho quốc gia mà Công ước đặt đặt thông qua tổ chức quốc tếthẩm quyền hay hội nghị ngoại giao phù hợp với Công ước - Các vụ tranh chấp liên quan đến việc giải thích, áp dụng quy định Công ước nghiên cứu khoa học biển giải theo Mục 2, trừ quốc gia ven biển không chịu chấp nhận theo cách giải vụ tranh chấp phát sinh từ: + Việc quốc gia thi hành quyền (trong có quyền tùy ý định) theo Điều 246 (việc nghiên cứu khoa học biển vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa) Theo Điều này, công tác nghiên cứu khoa học biển vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa tiến hành với thỏa thuận quốc gia ven biển Quốc gia có quyền khước từ khơng cho phép thực dự án nghiên cứu khoa học biển quốc gia, tổ chức quốc tếthẩm quyền đề nghị vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa số trường hợp theo quy định Cơng ước trường hợp: dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăm dò khai thác tài nguyên; dự án có dự kiến khoan thềm lục địa, sử dụng chất nooe đưa chất độc hại vào môi trường biển; dự án dự kiến xây dựng, khai thác, sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị hay cơng trình; thơng tin cung cấp dự án không tác giả dự án khơng làm tròn nghĩa vụ cam kết với quốc gia ven biển dự án nghiên cứu trước đó; Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 10 ĐẠI HỌC HUẾ + Quyết định quốc gia lệnh đình chấm dứt tiến hành dự án nghiên cứu theo Điều 253 Theo Điều này, quốc gia ven biểnquyền u cầu đình công việc nghiên cứu khoa học biển tiền hành vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa cơng việc khơng tiến hành theo thông tin thông báo mà quốc gia ven biển dựa vào để đòng ý cho phép; quốc gia, tổ chức quốc tếthẩm quyền tiến hành cơng việc không tôn trọng quy định Điều 249 liên quan đến quyền quốc gia ven biển dự án nghiên cứu khoa học biển - Các vụ tranh chấp phát sinh từ luận quốc gia nghiên cứu cho trường hợp dự án riêng biệt, quốc gia ven biển khpoong sử dụng quyền mà Điều 246 Điều 253 dành chi cách phù hợp với Cơng ước, theo yêu cầu bên hay bên khác đưa hòa giải theo thủ tục trù định Mục Phụ lục V, dĩ nhiên Uỷ ban hòa giải khơng xét việc thi hành quyền tùy định quốc gia ven biển việc định khu vực đặc biệt , trù định khoản Điều 246, việc thi hành quyền tùy ý không chi phép theo khoản Điều - Các vụ tranh chấp liên quan đến việc giải thích, áp dụng quy định Cơng ước việc đánh bắt hải sản định theo Mục 2, trừ quốc gia ven biển không chịu chấp nhận cách giải vụ tranh chấp liên quan đến quyền thuộc chủ quyền tài nguyên sinh vật thuộc vùng đặc quyền kinh tế mình, hay liên quan đến việc thi hành quyền kể quyền tùy ý quy định khối lượng đánh bắt chấp nhận được, khả đánh bắt mình, phân phối số dư cho quốc gia khác, định thể thức, điều kiện đặt luật quy định bảo vệ quản lý; - Nếu việc vận dụng Mục (về thủ tục hòa giải) khơng đến cách giải quyết, theo u cầu bên số bên tranh chấp, vụ tranh chấp đưa hòa giải theo thủ tục trù định Mục Phụ lục V chứng minh quốc gia ven biển đã: + Rõ ràng không thực nghĩa vụ phải dùng biện pháp bảo vệ quản lý thích hợp để bảo đảm việc trì tài nguyên sinh vật thuộc đặc quyền kinh tế không bị ảnh hưởng nghiêm trọng; + Độc đoán từ chối việc quy định theo yêu cầu cảu quốc gia khác khối lượng đánh bắt chấp nhận khả khai thác tài nguyên sinh vật Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 11 ĐẠI HỌC HUẾ đàn hải sản mà việc khai thac có liên quan đến quốc gia khác đó; - Uỷ ban hòa giải khơng phép dùng quyền tùy ý định thay cho quyền tùy ý định quốc gia ven biển; - Báo cáo cảu Uỷ ban hòa giải thơng báo cho tổ chức quốc tế thích hợp; - Khi đàm phán thỏa thuận trù định Điều 69 Điều 70, trừ có thỏa thuận khác, quốc gia thành viên ghi vào điều khoản trù định biện pháp mà phải thi hành để giảm đến mức tối thiểu khả bất đồng việc giải thích hay áp dụng thỏa thuận, thủ tục phải theo trường hợp có bất động Song, ký kết, phê chuẩn, tham gia Công ước thời điểm sau điều kiện khơng phương hại đến nghĩa vụ phải giải tranh chấp phương pháp hòa bình bên lựa chọn, quốc gia tuyên bố văn khơng chấp nhận thẩm quyền Tòa án giải loai tranh chấp sau đây: - Các vụ tranh chấp việc giải thích, áp dụng Điều 15, 74 83 liên quan đến việc quy hoạch định ranh giới vùng biển, vụ tranh chấp vịnh hay danh nghĩa lịch sử, miễn tranh chấp xảy sau Cơng ước có hiệu lực; - Các vụ tranh chấp liên quan đến hoạt động quân sự, kể hoạt động quân tàu thuyền, phương tiện bay Nhà nước sử dụng cho dịch vụ khơng có tính thương mại ccá vụ tranh chấp liên quan đến hành động bắt buộc chấp hành thực việc thi hành quyền thuộc chủ quyền quyền tài phán mà khoản Điều 297 loại trừ khỏi thẩm quyền Tòa án; - Các vụ tranh chấp mà Hội đồng bảo an thi hành chức Hiến chương Liên hợp quốc giao phó có trách nhiệm giải quyết, trừ Hội đồng bảo an định xóa vấn đề chương trình nghị yêu cầu bên tranh chấp giải tranh chấp họ phương pháp quy định Cơng ước (Điều 298) Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 12 ĐẠI HỌC HUẾ Tòa ánthẩm quyền tranh chấp bị loại trừ quốc gia thành viên tuyên bố thơng báo rút lui tun bố thỏa thuận với quốc gia thành viên tranh chấp với đưa vụ tranh chấp mà tuyên bố loại trừ trước Tòa án Các tuyên bố hay thông báo rút lui tuyên bố đề cập phải gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc để lưu chiểu Tổng thư ký Liên hợp quốc chuyển văn kiện cho quốc gia thành viên Tòa án, Viện giải vấn đề liên quan đến đáy biểnthẩm quyền giải vụ tranh chấp phía Cơ quan quyền lực phía bên khác Điều 187 Cơng ước quy định Tòa án Viện có thẩm quyền đối với: - Các vụ tranh chấp quốc gia thành viên Cơ quan quyền lực liên quan đến: + Các hành động Cơ quan quyền lực, quốc gia thành viên viện dẫn vi phạm quy định, thủ tục Cơ quan quyền lực thông qua; + Các hành động Cơ quan quyền lực viện dẫn vượt thẩm quyền hay lạm quyền (Điều 187 Công ước) - Các vụ tranh chấp bên ký kết hợp đồng, dù bên quốc gia thành viên, Cơ quan quyền lực, xí nghiệp Nhà nước cá thể, pháp nhân nêu điểm b khoản Điều 153 liên quan đến: + Việc giải thích, thi hành hợp đồng hay kế hoạch làm việc; + Hành động, thiếu sót bên ký kết hợp đồng liên quan đến hoạt động tiến hành vùng làm ảnh hưởng đến bên khác trực tiếp gây tổn thương hại đến lợi ích đáng bên khác đó; - Các vụ tranh chấp Cơ quan quyền lực bên yêu cầu quốc gia bảo trợ theo điểm b khoản Điều 153 thỏa mãn điều kiện quy định khoản Điều khoản Điều 13 Phụ lục III, có liên quan đến việc từ chối ký kết hợp đồng vấn đề pháp lý nảy sinh thương lượng hợp đồng - Các vụ tranh chấp Cơ quan quyền lực quốc gia thành viên, xí nghiệp Nhà nước, thể nhân pháp nhân quốc gia thành viên bảo trợ theo điểm b khoản Điều 153, thấy việc tranh chấp có liên quan đến trách nhiệm Cơ quan quyền lực (theo Điều 22 Phụ lục III) Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 13 ĐẠI HỌC HUẾ Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển khơng có thẩm quyền phán xét việc Cơ quan quyền lực thi hành quyền tùy ý định phù hợp với quy định Cơng ước Trong trường hợp nào, Tòa án quốc tế biển, Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển thay cho Cơ quan quyền lực việc thi hành quyền tùy ý định nói trên; khơng phán xét vấn đề xem quy tắc, quy định, thủ tục Cơ quan quyền lực có phù hợp với Công ước hay không tuyên bố quy tắc, quy định, thủ tục vô hiệu Thẩm quyền Tòa án Viện giới hạn việc xác định xem việc áp dụng quy tắc, quy định, thủ tục Cơ quan quyền lực trường hợp riêng biệt có ngược lại với nghĩa vụ theo hợp đồng bên tranh chấp hay với nghĩa vụ họ theo Công ước không xét xử trường hợp kháng cáo việc không đủ thẩm quyền, lạm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đền bù khác bên thiếu sót việc thi hành nghĩa vụ theo hợp đồng hay nghĩa vụ họ theo Công ước (Điều 189) 2.3 Thẩm quyền xét xử ex aequo et (công bằng) Thông thường Tòa ánthẩm quyền phải lựa chọn luật áp dụng Theo khoản Điều 293, Tòa án quốc tế luật biển Tòa ánthẩm quyền khác có nghĩa vụ áp dụng quy định Công ước quy tắc khác pháp luật quốc tế không mâu thuẫn với Công ước để giải tranh chấp đưa Tòa án theo thủ tục Tuy nhiên, quy định khơng đụng chạm đến quyền hạn Tòa ánthẩm quyền xét xử ex aequeo et bono bên thỏa thuận (khoản Điều 293 Công ước) Công ước khơng giải thích ex aequo et bono Quy định giống khoản Điều 38 Quy chế Tòa án cơng lý quốc tế Quy chế pháp viện thường trực công lý quốc tế năm 1920 Có thể nhà đàm phán Cơng ước đưa Tòa án cơng lý quốc tế vào thành trong4 thủ tục lựa chọn nhắc đến Điều 287 đưa quy định thẩm quyền riêng biệt Tòa án cơng lý quốc tế vào khoản Điều 293 qua mở rộng thẩm quyền cho Tòa án quốc tế luật biển hình thức tài phán khác Trong thực tiễn, thẩm quyền xét xử ex aequo et bono chưa hình thức tài phán quốc tế áp dụng Shabtai Rosenne, Sir Robert Jennings Arthur Watts coi ex aequo et bono sở mà dựa tranh chấp phải giải có tính đến tiêu chí hồn tồn khác hẳn luật quốc tế Nguyễn Quốc Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 14 ĐẠI HỌC HUẾ Định, Daillier Pellet hay Charles De Visscher cho rằng, với đồng ý quốc gia, ex aequo et bono có nghĩa quan tài phán hồn tồn có thẩm quyền khỏi quy định luật pháp quốc tế để xét xử sở mà Tòa án cho cơng Các nguyên tắc jus cogens luật quốc tế khơng bị ràng buộc Đối với Tòa án quốc tế luật biển, thẩm quyền không vượt phạm vi giải tranh chấp liên quan đến giải thích, áp dụng Cơng ước năm 1982 với điều kiện quốc gia thỏa thuận Công nhắc đến Điều 59, Điều 74 Điều 83 Công ước Trong số quy định Cơng ước có trù định trường hợp, câu hỏi không mang tính pháp lý cần giải khoabnr Điều 121: “các đảo, đá khơng thích hợp cho người đến khơng có đời sống kinh tế riêng khơng có vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa” Phải chăng, có thời điểm bên trao cho Tòa án quốc tế luật biển quyền xét xử ex aequo et bono câu hỏi tương tự 2.4 Thẩm quyền đưa ý kiến tư vấn Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biểnquyền đưa ý kiến tư vấn theo yêu cầu Đại hội đồng hay Hội đồng Cơ quan quyền lực vấn đề pháp lý đặt khuôn khổ hoạt động họ Các ý kiến đưa thời hạn ngắn (Điều 191 Công ước) Theo khoản 10 Điều 159 Công ước, có ¼ số thành viên Đại hội đồng thỉnh cầu văn gửi lên Chủ tịch Hội đồng, yêu cầu Đai hội đồng xem xét vấn đề nghị đưa Đại hội đồng vấn đề có phù hợp với Cơng ước hay không, Đại hội đồng yêu cầu Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển Tòa án quốc tế luật biển đưa ý kiến tư vấn Cuộc biểu hoãn đến Viện phát biểu ý kiến Nếu trước khóa họp kết thúc tuần mà chưa nhận ý kiến tư vấn Đại hội đồng định thời gian họp lại để biểu đề nghị bị hỗn lại u cầu ý kiến tư vấn vấn đề pháp lý phát sinh phạm vi hoạt động Đại hội đồng Hội đồng Cơ quan quyền lực phải có tường trình cụ thể làm sáng tỏ vấn đề Cơ chế hỏi ý kiến tư vấn Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy dại dương không dành cho quốc gia Tuy nhiên, quốc gia tổ chứcquyền nghĩa vụ cung cấp tin tức, tài liệu, văn có liên Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 15 ĐẠI HỌC HUẾ quan đến vấn đề tường trình lời phiên họp cơng khai triệu tập nhằm mục đích xem xét vấn đề Chánh Thư ký Tòa án thơng báo chuyển tất báo cáo văn cho Đại hội đồng Hội đồng Theo khoản Điều 138 Nội quy Tòa án, Tòa án quốc tế luật biển đưa ý kiến tư vấn vấn đề pháp lý trường hợp có điều ước quốc tế có liên quan đến tơn chỉ, mục đích Cơng ước luật biển quy định cụ thể việc đệ đơn lên Tòa án để xin ý kiến tư vấn II QUAN HỆ CỦA TỊA ÁN VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÁC Tòa án quốc tế luật biển quan khác Cơng ước năm 1982 Ngồi Tòa án quốc luật biển, Cơng ước năm 1982 điều lệ thành lập hai tổ chức quốc tế khác: Cơ quan quyền lực đáy đại dương Uỷ ban ranh giới ngồi thềm lục địa Vì Công ước thành lập nên tất quốc gia thành viên ipso facto (đương nhiên) Tòa án quốc tế luật biển Cơ quan quyền lực đáy đại dương có trụ sở Kingston (Jamica), thành lập năm 1994 Cơng ước năm 1982 có hiệu lực Tuy nhiên, Cơ quan có trở thành tổ chức hoạt động độc lập từ năm 1996 Cơ quan có chức kiểm sốt hoạt động tiếna hành Vùng đáy biển di sản chung Vùng đáy biển – di sản chung loài người theo quy định Công ước năm 1982 Cơ quan quyền lực có quyền định quy tắc, quy định thủ tục thích hợp cho việc sử dụng Vùng đáy biển di sản chung loài người vào mục đích hòa bình, ngăn ngừa, hạn chế chế ngự ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ sống người, bảo vệ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Vùng đáy biển - di sản chung lồi người, phòng ngừa thiệt hại hệ động vật hệ thực vật Quan hệ Tòa án quốc tế luật biển Cơ quan quyền lực đáy biển đại dương quan hệ độc lập với thẩm quyền, mục đích khác song lại có mối liên hệ hữu Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển nằm tổ chức Tòa án quốc tế luật biển, thiết lập Điều 186 Công ước năm 1982, quan Cơ quan quyền lực đáy đại dương lại có mối quan hệ chặn chẽ với Đại hội đồng Cơ quan quyền lực Đại hội đồng đưa khuyến nghị nhằm bảo đảm tính đại diện cho hệ thống pháp luật chủ yếu giới phân chia công địa lý việc lựa chọn thành Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 16 ĐẠI HỌC HUẾ viên Viện (Điều 35 Quy chế) Tòa án Viện giải xét xử tranh chấp giải thích áp dụng quy định Cơng ước liên quan đến hoạt động Vùng đáy biển mà Cơ quan quyền lực bên Tuy nhiên, thẩm quyền Tòa án Viện khơng động chạm đến quyền Cơ quan quyền lực thi hành quyền tùy ý định (Điều 189 Công ước) Ngược lại, Đại hội đồng Cơ quan quyền lực có quyền hỏi ý kiến tư vấn Tòa án trước đưa định Uỷ ban ranh giới thềm lục địa quan chuyên môn lập phù hợp với Điều 76 Phụ lục II Công ước năm 1982 tren sở đại diện công địa lý Uỷ ban thành lập vào hoạt động từ năm 1997 Uỷ ban có nhiệm vụ xem xét kiến nghị quốc gia ấn định ranh giới ngồi thềm lục địa Chức Uỷ ban mang tính tư vấn chun mơn Cơng ước khơng có quy định rõ ràng thẩm quyền Uỷ ban đưa tranh chấp trước Tòa án hỏi ý kiến tư vấn Tuy nhiên, điều không loại trừ việc Uỷ ban tham gia vào tranh chấp liên quan đến Phần XI Tòa án để ngỏ cho tất thực thể quốc gia thành viên trường hợp (Điều 20 Quy chế) Các ranh giới ngồi thềm lục địa ranh giới Vùng đáy biển Các ranh giới thềm lục địa quốc gia ven biển ấn định sở kiến nghị Uỷ ban dứt khốt có tính chất bắt buộc, cộng đồng quốc tế công nhận Tòa án quốc tế luật biển Tòa trọng tài Phương thức trọng tài phương thức truyền thống bên ưa thích sử dụng Phương thức cho pháp giảm bớt thời gian, thủ tục xét xử bên có khả hưởng tự việc lựa chọn Trọng tài viên bị bắt buộc chấp nhận thành phần Thẩm phán có sẵn Tòa án Điều 287 Công ước năm 1982 trù định bên có quyền tự lựa chon Tòa án trọng tài thành lập theo Phụ lục VI Tòa trọng tài đặc biệt thành lập theo Phụ lục VIII Tòa trọng tài có thẩm quyền giống Tòa án quốc tế biển: xét xử tranh chấp liên quan đến việc giải thích áp dụng Cơng ước đưa tới theo thủ tục Với điều kiện phải tuân thủ Phần XV, quy định bên vụ tranh chấp đưa vụ tranh chấp Tòa trọng tài giải thông báo viết gửi tới bên vụ tranh chấp Thơng báo có Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 17 ĐẠI HỌC HUẾ kèm theo trình bày yêu sách lý làm cho yêu sách Tòa trọng tài gồm thành viên bên lựa chọn từ danh sách Trọng tài viên Tổng thư ký lập sở đề xuất quốc gia thành viên Mỗi quốc gia thành viên định trọng tài có kinh nghiệm vấn đề biển có uy tín công bằng, lực liêm khiết Tên người định ghi rõ danh sách Các định Trọng tài thông qua theo đa số thành viên Tòa án Sự vắng mặt bỏ phiếu trắng 1/2 số thành viên không cản trở Tòa án định Trong trường hợp số phiếu ngang nhau, phiếu Chánh án định Bản án Tòa trọng tài giới hạn nọi dung vụ tranh chấp phải nêu rõ Bản án có tính tối hậu không kháng cáo, trừ bên vụ tranh chấp có thỏa thuận trước thủ tục kháng cáo Tất bên vụ tranh chấp phải tuân theo án Tòa trọng tài đặc biệt có thẩm quyền hạn chế Tòa ánchức tiến hành điều tra xác lập dự kiện có nguồn gốc từ vụ tranh chấp liên quan đến việc giải thích, áp dụng điều khoản Công ước liên quan đến: việc đánh bắt hải sản; việc bảo vệ gìn giữ mơi trường biển; việc nghiên cứu môi khoa học biển hàng hải, kể nạn ô nhiễm tàu, thuyền gây bị nhấn chìm.Phần XV có quy định bên tham gia vào vụ tranh chấp đưa vụ tranh chấp giải theo thủ tụctrọng tài đặc biệt trù định Phụ lục VIII thông báo viết gửi tới bên bên vụ tranh chấp; thơng báo có kèm theo trình bày yêu sách u sách Tòa án gồm thành viênđược thành lập từ danh sách cá chuyên viên tổ chức, chương trình Uỷ ban từ lĩnh vực chuyên môn cử Nếu tất bên vụ tranh chấp yêu cầu, Tòa trọng tài đặc biệt thảo khuyến nghị Những khuyến nghị khơng có giá trị định mà sở đẻ bên tién hành xem xét lại vấn đè làm phát sinh tranh chấp Các Tòa trọng tài độc lập Tòa án quốc tế luật biển Các Tòa trọng tài quốc tế thành lập để giải vụ việc cụ thể (chỉ mang tính tạm thời) Thẩm quyền trọng tài phát sinh bên đồng ý đưa tranh chấp phát sinh trước Tòa trọng tài thẩm quyền chấm dứt sau vụ việc giải Ngược lại, Tòa án quốc tế luật biển quan tài phan thường trực quốc tế giải tranh chấp pháp lý biển Tòa án thiết lập Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 18 ĐẠI HỌC HUẾ Công ước năm 1982 Công ước xác định rõ thẩm quyền điều chỉnh hoạt động Tòa án Tòa trọng tài khơng có chức đưa ý kiến tư vấn Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển thuộc Tòa án quốc tế luật biểnchức Tòa án quốc tế luật biển kết hợp mạnh phương thức Tòa án phương thức trọng tài Tòa án mang tính thường trực nên có tính kế thừa kinh nghiệm vụ việc Đồng thời, Thẩm quyền Tòa án quốc tế luật biển có mạnh Trọng tài viên Tòa án có khả thành lập Viện rút gọn để giải vụ việc cụ thể có Thẩm phán Viện rút gọn Tòa án bên tranh chấp thống nhất, lựa chọn từ danh sách Thẩm phán Tòa án bên đề cử Thẩm phán ad hoc Tòa án quốc tế luật biển chứng tỏ Tòa án có chế mềm dẻo xử lý tranh chấp Tòa án quốc tế luật biển Tòa án công lý quốc tế Để khắc phục hạn chế Tòa án cơng lý quốc tế, đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện giải tranh chấp biển đa dạng, Tòa án quốc tế luật thành lập vào hoạt động Hai Tòa có nét giống nhau: thiết chế tài phán quốc tế thường trực Các quy định phẩm chất Thẩm phán, thủ tục bầu cử, thời hạn nhiệm kỳ, tổ chức thẩm quyền Tòa án quốc tế luật biển xây dựng sở kinh nghiệm hoạt động Tòa án cơng lý quốc tế Quy chế Nội quy hai tổ chức có nhiều điểm giống Cả hai Tòathẩm quyền xét xử tranh chấp liên quan đến việc giải thích, áp dụng Cơng ước đưa cho theo thủ tục Tuy nhiên, hai thiết chế tài phán thường trực có khác biệt bản: Về mặt tổ chức - Tòa án quốc tế luật biển thiết chế độc lập Trong Tòa án cơng lý quốc tế quan Liên hợp quốc với Quy chế Tòa án phận Hiến chương Liên hợp quốc Tòa án quốc tế luật biển có Quy chế phụ lục Công ước vể luật biển Liên hợp quốc năm 1982 tồn độc lập với Cơ quan khác Công ước lập Cơ quan quyền lực, Uỷ Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 19 ĐẠI HỌC HUẾ ban ranh giới thềm lục địa Thủ tục sửa đổi Hiến chương Liên hợp quốc Chi phí Tòa án quốc tế luật biển nước thành viên định phân bổ gánh chịu tron chi phí Tòa án cơng lý quốc tế Đại hội đồng Liên hợp quốc chi trả - Tòa án công lý quốc tế chấp nhận quốc gia sử dụng chế giải tranh chấp Tòa án quốc tế luật biểnthẩm quyền giải tranh chấp việc giải thích áp dụng Công ước luật biển Liên hợp quốc năm 1982 quốc gia, pháp nhân thể nhân Các bên khiếu kiện trước Tòa án quốc tế luật biển không quốc gia mà Cơ quan quyền lực đáy đại dương, con-xooc-xium tiến hành thăm dò khai thác đáy đại dương Các tranh chấp liên quan đến đáy biển giưuã quốc gia thành viên đưa trước Tòa án quốc tế luật biển; trước Viện đặc biệt Tòa án quốc tế luật biển thành lập theo yêu cầu Điều 15 Điều 17 Phụ lục VI Công ước luật biển Liên hợp quốc theo yêu cầu bên tranh chấp trước Viện ad hoc Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biển Viện giải tranh chấp liên quan đến đáy biểnthẩm quyền giải bên ký hợp đòng thăm dò khai thác đáy biển, dù bên quốc gia thành viên, Cơ quan quyền lực, xí nghiệp Nhà nước thể nhân pháp nhân Tòa án Viện giải vụ tranh chấp Cơ quan quyền lực với thẻ nhân pháp nhân quốc gia bảo trợ yêu cầu (Điều 187 Công ước năm 1982) - Thành viên Tòa án quốc tế luật biển quốc gia thành viên Công ước bầu qua giai đoạn bầu cử đọc lập quan khác Thẩm phán Tòa án cơng lý quốc tế - Tòa án quốc tế luật biểnchức giải tranh chấp giải thích áp dụng Cơng ước luật biển Liên hợp quốc năm 1982 Sự thành lập Tòa án thẻ xu chun mơn hóa cơng tác tài phán Thẩm quyền Tòa án cơng lý quốc tế rộng nhiều, bao gồm tất lĩnh vực có luật biển Tòa án cơng lý quốc tế hồn tồn có đủ khả để giải bắt buộc thủ tục bắt buộc sử dụng quan tài phán Tòa án quốc tế luật biển cho phép dễ dàng tránh bế tắc bắt buộc phải có thỏa thuận quốc gia tranh chấp trường hợp Tòa án cơng lý quốc tế Khác với Tòa án cơng lý quốc tế, Tòa án quốc tế luật biểnthẩm quyền xét xử đói với tranh chấp Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 20 ĐẠI HỌC HUẾ liên quan đến Cơng ước đưa trước Tòa án bên quốc gia thành viên Do đó, Tòa án quốc tế luật biển không cần đến chế kết luậnvấn Tòa án cơng lý quốc tế Về luật áp dụng Điều 23 Phụ lục VI Quy chế Tòa án quốc tế luật biển Điều 293 Công ước luật biển Liên hợp quốc quy định: giải vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền mình, Tòa án quốc tế luật biển áp dụng quy định Cơng ước quy tắc khác pháp luật quốc tế khơng mâu thuẫn với Cơng ước Tòa án quốc tế luật biển xét xử ex aequo et bono bên có thỏa thuận Quy định cho thấy, Tòa án bị bó hẹp chức “phương tiện” giải thích để đảm bảo cho việc áp dụng Công ước luật biển Liên hợp quốc năm 1982 Để làm việc Tòa án quốc tế luật biển áp dụng nguồn luật quốc tế miễm chúng phải phù hợp với Cơng ước Tòa án cơng lý quốc tế với luật áp dụng nguồn quy định Điều 38 Quy chế Tòa ánchức rộng hơn: trì trật tự pháp lý biển mối quan hệ chung pháp luật quốc tế mà không dừng lại việc giải thích Cơng ước Về Tòa rút gọn Quy chế Tòa án cơng lý quốc tế cho phép Tòa lập loại tòa rút gọn để giải vụ tranh chấp theo yêu cầu bên Quy chế Tòa án quốc tế luật biển quy định loại tòa rút gọn khác Các Tòa rút gọn Tòa án cơng lý quốc tế quan hành động với danh nghĩa Tòa án Phán Tòa rút gọn có giá trị phán Tòa tồn thể Điều với mơ hình tổ chức Tòa án quốc tế luật biển Bất kỳ phán số Viện rút gọn Tòa án quốc tế luật biển Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 21 ĐẠI HỌC HUẾ Viện giải vụ tranh chấp liên quan đến đáy biển coi phán Tòa tồn thể Về thành phần Tòa án Thẩm phán Tòa án cơng lý qyuốc tế Đại hội đồng Hội đồng bảo an bầu đồng thời hoàn toàn độc lập Theo khoản Điều Quy chế Tòa án quốc tế luật biển, Thẩm phán Tòa bầu hội nghị nước có biển Các thành viên Tòa án khơng phải nước thành viên bầu Tòa án cơng lý quốc tế có 15 Thẩm phán số Thẩm phán cần thiết để tiến hành xét xử (quorum) Tòa án quốc tế luật biển có 21 Thẩm phán cần 11 Thẩm phán để tạo thành quo-rum Các Thẩm phán Tòa án cơng lý quốc tế Tòa án quốc tế luật biển Thẩm phán độc lập Điều 16 Quy chế Tòa án cơng lý quốc tế quy định cụ thể việc không làm Thẩm phán Tòa án quy định Quy chế Tòa án quốc tế luật biển đề cập đến hành động mà Thẩm phán không kiêm nhiệm Quan hệ Tòa án Tòa án quốc tế luật biển Tòa án cơng lý quốc tế hệ thống xét xử thường trực, độc lập song song Các quốc gia có quyền tự lựa chọn biện pháp tài phán nêu Điều 287, có Tòa án quốc tế luật biển Tòa án cơng lý quốc tế Một quốc gia tuyên bố chấp nhận thủ tục nhiều thủ tục lúc vào thời điểm nào, Họ khơng tun bố chấp nhậnh biện pháp có thỏa thuận lựa chọn thủ tục sau tranh chấp nảy sinh Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 22 ĐẠI HỌC HUẾ Như vậy, Tòa ánvấn đề cạnh tranh danh nghĩa xét xử Tuy nhiên, Tòa án có quan hệ chặt chẽ bổ sung cho Những đống góp Tòa án cơng lý quốc tế việc làm sáng tỏ khái niệm Công ước năm1982, đặc biệt lĩnh vực lhân định biển có giá trị Ngược lại, bắt đầu Tòa án quốc tế luật biển chứng tỏ vai trò khơng thể thay việc giải nhiều tranh chấp biển phức tạp, liên quan đến nhiều nguyên đơn, bị đơn với chế độ pháp lý khác Hai Tòa án đóng góp thúc đẩy tiến luật biển quốc tế III THỦ TỤC TỐ TỤNG Như đề cập, thẩm quyền Tòa án quốc tế luật biển bên chấp nhận thỏa thuận tuyên bố đơn phương lựa chọn trước với thủ tục rõ ràng, khơng đổi, có khả đáp ứng yêu cầu công lý, tham gia nhiều bên xác lập điều kiện công nghiêm ngặt họ Thủ tục tố tụng Tòa án quy định cụ thể Nội quy Tòa án từ Điều 44 đến Điều 129 Hướng dẫn việc chuẩn bị đệ trình vụ việc trước Tòa án ( Tòa án ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1997) Thủ tục bắt đầu có hay nhiều bên văn thể ý chí đưa vụ việc tra trước Tòa án nhờ giải Văn phải ghi rõ tên bên khởi kiện, bên bị kiện nội dung tranh chấp Thủ tục tố tụng trước Tòa án bao gồm phần: thủ tục viết (văn bản, giấy tờ) thủ tục nói (tranh tụng) trước Tòa án Thủ tục văn giấy tờ bao gồm việc chuyển kiến nghị, phản kiến nghị, đơn khởi kiện, phản biện trường hợp Tòa án cho phép, phúc đáp, kháng biện tất tài liệu hỗ trợ cho Tòa án cho bên Thủ tục tranh tụng trình Tòa án nghe viên chức, luật sư, người bào chữa, người làm chứng chuyên gia trình bày trước nghị án Tùy trường hợp cụ thể, thủ tục tố tụng tiến hành theo bước sau: - Các bên nộp đơn kiện lên Tòa án, cử đại diện liên lạc - Tòa án tiến hành thủ tục bổ trợ cho thủ tục xét xử nội dung: Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 23 ĐẠI HỌC HUẾ + Quy định biện pháp tạm thời theo yêu cầu bên để bảo vệ quyền bên trường hợp cần thiết; + Xác định thẩm quyền Tòa án; + Lập tức phóng thích tàu, thuyền thủy thủ đồn; + Hợp vụ kiện có tranh chấp chung; + Xem xét việc tham gia bên thứ ba; + Đình vụ kiện; + khả xử án vắng mặt - Tòa án xét xử mặt nội dung - Tòa án nghị án định cuối Tìm hiểu tổ chức thẩm quyền Tòa án Luật Biển quốc tế 24 ... I THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN QUỐC TẾ VỀ LUẬT BIỂN CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN 1.1 Công ước Luật biển năm 1982 Quy chế Tòa án quốc tế luật biển Thẩm quyền Tòa án quốc tế. .. ước luật biển Liên hợp quốc năm 1982 tạo thành sở pháp lý cho việc thành lập, tổ chức hoạt động Tòa án quốc tế luật biển THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN QUỐC TÉ VÈ LUẬT BIỂN Thẩm quyền Tòa án quốc tế luật. .. Thẩm phán Tòa án bên đề cử Thẩm phán ad hoc Tòa án quốc tế luật biển chứng tỏ Tòa án có chế mềm dẻo xử lý tranh chấp Tòa án quốc tế luật biển Tòa án cơng lý quốc tế Để khắc phục hạn chế Tòa án
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu về tổ chức và thẩm quyền của tòa án luật biển quốc tế, Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu về tổ chức và thẩm quyền của tòa án luật biển quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay