Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành công nghiệp có niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP HCM

78 9 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:51

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Đinh Thị Hoàng Nguyên ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn này, tơi nhận nhiều giúp đỡ, hướng dẫn, động viên Quý thầy, cô, người thân bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tơi xin bày tỏ lời tri ân chân thành đến: TS Nguyễn Ngọc Huy, Thầy tận tình hướng dẫn hỗ trợ tơi thực luận văn Trong q trình thực luận văn, cố gắng trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp hạn chế khả nghiên cứu thời gian nên khơng tránh khỏi thiếu sót Mong ý kiến góp ý chân thành Quý Thầy Cô bạn Chân thành cảm ơn Tác giả luận văn Đinh Thị Hồng Ngun TĨM TẮT Bài viết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Nguồn liệu lấy từ báo cáo tài 90 doanh nghiệp ngành cơng nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh khoảng thời gian từ 2011 - 2013 Mơ hình nghiên cứu áp dụng dựa nghiên cứu nước Châu Âu Booth cộng (2001), Jian Chen Roger Strange (2006) Trung Quốc, GurcharanS (2010) nước khu vực Asean, ChandrasekharanC.V (2012) Nigeria,… Đề tài sử dụng phần mềm SPSS 17.0 để kiểm tra mối tương quan nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chín nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp: − Quy mô doanh nghiệp tương quan ngược chiều (-) với tổng nợ nợ ngắn hạn tổng tài sản, tương quan dương (+) với nợ dài hạn tổng tài sản − Cơ cấu tài sản tương quan ngược chiều (-) với tổng nợ nợ ngắn hạn tổng tài sản, tương quan dương (+) với nợ dài hạn tổng tài sản − Vị trí địa lý tương quan ngược chiều (-) với tổng nợ nợ ngắn hạn tổng tài sản, tương quan dương (+) với nợ dài hạn tổng tài sản − Hiệu hoạt động kinh doanh tương quan ngược chiều (-) với cấu trúc vốn − Tính khoản tương quan ngược chiều (-) với cấu trúc vốn − Thuế tương quan ngược chiều (-) với cấu trúc vốn − Tuổi tương quan ngược chiều (-) với cấu trúc vốn − Tốc độ tăng trưởng tương quan dương (+) với cấu trúc vốn − Hình thức sở hữu tương quan dương (+) với cấu trúc vốn ABSTRACT This research article examines the factors that affect the capital structure of the industry is now listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange Source of data taken from the financial statements of 90 industry enterprises listed on the stock market in Ho Chi Minh City during the period from 2011 - 2013 The research model is applied based on research in Europe by Booth et al (2001), Jian Chen and Roger Strange (2006) in China, GurcharanS (2010) in Asean countries, ChandrasekharanC.V (2012) in Nigeria, Topical use SPSS 17.0 software to test the correlation between the factors affecting capital structure of the business Results of empirical studies show that the nine factors that are affecting the capital structure of the business: - Size correlated inversely (-) to total debt and short-term debt to total assets, a positive correlation (+) with long-term debt to total assets - Structure inversely correlated assets (-) to total debt and short-term debt to total assets, a positive correlation (+) with long-term debt to total assets - Location correlated inversely (-) to total debt and short-term debt to total assets, a positive correlation (+) with long-term debt to total assets - Efficient business operations inversely correlated (-) the capital structure - Liquidity inversely correlated (-) the capital structure - Tax correlated inversely (-) the capital structure - Age correlated inversely (-) the capital structure - The growth rate was positively correlated (+) the capital structure - Ownership positive correlation (+) to the capital structure MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM ABSTRACT iv TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Các lý thuyết cấu trúc vốn 2.1.1 Quan điểm truyền thống 2.1.2 Quan điểm đại 2.1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller (“M&M”) 2.1.2.2 Lý thuyết đánh đổi (the trade-off theory) 2.1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng (the pecking-order theory) 2.1.2.4 Lý thuyết tín hiệu (the signal theory) 11 2.1.2.5 Lý thuyết chi phí đại diện (the agency theory) 11 2.1.2.6 Lý thuyết thời điểm thị trường (market timing theory) 13 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước 14 2.2.1 Các nghiên cứu quốc tế 14 2.2.2 Các nghiên cứu nước 21 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 29 3.1 Phương pháp nghiên cứu 29 3.2 Phương pháp đo lường mối quan hệ kỳ vọng 30 3.2.1 Biến phụ thuộc 30 3.2.2 Biến độc lập 30 3.2.3 Phương pháp đo lường 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Thống kê mô tả 36 4.2 Mơ hình hồi quy thực tế nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết 38 4.2.1 Ma trận tương quan biến 38 4.2.2 Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng 39 4.2.2.1 Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản (TLEV) 39 4.2.2.2 Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng tài sản (SLEV) 40 4.2.2.3 Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng tài sản (LLEV) 42 4.3 Kết luận từ mơ hình hồi quy 43 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 47 5.1 Tổng hợp kết nghiên cứu 47 5.2 Các gợi ý hoàn thiện cấu trúc vốn 49 5.2.1 Về phía doanh nghiệp 49 5.2.2 Về phía nhà nước 51 5.3 Những kết đạt đề tài hạn chế nghiên cứu 55 5.3.1 Những kết đạt đề tài: 55 5.3.2 Những hạn chế nghiên cứu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Tài liệu tiếng Việt: 57 vii Tài liệu tiếng Anh 58 PHỤ LỤC 60 PHỤ LỤC 63 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh DN: Doanh nghiệp CTV: Cấu trúc vốn SGD CK: Sở giao dịch chứng khoán TSCĐ: Tài sản cố định HSX: Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh TNDN: Thu nhập Doanh nghiệp CTCP: Công ty Cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp kết nghiên cứu theo lý thuyết thực nghiệm nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 27 Bảng 3.1: Các biến phụ thuộc 30 Bảng 3.2: Các biến độc lập .34 Bảng 4.1: Bảng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 36 Bảng 4.2 Ma trận hệ số tương quan 38 Bảng 4.3 Các tham số mơ hình hồi quy 39 Bảng 4.4 Bảng tóm tắt kết nghiên cứu theo giả thuyết thực nghiệm nhân tố tác động đến cấu trúc vốn 45 53 thể kinh doanh, mà cụ thể công ty nhà nước DN dân doanh, đặc biệt DN vừa nhỏ Do vậy, thời gian tới cần mở rộng gia tăng thị phần tín dụng kinh tế dân doanh Phát triển thị trường cho thuê tài Dịch vụ cho thuê tài bắt đầu xuất Việt Nam từ năm 1996 hoạt động cho thuê tài thời gian qua nhiều hạn chế, chưa phát huy hết tiềm thị trường dịch vụ Việt Nam Nguyên nhân DN chưa nhận thức hết lợi ích từ kênh tín dụng thông tin thị trường dịch vụ cho thuê tài Việt Nam chưa phát triển Vì vậy, để dịch vụ trở thành kênh cấp vốn hiệu cho DN nỗ lực đơn vị cho thuê tài chính, phủ cần phải hỗ trợ để thúc đẩy thị trường phát triển Bản chất thuê tài tín dụng, thuê tài thời gian qua không hưởng ưu đãi hỗ trợ lãi suất Vì vậy, phủ cần có sách hỗ trợ thúc đẩy hoạt động cho th tài thơng qua ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế, … để hấp dẫn nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực cho thuê tài khuyến khích DN sử dụng dịch vụ Kế đến cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiện ích cho thuê tài tới cộng đồng DN thông qua nhiều hoạt động hội thảo, hoạt động hiệp hội, cơng ty cho th tài chính, phương tiện truyền thông Nhà nước cần sớm mở cửa lĩnh vực cho thuê tài Việc mở cửa, hội nhập hoạt động cho th tài dẫn đến nhiều cơng ty tập đoàn nước tham gia thành lập cho thuê tài nước ta, tạo điều kiện thuận lợi để dịch vụ kênh tín dụng phát huy tác dụng DN Phát triển thị trường mua bán nợ Mua bán nợ hoạt động liên quan đến việc chuyển nhượng khoản phải thu (nợ) từ bên bán nợ cho đơn vị mua nợ Đây hình thức tài trợ cho khoản tốn chưa đến hạn, hình thức cấp tín dụng hiệu cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ giúp cho doanh nghiệp có vốn hoạt 54 động khơng cần tài sản bảo đảm Tuy nhiên phạm vi hoạt động hạn chế, hoạt động giới hạn việc mua bán doanh nghiệp nhà nước khoản nợ mà tổ chức tín dụng cho khách hàng vay, chưa mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mua bán nợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân xã hội Các quy định hành lang pháp lý cho hoạt động mua bán nợ, quan hệ công ty xử lý nợ với tổ chức tín dụng khách nợ chưa hồn thiện Vì vậy, để phát triển thị trường mua bán nợ, nhà nước mà trực tiếp ngân hàng nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện khung pháp lý cho hoạt động mua bán nợ Cần mở rộng đối tượng cung ứng dịch vụ mua bán nợ, không nên dừng lại phạm vi tổ chức tín dụng, cần tiến tới việc thành lập nhiều công ty mua bán nợ độc lập với ngân hàng Hiện nay, khơng có quy định xác lập mối quan hệ việc chuyển giao quyền đòi nợ bên bán cho đơn vị mua nợ Vì thế, cần phải đưa quy định xác định điều kiện để việc chuyển giao quyền đòi nợ bên có hiệu lực Thậm chí nhà nước nên sớm có quy chế cho phép công ty thu hồi nợ hoạt động, mở cửa để thu hút thêm công ty mua bán nợ từ bên giúp cho thị trường đa dạng Cần thay đổi tư nặng nề vấn đề bảo toàn vốn có lợi nhuận mà đòi hỏi phải tối đa hóa giá trị nợ thu tổ chức xử lý nợ, để từ có ưu đãi, hỗ trợ mạnh cho công ty mua bán nợ hoạt động Các sách khác Các sách phủ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt sách tiền tệ Điều mà doanh nghiệp quan tâm vấn đề sách, sách phải thật rõ ràng doanh nghiệp định hướng Những nhùng nhằng sách cản trở kế hoạch DN, DN khó định hướng kế hoạch sản xuất lẫn kế hoạch vốn huy động vốn Vì phủ cần sử dụng linh hoạt, có hiệu cơng cụ sách, đặc biệt sách tiền tệ tỷ giá, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở theo nguyên tắc thị trường Tránh sử dụng biện pháp hành làm méo mó hoạt động thị trường 55 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải tạo điều kiện cho DN tích lũy để tái đầu tư, đồng thời tạo động lực kích thích doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu Các doanh nghiệp xây dựng không đặt mối quan tâm tới thuế định cấu trúc vốn chứng tỏ sách thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đáp ứng mong đợi này, cần có cải cách sách thuế thu nhập doanh nghiệp Với cách sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cần có phân biệt mức độ ưu tiên DN không hiệu DN có hiệu Cần ưu tiên vốn cho doanh nghiệp làm ăn tốt, không thiết phải hạn chế tín dụng với doanh nghiệp thời kỳ thắt chặt tín dụng để chống lạm phát 5.3 Những kết đạt đề tài hạn chế nghiên cứu 5.3.1 Những kết đạt đề tài: Thứ nhất, kế thừa từ nghiên cứu thực nghiệm trước đó, đề tài đưa số nhân tố ảnh hưởng chiều hướng ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc tài sở lý thuyết cấu trúc vốn Thứ hai, xây dựng mơ hình hồi quy giới hạn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành Công nghiệp niêm yết Sở GDCK TP.HCM Thứ ba, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành Công nghiệp niêm yết Sở GDCK TP.HCM Thứ tư, đề tài cho thấy thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành Công nghiệp niêm yết Sở GDCK TP.HCM Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn gì, chiều hướng tác động mức độ tác động chúng thông qua mơ hình đo lường biến động tỷ số nợ Từ đó, doanh nghiệp xem xét xây dựng cho cấu trúc tài hợp lý phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Các nhà quản trị tài vào mơ hình để lập kế hoạch cấu trúc tài xây dựng kế hoạch huy động vốn 56 Thứ năm, đề tài đưa nhận định có tính tham khảo giúp doanh nghiệp tái cấu trúc tài rơi vào tính khó khăn dòng tiền để chi trả cho hoạt đơng thường xun doanh nghiệp phát triển nóng, doanh nghiệp vừa mua bán sáp nhập doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài Một số đề xuất phía nhà nước cần làm để phát triển thị trường tài nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường vốn có nhu cầu 5.3.2 Những hạn chế nghiên cứu Do hạn chế thời gian khả thu thập số liệu nên nghiên cứu bao gổm 90 doanh nghiệp ngành công nghiệp, ngành đại diện cho 70% kinh tế TP.HCM, dù không đại diện cho tồn bộ, chưa thể kết luận cho ngành khác nữa, mà nên có nghiên cứu khác cho ngành khác như: ngành dịch vụ, tài chính… quy mơ mẫu nghiên cứu nên mở rộng công ty chưa niêm yết; việc hữu ích việc kiểm định ảnh hưởng định cấu trúc vốn đến doanh nghiệp theo ngành Có nhiều nhân tố tác động đến cấu trúc vốn DN, tác giả đưa hết tất nhân tố vào mơ hình để đánh giá mức độ tác động đến cấu trúc vốn Như nhân tố vĩ mô: lãi suất, lạm phát, GDP, cấu kinh tế, tỷ giá, phát triển hệ thống tài đặc biệt yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi DN nên kết nghiên cứu hạn chế khả nhận định Thêm vào đó, mẫu xem xét dừng lại DN ngành công nghiệp niêm yết Sở GDCK TP.HCM, chiếm tỷ trọng nhỏ so với cộng đồng DN ngành công nghiệp liệu sử dụng liệu sổ sách, khơng phản ánh giá trị thị trường nhiều ảnh hưởng đến khả khái quát kết nghiên cứu Những hạn chế gợi ý cho nghiên cứu Những mơ hình xem xét tới nhiều yếu tố hơn, số mẫu nhiều đo lường theo giá trị thị trường có khả khái quát hóa cao hơn, có đầy đủ thơng tin để đưa khuyến nghị xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho DN ngành Công nghiệp 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Bùi Thị Phương Lan, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty niêm yết Việt Nam giai đoạn 2009-2013 Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM Đặng Thị Thu Hiền, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM Đinh Phi Hổ, 2012 Phương pháp nghiên cứu định lượng & nghiên cứu thực tiễn kinh tế phát triển - nơng nghiệp NXB Phương Đơng,TP.HCM Đồn Thị Thanh Thủy, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất Lao động Xã Hội Trần Hùng Sơn, 2013 Xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp TP.HCM Đề án Tiến sĩ Đại học Kinh tế _ Luật TP.HCM Trần Ngọc Thơ, 2005 Tài doanh nghiệp đại Nhà xuất thống kê Lê Đạt Chí, 2013 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam Phát triển Hội nhập, số 9, 22-28 Lê Thị Kim Thư, 2012 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Luận văn Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng 10 Võ Thị Thúy Anh & Bùi Phan Nhã Khanh, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM Tạp chí Kinh Tế Phát Triển, số 260, 33-40 Tài liệu tiếng Anh Antoniou et al., (2002) Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries Working paper, the Centre for Empirical Research in Finance, Department of Economics and Finance, Universiry of Durham Booth, L.,Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A.& Maksimovic, V (2001) Capital structures in developing countries The Journal of Finance, 56, 87-130 Chen, J J, (2004) Determinants of Capital Structure of Chinese-listed companies Journal of Business research, 57, 1341-1351 Chandrasekharan C V., (2012) Determinants of Capital Structure In The Nigerian Listed Firms International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences Vol.1 No.2, 108–133 Corte, C and Berggen, a., (2001) Financing growth of Vietnamese firms Dicussion paper no 0101 Hanoi: Central Institute for Economic Management Datta and Agarwal, (2009) Determinants of Capital Structure of Indian Corporate Sector in the Period of Bull Run 2003-2007 - An Econometric Study [pdf] available at: [Accessed 15 March 2013] Gill et al., (2009) The Determinants of Capital Structure In The Service Industry: Evidence From United States The Open Business Journal, 2009, 2: 48-53 Gregoriou,A.,Dzung,Ng.,and Rainey, I.D., (2012) Financial development and the determinants of capital structure in Vietnam Journal of Financial Economics Gurcharan S, (2010) A Review of Optimal Capital Structure Determinant of Selected ASEAN Countries International Research Journal of Finance and Economics - Issue 47 (2010): 30-41 10 I.M.Pandey, (2001) Capital structure and the firm characteristics: Evidence from an emerging market IIM Wokring Paper No.2001-10-04, October 2001 11 Jian Chen and Roger Strange, (2006) The determinants of capital structure: evidence from Chinese listed company Economic change and restructuring, volumme 38, 14-36 12 Mitton, (2006) Why have debt ratios increased for Firms in Emerging Market? European Financial Management, Vol 14, Issue 1, 127-151 13 Murray Z.Frank, Vidhan K.Goyal, (2009) Capital Structure Decision: Which Factors Are Reliably Important Financial Management, Vol38, 1-37 14 Nejla Ould Daoud Ellili, (2011) Examining The Capital Structure Determinants: Empirical Analysis of Companies Traded on Abu Dhabi Stock Exchange International Research Journal of Finance and Economics, 67: 82-96 15 Nigel Driffield, Vidya Mahambare and Sarmistha Pal, (2007) How does ownership Structure affect Capital Structure and Firm value? Economics of Trasition Vol.15, 535-573 16 Nguyen Thanh Cuong and Nguyen Thi Canh, (2012) The factors affacting capital structure for each group of enterprises in each debt ratio threshold: Evidence from Vietnam’s seafood processing enterprises Internation Research Journal of Finance and Economics, 94, 23-37 17 Samuel G.H.Huang, Frank M.Song, (2006) The determinants of capital structure: evidence from China China Economic Review, 17, 14-36 18 Titman, S & Wessels, R (1988) The determinants of capital structure choice The Journal of finance, 43, 1-19 19 Xiaoqiao Wang, (2013) Exploring the Hidden Risks in Firm Operationsand their Financial Impacts Degree of Doctor of Philosophy, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada 60 PHỤ LỤC DANH SÁCH 90 CÔNG TY TRONG MẪU NGHIÊN CỨU M Ã S AC A AT C BC T A CT LC C A GC T A T N AC T AT C V BT C B T C T CH C MT X FC C MC T H VI C T C IT C D KT C D LT C A T LC M SC T P T NC H ST C B ST C E TT C T A TC V SC T C VT C H VT C L VT C V NC T N T VC S TC T C ET C V KT C MT 61 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 TC CT MC C G M T GC DT C HT C A ST C VC T V P T CC L AT C L DT PỔ M HN C A HT C S LT C IC T R DC T V FC T D C DT C H DT C M IT C MC T O PC T S P TT C R BT C M BT C RC T C SC T D A T DC R DT C T ST C R TT C P T TC TC T C Y DT C C FT C C HT C TC T H VC T L BT MC 62 TC CT H C P NT C K PT C OVC T D IC T H TC T L HT C M ST C C NT C AS C T V HC T T DT C Q ET C M NT C H PT C R AC T SA C T A VT C H TT C M DT C LT 63 PHỤ LỤC Các tham số mơ hình hồi quy TLEV Coefficients(a) St an Unstan da dardiz rdi ze t ed M od B St Be d ta 1(C on 18 18 sta -.0 27 nt) -.5 S -.0 01 -.1 19 07 29 I -.2 -.1 Z 20 08 31 47 E -.4 T A N 60 01 2 20 -.4 29 91 04 -.0 Collin earity Si g Statisti To ler an VI c F 00 0( 1.0 *) 93 65 1.0 60 74 93 1.2 83 01 1.0 4( 77 92 *) 1.2 36 02 91 2( 1.0 55 ** a Dependent Variable: TLEV Model Summary(b) Ad jus M R R ted od Sq R 58 44 42 Std 23 a Predictors: (Constant), OWNER, GROW, TAX, LIQ, SIZE, CCTS, AGE, ROA, LOCATED b Dependent Variable: TLEV 64 ANOVA(b) Su M m ea M of df n od Re 7.3 gre 47 81 26 ssi on 13 84 Re 26 05 F Sig 15 00 27 0(a ) a Predictors: (Constant), OWNER, GROW, TAX, LIQ, SIZE, CCTS, AGE, ROA, LOCATED b Dependent Variable: TLEV Các tham số mơ hình hồi quy SLEV Coefficients(a) St a Unstan n Colline M dardiz d arity od ed a t Si Statisti el g cs Coeffi r cients St To B d Be ler VI ta F Err an ( 1.1 6.6 54 17 04 00 -.0 1.0 C 0( -.0 93 93 65 *) o 22 1.8 -.3 1.0 18 n -.4 01 04 74 07 93 s 97 0( -.0 1.2 5.8 ** -.2 69 83 t 08 97 33 ) 1.0 a 77 00 92 n 00 1.2 00 19 30 1.2 0( t 0 -.4 36 -.0 *) 91 -.0 93 ) 04 1.0 98 04 -.0 55 S a Dependent Variable: SLEV 65 Model Summary(b) M R od el 59 Ad jus ted R 45 43 R Sq ua Std Err 21 a Predictors: (Constant), OWNER, GROW, TAX, LIQ, SIZE, CCTS, AGE, ROA, LOCATED b Dependent Variable: SLEV ANOVA(b) Su M M m df ea od of n el Re 6.9 gre 38 77 26 ssi on 12 47 Re 26 04 F Sig 16 00 71 0(a ) a Predictors: (Constant), OWNER, GROW, TAX, LIQ, SIZE, CCTS, AGE, ROA, LOCATED b Dependent Variable: SLEV 66 Các tham số mơ hình hồi quy LLEV Coefficients(a) St an M Unsta da Collin earity o ndard r t Si Statist d ize d di g ics e Coeff St ze To B d Be ler VI ta F Er an (C - - on 07 00 sta 04 0( 1.0 29 *) 93 65 nt) 1.0 S 00 74 33 00 I 39 0( 93 1.2 *) 83 Z 03 -.0 25 1.0 E 90 00 77 92 0( C 608 04 - *) 1.2 36 21 C 49 91 - -.0 13 1.0 T 01 a Dependent Variable: LLEV55 Model Summary(b) M R od el 52 R Sq ua 47 Ad jus ted R 44 Std Err or 09 a Predictors: (Constant), OWNER, GROW, TAX, LIQ, SIZE, CCTS, AGE, ROA, LOCATED b Dependent Variable: LLEV 67 ANOVA(b) Su M m df ea F Sig of n 10 86 09 00 26 12 0(a ) 2.2 Re 86 26 00 M od el Re gre ssi on a Predictors: (Constant), OWNER, GROW, TAX, LIQ, SIZE, CCTS, AGE, ROA, LOCATED b Dependent Variable: LLEV ... cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Nguồn liệu lấy từ báo cáo tài 90 doanh nghiệp ngành cơng nghiệp niêm. .. tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành cơng nghiệp có niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP. HCM Thành Phố Hồ Chí Minh địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, có ngành sản... trúc vốn xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành Công nghiệp niêm yết Sở GDCK TP. HCM - Phạm vi không gian: luận văn nghiên cứu 90 công ty ngành Công nghiệp niêm yết Sở GDCK
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành công nghiệp có niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP HCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành công nghiệp có niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay