Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài chính đảng ở ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh tây ninh

115 9 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHÚC TÂN BIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG Ở ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHÚC TÂN BIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG Ở ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN DŨNG TP.Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS HÀ VĂN DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 27 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 P G T S T S P G T S C h Ph bPh b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phan Đình Ngun TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: KHÚC TÂN BIÊN Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1990 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850002 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác kiểm tra tài đảng ủy ban kiểm tra cấp địa bàn tỉnh Tây Ninh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài đảng ủy ban kiểm tra cấp địa bàn tỉnh Tây Ninh dựa lý thuyết chuyên ngành kiểm tra nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra tài đảng với số liệu thu thập 199 ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2010 – 2015 Thông qua xử lý số liệu thống kê phần mềm Stata 23.0, tác giả tìm thấy nhân tố tác động đến công tác kiểm tra tài đảng đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra tài Đảng ủy ban kiểm tra cấp địa bàn tỉnh Tây Ninh III- Ngày 20/08/2015 giao IV- Ngày 30/01/2016 hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS Hà Văn Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Hà Văn Dũng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Khúc Tân Biên ii LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học, TS Hà Văn Dũng, ý kiến đóng góp, dẫn có giá trị giúp tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cám ơn đến gia đình, đồng nghiệp bạn bè hết lòng ủng hộ động viên tác giả suốt thời gian thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn đến tất thầy, kiến thức kinh nghiệm từ giảng mà thầy cô truyền đạt q trình học tập trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM Học viên thực luận văn Khúc Tân Biên TĨM TẮT Kiểm tra, giám sát tài đảng nhiệm vụ quan trọng ủy ban kiểm tra cấp quy định Điều lệ Đảng Công tác kiểm tra, giám sát tốt giúp cho việc quản lý tài chính, tài sản Đảng vào nề nếp, quy định; góp phần quan trọng việc phục vụ kịp thời, có hiệu hoạt động cấp ủy tổ chức đảng cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn, bảo vệ, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh ABSTRACT Inspection and monitoring party financing is one of the important tasks of the levels of inspection committee stipulated in the charter party Inspection, monitoring which maked well will support to financial and property management of the party come into discipline, regulations; important contribution in the service of timely and effective operation of executive committees of the party hierarchy and party organizations at all levels; thrift practice and waste combat; preserve, protect and build a clean and strong party DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V Tiếng Tiếng i việt ế F t B i t C C A L h u K ấ d T t it K K I T i n K K A T i u V ể d m it TP T H h o U B Ủ E y x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Mẫu nghiên cứu phân theo cấp đơn vị công tác .46 Bảng 4.1 Tổng hợp ý kiến xây dựng nhân tố 49 Bảng 4.2 Nội dung biến số Chất lượng kiểm tra tài Đảng .49 Bảng 4.3 Nội dung biến số Tính độc lập kiểm tra tài 49 Bảng 4.4 Nội dung biến số Quy trình kiểm tra 50 Bảng 4.5 Nội dung biến số Phí, phụ cấp, trang thiết bị 50 Bảng 4.6 Nội dung biến số Chất lượng nhân kế toán phụ trách hoạt động tài Đảng đơn vị kiểm tra .50 Bảng 4.7 Nội dung biến số Nhận thực công tác kiểm tra tài Đảng 51 Bảng 4.8 Nội dung biến số Quy định kiểm tra tài Đảng 51 Bảng 4.9 Nội dung biến số Lực lượng cán kiểm tra 51 Bảng 4.10 Thống kê mô tả biến số định tính .52 Bảng 4.11 Thang đo Chất lượng kiểm tra tài Đảng .53 Bảng 4.12 Thang đo Tính độc lập kiểm tra tài .54 Bảng 4.13 Thang đo Quy trình kiểm tra 55 Bảng 4.14 Thang đo Phí, phụ cấp, trang thiết bị 55 Bảng 4.15 Thang đo Chất lượng nhân kế toán phụ trách hoạt động tài Đảng đơn vị kiểm tra 56 Bảng 4.16 Thang đo Nhận thức công tác kiểm tra tài Đảng .57 Bảng 4.17 Thang đo Quy định kiểm tra tài Đảng .57 Bảng 4.18 Thang đo Lực lượng cán kiểm tra .58 Bảng 4.19 Kết cronbach’s alpha thang đo chất lượng kiểm tra tài Đảng 59 Bảng 4.20 Kết cronbach’s alpha thang đo Tính độc lập kiểm tra tài 59  Tập thể lãnh đạo cần xây dựng, xem xét lại hệ thống phí, phụ cấp sách đãi ngộ hợp lý, bảo đảm cho cán bộ, cơng chức có thu nhập ổn định đồng lương chân chính, cao mức trung bình xã hội điều chỉnh hàng năm theo mức độ phát triển kinh tế  Tiếp tục quan tâm xây dựng kiện toàn máy ủy ban kiểm tra cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Tăng cường đầu tư, đại hóa sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho UBKT cấp Tỉnh Các cấp ủy cần quan tâm tuyển chọn cán có nghiệp vụ tài chính, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cán làm công tác kiểm tra tài chính; thân cán phải nghiên cứu nắm quy định, hướng dẫn có liên quan cơng tác tài đảng sách, pháp luật 5.3 Hướng nghiên cứu Do đề tài thực phạm vi tỉnh theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện nên có hạn chế định Thêm vào số lượng nhân tố chưa đầy đủ nên chưa nhận định toàn diện yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm tra tài Đảng Hướng nghiên cứu sau:  Tìm hiểu thêm nhân tố khác ảnh hưởng tới chất lượng kiểm tra tài Đảng;  Có thể mở rộng nghiên cứu sang tỉnh thành khác nước  Có thể tiếp tục nghiên cứu sâu số nhân tố có mức ảnh hưởng lớn đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Adeyemi, S.B & Okpala, O & Dabor, E.L (2012), “Factors affecting audit quality in Nigeria” International Journal of Business and Social Science, Vol 3, No 20, Pp 198 - 209 Al-Khaddash & H Nawas, A & amadan, A (2013), “Factors affecting the quality of Auditing: The case of Jordanian Commercial Banks”, International Journal of Business and Social Science, Vol 4, No 11, Pp 206 - 222 Eko Suyono (2012), “Determinant factors affecting the audit quality: An Indonesian Perspective” Global Review of Accounting and Finance, Vol 3, No 2, Pp 42 - 57 C ng văn 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 Văn phòng Trung ương Đảng việc hướng dẫn thực Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định chế độ Đảng phí C ng văn số 836-CV/VPTW/nb, ngày 03/10/2011 Cơng văn số 944CV/VPTW/nb, ngày 02/11/2011 Văn phòng Trung ương Đảng thực chế tài sản Đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XI thơng qua ngày 19 tháng năm 2011, NXB Chính trị Quốc gia (2014) Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức Mai Vinh (2003), "Kiểm toán Ngân sách Nhà nước", NXB Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Minh Hà (2014), "Nghiên cứu định mua lựa chọn khách hàng", Nhà xuất Kinh tế TPHCM Nguyễn Đình Thọ (2011) “Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh”, NXB LĐXH Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng tổ chức, sở đảng, đảng cấp trực tiếp sở đảng Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 22/12/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động cấp ủy Tỉnh ủy Tây Ninh (2014) “Quy trình cơng tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng” Trần Hữu Nho (2004), "Đề tài thực trạng giải pháp tổ chức kiểm tốn tài đảng" Đề tài khoa học cấp sở, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán Chương tr nh đặc biệt Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2012) “Sổ tay công tác kiểm tra, giám sát tài đảng”, NXB Quân đội nhân dân Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2012) “Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp sở”, NXB Tài Trang web Đảng Cộng sản Việt Nam: http://www.xaydungdang.org Trang web Sở khoa học Công nghệ Vĩnh Phúc: http://sokhcn vinhphuc.gov.vn PHỤ LỤC – BẢNG CÂU HỎI NHÁP BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Mục tiêu bảng câu hỏi khảo sát tìm hiểu “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác kiểm tra tài Đảng Ủy ban Kiểm tra cấp địa bàn tỉnh Tây Ninh” Câu trả lời cá nhân giữ kín, tơi cơng bố kết tổng hợp Sự trả lời khách quan đồng chí góp phần định vào thành cơng cơng trình nghiên cứu cải thiện vấn đề tồn đọng cơng tác kiểm tra tài Đảng tỉnh Tây Ninh Chân thành cảm ơn trân trọng! Bảng câu hỏi số: Ngày tháng năm 2015 (Đồng chí vui lòng đánh dấu "X" vào câu trả lời đây) PHẦN I: THƠNG TIN CỦA ĐỒNG CHÍ Họ tên: (kh ng bắt buộc): Năm sinh: Giới tính: □ Nam □ Nữ Đơn vị cơng tác: (có thể kh ng nêu cụ thể tên đơn vị phải nêu UBKT cấp nào): Chức vụ: (có thể kh ng nêu cụ thể tên đơn vị phải nêu chức vụ UBKT): Học vấn: □ □ □ Ti Sau □ □ Tr □ □ Tr Lý □ □ Sơ □ □ Tr Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (kh ng phân biệt tập huấn cấp nào) □ Chưa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát □ Đã tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát □ Tốt nghiệp Đại học trị chuyên ngành công tác kiểm tra PHẦN II: CẢM NHẬN CỦA ĐỒNG CHÍ VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG X i n v u S i T l T ò n g c h o 1Đ ấ t k h ô n g đ K B hơ ì ng n đồ h ng th ý ờn g Đ t ồn đ g ý n g ý ấ C h q u y C 2ó đá Q 3u a c H iệ u S ự tr u K h ô n T r o n C c c 9L C hấ p hà Đ ể n g o K h ô n g 5 T ín 5 5 5 5 T h ự 2 2 T r u y Đ ợc T h e o đ C hặ P h D o n h T h e o L u tr ữ h N â n g N â n g P h ầ Đ ộ 5 5 5 5 P , 5 N ă P hí , 3 3 3 N h ậ n C ầ n k C sở C c h T h Q u y đ ị C c v ă n b ả n h C ấ p ủ 5 5 5 5 5 Các đồng chí gửi phản hồi quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh qua đường văn thư qua mạng Lotus Notes: Khuc Tan Bien/ TUTAYNINH/DCS (Tôi cam kết bảo mật thông tin địa cá nhân đồng chí) Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu đồng chí! PHỤ LỤC – BẢNG CÂU HỎI CHÍNH THỨC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Mục tiêu bảng câu hỏi khảo sát tìm hiểu “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài Đảng Ủy ban Kiểm tra cấp địa bàn tỉnh Tây Ninh” Câu trả lời cá nhân giữ kín, tơi cơng bố kết tổng hợp Sự trả lời khách quan đồng chí góp phần định vào thành cơng cơng trình nghiên cứu cải thiện vấn đề tồn đọng cơng tác kiểm tra tài tỉnh Tây Ninh Chân thành cảm ơn trân trọng! PHẦN I THÔNG TIN CỦA ĐỒNG CHÍ Họ tên: (kh ng bắt buộc): Năm sinh: Giới tính: □ Nam □ Nữ Đơn vị cơng tác: □ UBKT cấp Tỉnh □ UBKT cấp Thành phố/Huyện □ UBKT cấp sở Chức vụ: (có thể kh ng nêu cụ thể tên đơn vị phải nêu chức vụ UBKT): Học vấn: □ Trung học sở □ Trung học phổ thông □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau Đại học Lý luận trị: □ Sơ cấp □ Cao cấp □ Trung cấp □ Cử nhân PHẦN II: CẢM NHẬN CỦA ĐỒNG CHÍ VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG X i n v u S i T l T ò n g c h o K ết 1q u ả K ết q 3Đ ấ t k h ô n g đ K h n g đ n B ì n h th ườ ng Đ t ồn đ g ý n g ý ấ C h 5 5 đ K ết q u Đ ố i t Đ ố i t B o Q 8u Q u 9á tr ì Q u tr K h ô n Q 1u 2y Q 1u 3y tr Q 1u 4y 1P 5h 1Q 6u 5 5 T í 5 5 5 5 v ới Q 1u 7y V iệ cQ 1u 9y tr Q u y 5 5 P 2h í v P h 2í 2v T 2r 3a K 2h 4ô T 2r 5a Chất lượng nhân kế toán phụ trách hoạt động tài S 2ố l N hâ 7n vi N 2h â n 5 5 5 5 N 2h 9â N hâ 0n 3 3 C ấ p ủ C h ủ Đ ố i t Đ ố i t C c C ác q C c q C c q u C c 4 S ố lư C án 5 Nhậ n 5 5 Q u 5 5 5 4 p h ẩ C án b ộ C n 5 Các đồng chí gửi phản hồi quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh qua đường văn thư qua mạng Lotus Notes: Bien/TUTAYNINH/DCS (Tôi cam kết bảo mật thơng tin địa cá nhân đồng chí) Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu đồng chí! Khuc Tan ... phí cấp ủy cấp địa bàn tỉnh Tây Ninh Từ vấn đề nêu trên, đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài Đảng Ủy ban Kiểm tra cấp địa bàn tỉnh Tây Ninh cần thiết Việc thực tốt... nhất, xác định nhân tố tác động đến chất lượng công tác kiểm tra tài đảng ủy ban kiểm tra cấp tỉnh Tây Ninh Thứ hai, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng công tác kiểm tra tài Đảng Thứ ba, đưa... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHÚC TÂN BIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG Ở ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài chính đảng ở ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh tây ninh , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài chính đảng ở ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh tây ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay