Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 của người dân thành phố hồ chí minh

156 10 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ KIM CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG CƯ DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ KIM CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG CƯ DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học :TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C G h T P L T bi P P P bi S P Ủ n v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Ngày,tháng, năm sinh: 26/07/1990 Nơi sinh: Gia Lai Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh .MSHV: I- TÊN ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG CƯ DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp quận Phân tích số liệu đo lường để tìm mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư thu dành cho người thu nhập thấp quận người dân TP Hồ Chí Minh Từ kết phân tích, đề xuất kiến nghị cho chủ đầu tư tham gia vào phân khúc thị trường hộ thu nhập thấp Quận TP Hồ Chí Minh III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Ngày tháng năm 2016 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày 25 tháng năm 2017 V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG CƯ DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Học viên thực Luận văn Trần Thị Kim Chi ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên cho xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý khoa học truyền đạt cho kiến thức q báu để tơi hồn thành luận văn Tiếp theo tơi xin bày tỏ lòng cám ơn chân thành sâu sắc đến Thầy giáo TS Nguyễn Ngọc Dương, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Thầy tận tình động viên hướng dẫn từ định hướng đến chi tiết để tháo gỡ khó khăn q trình nghiên cứu, từ cách viết, cách trình bày, cách thu thập, phân tích xử lý số liệu Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn đến cô, chú, anh, chị, em bạn bè giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát gia đình tạo điều kiện vật chất tinh thần để thực nghiên cứu Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp Công ty CP Phát triển Bất Động Sản Sunny World chia sẻ thơng tin đóng góp ý kiến để Luận văn hoàn chỉnh Trân trọng! Trần Thị Kim Chi TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm: (1) Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp quận người dân TP Hồ Chí Minh; (2) Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định mua hàng khách hàng, kiểm tra xem có khác biệt ý định mua hàng theo yếu tố cá nhân (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nơi sinh sống làm việc, nghề nghiệp); (3) Những giải pháp nhằm nâng cao sức bán chủ đầu tư sức mua khách hàng Nghiên cứu định tính thực nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Nghiên cứu định lượng thực thông qua phiếu khảo sát ý kiến gửi đến khách hàng để xây dựng mơ hình nghiên cứu kiểm định thang đo Phần mềm phân tích thống kê SPSS 20.0, excel sử dụng để phân tích liệu Kết phân tích nhân tố đưa mơ hình nhân tố tác động đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp quận 2, Tp.HCM bao gồm yếu tố so với yếu tố ban đầu: Uy tín - chất lượng, Thu nhập, Môi trường sống, Giá Đặc điểm cá nhân Các nhân tố ảnh hưởng ý định mua hàng khách hàng Kết hồi quy cho thấy yếu tố Giá có tác động mạnh đến ý định mua hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp (0.423) Uy tín có tác động thấp (0.121) Kết kiểm định cho thấy khơng có khác biệt yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến ý định mua hộ dành cho người thu nhập thấp người dân quận cụ thể yếu tố Độ tuổi, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp, Tình trạng hôn nhân, Địa bàn sinh sống làm việc, Giới tính Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp cho chủ đầu tư thấy yếu tố mức độ tác động đến ý định mua hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp quận người dân TP Hồ Chí Minh , từ đưa giải pháp cần thiết, kịp thời phù hợp để nâng cao hiệu kinh doanh để phục vụ cho công ty thời kỳ hội nhập cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ABSTRACT This study was conducted to: (1) Identify the factors that affect the decision to buy apartment for low income citizens in D.2 of HCMC; (2) Measure the impact of these factors on the purchase decision, check if have any difference in purchasing decisions by personal factors (age, gender, education level, working place and living place, career); (3) Solutions to enhance the selling ability of the investor and the purchasing power of customers Qualitative research was conducted to adjust and add the observation variables for maesuring scales Quantitative research was conducted by getting customers’ answers for the questionnaire to build research model and validation of measuring scales SPSS 20.0 and excel software was used to analyze the data The results of factors analysis suggests the model of the factors affecting the low income customers’ purchase decision of apartments The model consists of factors comape to the original factors: Prestige - quality, income, living environment, price and personality All of these factors affect customers' purchase decisions The regression results show that price factor has the strongest impact on the purchase decision of apartment for low income people (0.423) while prestige factor has the weakest impact (0.161) The testing results also show that there is no difference between the individual factors (age, education level, career, marital status, working place and living place) affecting purchase decisions of customer In practice, the research helsp investors to know these factors and their impacts on the low income customers’ purchase decision of apartment in D.2, thus provide essential, timely and proper solutions to improve company’s business performance to compete with other in the very competitive environment of a lot of companies MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ x DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu liệu 1.5 Kết cấu đề tài 1.6 Giá trị thực tiễn đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái quát lĩnh vực nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm kinh tế, xã hội Tp Hồ Chí Minh 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 2.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Hành vi tiêu dùng 2.2.2 Lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng 12 2.2.3 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng người tiêu dùng 2.3 .13 Một số nghiên cứu nước 17 2.3.1 Nghiên cứu nước 17 2.3.2 Nghiên cứu nước 18 2.4 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu luận văn 21 2.4.1 Các giả thuyết .21 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 2.4.3 Quan điểm nhà cho đối tượng có thu nhập thấp .25 2.4.4 Quan điểm đối tượng thu nhập thấp 28 2.4.5 Kinh nghiệm nhà cho người thu nhập thấp số nước giới 29 2.5 Thực trạng thị trường hộ thu nhập thấp Thành phố Hồ Chí Minh 31 TĨM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu 37 3.2 Nghiên cứu định tính 38 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 38 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 39 3.2.2.1 Kết thảo luận nhóm 39 3.2.2.2 Kết phát triển thang đo 42 3.2.2.3 Kết vấn sâu .42 3.3 Nghiên cứu định lượng 43 3.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu 43 3.3.2 Thu thập thông tin mẫu nghiên cứu 43 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu nghiên cứu 44 3.3.3.1 Đánh giá thang đo 44 3.3.3.2 Phân tích hồi qui .45 TÓM TẮT CHƯƠNG 47 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Đánh giá thang đo 48 4.1.1 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Uy tín_Chất lượng Chủ đầu tư (UT) 49 4.1.2 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Thu nhập (TN0029 .50 4.1.3 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường (MT) .50 4.1.4 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Giá (GC) 51 4.1.5 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Vị trí (VT) 51 a Component Matrix C UT - 38 30 32 46 26 33 2 UT - 47 58 29 16 24 UT 1 01 UT 55 08 21 45 - 20 UT - 43 21 36 - UT 1 05 6 18 TN 60 13 35 - - 2 TN 62 00 2 52 03 TN - 10 48 TN 37 4 TN 02 45 27 45 16 M 03 05 T1 64 - 24 21 M 16 T2 - M 55 4 14 - 17 T3 9 8 M T4 52 11 27 GC 27 08 - 44 CG 5 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 2.2.2 Ma trận xoay Lần cuối (lần 14) KMO and Bartlett's Test Ka ise r2 Me yer 91 Ol kin Me a Rotated Component Matrix CT CT CT CT G C3 G C4 C G2 TN 4 C o 8 TN Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 2.3 Kết chạy hồi quy 2.3.1 Thống kê thơng số mơ hình b Model Summary St R Chan ge F S D R A d S dj df df i ur o R Er q us 1de S ro u C7 g bi 53 5 a Predictors: (Constant), MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN, CHIEUTHI M b Dependent Variable: YD 2.3.2 Kết phân tích phương sai • Lần 1: Model Summary St d R b Chan ge F S D RA Er dj df df i M R ro S u us od S r q C5 g r 53 a Predictors: (Constant), MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN, CHIEUTHI b Dependent Variable: YD ANOVA M od R e a S u dM F m fea 54 12 7883 00 25 173 3 25 a Dependent Variable: YD b Predictors: (Constant), MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN • Lần 2: Khi loại biến CHIEUTHI Model Summary St d R b Chan ge RA Er F S D dj ro S u M R df df i us od S te r q C7 g r 53 MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN, CHIEUTHI a Predictors: (Constant), a Dependent Variable: YD 2.3.3 Kết phân tích hồi qui • Lần 1: Coefficients M od ( C o n s t a Un S sta t nda a B St B d 217 045 03 041 41 051 11 036 11 C o l STo V i ler I 03 66 51 64 00 69 02 74 01 87 045 34 00 80 2a Dependent Variable: YD a • Lần 2: (khi loại biến CHIEUTHI) Coefficients M od ( C o n U St n a st n BS B td e 217 038 42 050 12 035 12 a Colli neari V S T I ig ol .8151.2 27 .7951.2 57 .8831.1 33 044 .8281.2 34 08 a a Dependent Variable: YD st 2.3.4 Kết điểm trung bình yếu tố a Yếu tố Uy tín Descriptive Statistics U T1 U T2 U T3 U T4 U T5 NM M S M Std in ax u ea 25 1.005.00 56 881 1.005.00 20 08 25 1.005.00 1.005.00 78 867 25 68 20 1.005.00 25 1.005.00 62 878 79 36 25 60 867 b Yếu tố Thu nhập Descriptive Statistics T N1 T N2 T N3 T N4 T N M M S M Std i ax u ea 25 2.005.00 10 06 89 709 1.005.00 92 52 25 2.005.00 1.005.00 79 888 25 07 09 1.005.00 25 84 758 50 35 25 c Yếu tố Môi trường Descriptive Statistics MinMax Ni M T1 M T2 M T3 M T4 i S u 25m 1.m 8 00 00 25 00 00 25 00 00 25 00 002 M St e d 8845 8287 7752 d Yếu tố Giá Descriptive Statistics G C1 C G2 G C3 G C4 NM M S in ax u 25 2.0 5.00 98 5.00 00 25 1.0 5.00 89 5.00 25 1.0 00 95 25 1.0 00 M St e d 7404 9789 8131 2.4 Kiểm tra khác biệt c Giới tính Group Statistics S S N M D tM e e e 13 575 048 11 644 059 gio i Y na D m nu Independent Samples Test Leven e's Test for Y Eq ual D va St M d % S e E Co FS ig t d i a rr f g n or t-test for 95 - 400 16 nfi U L o p - 23 - 400 93 56 37 d Nơi sinh sống ri an ce s as Test of Homogeneity of Variances YD L e d d v f f e 1.022 25 S i ANOVA YD S u dM F S m fea i 308 25 3703 2 341 25 Be tw ee n Gr ou Descriptives YD S S Q U A N Q U A N T H N M td t ea d 3 8 9 3 6 95% Conf idenc L U o p w p M M ax e3 e4 ini2.0 5.00 5.00 2.0 4.60 0 2.6 5.00 5.00 2.0 5.00 5.00 5 2.6 e Thu nhập Test of Homogeneity of Variances YD L e d d v f f e3.693 25 S i ANOVA YD S u dM F S m fea i 1.012 25 828 25 Be tw ee n Gr ou Descriptives YD St S d
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 của người dân thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 của người dân thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay