Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty trên sàn chứng khoán việt nam

108 10 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: TS LÊ TẤN PHƯỚC (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T C h P b P b Ủ Ủ viê Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: .MSHV: I- Tên đề tài: II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IVNgày hoàn thành V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học nhiệm hàm, học vị, vụ: họ, tên) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của cong ty sàn chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm hay nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2017 Người cam đoan Nguyễn Thị Xuân Mai ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, muốn cảm ơn đến Ba Mẹ người có cơng sinh thành ni dưỡng để tơi có ngày hơm nay, ln quan tâm, khích lệ, động viên ln bên cạnh để tơi hồn thành luận văn Và đặc biệt xin gửi lời tri ân chân thành sâu đến người hướng dẫn : TS Lê Tấn Phước tận tình hướng dẫn góp ý cho tơi suốt thời gian tơi thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Viện đào tạo Sau Đại Học trường Đại học HUTECH tận tâm giảng dạy, truyền đạt tri thức tạo điều kiện để hồn thành khóa học Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2017 Nguyễn Thị Xuân Mai TÓM TẮT Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam” thực để nghiên cứu tác động đến yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài, sở hữu hội đồng quản trị (HĐQT), sở hữu tư nhân (Private) để tiến hành kiểm định mối quan hệ tập trung sở hữu hiệu hoạt động công ty, cách thu thập liệu từ doanh nghiệp niêm yết hai sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn từ năm 2009 – 2015 Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam vừa nhỏ với mức độ tập trung sở hữu cao, cổ đông nhà nước chiếm đa số, nên việc tái cấu trúc chiến lược phát triển quan trọng cho kinh tế Việt Nam Xuất phát từ việc tái cấu vấn đề cấu trúc sở hữu doanh nghiệp cấp thiết cần nghiên cứu giai đoạn Cùng với phát triển thị trường, vấn đề quan tâm cấu trúc sở hữu tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Nhiều nhà nghiên cứu cho khơng có mối liên hệ cấu trúc sở hữu hiệu hoạt động doanh nghiệp, kết nhiều nghiên cứu gần cho thấy cấu trúc sở hữu ảnh hưởng tiêu cực tích cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Thông qua kết nghiên cứu luận văn đưa vài kiến nghị để góp phần xác định cấu trúc sở hữu tối ưu cho nhóm ngành, từ ảnh hưởng đến sách kinh tế vi mơ, vĩ mơ đến việc khuyến khích hay hạn chế chủ thể khác tham gia vốn đầu tư, cuối xác định mức cấu trúc sở hữu ảnh hưởng tới hiệu hoạt động doanh nghiệp để từ thay đổi cấu trúc để gia tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết Việt Nam ABSTRACT The thesis with the topic of “The factors that affect the performance of the business to the efficiency operation of enterprises listed on Vietnam Stock Exchange” to for the purpose of investigating the impact factors to the enterprise operation efficiency such as State ownership, foreign ownership, Board of Management ownership, private ownership to verify the relationship between ownership concentration and the efficiency of company operation by collecting the data from the enterprises listed on HCMC Stock Exchange (HOSE) and HN Stock Exchange (HNX) from 2009 to 2015 Most of Vietnam small and medium enterprises have mainly ownership concentration and state-owned shareholder is majority so restructuring is one of important development strategies for Vietnam economy Starting from the restructuring, the ownership structure of enterprises will be urgently needed to be studied in the current stage Along with the market development, one of the issues to be considered is the ownership structure affecting the enterprise operation effectiveness Many researchers argue that there is no relation between ownership structure and enterprise operation effectiveness, while the result of recent studies show that the ownership structure influences negatively and positively the enterprise operation effectiveness Through studying the thesis, some recommendations have been made to determine which ownership structure is optimal for each sector and thereby influence macroeconomic, microeconomic, encouraging or restricting different entities to invest in capital and finally determining the current level of ownership structure that affects the enterprise operation and hence how to change the structure to improve enterprise operation efficiency listed in Vietnam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG : GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề lý nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Mơ hình nghiên cứu 1.5.1 Mơ hình sử dụng liệu bảng 1.5.2 Mơ hình hệ số khơng thay đổi (Pooled OLS) 1.5.3 Mơ hình hiệu ứng cố định Fixed Effect Method (FEM) 1.5.4 Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên Random Effec Method (REM) 1.5.5 Mơ hình GMM 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan cấu trúc sở hữu hoạt động doanh nghiệp 2.1.2 Khái quát hoạt động doanh nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp 2.1.2.2 Các hình thức doanh nghiệp 2.1.2.3 Hoạt động doanh nghiệp 11 2.2 Hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 2.2.1 Khái niệm 11 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp 12 2.3 Tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 15 2.3.1 Cấu trúc sở hữu doanh nghiệp 15 2.3.1.1 Khái niệm 15 2.3.1.2 Các hình thức sở hữu 16 2.3.1.3 Cấu trúc sở hữu tối ưu 17 2.3.2 Tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 18 2.3.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 18 2.3.2.2 Tác động tích cực 22 2.3.2.3 Tác động tiêu cực 23 2.4 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trước tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 24 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm sở hữu nhà nước 24 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động sở hữu nước đến doanh nghiệp 27 2.4.3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước ảnh hưởng cấu trúc sở hữu Hội đồng quản trị 29 2.4.4 Các nghiên cứu Việt Nam 32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 38 3.1 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 38 3.2.1 Quy mô doanh nghiệp (Size) 38 3.2.2 Tỷ lệ nợ (DA) 39 3.2.3 Tăng trưởng (GRO) 40 3.2.4 Sở hữu nhà nước 40 3.2.5 Sở hữu nước 41 3.2.6 Quyền sở hữu cấu trúc ban quản trị 42 3.2.7 Sở hữu tư nhân 43 3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 43 Phụ lục 3: Kết hồi quy mơ hình Random Effect với ROA Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/17/17 Time: 13:29 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Swamy and Arora estimator of component variances V Co S i t - 0 FRIVA E 0 48 21 71 t - Pr o 0 - 0 0 0 0 0 Ef fe S.D Rh o Cro ssIdio 0 syn W ei Rsqu Adj 0 ust S.E of Fstat Pro b(F 0 1 0 Unweighted Statistics Rsqu Su m 0 27 Phụ lục 4: Kết hồi quy mơ hình GMM với ROA Dependent Variable: ROA Method: Panel Generalized Method of Moments Date: 05/17/17 Time: 13:40 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 2SLS instrument weighting matrix Instrument specification: C ROA STATE FO HDQT SIZE GRO DEBT V Co St t cie Err 0 0 Rsqu Adj ust S.E of Dur binInst rum E0 E0 1 6 Me an S D Su 3m J5 sta Pr ob 2 Pr o 0 0 0 0 0 0 Phụ lục 5: Kết hồi quy mơ hình OLS với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:22 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 V Co St t i Err - 0 FRIVA E 0 343 Rsqu Adj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F 32 0 0 32 0 3220 0 Me an S D Ak aik 3267 Sc hw - Ha 5245 nn Du rbi 0 Pr o 8 0 0 0 Phụ lục 6: Kết hồi quy mơ hình Fix Effect với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:23 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 V e Co S f t t - P r 77 0 0 FRIVA T 02 0 0 08 0 426 - 0 1 S Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Rsqu Adj Me 31 an S 50 ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F 63D Ak 81aik 2724 Sc 43hw - Ha 4885 nn Du 76rbi 02 11 86 99 25 89 Phụ lục 7: Kết hồi quy mơ hình Random Effect với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/17/17 Time: 14:24 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Swamy and Arora estimator of component variances V Co S i t t - Pr o 69 0 0 - 00 12 FRIVA E 93 - 0 - 9 0 74 - 0 25 - 0 0 0 328 Ef fe Cro ssIdio syn S.D Rh o 0 W ei Rsqu Adj ust S.E 0 0 0 F-of stat Pro 8 0 1 b(F Unweighted Statistics Rsqu Su m 0 32672 Phụ lục 8: Kết hồi quy mơ hình GMM với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel Generalized Method of Moments Date: 05/17/17 Time: 14:26 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 2SLS instrument weighting matrix Instrument specification: C ROE STATE FO HDQT SIZE GRO DEBT V Rsqu Adj ust S.E of Dur binInst rum Co St t i Err - Pr o 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 Me an S D Su 5m J8 sta Pr ob 0 3 Phụ lục 9: Kết kiểm định Hausman mơ hình FEM với ROA Re dun dan t Fix Eff ect St d Cro ssCro ss- ( 33695 566 P r 0 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:55 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 V Co St t i Err - 2 FRIVA E 0 234 Rsqu Adj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F 00 E- 2 0 1 2 293 Me an S D Ak aik 27Sc hw 4263 Ha nn 217 Du rbi 0 Pr ob 32 0 0 0 0 0 2 Phụ lục 10: Kết kiểm định Hausman mơ hình REM với ROA Cor rela Eq uati Tes t C h Tes t Cro ss- C h P r 06 * Cross-section test variance is invalid Hausman statistic set to zero Cross-section random effects test comparisons: V F R a V a P r -0 0 0 -0 0 0 - NA 0 0 0 0 0 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:56 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank V Co S i t tS 05 0 - 0.0 2065 NA 70.0 -8 -3 0 0 0 P r Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.690975 Mean dependent var 0.070321 Adj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F S D Ak Sc aik 11 Ha hw 5948 Du nn 13 rbi 0 -2 Phụ lục 11: Kết kiểm định Hausman mơ hình FEM với ROE Re dun dan t Fix Eff ect St Cro ssCro d P r ( 721 566 ss- Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:48 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 V Co St t cie Err - Pr o - 32 0 - 0 0 FRIVA 32 E 0 0 0 3220 343 0 Rsqu Adj Me an S 0 ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F D Ak aik 3267 Sc hw - Ha 5245 nn Du rbi 0 8 0 0 0 Phụ lục 12: Kết kiểm định Hausman mơ hình REM với ROE Cor rela Eq uati Tes t Tes t Cro ss- C h C h P r 06 * Cross-section test variance is invalid Hausman statistic set to zero Cross-section random effects test comparisons: Variable 0 0 -00 Fixed Random - NA 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:50 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank V e Co S f t -0 FRIVA N TA 0 00 tS P r 0 NA 0 -0 1 NA NA 0 - 0 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Var(Diff.) Prob Rsqu Adj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F Me 31S an 90Ak D 68Sc aik 2724 44 - hw Ha 4885 nn Du 36 rbi 02 0 3 Phụ lục 13: Kết kiểm định mơ hình FEM với ROA loại biến Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 03/22/17 Time: 13:40 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 V e Co S i t d 10 - tS t - P r o 0 0 0 68 0 5 1 1 Cross-section fixed (dummy variables) Rsqu Adj Me 11 an S ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F 98D Ak 44aik 11Sc 48hw 5949 Ha 19nn 13Du 67rbi 00 2 Effects Specification Phụ lục 14: Kết kiểm định mô hình FEM với ROE loại biến Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 03/22/17 Time: 13:42 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 V Co S cie t d 0 - t St a - P r o 0 0 0 0 Cross-section fixed (dummy variables) Rsqu Adj Me an S ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F D Ak aik 2724 Sc hw - Ha 4885 nn Du rbi 3 2 Effects Specification Phụ lục 15: Kết kiểm định mơ hình REM với ROE loại biến Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 03/29/17 Time: 19:38 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Swamy and Arora estimator of component variances V Co S t t f d 0 0 0 0 46 0 0 49 0 0 E f S Pr o 7 0 0 0 0 D Rh o Cro ssIdio 0 0 syn crat Rsqu Adj ust S.E of Fstat Pro b(F - W ei g 0 0 1 Rsqu Su U n w m ... Mai TÓM TẮT Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam thực để nghiên cứu tác động đến yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp sở... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành... hiệu hoạt động doanh nghiệp, em xin sâu nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cơng ty sàn chứng khốn Việt Nam 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Để nghiên cứu vấn đề tác động cấu trúc sở hữu đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty trên sàn chứng khoán việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty trên sàn chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay