CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU VẬN TẢI GIAO VẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:44

9/11/2017 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ (BUỔI MÔN HỌC: VẬN TẢI - GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU HỆ: CAO ĐẲNG LỚP: XNK19HI-LM & RS GVTH: ThS HỒ HƢỚNG DƢƠNG TPHCM, THÁNG 09 NĂM 2017 NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH Nghiêm túc, trật tự nghe GV giảng dạy đóng góp xây dựng Nếu nhắc nhở lần bị ghi tên vào sổ đầu Không mang thức ăn uống, quà vặt vào lớp Không ngủ gục lớp học Tắt hết điện thoại, không sử dụng để điện thoại bàn… học NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH *** Đặc biệt lưu ý: - Đi học đầy đủ, vắng mặt phải có đơn xin phép với lí đáng gửi GV trƣớc buổi học đó, không chấp nhận “nghỉ trƣớc xin sau” - Vắng mặt không xin phép: bị trừ điểm trực tiếp vào điểm kiểm tra (-1đ/lần vắng); vắng lần, không giải làm kiểm tra cải thiện (chỉ giải lần nhất) 9/11/2017 NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH *** Đặc biệt lưu ý: Không vào lớp trễ 30 phút kể từ lúc GV vào lớp Nếu trễ 30 phút, tốt nhà, khỏi đến trƣờng!!! (ngoại trừ xảy trƣờng hợp bất khả kháng) Nếu tiếp tục nhiều lần vi phạm lỗi trên, bị đuổi khỏi lớp, cấm thi NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH *** Đặc biệt lưu ý: - Điểm danh ngày (mỗi SV tự ghi tên vào sơ đồ lớp GV cung cấp) - GV không báo trƣớc ngày làm k.tra, cho làm đột xuất - Cộng điểm khuyến khích kiểm tra từ 9đ trở lên, tích cực phát biểu tốt học không vắng buổi học (cộng 2đ) NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH • Tổ chức thảo luận nhóm, xây dựng kế hoạch học tập: tích cực, nhiệt tình, lấy điểm kiểm tra theo nhóm, tập nhà,… • Thực hành giải vấn đề: tình thực tế • Bài tập cá nhân (thực chứng từ thực tế, tự làm nhà thời gian định): lấy điểm hệ số • Thi kết thúc học phần: tự ơn theo nội dung ôn tập cho trƣớc sau hết chƣơng, thi đề mở 9/11/2017 MỤC TIÊU MÔN HỌC - Vì HS-SV ngành KDXNK phải học vận tải giao nhận ? - Khi đàm phán, ký kết thực hợp đồng ngoại thương: có liên quan đến vận tải giao nhận khơng? NỘI DUNG MÔN HỌC Các vấn đề liên quan tổ chức chuyên chở HHXNK: pháp lý, chứng từ , tranh chấp phát sinh cách giải quyết,… Nghiệp vụ, quy trình, thủ tục giao nhận hàng chủ hàng bên (ngƣời chuyên chở, công ty giao nhận, cảng vụ…) cảng biển, sân bay, cửa khẩu… TĨM TẮT NỘI DUNG MƠN HỌC • Chƣơng 1: Tổng quan Vận tải -Giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu • Chƣơng 2: Nghiệp vụ vận tải hàng hóa Xuất Nhập Khẩu • Chƣơng 3: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu 9/11/2017 TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CỤ THỂ Làm quen – Giới thiệu môn học Quyền thuê phƣơng tiện Hỏi giá – báo giá – Xem lịch – Đọc booking Thủ tục gửi hàng cảng Bộ chứng từ với SI B/L Thông báo hàng đến Lệnh giao hàng Thủ tục nhận hàng cảng Tổng kết Ôn tập 10 TÀI LIỆU HỌC TẬP Tài liệu chính: Bài giảng GV biên soạn Tài liệu tham khảo: Giáo trình VẬN TẢIGIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU, tác giả TS Nguyễn Thanh Hùng *** Lưu ý: khơng sử dụng giáo trình photocopy! Nếu phát thi bị đình thi! Tài liệu bổ sung kiến thức: GV biên soạn dành cho thực hành 11 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH 1.Điểm trung bình phận: Trọng số 40% • Điểm đánh giá nhận thức thái độ tham gia thảo luận: Hệ số • Điểm đánh giá phần thực hành: Hệ số • Điểm chuyên cần: Hệ số • Điểm kiểm tra thƣờng xuyên : Hệ số 2 Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% • Hình thức thi: Thi viết, tự luận , 60 phút, đề mở 12 9/11/2017 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau học xong mơn này, đòi hỏi phải: -Nhận dạng, phân loại, xếp đọc hiểu chứng từ lô hàng XNK - Hình dung tồn quy trình vận tải giao nhận lô hàng thông qua việc đọc hiểu chứng từ XNK nào, việc trình bày diễn giải sơ đồ lơ hàng cụ thể - Định hình đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp 13 ... hóa Xuất Nhập Khẩu • Chƣơng 2: Nghiệp vụ vận tải hàng hóa Xuất Nhập Khẩu • Chƣơng 3: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu 9/11/2017 TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CỤ THỂ Làm quen – Giới thiệu môn học... tục giao nhận hàng chủ hàng bên (ngƣời chuyên chở, công ty giao nhận, cảng vụ…) cảng biển, sân bay, cửa khẩu TÓM TẮT NỘI DUNG MƠN HỌC • Chƣơng 1: Tổng quan Vận tải -Giao nhận hàng hóa Xuất Nhập. .. HỌC TẬP Tài liệu chính: Bài giảng GV biên soạn Tài liệu tham khảo: Giáo trình VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, tác giả TS Nguyễn Thanh Hùng *** Lưu ý: khơng sử dụng giáo trình photocopy!
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU VẬN TẢI GIAO VẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU VẬN TẢI GIAO VẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay