Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện lao và bệnh phổi nghệ an

105 13 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM BÁ GIANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM BÁ GIANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 410/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 12/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ KIM ANH Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS ĐỖ THỊ THANH VINH Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực tác giả thu thập phân tích Kết nghiên cứu chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Nghệ An, tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Bá Giang iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang, đặc biệt Cô giáo PGS TS Nguyễn Thị Kim Anh tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho tơi suốt trình viết luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, đồng nghiệp Bệnh Viện Lao Bệnh Phổi Nghệ An cung cấp nhiều thông tin tài liệu tham khảo giúp thực đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình bạn bè tạo điều kiện động viện giúp đỡ suốt thời gian qua Trân trọng cảm ơn! Nghệ An, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Bá Giang iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực 1.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 1.2.1 Thể lực, sức khỏe 1.2.2 Trí lực 10 1.2.3 Tâm lực 13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức 14 1.3.1 Những yếu tố bên 14 1.3.2 Các nhân tố bên tổ chức 15 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số Bệnh viện nước 18 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số Bệnh viện 18 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Bệnh viện lao Bệnh phổi Nghệ An .20 TÓM TẮT CHƯƠNG .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN 22 2.1 Giới thiệu chung Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 22 2.1.1 Lịch sử phát triển Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 22 v 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 24 2.1.3 Chức nhiệm vụ Bệnh viện 24 2.1.4 Quy mô, cấu đội ngũ nguồn nhân lực 26 2.1.5 Kết thực nhiệm vụ chuyên môn Bệnh viện năm 2017 31 2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 31 2.2.1 Chất lượng nguồn nhân lực thông qua thể lực, sức khỏe 31 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực thơng qua trí lực 34 2.2.3 Chất lượng nguồn nhân lực thông qua tâm lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 37 2.3 Phân tích tác động yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 39 2.3.1 Công tác quy hoạch nguồn nhân lực 39 2.3.2 Tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực 40 2.3.3 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 43 2.3.4 Đánh giá hiệu công việc nguồn nhân lực 47 2.3.5 Đãi ngộ, thù lao nguồn nhân lực 49 2.4 Kết điều tra khảo sát người bệnh chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 52 2.5 Đánh giá chung công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 58 2.5.1 Những kết đạt .58 2.5.2 Những mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN 62 3.1 Chiến lược phát triển Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An đến năm 2025 .62 3.1.1 Những nội dung chiến lược phát triển Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An đến năm 2025 62 3.1.2 Dự báo nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An giai đoạn 2018 - 2025 63 vi 3.1.3 Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 63 3.2 Quan điểm 65 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 65 3.3.1 Nhóm giải pháp nâng cao trí lực nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 66 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao thể lực tâm lực cho nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 73 KIẾN NGHỊ 80 TÓM TẮT CHƯƠNG .82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội BV: Bệnh viện BYT: Bộ Y tế CBCNV: Cán công nhân viên CBYT: Cán y tế CNH-HĐH: Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNĐD: Cử nhân điều dưỡng CLNNL: Chất lượng nguồn nhân lực CLS: Cận lâm sàng CK: Chuyên khoa ĐH: Đại học HSCC: Hồi sức cấp cứu KTV: Kỹ thuật viên LS: Lâm sàng NNL: Nguồn nhân lực NNL YT: Nguồn nhân lực y tế SYT: Sở Y tế TCHC: Tổ chức hành TBYT: Thiết bị y tế XN: Xét nghiệm viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô nguồn nhân lực 27 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính, độ tuổi .29 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực theo phận, khu vực 30 Bảng 2.4: Kết thực nhiệm vụ chuyên môn Bệnh viện năm 2017 31 Bảng 2.5: Kết khám sức khỏe cán bộ, công nhân viên chức Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An giai đoạn 2014 - 2017 .32 Bảng 2.6: Kết điều tra sức khỏe cán công nhân viên chức Bệnh viện năm 2017 33 Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ, chuyên môn học vấn 34 Bảng 2.8: Cơ cấu cán theo chuyên môn 36 Bảng 2.9: Chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An theo trình độ lý luận trị .37 Bảng 2.10: Thành tích danh hiệu thi đua cá nhân tập thể Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 38 Bảng 2.11: Quy hoạch cán quản lý Bệnh viện giai đoạn 2014 – 2017 39 Bảng 2.12: Công tác tuyển dụng, thu hút Bệnh viện giai đoạn 2014 – 2017 41 Bảng 2.13: Đánh giá công tác quy hoạch, tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 42 Bảng 2.14: Số liệu cử đào tạo, bồi dưỡng Bệnh viện giai đoạn 2014 - 2017 45 Bảng 2.15: Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 46 Bảng 2.16: Xếp loại đánh giá thực công việc đội ngũ nguồn nhân lực Bệnh viện giai đoạn 2014 - 2017 48 Bảng 2.17: Kết khảo sát tác động yếu tố đánh giá hiệu công việc tới chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 49 Bảng 2.18: Đánh giá tác động yếu tố tiền lương tới chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện 50 Bảng 2.19: Khảo sát số thông tin người bệnh Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 53 Bảng 2.20: Khảo sát người bệnh chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực Bệnh viện 54 Bảng 3.1: Dự báo nguồn nhân lực từ 2018 - 2025 63 Bảng 3.2: Xây dựng kế hoạch, điều kiện tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng 67 Bảng 3.3: Dự kiến số lượng tuyển dụng nguồn nhân lực từ 2018 - 2025 .70 Bảng 3.4: Kế hoạch tuyển dụng Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An năm 2018 71 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1: Trụ sở Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An .22 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 24 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ phân bổ đối tượng khu vực 30 x Có thái độ hòa nhã, thân thiện sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đảm bảo ngày công theo lịch tháng, hồn thành tốt cơng việc, nhiệm vụ giao; Cán cử tập huấn có thời gian - tháng theo yêu cầu BV; Thực tốt quy định quan, quy chế chuyên môn, quy chế làm việc; Chấp hành chủ trương đường lối Đảng Nhà nước; Có ý thức, tinh thần học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị; Tham gia tích cực phong trào thi đua chương trình hoạt động quan; Có thái độ hòa nhã, tơn trọng giúp đỡ đồng nghiệp Hoàn thành nhiệm vụ: Đảm bảo ngày cơng theo lịch tháng, hồn thành cơng việc, nhiệm vụ giao, có việc giải chậm, hiệu hạn chế Cán cử học dài hạn (Đại học, học nâng cao), học Trung cấp trị, quản lý nhà nước; Thực đầy đủ quy định quan, quy chế chuyên môn, quy chế làm việc; Chấp hành chủ trương đường lối Đảng Nhà nước; Có ý thức, tinh thần học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị; Tham gia phong trào thi đua chương trình hoạt động quan Khơng hồn thành nhiệm vụ: Vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn; Thiếu tinh thần trách nhiệm để người bệnh phàn nàn, có ý kiến; Khơng hồn thành nhiệm vụ giao Vi phạm quy chế chuyên môn gây hậu ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh uy tín quan Vi phạm quy tắc ứng xử Bộ Y tế, có hành vi vòi vĩnh, tiêu cực với người bệnh người nhà bệnh nhân 79 Tuy nhiên, để đảm bảo công tác đánh giá hiệu công việc cách khách quan xác, Bệnh viện cần thu thập liệu xác, đáng tin cậy Đồng thời thông báo cho nhân viên tiêu chuẩn đánh giá cụ thể Mặt khác, để nhân viên xem phần đánh giá họ, trường hợp họ khơng thỏa đáng với kết đánh giá có quyền phản biện, trình bày, thuyết phục cần phải xem xét, đánh giá lại để có kết xác KIẾN NGHỊ Ngồi ngun nhân chủ quan dẫn đến hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lựcbệnh viện nghiên cứu tìm giải pháp để khắc phục có nguyên nhân khách quan mà Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An không đủ thẩm quyền tự giải Để khắc phục ngun nhân khách quan đó, khơng có cách kiến nghị lên quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền có khả đề nghị xem xét, giúp đỡ Vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An, tác giả mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau: Kiến nghị với Chính phủ Bộ Y tế Cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để giáo dục đào tạo thực trở thành quốc sách hàng đầu Nhà nước cần sát với việc giáo dục đào tạo gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ y, bác sỹ kèm với chất lượng tránh tình trạng chạy theo cấp Có sách đầu tư hợp lý sử dụng có hiệu nguồn nhân lực cho giáo dục đào tạo để tạo chất lượng cao công tác đào tạo Bệnh viện đồng thời nâng cao dân trí, làm giảm áp lực Ngành Hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; nâng cao kỹ nghề nghiệp cho nhân viên y tế Hỗ trợ tăng thêm khoản phụ cấp đặc thù ngành y tế như: phụ cấp thâm niên, chế độ tiền trực, bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho cán y tế bị nhiễm bệnh dịch, tử vong dịch bệnh Nhà nước cần xây dựng mức lương tối thiểu phù hợp với tình hình thực tế để có tương xứng khu vực nhà nước khu vực nhà nước nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động làm việc khu vực nhà nước nói chung, đồng thời tạo hứng thú cho đội ngũ y, bác sỹ trình độ cao tìm đến với Bệnh viện cơng, cần đổi chế độ tiền lương, xây dựng lại bảng lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc quan Nhà nước: quan hành chính, nghiệp, tổ chức 80 trị, tổ chức trị xã hội cách khoa học, tính đúng, tính đủ yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng công việc tiền lượng bệnh Bộ Y tế cần thường xuyên tổ chức họp, hội thảo nhân lực y tế để giúp Bệnh viện nắm bắt thông tin kịp thời, từ Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An xây dựng kế hoạch nhân lực hợp lý đưa giải pháp để trì, phát triển nguồn nhân lực hiệu Bộ Y tế cần phối hợp với quan có thẩm quyền triển khai xây dựng văn hướng dẫn chuyển ngạch, nâng ngạch để y, bác sỹ sau đào tạo, có văn bằng, chứng trình độ cao chuyển ngạch nhanh chóng, giúp đảm bảo chế độ phù hợp với chuyên môn cống hiến y, bác sỹ, tránh tình trạng y, bác sỹ có chun mơn cao giữ ngạch thấp, khơng có điều kiện tự thể thân Tăng cường đạo thực tốt Đề án quốc gia: “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn 2010-2020” “Khuyến khích đào tạo phát triển nhân lực Y tế chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y giải phẩu giai đoạn 2013-2020” Bộ Y tế Tiếp tục thực Đề án 1816 Bộ Y tế để truyền đạt kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, kỹ thuật khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An Kiến nghị với UBND, Sở, Ban, Ngành tỉnh Nghệ An huyện Nghi Lộc Sở tế Nghệ An cần thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng mở lớp tập huấn chuyên môn để đội ngũ cán y tế toàn Ngành địa bàn học tập kinh nghiệm lẫn để tiến bộ, phát triển, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An Các quan, ban ngành liên quan Sở Y tế Nghệ An, Sở Lao động TB&XH, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An cần đơn giản thủ tục hành giải nhanh chóng, kịp thời thủ tục, hồ sơ hồ sơ cử cán học để đảm bảo kịp thời công tác đào tạo, hồ sơ bệnh án, chế độ bảo hiểm cho người bệnh Tăng cường đạo việc thực sách phát triển nguồn nhân lực Nghệ An Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND UBND tỉnh quy định số sách nguồn nhân lực chất lượng cao Tỉnh Nghệ An Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh ban hành số sách phát triển nguồn nhân lực Y tế cơng lập địa bàn tỉnh Nghệ An 81 Tiếp tục đầu tư nguồn vốn cho Dự án xây dựng Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An với quy mô 466 giường bệnh, hoàn thiện sở hạ tầng, mua sắm đầy đủ trang thiết bị Y tế đại tương xứng với bệnh viện chuyên khoa lao bệnh phổi tuyến tỉnh bệnh viện hạt nhân khu vực Bắc Trung Bộ TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương này, tác giả nêu lên mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An Trên sở đó, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện phù hợp với yêu cầu thực tế xã hội Trên sở nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nhu cầu khám chữa bệnh người dân ngày cao, Bệnh viện cần chăm lo tới công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Nâng cao hiệu công tác sử dụng, đánh giá nguồn nhân lực trọng tới công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao Đây hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An năm tới Luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Bệnh viện Cùng với đó, tác giả đề xuất số kiến nghị để nâng cao chất lượng NNL Nhà nước, Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An số ban ngành để hoàn thiện văn bản, chế độ nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 82 KẾT LUẬN Muốn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khẳng định thương hiệu, uy tín bệnh viện trước hết, Bệnh viện cần phải đảm bảo số lượng, chất lượng đồng cấu Nâng cao chất lượng q trình liên tục phát triển nhằm hồn thiện thay đổi tình hình để làm cho đội ngũ không ngừng lớn mạnh mặt, đặc biệt chất lượng cán bộ, viên chức Nâng cao chất lượng nhân lực ngành y tế nói chung Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An thực chuỗi công việc nhằm mở rộng quy mô bổ sung chiều sâu cho đội ngũ, xây dựng đội ngũ phát triển mang tính bền vững, đáp ứng mục tiêu phát triển Bệnh viện Trong chương 1, luận văn hệ thống hóa sở lý luận nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế bao gồm tất phương diện: Tâm lực, trí lực thể lực Đồng thời luận văn nghiên cứu số kinh nghiệm công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế số bệnh viện công lập nhằm rút học kinh nghiệm áp dụng cho Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An Chương luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng nguồn nhân lực công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An giai đoạn 2014 - 2017 Đồng thời tác giả tiến hành điều tra khảo sát đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Qua đó, tác giả có góc nhìn khách quan thành tựu hạn chế tồn cơng tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Từ phân tích sở lý luận đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện, tham khảo quan điểm, ý kiến Ban lãnh đạo sở hạn chế chương 2, mục tiêu, quan điểm phát triển Bệnh viện với phương hướng, nhiệm vụ công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cuối cùng, chương luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tiếng Việt Báo cáo hoạt động khám, điều trị Lao bệnh phổi Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An năm 2014, 2015, 2016, 2017; Christian Batal (2002), Quản lý nguồn nhân lực khu vực Nhà nước, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, Hà Nội Bộ Y tế (2015), Kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư, (2007), Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020 Bộ Y tế - Tổ chức y tế giới, 2006, Dự án phát triển hệ thống y tế, quản lý y tế, NXB Y học Trần Xuân Cầu - Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Văn Đạo (2012), “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta nay”, Tạp chí Lao động xã hội, số 329, tháng Đề án “Khuyến khích đào tạo phát triển nhân lực Y tế giai đoạn 2013-2020” Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê (2011) “Thực trạng nguồn nhân lực bệnh viện” Việt Nam, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh số 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập ngành y tế 11 Quyết định 17/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh ban hành số sách phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập đại bàn tỉnh Nghệ An 12 Quyết định 65/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh quy định số sách nguồn nhân lực chất lượng cao Tỉnh Nghệ An 13 Quyết định 816/QĐ - BYT ngày 16/3/2012 Phê duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012 - 2020” Bộ Y tế 14 Phùng Rân (2008), “Chất lượng nguồn nhân lực, tốn tổng hợp cần có lời giải đồng bộ”, trường Cao đẳng Viễn Đông, TP.HCM 15 Trần Thanh Thủy (2015), “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình”, Luận văn thạc sĩ Đại học Lao động Thương binh - xã hội, Hà Nội 84 16 Phùng Anh Tuấn (2017), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm PHCN - BNN Giao thông 4”, Luận văn thạc sĩ “ Đại học Nha Trang 17 Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT/BYT-BNV, ngày 05/7/2007 Bộ Y tế- Bộ Nội vụ việc hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở Y tế * Tiếng Anh 18 Jerry w Gilley, Steven a Eggland, and Ann Maycunich Gilley, (2002), Principles of human resource development, Perseus Publishing Second edition 19 Morrison EW (1996), Organizational Citizenship Behavior as a Critical Link between HRM Practices” Human Resource Management (1986 – 1998), Winter 1996; 35, 4, ABI/Inform Global, pp 493 * Webtise 20 http://nhanlucyteadb.com.vn 21 www.who.int 22 https://voer.edu.vn- chat-luong-nguon-nhan-luc 23 http://benhvienlaonghean.com/ https://baonghean.vn/benh-vien-lao-va-benh-phoi-nghe-an-doi-moi-toan-dien-huongtoi-benh-vien-tinh-thuong 24 http://benhviendakhoatinhphutho.vn/bai-viet/Tin-noi-bo/103/nang-cao-dao-tạodoi-ngu- can- bọ-cskh.html 85 PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN (Dành cho cán bộ, nhân viên y tế) Xin chào Quý vị! Tôi PHẠM BÁ GIANG - Học viên lớp Cao học Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Nha Trang Hiện thực đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An” Để hồn thiện cơng tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Bệnh viện thời gian tới, mong quý vị cho biết thông tin theo câu hỏi sau XIN CHO BIẾT THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN Họ tên người trả lời:……………………………………………………… Tuổi:……………………………………Nam, nữ:…………………………… Trình độ chuyên môn:………………………………………………………… Bộ phận:………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Quý vị! I TÌNH HÌNH THỰC TẾ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN Trình độ, chun mơn Ơng/Bà? Thạc sĩ Bác sĩ Cử nhân ĐH khối kinh tế Cao đẳng Trung học Khác: Thâm niên cơng tác BV Ơng/Bà? Dưới năm - 10 năm Trên 10 năm Ông/Bà đánh giá khối lượng công việc mà đảm nhiệm? Rất nhiều Phù hợp Ít Khác: 5 Sức khỏe Ơng/Bà ln đảm bảo để hồn thành nhiệm vụ cơng việc? Đúng Bình thường Khác Ơng/Bà cảm thấy hài lòng với cơng việc tại? Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Khác Những khó khăn mà Bệnh viện gặp phải nguồn nhân lực? II XIN Ý KIẾN CỦA ÔNG/BÀ VỀ NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NNL TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆ AN (Ông/Bà đánh dấu V vào mức độ đánh Ơng/Bà lựa chọn) Về cơng tác quy hoạch, tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực: Rất Mức độ Rất Đồng Bình Khơng khơng Tổng Nội dung đồng ý ý thường đồng ý đồng ý Đối tượng quy hoạch phù hợp, xứng đáng Công tác quy hoạch nhân lực khách quan, công Công tác tuyển dụng công khai, tuyên truyền rộng rãi Đối tượng tuyển dụng đáp ứng tiêu chuẩn đề Bệnh viện có sách đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An Rất Mức độ Rất Đồng Bình Không không Tổng Nội dung đồng ý ý thường đồng ý đồng ý Đối tượng cử học, bồi dưỡng phù hợp Nội dung đào tạo hợp lý, phù hợp với u cầu chun mơn Hình thức đào tạo đa dạng, phong phú Được quan tạo điều kiện thuận lợi để học tập Các chương trình, khóa học có hiệu ứng dụng thực tiễn cao Rất hài lòng với sách đào tạo, bồi dưỡng Theo Ơng/Bà, khố đào tạo cần thiết BV Lao Bệnh phổi Nghệ An? (đề nghị đánh số theo thứ tự ưu tiên từ 1, 2, ) TT Chuyên đề bồi dưỡng Thứ tự ưu tiên Ghi Nhóm kiến thức chuyên môn - Bác sỹ CK II - Bác sỹ, dược sỹ CKI - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Cử nhân y tế - Cử nhân điều dưỡng - Kỹ thuật viên, xét nghiệm - Điều dưỡng cao đẳng Khác:(ghi rõ) Nhóm kiến thức bổ trợ - Tâm lý, quy tắc ứng xử với người bệnh - Kỹ năng, thao tác - Phẩm chất, y đức - Khác Về hoạt động đánh giá hiệu công việc Bệnh viện TT Yếu tố đánh giá hiệu công việc Đánh giá hiệu công việc mang nặng tính hình thức, chưa bám sát vào thực tế khối lượng công việc cán Kết đánh giá mang tính chủ quan người đánh giá Thực đánh giá xếp loại mang tính chất luân phiên Kết đánh giá có ảnh hưởng lớn tới cán bộ, nhân viên Số phiếu Tỷ lệ (%) Về công tác tiền lương Bệnh viện Mức độ Nội dung Rất Đồng Bình Khơng đồng ý ý thường đồng ý Rất không đồng ý Tổng Tiền lương tương xứng với giá trị đóng góp cá nhân Tiền lương nhận đảm bảo tính cơng Xét nâng lương quy định Mức nâng lương hợp lý Tiền lương tương đương với bệnh viện khác Rất hài lòng với mức tiền lương III ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CỦA ANH/CHỊ VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY CỦA BỆNH VIỆN Rất cần thiết Tương đối cần thiết Không cần thiết Khác: PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI NGHỆAN (Dành cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân) Xin chào Quý vị! Tôi PHẠM BÁ GIANG - Học viên lớp Cao học Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Nha Trang Hiện thực đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An” Để hồn thiện công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Bệnh viện mang tính định tới chất lượng khám, chữa bệnh cho người bệnh, mong quý vị cho biết thông tin theo câu hỏi sau I Một số thông tin Bệnh nhân (Ông/Bà đánh dấu V vào câu lựa chọn TT Nội dung Ông/Bà điều trị khoa Khoa Lao phổi Khoa Lao phổi Khoa khám bệnh Khoa Lao kháng thuốc Khoa Bệnh phổi ngồi lao Ơng/Bà điều trị khoảng thời gian Dưới 10 ngày 10 - 20 ngày 20 - 30 ngày Trên 30 ngày Ông/Bà cảm nhận bệnh thuyên chuyển tốt Rất tốt Tương đối tốt Bình thường Chưa tốt Lựa chọn Ghi II Đánh giá Ông/Bà chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực Bệnh viện TT Nội dung Lựa chọn Ghi Ông/Bà cho biết thái độ, lời nói y, bác sỹ, điều dưỡng mực Tốt Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Ơng/Bà cho biết y, bác sỹ, điều dưỡng có trình độ chun mơn xử lý cơng việc Tốt Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Nhân viên hành chính, kế tốn có lời nói, thái độ, giao tiếp mực với người bệnh Tốt Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Nhân viên hành chính, kế tốn có trình độ chun mơn cơng việc tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Cán bộ, nhân viên BV tận tình trả lời, giúp đỡ hỗ trợ Ông/Bà Tốt Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Cán bộ, nhân viên BV đối xử công người bệnh Rất cơng Bình thường Chưa công Ý kiến khác Bác sỹ thường xuyên thăm khám, động viên người bệnh giường điều trị Đúng Thinh thoảng Ít Ý kiến khác Điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc chu đáo, tận tình người bệnh Tốt Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Nhân viên y tế khơng có biểu ban ơn, gợi ý tiền q Khơng 09 Có, Ý kiến khác Các phận Bệnh viện hợp tác tốt với điều trị cho người bệnh Tốt 10 Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Ơng/Bà cho biết trang thiết bị, máy móc Bệnh viện Đầy đủ, đại 11 Bình thường Cũ kỹ, lạc hậu Ý kiến khác Đội ngũ Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sử dụng máy móc thành thạo, lành nghề Tốt 12 Bình thường Chưa tốt Ý kiến khác Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng đợt điều trị Hài lòng 13 Bình thường Chưa hài lòng Ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà! ... vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 63 3.2 Quan điểm 65 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Lao Bệnh phổi. .. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI NGHỆ AN 22 2.1 Giới thiệu chung Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 22 2.1.1 Lịch sử phát triển Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An 22... lượng nguồn nhân lực nói riêng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nói chung Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An Từ khóa: Bệnh viện Lao Bệnh phổi, Nghệ An, chất lượng nguồn nhân lực xii PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện lao và bệnh phổi nghệ an , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện lao và bệnh phổi nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay