Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh khánh hòa

99 13 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ HỒ PHƯƠNG NGA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC ĐIỀU TRỊ NGÀNH Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ HỒ PHƯƠNG NGA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC ĐIỀU TRỊ NGÀNH Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 8310105 Quyết định giao đề tài: 525/QĐ-ĐHNT ngày 12/06/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HỒNG MẠNH Chủ tịch Hội Đồng: TS TRẦN ĐÌNH CHẤT Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế Khánh Hòa” cơng trình nghiên cứu riêng tơi chưa công bố phương tiện thông tin Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Hồ Phương Nga iii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin cảm ơn đến Thầy, Cô khoa Kinh tế, trường Đại học Nha Trang trường Đại học khác tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực nghiên cứu đề tài Đặc biệt, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn TS Phạm Hồng Mạnh định hướng, động viên, dẫn dắt tận tâm giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm thuộc Sở Y tế, Trưởng, Phó phòng tổ chức, anh chị viên chức ngành y tế địa bàn tỉnh Khánh Hòa giúp tơi hồn thành luận văn thời hạn Và cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè ln bên tơi, động viên suốt thời gian qua Một lần xin chân thành cảm ơn! Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Hồ Phương Nga iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xiii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰCCHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC .8 1.1 Các khái niệm có liên quan 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực 1.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 11 1.2 Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 12 1.2.1 Nâng cao thể lực 12 1.2.2 Nâng cao trí lực 12 1.2.3 Nâng cao tâm lực 14 1.3 Các tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 15 1.3.1 Trình độ chun mơn nghiệp vụ 15 1.3.2 Kỹ nghề nghiệp 15 1.3.3 Tính chuyên nghiệp công việc 16 1.3.4 Đạo đức nghề nghiệp 16 1.3.5 Sức khoẻ 17 1.4 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 17 1.4.1 Các nhân tố bên 17 1.4.2 Các nhân tố bên tổ chức .18 1.5 Một số khái niệm nhân lực y tế, đặc điểm nguồn nhân lực y tế 20 1.5.1 Nhân lực y tế 20 1.5.2 Đặc điểm lao động ngành y tế 21 v 1.5.3 Khung phân tích nghiên cứu 22 TÓM TẮT CHƯƠNG 1: .24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰCCHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ KHÁNH HÒA .25 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 25 2.1.1 Vị trí địa lý 25 2.1.2 Đặc điểm địa hình 25 2.1.3 Khí hậu 26 2.1.4 Dân số 26 2.1.5 Dân tộc 27 2.2 Khái quát ngành y tế tỉnh Khánh Hòa .27 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy ngành y tế Khánh Hòa 27 2.2.2 Những kết ngành y tế Khánh Hòa thời gian qua 28 2.3 Đặc điểm chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế Khánh Hòa 31 2.3.1 Số lượng nhân lực 31 2.3.2 Cơ cấu nguồn nhân lực ngành y tế Khánh Hòa 33 2.3.3 Trình độ đào tạo nhân lực y tế .34 2.3.4 Trình độ chun mơn nguồn nhân lực y tế 36 2.3.5 Trình độ tin học, ngoại ngữ 37 2.3.6 Trình độ lý luận trị quản lý nhà nước 39 2.4 Chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa từ đánh giá nhân lực ngành y tế 39 2.4.1 Chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế việc đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm .40 2.4.2 Chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa từ góc độ đánh giá chuyên gia quản lý ngành y tế 46 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa 57 2.5.1 Môi trường làm việc .57 2.5.2 Tiền lương thưởng 59 2.5.3 Phúc lợi, chế độ sách 60 vi 2.5.4 Cách thức bố trí hứng thú công việc 61 2.5.5 Đào tạo thăng tiến 62 2.5.6 Phong cách lãnh đạo .63 2.6 Đánh giá chung chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa .64 2.6.1 Điểm mạnh 64 2.6.2 Những tồn tại, hạn chế 65 2.6.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 65 TÓM TẮT CHƯƠNG 2: .66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC ĐIỀU TRỊ NGÀNH Y TẾ KHÁNH HÒA 67 3.1 Quan điểm phát triển phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực ngành y tế Khánh Hòa .67 3.1.1 Quan điểm phát triển nhân lực ngành y tế Khánh Hòa 67 3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực ngành y tế Khánh Hòa .67 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế Khánh Hòa .69 3.2.1 Thường xuyên nâng cao đạo đức nghề nghiệp “Lương y từ mẫu” 69 3.2.2 Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ nhân lực y tế khu vực điều trị có; Xây dựng, rà sốt, bổ sung sửa đổi Đề án vị trí việc làm 70 3.2.3 Xây dựng sách thu hút đãi ngộ nhân lực y tế có trình độ cao 71 3.2.4 Xây dựng mơi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện tối đa để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác 72 3.2.5 Tăng cường thu hút nguồn lực, đặc biệt nguồn lực tài phục vụ cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 3: .74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BVĐK Bệnh viện đa khoa CKI, CKII Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CBYT Cán y tế DS Dược sĩ ĐH Đại học ĐDSH, ĐDTH Điều dưỡng sơ học, điều dưỡng trung học ILO Tổ chức lao động quốc tế KTV, KTVCĐ Kỹ thuật viên, Kỹ thuật viên cao đẳng KTVSC, KTVTH Kỹ thuật viên sơ học, Kỹ thuật viên trung học KH Khánh Hòa NLYT Nhân lực y tế NHS, NHSTH Nữ hộ sinh, Nữ hộ sinh trung học NHSĐH Nữ hộ sinh đại học SĐH Sau Đại học TW Trung ương TTYT Trung tâm y tế TYT Trạm y tế UBND Ủy ban nhân dân YTCC Y tế công cộng WHO Tổ chức y tế giới (World Health Organization) viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng NLYT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 – 2016 31 Bảng 2.2: Số lượng NLYT đạt (tính đến 31/12/2016) 32 Bảng 2.3: Số lượng bác sĩ làm việc sở y tế công lập phân bố theo huyện, thị xã, thành phố tỉnh KH tính đến 31/12/2016 33 Bảng 2.4: Cơ cấu NLYT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 – 2016 33 Bảng 2.5: Cơ cấu NNYT tỉnh Khánh Hòa theo giới tính, giai đoạn 2014-2016 34 Bảng 2.6: Cơ cấu trình độ NLYT tỉnh Khánh Hòa theo ngành đào tạo, giai đoạn 2014 – 2016 35 Bảng 2.7: Mức độ phù hợp trình độ đào tạo NLYT tỉnh Khánh Hòa năm 2016 36 Bảng 2.8: Cơ cấu NLYT tỉnh Khánh Hòa theo trình độ chun mơn 36 Bảng 2.9: Mức độ phù hợp cấu chuyên môn năm 2016 37 Bảng 2.10: Trình độ tin học NLYT tỉnh Khánh Hòa qua năm từ 2014-2016 38 Bảng 2.11: Trình độ ngoại ngữ NLYT tỉnh Khánh Hòa qua năm từ 2014 - 2016 39 Bảng 2.12: Trình độ lý luận trị QLNN NLYT tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2014 - 2016 39 Bảng 2.13: Phân bổ tuổi đối tượng nghiên cứu CBYT khu vực điều trị 41 Bảng 2.14: Trình độ học vấn CBYT khu vực điều trị mẫu điều tra 42 Bảng 2.15: Trình độ chuyên môn CBYT khu vực điều trị mẫu điều tra .42 Bảng 2.16: Trình độ tin học CBYT khu vực điều trị mẫu điều tra .43 Bảng 2.17: Trình độ ngoại ngữ CBYT khu vực điều trị điều trị 43 Bảng 2.18: Mức thu nhập CBYT khu vực điều trị 43 Bảng 2.19: Lý chọn ngành y để làm việc CBYT khu vực điều trị 44 Bảng 2.20: Sự phù hợp công việc đảm nhiệm với chuyên ngành đào tạo CBYT khu vực điều trị 44 Bảng 2.21: Thời gian đào tạo/tập huấn trung bình năm CBYT khu vực điều trị 45 Bảng 2.22: Áp lực công việc CBYT khu vực điều trị 45 Bảng 2.23: Phân bổ giới tính đối tượng nghiên cứu chuyên gia y tế 46 ix Bảng 2.24: Phân bổ tuổi đối tượng nghiên cứu chuyên gia y tế 46 Bảng 2.25: Đánh giá chuyên gia kiến thức sở chuyên ngành đội ngũ CBYT hệ điều trị tỉnh Khánh Hòa 47 Bảng 2.26: Đánh giá chuyên gia kiến thức lý thuyết đội ngũ CBYT khu vực điều trị ngành y tế Khánh Hòa 47 Bảng 2.27: Đánh giá chuyên gia kỹ thực hành đội ngũ CBYT hệ điều trị 47 Bảng 2.28: Đánh giá chuyên gia kiến thức sâu rộng đội ngũ CBYT khu vực điều trị ngành y tế Khánh Hòa 48 Bảng 2.29: Đánh giá chuyên gia khả vận dụng kiến thức công việc đội ngũ CBYT khu vực điều trị 48 Bảng 2.30: Đánh giá chuyên gia khả làm việc độc lập công việc đội ngũ CBYT khu vực điều trị 49 Bảng 2.31: Đánh giá chuyên gia kỹ làm việc nhóm cơng việc đội ngũ CBYT khu vực điều trị 49 Bảng 2.32: Đánh giá chuyên gia kỹ lập kế hoạch hoạt động công việc phân công đội ngũ CBYT khu vực điều trị 50 Bảng 2.33: Đánh giá chuyên gia kỹ giao tiếp đội ngũ CBYT khu vực điều trị 50 Bảng 2.34: Đánh giá chuyên gia kỹ giải công việc tốt đội ngũ CBYT khu vực điều trị 50 Bảng 2.35: Đánh giá chuyên gia khả nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi đội ngũ CBYT khu vực điều trị 51 Bảng 2.36: Đánh giá chuyên gia lực tin học đội ngũ CBYT khu vực điều trị 51 Bảng 2.37: Đánh giá chuyên gia lực ngoại ngữ đội ngũ CBYT khu vực điều trị 52 Bảng 2.38: Đánh giá chuyên gia lực nghiên cứu đội ngũ CBYT khu vực điều trị 52 Bảng 2.39: Đánh giá chuyên gia lực học tập bậc cao đội ngũ CBYT khu vực điều trị 52 Bảng 2.40: Đánh giá chuyên gia trách nhiệm công việc phân công đội ngũ CBYT khu vực điều trị 53 x ngành, từ xây dựng Kế hoạch đào tạo để tăng số lượng bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên khoa, bước giải thiếu hụt bác sỹ chuyên khoa thuộc chuyên ngành:Ung thư, tim mạch, chỉnh hình, nhi khoa truyền nhiễm bác sỹ gia đình; Ưu tiên đào tạo dài hạn đào tạo theo địa cho địa phương nhằm tăng cường số lượng bác sỹ đa khoa, chuyên khoa tuyến sở, đặc biệt bệnh viện tuyến tỉnh huyện Trên sở đó, gia tăng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa, chuyên sâu huyện, thị xã, thành phố nói riêng địa bàn tỉnh nói chung; Chú trọng đào tạo bác sỹ nhân viên y tế cho trạm y tế xã để triển khai hoạt động đa khoa thực hành, vận hành mô hình bác sỹ gia đình, thực sách bảo hiểm y tế bao phủ chăm sóc sức khỏe tồn dân; Khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ bác sĩ nội trú, bác sĩ CKI, CKII, thạc sĩ, tiến sĩ theo học ngành học bậc học ưu tiên theo định hướng phát triển ngồi nước, số chun ngành có sức thu hút thấp, khơng có lợi thị trường Đào tạo số lĩnh vực chuyên ngành bác sỹ gia đình chăm sóc dựa vào cộng đồng, y học phục hồi chức sô chuyên ngành thuộc khu vực công nghệ cao 3.2.3 Xây dựng sách thu hút đãi ngộ nhân lực y tế có trình độ cao - Chính sách tăng cường tuyển dụng đãi ngộ cho đội ngũ bác sĩ (chủ yếu bác sĩ đa khoa, Bác sĩ sau đại học, cán chuyên môn đầu ngành) làm việc tuyến y tế sở bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến tỉnh: + Khuyến khích ưu tiên tăng tuyển dụng bác sĩ đa khoa cho trung tâm y tế huyện thị xã, thành phố, đặc biệt Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh Cam Lâm + Tiếp tục phát huy hiệu sách có phụ cấp, trợ cấp khích lệ cán bộ, viên chức y tế công tác tuyến xã, miền núi, địa bàn khó khăn Triển khai mơ hình mới, thu hút, tuyến dụng thích họp lĩnh vực mà sở y tế thực tế có nhu cầu với hình thức ưu đãi tài chính, bao gồm chế độ thu hút, giữ chân (chế độ hỗ trợ tiền trợ cấp lần, hỗ trợ thu nhập hàng tháng, sách nhà ở) ưu đãi phi tài (cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ); 71 + Giải pháp dài hạn: Có hình thức hỗ trợ tài để giúp tăng số lượng tuyển sinh, đào tạo nhân lực người địa phương học bác sĩ đa khoa trường đại học y dược công lập, bác sĩ đào tạo theo địa có nguyên vọng theo học chương đào tạo tỉnh, đặc biệt CBYT làm việc trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, lĩnh vực đặc thù Pháp Y, Phong, Tâm thần chi phí đào tạo, ăn ở, lại, tài liệu điều kiện ưu đãi khác để học viên có hội đào tạo trình độ đại học đào tạo sau đại học; + Các sách ưu đãi lương, phụ cấp, hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến, công hiến cho cán chuyên khoa đầu ngành thuộc bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến tỉnh - Chính sách tăng cường nhân lực tuyến sở: + Ưu tiên đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho sở khám chữa bệnh để kiện toàn phát triến y tế mạng lưới y tế sở; + Rà soát điều chỉnh chức “phạm vi thực hành" CBYT, bác sỹ, cơng tác tuyến xã, kiện tồn đội ngũ y tế sở, thúc mơ hình bác sĩ gia đình sở; + Các địa phương (UBND huyện, thị xã, thành phố) có sách cụ thể để thu hút bác sỹ làm việc trạm Y sở, đặc biệt với miền núi, hải đào, vùng đặc biệt khó khăn Đẩy mạnh thực bơi thường, hồn trả kinh phí đào tạo cán cử đào tạo theo hình thức cử tuyển, đào tạo theo địa sử dụng; + Thực chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề sở khám, chữa bệnh theo định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/3013 Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường nhân lực khám chữa bệnh cho tuyến sở đồng thời góp phần đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho cán tuyến dưới; + Khuyến khích tạo điều kiện để CBYT có trình độ chun mơn sâu nghỉ hưu tiếp tục hành nghề (tự nguyện) tuyến, đặc biệt tuyến sở, tham gia thực mơ hình bác sỹ gia đình 3.2.4 Xây dựng mơi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện tối đa để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác Môi trường làm việc yếu tố định đến gắn bó với 72 công việc đội ngũ cán y tế khu vực điều trị Do đó, để dùy trì nguồn nhân lực khu vực điều trịchất lượng cao, trước hết cần quan tâm đến xây dựng môi trường làm việc sở khám chữa bệnh tỉnh Khánh Hòa Mơi trường làm việc tốt yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển cán bộ, công chức định đến chất lượng, hiệu hoạt động sở khám chữa bệnh Thực tế cho thấy khơng quan, đơn vị có môi trường làm việc không tốt dẫn đến hậu nhìn thấy như: chất lượng, hiệu làm việc kém; đồn kết; chí cán bộ, cơng chức có trình độ, lực xin thơi việc chuyển công tác…Để xây dựng môi trường làm việc tốt, quan, tổ chức, đơn vị, người phụ trách phải xác định nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu song song với việc thực chức năng, nhiệm vụ sở khám chữa bệnh tỉnh Do đó, sở khám chữa bệnh cần bảo đảm điều kiện sở vật chất phòng làm việc, bàn, ghế, điện thoại, máy vi tính… văn phòng phẩm khác phục vụ cho việc thực nhiệm vụ chuyên môn đội ngũ nhân lực y tế khu vực điều trị Bên cạnh đó, việc tổ chức, phân cơng, bố trí cơng việc hợp lý, phù hợp với trình độ chun mơn lực công tác cán ngành y Xây dựng môi trường làm việc tốt nội dung, nhiệm vụ hàng đầu mà đơn vị cần quan tâm thực hiện; có mơi trường làm việc tốt cá nhân cán bộ, cơng chức có điều kiện làm việc tốt, phát huy khả mình, chung sức thực nhiệm vụ đơn vị Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cần thiết để cán bộ, công chức tiếp cận với môi trường bên ngồi trình độ cơng nghệ, khoa học kỹ thuật… nhằm theo kịp với tình hình kinh tế, xã hội ngày phát triển 3.2.5 Tăng cường thu hút nguồn lực, đặc biệt nguồn lực tài phục vụ cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị Để cải thiện chất lượng nhân lực đội ngũ y tế khu vực điều trị Khánh Hòa nay, tỉnh cần quan tâm thu hút nguồn lực, đặc biệt nguồn lực tài ngồi nước - Thu hút nguồn lực nước để phục vụ hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cán điều trị + Đào tạo đại học sau đại học nước 73 + Đào tạo theo địa sử dụng + Đào tạo khóa ngắn hạn, đào tạo liên tục, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn - Các nguồn lực từ hoạt động xã hội hóa: + Tự túc kinh phí cá nhân, tổ chức tự đào tạo khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cá nhân có nguyện vọng tự túc, tự đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn + Tranh thủ viện trợ tổ chức nước, nước Thông qua hợp tác quốc tế để nâng cao lực đào tạo chuyên môn chuyên giao công nghệ y học đại Tranh thủ hỗ trợ đào chuyên sâu ngắn hạn, dài hạn nước có y học phát triển + Ưu tiên hợp tác quốc tế cho đào tạo nhân lực trình độ cao, chuyên ngành ưu tiên hoạt động điều trị ngành y tế TÓM TẮT CHƯƠNG 3: Chương 3, luận văn trình bày Quan điểm phát triển, phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực ngành y tế Khánh Hòa đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế Khánh Hòa Những giải pháp đề xuất là: Thường xuyên nâng cao đạo đức nghề nghiệp “Lương y từ mẫu”; Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ nhân lực y tế khu vực điều trị có; Xây dựng sách thu hút đãi ngộ nhân lực y tế có trình độ cao; Xây dựng mơi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện tối đa để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác; Tăng cường thu hút nguồn lực, đặc biệt nguồn lực tài phục vụ cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị 74 KẾT LUẬN Trong năm qua, với đạo sát Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, với hỗ trợ, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đồng sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, Ngành Y tế Khánh Hòa tiến mặt, thu thành to lớn công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Từ kết nghiên cứu, cho phép rút kết luận sau đây: (1) Trong năm qua, số lượng nhân lực y tế Khánh Hòa ngày tăng lên nhằm đáp ứng gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân Năm 2016, tổng số nhân lực y tế tỉnh Khánh Hòa biên chế 4.692 người, CBYT tuyến tỉnh 2.226 người, tuyến huyện 1.454 người, tuyến xã 1.012 người Giai đoạn 2014 đến 2016, tổng số nhân lực y tế tỉnh Khánh Hòa biên chế tăng dần từ 4.582 người năm 2014 tăng lên 4.692 người năm 2016 (tỷ lệ tăng 2016 so với 2014 đạt 38,6%) Tuy nhiên, tỷ lệ bác sĩ tỉnh phân bố không địa phương, chủ yếu tập trung thành phố Nha Trang (2) Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân lý tưởng 10,3 bác sĩ/10.000 dân Trong hầu hết huyện, thị xã, thành phố lại thiếu bác sĩ nhiều, thông qua dự báo số tỷ lệ bác sĩ/vạn dân, như: Vạn Ninh 2,0; Ninh Hòa: 2,8; Cam Lâm 3,1 Diên khánh 4,0 (3) Đội ngũ nhân lực y tế tỉnh Khánh Hòa ngày trẻ hóa Cơ cấu giới tính đội ngũ nhân lực y tế nam nữ ổn định qua năm từ 2014 đến năm 2016 Tuy nhiên, nhân lực y tế nữ chiếm tỷ lệ cao nữ, chiếm 69% tổng số nhân lực năm 2016 (4) Cơ cấu tŕnh độ đội ngũ nhân lực y tế chủ yếu tập trung tỉ lệ cao Bác sĩ (đại học SĐH) chiếm 14,81%; Điều dưỡng, hộ sinh CĐ+TH chiếm 31,54%; Y sĩ chiếm 5,39% Những trình độ khác chiếm 10% tổng số cán y tế năm 2016 Trình độ đào tạo chun mơn NLYT có chiều hướng tăng lên trình độ chun mơn hạn chế Số cán có trình độ chun mơn cao ít, số lượng NLYT có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ thấp (5) Mức độ phù hợp cấu CBYT trình độ chun mơn cao dựa cấu chuyên môn quy định Thông tư 08/TTLT-BYT- BNV ngày 15/6/2007 Bộ Nội vụ Bộ Y tế cho thấy số lượng bác sỹ so với chức danh chun mơn khác thiếu nhiều, thấp so với mức tiêu chuẩn qui định 75 (6) Trình độ tin học cán nhân viên y tế tốt Có 5,2% nhân lực có trình độ tin học từ trung cấp trở lên 85% người có chứng tin học 9,8% cán khơng có chứng tin học (chiếm tỷ lệ 9,8%) năm 2016 Trong đó, trình độ ngoại ngữ đội ngũ mức trung bình Tỉ lệ cán có trình độ ngoại ngữ từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 8,44%; tỉ lệ đội ngũ có chứng ngoại ngữ chiếm tỷ 72,7% 18,8% tỉ lệ đội ngũ khơng có chứng ngoại ngữ Kết khảo sát nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế việc đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm: (1) Về trình độ chun mơn đội ngũ y tế khu vực điều chị cho thấy tỉ lệ Bác sĩ chiếm 42,7% mẫu điều tra; điều dưỡng chiếm 20,7%; kỹ thuật viên chiếm 13,3%; y sĩ chiếm 10,7% Trong đó, tỉ lệ dược sĩ chiếm 4% (2) Tỉ lệ nhân lực có chứng tin học chiếm 82%; tỉ lệ có trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 16,7% từ đại học trở lên chiếm 1,3% mẫu điều tra Trong đó, trình độ ngoại ngữ Về trình độ ngoại ngữ, ta thấy tỷ lệ nhân lực có chứng ngoại ngữ chiếm 88%; tỉ lệ có trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 8,7% từ đại học trở lên chiếm 3,3% mẫu điều tra (3) Có 68,7% nhân lực y tế hệ điều trị phù hợp phù hợp công việc đảm nhiệm với chuyên mơn đào tạo; 13,3% khơng có ý kiến, 18% cho trình độ cho trình độ đào tạo tương đối phù hợp với công việc đảm nhiệm Kết đánh giá chất lượng nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cho thấy: (1) Về kiến thức: Kiến thức sở chuyên ngành mức đánh giá trung bình (3,64); đội ngũ nắm kiến thức lý thuyết đánh giá mức trung bình với mức đánh giá 3,7; đội ngũ có kiến thức vững thực hành đánh giá mức (3,98) Tuy nhiên, mức độ kiến thức sâu rộng mức trung bình (3,58) (2) Kỹ vận dụng kiến thức: Đối với khả vận dụng kiến thức nhìn chung đạt mức độ trung bình, dao động từ 3,4 đến 3,62 Tuy nhiên, điểm yếu khả làm việc độc lập, kỹ làm việc nhóm, kỹ lập kế hoạch hoạt động công việc phân công cần cải thiện (3) Về lực: Mặc dù cán y tế khu vực điều trị đạt chuẩn theo vị trí việc làm Tuy vậy, chuyên gia cho rằng, lực tin học ngoại 76 ngữ; lực nghiên cứu cải tiến sáng kiến công việc đơn vị điểm yếu cán y tế khu vực (4) Trách nhiệm thái độ công việc: chuyên gia đánh giá tốt khía cạnh này, ngoại trừ trách nhiệm với đồng nghiệp; trách nhiệm với công việc phân công Cuối cùng, sở phân tích đánh giá chất lượng nguồn nhân lực y tế khu vực điều trị tỉnh Khánh Hòa, nghiên cứu đề xuất giải pháp, là: Thường xuyên nâng cao đạo đức nghề nghiệp “Lương y từ mẫu”; Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ nhân lực y tế khu vực điều trị có; Xây dựng sách thu hút đãi ngộ nhân lực y tế có trình độ cao; Xây dựng mơi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện tối đa để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác; Tăng cường thu hút nguồn lực, đặc biệt nguồn lực tài phục vụ cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Khánh Hòa (2017), Chương trình hành động số 21 CTr/TU Ban Chấp hành Đảng tỉnh Khánh Hòa khóa XVII Bộ Y tế - Bộ Nội vụ (2007), Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế Nhà nước; Hà Nội Bộ Y tế - Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Hà Nội Bộ Y tế (2014), Niên giám thống kê y tế, Nhà xuất Thống kê Bộ Y tế (2015), Niên giám thống kê y tế, Nhà xuất Thống kê Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2007), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Trường đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân; Hà Nội Lê Thúy Hường (2014), "Phát triển nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tình hình mới", Tạp chí Kinh tế quản lý, số 12, tr 12 – 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Nghị 20-NQ/TW Hội nghị TW BCHTW, khóa XII Nguyễn Duy Linh (2013), Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Trà Vinh, Luận văn thạc sĩ , Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 10 Trương Minh Lưu (2011), Nhiệm vụ cấp tỉnh “Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, Tỉnh ủy Sóc Trăng 11 Phạm Cơng Nhất (2008), “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập kinh tế”, Tạp chí Cộng sản số 786 12 Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Nguồn nhân lực, Trường đại học Lao động – xã hội, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 13 Sở Y tế Khánh Hòa (2016), Báo cáo tổ chức máy lao động y tế 14 Sở Y tế Khánh Hòa (2017), Phát triển nhân lực thu hút nhân tài lĩnh vực y tế địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025 15 Sở tài ngun & mơi trường tỉnh Khánh Hòa, 2018, Bản đồ trực tuyến Truy cập từ: http://www.tnmtkhanhhoa.gov.vn/index.php?nre_kh=OnlineMap 16 Nguyễn Hoàng Thanh (2011), Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 78 17 Nguyễn Trọng (2017), Truy cập từ http://vhdn.vn/nganh-y-te-khanh-hoa-vungvang-tren-tran-tuyen-bao-ve-suc-khoe-nhan-dan/Võ Anh Tuấn (2016), Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh Ðắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 18 Võ Anh Tuấn (2016), "Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh Ðắk Nông", Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Tiếng Anh 19 Peter Hornby, Paul Forte (2015), “Human Resource Indicators and Health Service Performance”, WHO Truy cập từ: http://www.who.int/hrh/en/HRDJ_1_2_03.pdf 20 USAID (2015), Human Resources for Health (HRH) Indicator Compendium Truy cập từ: http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/23_1.pdf 21 World Health Organization (2009), Planning the development of human resources for health for implementation of the Stop TB Strategy, WHO Library Cataloguingin-Publication Data 79 PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Y TẾ KHU VỰC ĐIỀU TRỊ Xin chào anh/chị! Tôi Lê Hồ Phương Nga, học viên cao học trường Đại học Nha Trang Hiện thực nghiên cứu đề tài “Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa” Kính đề nghị anh/chị dành chút thời gian đánh giá giúp chất lượng nhân lực y tế Kết khảo sát góp phần quan trọng việc nhận diện chất lượng nguồn nhân lực y tế Khánh Hòa, từ làm sở cho việc gợi ý sách phát triển nhân lực y tế tỉnh Khánh Hòa thời gian tới Chúng cám ơn Anh/chị hỗ trợ khảo sát Khảo sát phục vụ mục đích nghiên cứu chúng tơi cam đoan câu trả lời thông tin Anh/chị cung cấp giữ bí mật công bố cách tổng hợp để phục vụ nghiên cứu này, khơng sử dụng mục đích khác Trân trọng cảm ơn I Thông tin chung Xin anh/chị cho biết vài thông tin thân: Tên quan/đơn vị: …………………………………………………… Thời gian cơng tác quan: …… năm Giới tính: Nam  Nữ  Năm sinh: …………… Tình trạng nhân: Đã có gia đình Chưa có gia đình Trình độ đào tạo a Bậc đào tạo Các bậc học Bậc học anh chị Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Sau đại học  Chuyên ngành đào tạo Số năm đào tạo b Anh/chị thuộc nhóm chun mơn Nhóm chun môn Bác sĩ Dược sĩ Điều dưỡng Kỹ thuật viên Hộ sinh Y sĩ       c Tình độ tin học, ngoại ngữ: + Tin học: Có chứng  Trung cấp, cao đẳng  Đại học trở lên  + Trình độ ngoại ngữ: Có chứng  Trung cấp, cao đẳng  Đại học trở lên  Mức thu nhập trung bình hàng tháng anh/ chị quan ……………………………… triệu đồng/tháng II Những thông tin công việc anh/chị Anh/ chị cho biết lý chọn ngành y tế để làm việc  a u thích cơng việc b Có việc làm thu nhập ổn định  c Không bị áp lực cơng việc  d Hợp lý hóa gia đình  e Lý khác  (Xin nêu cụ thể…………………………………………….…………) Công việc anh/chị phụ trách đơn vị là:…………… ………… Anh/chị đánh phù hợp công việc đảm nhiệm với chun mơn đào tạo mình: a Rất không phù hợp  d Phù hợp  b Tương đối phù hợp  c Không ý kiến  e Rất phù hợp  Số lần đào tạo/tập huấn liên quan đến cơng việc đảm nhận năm: lần Thời gian đào tạo/ tập huấn cho chuyên ngành làm việc trung bình năm: ……… ngày Anh chị đánh áp lực cơng việc đơn vị a Rất bị áp lực  b Tương đối bị áp lực  c Bình thường  d Tương đối khơng bị áp lực e Hồn tồn không bị áp lực  Anh/chị đánh giá tầm quan trọng yếu tố sau đến định làm việc lâu dài quan (đánh dấu tương ứng: quan trọng nhất; quan trọng thứ 2; quan trọng thứ 3… Và mức độ tiêu chí trùng nhau) Tiêu chí Mức độ quan trọng Ghi Mơi trường làm việc Tiền lương thưởng Phúc lợi, chế độ sách Cách thức bố trí hứng thú công việc Đào tạo thăng tiến Phong cách lãnh đạo III Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý phát biểu cách đánh dấu (x) vào ô mà anh/chị cho phản ánh ý kiến câu hỏi, tương ứng theo mức độ: (1) = Hoàn tồn khơng đồng ý (2) = Khơng đồng ý (3) = Tạm đồng ý (4) = Đồng ý (5) = Hồn tồn đồng ý Các yếu tố mơi trường bên bên ngồi Mơi trường làm việc Khơng gian nơi tơi làm việc thống mát, đủ ánh sáng Quy định làm việc nghiêm chỉnh, rõ ràng Không khí làm việc thoải mái, vui vẻ Mọi người đối xử với thân thiện, lịch Mọi người hợp tác chia sẻ kinh nghiệm công việc Tôi cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cơng việc Cơ quan có tiêu chí đánh giá công việc cho nhân viên y tế điều trị đầy đủ phù hợp II Tiền lương thưởng Thu nhập nhận tương xứng với kết làm việc Thu nhập đủ để đáp ứng nhu cầu sống Cơ quan phân phối thu nhập công Các khoản phụ cấp đảm bảo hợp lý Các khoản thưởng có tác dụng động viên, khuyến khích tơi III Phúc lợi, chế độ sách Cơ quan tham gia đóng đầy đủ cho cán y tế loại bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN, …) Tôi hưởng phúc lợi thiết thực quan (mua BH thân thể, khám sức khỏe định kỳ,tiền thưởng phúc lợi) Tôi cung cấp đầy đủ thông tin chế độ, sách Cơ quan giải đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản theo quy định TT I 5 Cơ quan giải nghỉ phép linh hoạt nhân viên có nhu cầu Cơ quan tổ chức cho nhân viên thăm quan, du lịch hàng năm IV Cách thức bố trí hứng thú công việc Công việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo Tôi phân công công việc cụ thể rõ ràng Tôi thể lực cơng việc Tơi khích lệ để sáng tạo thực công việc Tôi nỗ lực để hồn thành tốt cơng việc Tơi ghi nhận thành tích kịp thời đầy đủ V Đào tạo thăng tiến Tôi biết điều kiện cần thiết để thăng tiến phát triển thân Chính sách quy hoạch phát triển đội ngũ y tế quan công Tơi có nhiều hội để thăng tiến Tôi cần đào tạo chuyên sâu nghề nghiệp Tơi cần nâng cao trình độ chun mơn VI Phong cách lãnh đạo Lãnh đạo nghiêm túc làm việc Lãnh đạo thân thiện giao tiếp với nhân viên Lãnh đạo tạo điều kiện cho trao đổi vấn đề liên quan tới công việc Cơ quan tạo điều kiện để tơi học tập, nâng cao trình độ, kỹ Tơi cảm thấy hài lòng với phương pháp làm việc lãnh đạo VII Đánh giá chung Tơi hài lòng với cơng việc Tơi có tác phong làm việc nhanh gọn Tơi có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Nhìn chung, tơi nỗ lực cơng việc giao Tơi tồn tâm tồn ý với cơng việc giao Câu 3: Những góp ý anh/chị cho việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực hệ điều trị quan mình: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Trân trọng cảm ơn anh/chị! PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA CHUYÊN GIA Xin chào anh/chị! Tôi Lê Hồ Phương Nga, học viên cao học trường Đại học Nha Trang Hiện thực nghiên cứu đề tài “Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa” Kính đề nghị anh/chị lãnh đạo/chuyên gia dành chút thời gian đánh giá giúp chất lượng nhân lực, lực làm việc, điểm mạnh, điểm yếu đội ngũ nhân lực y tế đơn vị Ý kiến anh/chị đóng góp vơ q giá nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh/chị Chúng xin trân trọng cảm ơn! I Thông tin chung Xin anh/chị cho biết vài thông tin cá nhân: Giới tính: Nam  Nữ  Năm sinh: …………… Đơn vị công tác: …………………………… Thời gian công tác quan: …… năm II Đánh giá anh/chị cán y tế hệ điều trị quan Anh/chị vui lòng cho ý kiến đánh giá lực cán y tế hệ điều trị sở y tế nay: Kém STT I II 10 11 III 12 13 Trung Bình Khá Xuất sắc Giỏi Các tiêu chí đánh giá Về kiến thức Kiến thức sở chuyên ngành Kiến thức lý thuyết Kỹ thực hành Kiến thức sâu rộng Kỹ khả vận dụng kiến thức Khả vận dụng kiến thức công việc Khả làm việc độc lập Kỹ làm việc nhóm Kỹ lập kế hoạch hoạt động công việc phân công Kỹ giao tiếp Kỹ giải công việc tốt Nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi Về lực Năng lực tin học Năng lực ngoại ngữ Điểm đánh giá 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 14 15 IV 16 17 18 19 20 21 Năng lực nghiên cứu (cải tiến-sáng kiến công việc đơn vị) Năng lực học tập bậc cao Trách nhiệm thái độ công việc Trách nhiệm công việc phân công Tinh thần cầu tiến công việc Tác phong làm việc Trách nhiệm với đồng nghiệp Tuân thủ sách pháp luật Nhà nước, qui định ngành Tuân thủ qui định ngành, quan đơn vị 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 Anh/chị vui lòng đánh giá điểm mạnh/ điểm yếu nhân viên đơn vị  Điểm mạnh …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Điểm yếu …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Những vấn đề cần khắc phục thời gian tới …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý anh/chị! ... nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa từ góc độ đánh giá chuyên gia quản lý ngành y tế 46 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành. .. luận chất lượng đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa Trên sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh Khánh Hòa năm... lực ngành y tế tỉnh Khánh Hòa nói chung nhân lực hệ điều trị ngành y tế tỉnh Khánh Hòa nói riêng - Nhận diện điểm mạnh, hạn chế chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế hệ điều trị tỉnh Khánh Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh khánh hòa , Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực khu vực điều trị ngành y tế tỉnh khánh hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay