Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức của người lao động tại công ty dịch vụ mobifone khu vực 7

124 17 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ——————————— HOÀNG XUÂN ĐĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐẾN VIỆC CHIA SẺ TRI THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ——————————— HOÀNG XUÂN ĐĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐẾN VIỆC CHIA SẺ TRI THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập HĐ: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/08/2018 Ngày bảo vệ: 11/09/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CHÍ CƠNG Chủ tịch Hội đồng: TS HÀ VIỆT HÙNG Phòng ĐT Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức người lao động Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7” cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình khoa học khác thời điểm Khánh Hòa, ngày 10 tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Xuân Đăng Cường iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài, nhận giúp đỡ q phòng ban trường Đại học Nha Trang, tồn thể thầy cô khoa Sau Đại học trường Đại học Nha Trang, tồn thể thầy khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành đề tài Đặc biệt hướng dẫn tận tình TS Lê Chí Cơng giúp tơi hồn thành tốt đề tài Qua đây, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giúp đỡ Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh chị học viên lớp cao học Quản trị kinh doanh: CHQT2016-6, CHQT2016-7 bạn đồng nghiệp ln ủng hộ, giúp đỡ, khuyến khích tơi suốt thời gian học tập thực luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình tất bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Khánh Hòa, ngày 10 tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Xuân Đăng Cường iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC .v DANH MỤC KÝ HIỆU viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Giới thiệu tổng quan nghiên cứu 1.5.1 Các nghiên cứu giới 1.5.2 Các nghiên cứu nước 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Nghiên cứu 1.6.2 Nghiên cứu thức 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Một số vấn đề có liên quan đến văn hóa tổ chức 2.1.1 Khái niệm văn hóa tổ chức 2.1.2 Vai trò văn hố tổ chức 2.2 Tri thức chia sẻ tri thức tổ chức 10 2.2.1 Khái niệm tri thức 10 2.2.2 Phân loại tri thức 11 2.2.3 Khái niệm chia sẻ tri thức 12 v 2.2.4 Vai trò chia sẻ tri thức 12 2.3 Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức 13 2.3.1 Các nghiên cứu Việt Nam 13 2.3.2 Các nghiên cứu có liên quan giới 16 2.4 Đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu 20 Tóm tắt chương .22 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Giới thiệu Tổng công ty Viễn thông MobiFone 23 3.1.1 Lược sử hình thành 23 3.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 24 3.1.3 Cơ cấu tổ chức .25 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2017 26 3.1.5 Sứ mệnh Tổng công ty Viễn thông MobiFone .26 3.1.6 Một số giải thưởng quan trọng MobiFone nhận 26 3.2 Giới thiệu Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 27 3.2.1 Lược sử hình thành 27 3.2.2 Cơ cấu tổ chức .28 3.2.3 Tình hình nhân thu nhập người lao động 29 3.2.4 Kết kinh doanh MobiFone Khu vực giai đoạn 2015 - 2017 .30 3.2.5 Thực trạng văn hóa tổ chức chia sẻ tri thức MobiFone Khu vực 32 3.2.5.1 Thực trạng văn hóa tổ chức 32 3.2.5.2 Thực trạng chia sẻ tri thức 34 3.3 Phương pháp nghiên cứu 35 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu .35 3.3.2 Quy trình nghiên cứu 39 Tóm tắt chương .41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .42 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 42 4.1.1 Thống kê đặc điểm nhân học 42 4.1.2 Thời gian làm việc Tổng công ty Viễn thông MobiFone .43 4.1.3 Vị trí cơng việc đảm trách MobiFone Khu vực 43 4.1.4 Thực trạng trình làm việc nhân viên trước vào MobiFone 45 4.2 Đánh giá thang đo .46 4.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 46 vi 4.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 48 4.3 Thực kiểm định phân tích hồi quy tuyến tính 53 4.3.1 Phân tích tương quan 53 4.3.2 Kiểm định giả thiết 54 4.3.3 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính 57 4.3.4 Kiểm định khác biệt trung bình 62 4.3.4.1 Kiểm định mẫu độc lập (Independent Samples Test) .62 4.3.4.2 Kiểm định One-way ANOVA 63 4.4 Kết luận mơ hình chia sẻ tri thức 66 4.5 So sánh với số nghiên cứu trước 66 Tóm tắt chương .67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Cơ sở xây dựng kiến nghị sách 68 5.2 Một số kiến nghị sách .68 5.2.1 Tăng cường tin tưởng lẫn tổ chức 68 5.2.2 Hoàn thiện cấu tổ chức 70 5.2.3 Tăng cường hoạt động giao tiếp nhân viên 71 5.2.4 Chú trọng sách khen thưởng 72 5.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin .73 5.3 Một số hạn chế hướng nghiên cứu 74 5.4 Kết luận 76 Tóm tắt chương .77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 82 vii DANH MỤC KÝ HIỆU α : Cronbach’s Alpha  : Hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta d : Đại lượng thống kê Durbin - Wattson r : Hệ số tương quan Person Sig : Giá trị Sig (Significant: có ý nghĩa) R2 : R bình phương, phản ánh mức độ ảnh hưởng biến độc lập lên biến phụ thuộc VIF : Hệ số phóng đại phương sai viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2G, 3G, 4G, 5G : (3, 4, 5) Generation (Mạng di động hệ thứ: 2, 3, 4, 5) AMOS : Analysis of MOment Structures (Phân tích cấu trúc mơ măng) ANOVA : Analysis of Variance (Phân tích phương sai) ARPU : Average Revenue Per User (Doanh thu trung bình khách hàng) CBCNV : Cán công nhân viên CFA : Confirmatory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khẳng định) CRM : Customer Relationship Management (Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng) CSTT : Chia sẻ tri thức DN : Doanh nghiệp DSS : Decision Support Systems (Hệ thống hỗ trợ định) DTH : Direct To Home (Truyền hình số vệ tinh) DTT : Digital Terrestrial Television (Truyền hình số mặt đất) EFA : Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) ERP : Enterprise Resource Planning (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) IBTA : International Business Training Association IoT : Internet of Things (Internet vạn vật) IPTV : Internet Protocol Television (Truyền hình giao thức Internet) KMO : Kaiser – Meyer – Olkin (Hệ số KMO) M2M : Machine To Machine (Máy đến Máy) MOBIFONE : Tổng công ty Viễn thông MobiFone NOC : Network Operations Center (Trung tâm quản lý điều hành mạng) SEM : Structural Equation Modeling (Mơ hình cấu trúc tuyến tính) SPSS : Statistical Package for the Social Sciences (Phân tích thống kê khoa học xã hội) TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT&TT : Thông tin Truyền thông VIF : Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai) VNPT : Vietnam Posts and Telecommunications Group ix DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thang đo Likert điểm 37 Bảng 3.2 Thang đo thứchóa thang đo .37 Bảng 4.1 Kết thống kê yếu tố nhân học 42 Bảng 4.2 Kết thống kê thời gian làm việc TCT 43 Bảng 4.3 Kết thống kê vị trí cơng việc đảm trách 44 Bảng 4.4 Kết thống kê loại hình doanh nghiệp nhân viên làm 45 Bảng 4.5 Kết thống kê nhà mạng nhân viên làm việc 45 Bảng 4.6 Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha cho thang đo mơ hình nghiên cứu .46 Bảng 4.7 Kết phân tích EFA cho thang đo 49 Bảng 4.8 Kết phân tích EFA lần cho thang đo “Chia sẻ tri thức” 51 Bảng 4.9 Thang đo văn hóa tổ chức chia sẻ tri thức MobiFone Khu vực .52 Bảng 4.10 Ma trận hệ số tương quan thang đo mơ hình 53 Bảng 4.11 Hệ số tương quan 57 Bảng 4.12 Kết phân tích Anova mơ hình hồi quy 58 Bảng 4.13 Hệ số hồi quy phương trình hồi quy .58 Bảng 4.14 Hệ số tương quan (loại biến INFOR) 59 Bảng 4.15 Kết phân tích Anova mơ hình hồi quy (loại biến INFOR) 60 Bảng 4.16 Hệ số hồi quy phương trình hồi quy (sau loại biến INFOR) 60 Bảng 4.17 Thang đo hoàn chỉnh văn hóa tổ chức chia sẻ tri thức MobiFone Khu vực 61 Bảng 4.18 Kết kiểm định mẫu độc lập cho biến “giới tính” 63 Bảng 4.19 Tổng hợp kết kiểm định One-way ANOVA nhân tố định tính với biến phụ thuộc “chia sẻ tri thức” .64 Bảng 4.20 Tổng hợp điểm tương đồng/ khác biệt so với nghiên cứu trước 67 x Phân tích hồi quy lần Descriptive Statistics Mean Std Deviation N SHARE 3,94 ,652 420 TRUST 3,58 ,632 420 COM 3,56 ,708 420 INFOR 3,52 ,716 420 INCEN 3,56 ,731 420 ST 3,44 ,709 420 Correlations SHARE Pearson Correlation Sig (1-tailed) N TRUST COM INFOR INCEN SHARE 1,000 ,577 ,569 ,475 ,534 ,586 TRUST ,577 1,000 ,619 ,509 ,537 ,629 COM ,569 ,619 1,000 ,579 ,639 ,682 INFOR ,475 ,509 ,579 1,000 ,574 ,597 INCEN ,534 ,537 ,639 ,574 1,000 ,700 ST ,586 ,629 ,682 ,597 ,700 1,000 SHARE ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 TRUST ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 COM ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 INFOR ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 INCEN ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ST ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 SHARE 420 420 420 420 420 420 TRUST 420 420 420 420 420 420 COM 420 420 420 420 420 420 INFOR 420 420 420 420 420 420 INCEN 420 420 420 420 420 420 ST 420 420 420 420 420 420 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed ST, INFOR, TRUST, INCEN, COMb Method Enter a Dependent Variable: SHARE b All requested variables entered Model Summaryb Model R ,670a ST R Square ,449 Adjusted R Square ,443 a Predictors: (Constant), ST, INFOR, TRUST, INCEN, COM b Dependent Variable: SHARE Std Error of the Estimate ,487 Durbin-Watson 1,836 ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 80,067 16,013 Residual 98,136 414 ,237 178,203 419 Total F Sig ,000b 67,555 a Dependent Variable: SHARE b Predictors: (Constant), ST, INFOR, TRUST, INCEN, COM Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error 1,248 ,152 TRUST ,267 ,052 COM ,154 INFOR Beta t Sig 8,208 ,000 ,258 5,138 ,000 ,052 ,167 2,987 ,003 ,061 ,044 ,067 1,381 ,168 INCEN ,108 ,049 ,121 2,203 ,028 ST ,170 ,055 ,185 3,078 ,002 Coefficientsa 95,0% Confidence Interval for B Model Lower Bound Upper Bound Correlations Zero-order Partial Part (Constant) ,949 1,547 TRUST ,165 ,368 ,577 ,245 ,187 COM ,053 ,255 ,569 ,145 ,109 INFOR -,026 ,149 ,475 ,068 ,050 INCEN ,012 ,204 ,534 ,108 ,080 ST ,062 ,279 ,586 ,150 ,112 Coefficientsa Collinearity Statistics Model Tolerance VIF (Constant) TRUST ,526 1,899 COM ,425 2,353 INFOR ,557 1,794 INCEN ,442 2,264 ST ,368 2,714 a Dependent Variable: SHARE Coefficient Correlationsa Model ST Correlations Covariances INFOR TRUST INCEN COM ST 1,000 -,184 -,263 -,374 -,259 INFOR -,184 1,000 -,116 -,192 -,186 TRUST -,263 -,116 1,000 -,055 -,270 INCEN -,374 -,192 -,055 1,000 -,225 COM -,259 -,186 -,270 -,225 1,000 ST ,003 ,000 -,001 -,001 -,001 INFOR ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 TRUST -,001 ,000 ,003 ,000 -,001 INCEN -,001 ,000 ,000 ,002 -,001 COM -,001 ,000 -,001 -,001 ,003 a Dependent Variable: SHARE Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Condition Index Model Dimension Eigenvalue (Constant) TRUST COM INFOR INCEN ST 5,919 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,024 15,622 ,65 ,03 ,02 ,01 ,10 ,08 ,019 17,875 ,00 ,08 ,04 ,95 ,02 ,04 ,015 19,628 ,17 ,24 ,15 ,03 ,57 ,00 ,012 21,807 ,02 ,23 ,77 ,01 ,00 ,24 ,011 23,521 ,15 ,42 ,01 ,01 ,31 ,64 a Dependent Variable: SHARE Casewise Diagnosticsa Case Number Std Residual SHARE Predicted Value Residual 85 3,023 3,53 1,472 91 -3,922 3,16 -1,909 98 3,028 3,53 1,474 224 -3,044 2,98 -1,482 310 3,703 3,20 1,803 a Dependent Variable: SHARE Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2,53 4,95 3,94 ,437 420 Residual -1,909 1,803 ,000 ,484 420 Std Predicted Value -3,208 2,324 ,000 1,000 420 Std Residual -3,922 3,703 ,000 ,994 420 a Dependent Variable: SHARE Charts Phân tích hồi quy lần Descriptive Statistics Mean Std Deviation N SHARE 3,94 ,652 420 TRUST 3,58 ,632 420 COM 3,56 ,708 420 INCEN 3,56 ,731 420 ST 3,44 ,709 420 Correlations SHARE Pearson Correlation Sig (1-tailed) N TRUST COM INCEN ST SHARE 1,000 ,577 ,569 ,534 ,586 TRUST ,577 1,000 ,619 ,537 ,629 COM ,569 ,619 1,000 ,639 ,682 INCEN ,534 ,537 ,639 1,000 ,700 ST ,586 ,629 ,682 ,700 1,000 SHARE ,000 ,000 ,000 ,000 TRUST ,000 ,000 ,000 ,000 COM ,000 ,000 ,000 ,000 INCEN ,000 ,000 ,000 ,000 ST ,000 ,000 ,000 ,000 SHARE 420 420 420 420 420 TRUST 420 420 420 420 420 COM 420 420 420 420 420 INCEN 420 420 420 420 420 ST 420 420 420 420 420 Variables Removed Method Variables Entered/Removeda Model Variables Entered ST, TRUST, INCEN, COMb Enter a Dependent Variable: SHARE b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square ,668a Adjusted R Square ,447 ,441 Std Error of the Estimate Durbin-Watson ,487 1,836 ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 79,615 19,904 Residual 98,588 415 ,238 178,203 419 Total Dependent Variable: SHARE Predictors: (Constant), ST, TRUST, INCEN, COM F 83,784 Sig ,000b Coefficientsa Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error Beta 1,294 ,149 TRUST ,275 ,052 COM ,167 INCEN ST t Sig 8,702 ,000 ,266 5,327 ,000 ,051 ,181 3,297 ,001 ,121 ,048 ,135 2,513 ,012 ,184 ,054 ,200 3,386 ,001 Coefficientsa 95,0% Confidence Interval for B Model Lower Bound (Constant) Correlations Upper Bound Zero-order Partial Part 1,001 1,586 TRUST ,173 ,376 ,577 ,253 ,195 COM ,067 ,267 ,569 ,160 ,120 INCEN ,026 ,215 ,534 ,122 ,092 ST ,077 ,291 ,586 ,164 ,124 Coefficientsa Collinearity Statistics Model Tolerance VIF (Constant) TRUST ,534 1,874 COM ,440 2,272 INCEN ,459 2,181 ST ,381 2,622 a Dependent Variable: SHARE Coefficient Correlationsa Model ST Correlations Covariances TRUST INCEN COM ST 1,000 -,291 -,424 -,304 TRUST -,291 1,000 -,079 -,299 INCEN -,424 -,079 1,000 -,270 COM -,304 -,299 -,270 1,000 ,003 -,001 -,001 -,001 TRUST -,001 ,003 ,000 -,001 INCEN -,001 ,000 ,002 -,001 COM -,001 -,001 -,001 ,003 ST a Dependent Variable: SHARE Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Condition Index Eigenvalue Variance Proportions (Constant) TRUST COM INCEN 4,937 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,024 14,284 ,66 ,02 ,03 ,12 ,09 ,015 17,878 ,17 ,29 ,18 ,54 ,00 ,012 19,899 ,02 ,25 ,79 ,00 ,25 ,011 21,456 ,14 ,43 ,01 ,34 ,65 a Dependent Variable: SHARE Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2,53 4,97 3,94 ,436 420 Residual -1,896 1,803 ,000 ,485 420 Std Predicted Value -3,231 2,366 ,000 1,000 420 Std Residual -3,890 3,700 ,000 ,995 420 a Dependent Variable: SHARE Charts ST Kết luận thang đo Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TRUST1 Tôi tin nhân viên đào tạo tốt làm việc MobiFone Khu vực 420 3,60 ,896 TRUST2 Tôi tin nhân viên MobiFone Khu vực có đố kỵ cơng việc 420 3,46 ,938 TRUST3 Tơi tin đối xử công công việc 420 3,55 ,903 TRUST4 Tôi tin tưởng vào đồng nghiệp MobiFone Khu vực 420 3,80 ,821 TRUST5 Tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin cá nhân 420 3,66 ,943 TRUST6 Tơi hiểu rõ tính cách đồng nghiệp 420 3,41 ,820 COM1 Tại MobiFone Khu vực tồn mối quan hệ thân thiết, gần gũi, đoàn kết 420 3,78 ,888 COM2 Tại MobiFone Khu vực thường tổ chức kiện để nhân viên tham gia 420 3,32 ,973 COM3 Tại MobiFone Khu vực khơng có khoảng cách nhân viên lãnh đạo 420 3,53 ,915 COM4 Tại MobiFone Khu vực có hợp tác thảo luận làm việc nhóm 420 3,63 ,831 INFOR1 MobiFone Khu vực cung cấp đầy đủ thiết bị kỹ thuật chia sẻ tri thức 420 3,47 ,912 INFOR2 Tài liệu MobiFone Khu vực lưu trữ có hệ thống truy xuất dễ dàng 420 3,51 ,856 INFOR3 MobiFone Khu vực có hệ thống phần mềm dễ sử dụng 420 3,59 ,799 INCEN1 Việc khen thưởng khuyến khích nhân viên đưa sáng kiến 420 3,74 ,941 INCEN2 MobiFone Khu vực khen thưởng kịp thời cho tập thể/cá nhân làm việc hiệu 420 3,54 ,935 INCEN3 Nhân viên khen thưởng chia sẻ tri thức 420 3,46 ,882 INCEN4 MobiFone Khu vực có chương trình nhằm khuyến khích nhân viên đưa sáng kiến (chia sẻ tri thức) 420 3,50 ,881 ST1 Nhân viên tham gia trình định 420 3,20 ,999 ST2 Cơ cấu tổ chức ngành dọc dễ dàng việc trao đổi thông tin 420 3,49 ,864 ST3 Có kết nối đơn vị khác 420 3,57 ,862 ST4 Cơ cấu tổ chức cấp bậc 420 3,50 ,845 BAV1 MobiFone Khu vực công ty có uy tín 420 3,89 ,898 BAV2 MobiFone Khu vực thương hiệu nhiều người biết đến 420 3,89 ,841 BAV3 MobiFone Khu vực đạt nhiều giải thưởng lĩnh vực dịch vụ di động 420 3,64 ,839 BAV4 MobiFone Khu vực đơn vị bật hệ thống công ty cung cấp dịch vụ di động 420 3,70 ,785 BAV5 Tơi thích MobiFone Khu vực công ty cung cấp dịch vụ di động khác 420 3,76 ,876 SHAR1 Đồng nghiệp thường trao đổi kiến thức kinh nghiệm họ làm việc 420 3,79 ,875 SHAR2 Tơi sẵn sàng chia sẻ bí quyết, thơng tin tri thức với đồng nghiệp 420 4,01 ,814 SHAR4 Tôi cố gắng chia sẻ kiến thức chuyên môn cách hiệu 420 4,01 ,733 SHAR5 Tôi cung cấp thông tin nguồn tri thức theo yêu cầu đồng nghiệp khác 420 3,93 ,844 Valid N (listwise) 420 Kiểm định trung bình T-Test Group Statistics SEX Giới tính SHARE N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 189 3,89 ,693 ,050 Nữ 231 3,98 ,615 ,040 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F SHARE Equal variances assumed Sig 3,054 ,081 Equal variances not assumed t-test for Equality of Means t Sig (2-tailed) df Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -1,366 418 ,173 -,087 ,064 -,213 ,038 -1,350 379,384 ,178 -,087 ,065 -,214 ,040 ANOVA Thời gian làm việc Descriptives SHARE Dưới năm Từ đến năm Trên năm Total N 63 206 151 420 Mean 3,89 4,00 3,86 3,94 Std Deviation ,575 ,622 ,714 ,652 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum ,072 3,74 4,03 ,043 3,92 4,09 ,058 3,75 3,98 ,032 3,87 4,00 Test of Homogeneity of Variances SHARE Levene Statistic df1 Based on Mean 1,147 417 ,318 Based on Median 1,063 417 ,346 Based on Median and with adjusted df 1,063 393,236 ,346 ,968 417 ,381 Based on trimmed mean df2 Sig ANOVA SHARE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,894 ,947 Within Groups 176,309 417 ,423 Total 178,203 419 F Sig 2,239 ,108 Robust Tests of Equality of Means SHARE Statistica Welch df1 2,207 df2 176,328 Sig ,113 a Asymptotically F distributed Means Plots Vị trí công việc Descriptives SHARE N Giao dịch viên Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 71 3,90 ,639 ,076 3,75 4,06 116 3,86 ,686 ,064 3,74 3,99 Nhân viên khách hàng doanh nghiệp 35 3,72 ,824 ,139 3,44 4,00 Nhân viên văn phòng 84 3,96 ,573 ,063 3,83 4,08 Chuyên viên kinh doanh 59 3,99 ,636 ,083 3,83 4,16 Nhân viên bán hàng Chuyên viên CNTT 4,44 ,657 ,329 3,39 5,48 Chuyên viên chăm sóc khách hàng 10 4,03 ,803 ,254 3,45 4,60 Chuyên viên kế toán 15 4,13 ,281 ,073 3,98 4,29 Chuyên viên hành kế hoạch 11 3,91 ,478 ,144 3,59 4,23 Lãnh đạo cơng ty/phòng/chi nhánh 15 4,47 ,452 ,117 4,22 4,72 420 3,94 ,652 ,032 3,87 4,00 Total Test of Homogeneity of Variances SHARE Levene Statistic df1 df2 Sig Based on Mean 2,109 410 ,028 Based on Median 1,855 410 ,057 Based on Median and with adjusted df 1,855 363,344 ,057 Based on trimmed mean 2,048 410 ,033 ANOVA SHARE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 8,392 ,932 Within Groups 169,811 410 ,414 Total 178,203 419 F Sig 2,251 ,018 Robust Tests of Equality of Means SHARE Statistica Welch df1 3,185 df2 Sig 46,721 ,004 a Asymptotically F distributed Means Plots Công việc trước làm Descriptives SHARE N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Nhà mạng khác 28 3,77 ,884 ,167 3,42 4,11 Doanh nghiệp sản xuất 49 3,92 ,656 ,094 3,73 4,11 Doanh nghiệp thương mại 92 3,97 ,650 ,068 3,83 4,10 Cơ quan hành Nhà nước 20 3,84 ,886 ,198 3,42 4,25 4,09 ,611 ,216 3,58 4,60 Tự 136 3,94 ,569 ,049 3,84 4,03 Khác 87 3,98 ,640 ,069 3,84 4,12 Total 420 3,94 ,652 ,032 3,87 4,00 Nội trợ Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic SHARE df1 df2 Sig Based on Mean 2,698 413 ,014 Based on Median 2,632 413 ,016 Based on Median and with adjusted df 2,632 382,216 ,016 Based on trimmed mean 2,709 413 ,014 ANOVA SHARE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,458 ,243 Within Groups 176,745 413 ,428 Total 178,203 419 Robust Tests of Equality of Means SHARE Statistica Welch df1 ,376 a Asymptotically F distributed Means Plots df2 62,696 Sig ,892 F Sig ,568 ,756 Công ty viễn thông làm Descriptives SHARE N Viettel Vinaphone Vietnamobile Gmobile Total Mean 32 11 49 Std Deviation 3,64 3,86 4,69 3,38 3,77 Std Error ,852 ,574 ,473 ,530 ,804 ,151 ,173 ,237 ,375 ,115 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 3,33 3,95 3,48 4,25 3,93 5,44 -1,39 8,14 3,53 4,00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic SHARE df1 df2 Sig Based on Mean ,670 45 ,575 Based on Median ,574 45 ,635 Based on Median and with adjusted df ,574 40,038 ,635 Based on trimmed mean ,629 ,600 45 ANOVA SHARE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4,310 1,437 Within Groups 26,741 45 ,594 Total 31,051 48 Robust Tests of Equality of Means SHARE Statistica Welch df1 4,081 a Asymptotically F distributed Means Plots df2 4,351 Sig ,095 F 2,418 Sig ,079 Trình độ học vấn Descriptives SHARE N Đại học/Sau đại học Cao đẳng/Trung cấp PTTH Khác Total Mean 236 177 420 Std Deviation 3,95 3,90 4,54 4,00 3,94 95% Confidence Interval for Mean Minimum Lower Upper Bound Bound 3,87 4,04 3,80 3,99 3,87 5,21 3,87 4,00 Std Error ,662 ,634 ,641 ,652 ,043 ,048 ,262 ,032 Maximum 5 5 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic SHARE df1 df2 Sig Based on Mean ,105 416 ,901 Based on Median ,170 416 ,844 Based on Median and with adjusted df ,170 414,967 ,844 Based on trimmed mean ,087 416 ,917 ANOVA SHARE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2,504 ,835 Within Groups 175,699 416 ,422 Total 178,203 419 F 1,976 Sig ,117 Robust Tests of Equality of Meansb SHARE Statistica Welch df1 df2 Sig a Asymptotically F distributed b Robust tests of equality of means cannot be performed for SHARE because at least one group has the sum of case weights less than or equal to Means Plots Độ tuổi Descriptives SHARE N Dưới 25 tuổi Từ 25 đến 35 tuổi Trên 35 tuổi Total Mean 42 311 67 420 Std Deviation 3,82 3,98 3,84 3,94 Std Error ,552 ,628 ,796 ,652 ,085 ,036 ,097 ,032 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 3,64 3,99 3,91 4,05 3,64 4,03 3,87 4,00 Minimum Maximum 5 5 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic SHARE df1 df2 Sig Based on Mean 4,459 417 ,012 Based on Median 3,845 417 ,022 Based on Median and with adjusted df 3,845 403,520 ,022 Based on trimmed mean 4,358 417 ,013 ANOVA SHARE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,757 ,879 Within Groups 176,446 417 ,423 Total 178,203 419 Robust Tests of Equality of Means SHARE Statistica Welch df1 2,111 a Asymptotically F distributed Means Plots df2 86,838 Sig ,127 F 2,076 Sig ,127 ... đo ảnh hưởng văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức nhân viên Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7; - Xem xét mối quan hệ văn hóa tổ chức việc chia sẻ tri thức nhân viên Công ty Dịch vụ MobiFone. .. nghiên cứu - Đâu yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức? - Mức tác động yếu tố Văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức người lao động Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực nào? - Công ty Dịch vụ MobiFone Khu. .. việc chia sẻ tri thức người lao động Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thực với mục đích xác định đo lường nhân tố văn hóa tổ chức tác động đến việc chia sẻ tri thức người lao động làm việc Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức của người lao động tại công ty dịch vụ mobifone khu vực 7 , Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức của người lao động tại công ty dịch vụ mobifone khu vực 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay