Phát triển thị trường cho sản phẩm gạch xây không nung của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kim môn

94 7 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM CHÍ CƯỜNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM GẠCH XÂY KHÔNG NUNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠIDỊCH VỤ KIM MÔN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM CHÍ CƯỜNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM GẠCH XÂY KHÔNG NUNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠIDỊCH VỤ KIM MÔN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 112/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2018 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 11/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS QUÁCH THỊ KHÁNH NGỌC Chủ tịch Hội Đồng: TS TRẦN ĐÌNH CHẤT Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Phát triển thị trường cho sản phẩm gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học TS Quách Thị Khánh Ngọc Các kết trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Các thơng tin, số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ ràng nguồn gốc Khánh Hòa, tháng năm 2018 Người thực Phạm Chí Cường iii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ thầy, cơ, tổ chức gia đình bạn bè Xin trân trọng cảm ơn TS.Quách Thị Khánh Ngọc, người hướng dẫn khoa học luận văn tận tình giúp đỡ tơi nhiều mặt nhằm thực thành công đề tài.Xin trân trọng cảm ơn q thầy Khoa Kinh tế Phòng đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang giảng dạy giúp đỡ tơi q trình hoàn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn cung cấp thông tin tài liệu tham khảo giúp thực thành công đề tài Cuối xin trân trọng cảm ơn thầy, cô hội đồng bảo vệ luận văn góp ý cho đề tài Khánh Hòa, tháng năm 2018 Học viên Phạm Chí Cường iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC HÌNH x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP .4 1.1 Thị trườngtiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.1.1 Tiêu thụ thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.1.2 Các yếu tố cấu thành thị trường tiêu thụ doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại thị trường tiêu thụ sản phẩm 1.2 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp .11 1.2.2 Nội dung chủ yếu phát triển thị trường tiêu thụ doanh nghiệp .12 1.2.3 Các cách thức phát triển thị trường tiêu thụ doanh nghiệp 15 1.2.4 Tiêu chí đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ doanh nghiệp 17 1.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 19 1.3.1 Các yếu tố vĩ mô (yếu tố bên doanh nghiệp) 19 1.3.2 Các yếu tố vi mô (thuộc tiềm lực doanh nghiệp) 21 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan .22 Tóm tắt Chương 23 v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠIDỊCH VỤ KIM MÔN 24 2.1 Khái quát Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức máy 25 2.1.3 Đặc điểm kinh doanh Công ty .28 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn .37 2.2 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn .41 2.2.1 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn theo chiều sâu .41 2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn theo chiều rộng .44 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn 47 2.3.1 Các yếu tố bên 47 2.3.2 Các yếu tố bên 48 2.3.3 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường tiêu sản phẩm Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn 56 2.4 Đánh giá chung kết phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn .60 2.4.1 Những thành công hạn chế 60 2.4.2 Những vấn đề đặt phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn .61 Tóm tắt Chương 64 vi CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TM – DV KIM MÔN 65 3.1 Định hướng kinh doanh phát triển thị trường tiêu thụ Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn 65 3.1.1 Định hướng kinh doanh 65 3.1.2 Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 65 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian tới .66 3.2.1 Giải pháp nhu cầu sản phẩm thị trường 66 3.2.2 Giải pháp giá sản phẩm công ty 67 3.2.3 Giải pháp cạnh tranh thị trường 68 3.2.4 Giải pháp công tác quản trị 69 3.2.5 Giải pháp cung sản phẩm .72 3.3 Một số kiến nghị đề xuất 74 3.3.1 Giải pháp chế sách .74 3.3.2 Giải pháp khoa học công nghệ .76 3.3.3 Giải pháp thông tin tuyên truyền 76 Tóm tắt Chương 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BXD Bộ Xây dựng CT Chỉ thị CBCNV Cán công nhân viên DNTN Doanh nghiệp tư nhân ERP Enterprise Resource Planing Software GKN Gạch không nung HĐND Hội đồng nhân dân LNST Lợi nhuận sau thuế NQ Nghị PDA Personal Digital Assistant QTC Quy tiêu chuẩn QĐ Quyết định TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thông tư TTg Thủ tướng UBND Ủy ban nhân dân VLXKN Vật liệu xây không nung VLXDTT Vật liệu xây dựng thông thường VLXD Vật liệu xây dựng TT Thị trường PR Public Relations viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mơ hình hóa thị trường doanh nghiệp 10 Bảng 2.1: Thiết bị dây chuyền công ty Kim Môn 30 Bảng 2.2: Sản lượng sản xuất phân theo số sản phẩm chủ yếu Công ty Kim Môn (số liệu tổng hợp đến hết năm 2017) 34 Bảng 2.3: Công suất thiết bị theo số sản phẩm chủ yếu Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn 35 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động phân theo trình độ Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn 35 Bảng 2.5: Kết sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn, 03 năm (2015 – 2017) 37 Bảng 2.6: Tỷ trọng doanh thu theo hoạt động công ty Kim Môn 39 Bảng 2.7: Tỷ trọng doanh thu sản phẩm gạch xây không nung 40 Bảng 2.8: Sản lượng gạch Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn theo chủng loại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2017 41 Bảng 2.9: Sản lượng gạch tiêu thụ Công ty Kim Môn thị trường tỉnh Khánh Hòa theo địa phương, giai đoạn 2015 – 2017 .44 Bảng 2.10: Danh sách sở sản xuất gạch không nung địa bàn tỉnh .49 Bảng 2.11: Danh sách cơng trình sử dụng vốn nhà nước áp dụng sử dụng VLXKN địa bàn tỉnh Khánh Hòa (số liệu tính đến năm 2017) 51 Bảng 2.12: So sánh giá bán sản phẩm Công ty Kim Môn so với gạch đất sét nung thị trường .53 Bảng 2.13: So sánh giá bán sản phẩm Công ty Kim Môn so với sản phẩm khác loại thị trường Khánh Hòa 54 Bảng 2.14: Tổng hợp kết điều tra thị trường với đối tượng khách hàng công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn .56 ix DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức quản lý công ty 26 Sơ đồ 2.2 : Công nghệ sản xuất gạch block không nung .31 Sơ đồ 2.3: Cơng đoạn tạo hình thành phẩm .32 Sơ đồ 3.1: Tổ chức Phòng Marketing 72 Hình 1.1: Các sản phẩm gạch xây không nung Công ty sản xuất 28 Biểu đồ 2.1: Doanh thu sản phẩm công ty tập trung sản xuất qua năm 43 Biểu đồ 2.2: Số lượng đại lý công ty Kim Mơn địa bàn tỉnh Khánh Hòa 45 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tăng trưởng doanh thu năm gần công ty Kim Môn phân theo hệ khách hàng 46 x động mạnh tới sức tiêu thụ sản phẩm gạch xây không nung Để phát huy tốt vai trò cơng cụ này, giải pháp giá nên điều chỉnh theo hướng: - Có sách giá linh hoạt, phù hợp với giai đoạn, loại khách hàng Hiện nay, sản phẩm Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn có mức giá cao đối thủ cạnh tranh tỉnh, để chiếm lĩnh thị trường cơng ty cần có sách giá linh hoạt để thu hút khách hàng tiềm phải đảm bảo chất lượng sản phẩm mức lợi nhuận hợp lý Ngoài ra, cơng ty cần có sách hỗ trợ giá cách tăng chiết khấu bán hàng cho đại lý mới, thưởng cho đại lý có sản lượng tiêu thụ lớn theo lũy tiến - Thường xuyên cập nhật thông tin đối thủ cạnh tranh, đặc biệt thơng tin sản phẩm sách giá bán sản phẩm - Để giảm giá thành sản phẩm, công ty cần xây dựng nhà máy sản xuất gần nguồn cung cấp nguyên liệu mạt đá đầu tư dây chuyền khai thác đá VLXD thông thường nhằm tận thu nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất đảm bảo phát triển bền vững cho công ty 3.2.3 Giải pháp cạnh tranh thị trường Muốn phát triển bền vững thị trường ngồi sách mà Cơng ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn sử dụng để tác động lên khách hàng đối thủ cạnh tranh, công ty cần phải dành lợi với người cung ứng, sản phẩm thay dược đối thủ tiềm 3.2.3.1 Giải pháp tạo cạnh tranh với người cung ứng Nhà cung ứng coi áp lực đe dọa họ có khả tăng giá bán đầu vào giảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp Trên phương diện đó, đe dọa tạo phụ thuộc nhiều cơng ty Để giảm sức ép từ phía nhà cung ứng, Cơng ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn cần thực biện pháp sau: - Thứ nhất, tạo nhiều nguồn cung ứng khác nhau, công ty không nên phụ thuộc vào nguồn cung ứng định mà phải ln tìm kiếm nhà cung cấp có khả thay cho Trên sở đó, cơng ty có nhiều lựa chọn, tạo sức ép nhà cung cấp 68 - Thứ hai, tạo cạnh tranh nhà cung ứng, cơng ty thực giải pháp cách chia nhỏ số lượng đặt hàng cho nhà cung cấp khác Cách tạo cạnh tranh nhà cung cấp, tăng thương lượng doanh nghiệp Tuy nhiên, cần phải lưu ý khối lượng đặt mua nhà cung cấp phải đủ lớn để họ quan tâm đến 3.2.3.2 Giải pháp tạo cạnh tranh với sản phẩm thay Hiện nay, địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất sản phẩm đối thủ tỉnh như: gạch block AAC, bê tơng bọt, Panel…Để giảm nguy từ sản phẩm thay thế, Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn phải có phân tích xây dựng hệ thống thơng tin theo dõi thường xuyên tiến kỹ thuật, cập nhật cơng nghệ để sản xuất sản phẩm Đồng thời, công ty nên đầu tư cho công tác nghiên cứu dây chuyền công nghệ, trước bước việc tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu 3.2.3.3 Giải pháp tạo cạnh tranh với đối thủ tiềm Trong thời gian qua, hành lang pháp lý Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nhiệp thuộc thành phân kinh tế hình thành phát triển dễ dàng, dẫn đến nguy tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh ngày lớn Đây thị trường phát triển với nhu cầu cao ngày cao, nguy xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mới, đặc biệt doanh nghiệp tỉnh Để hạn chế tác động đối thủ cơng ty cần có biện pháp như: - Thiết lập kênh phân phối hợp lý, phát triển vững kênh phân phối thị trường chủ yếu, lấp kín khoảng trống thị trường có nhiều triển vọng, hạn chế doanh nghiệp khác muốn nhảy vào chia sẻ thị trường - Công ty nên đầu tư nghiên cứu sản xuất sản phẩm gạch bê tông nhẹ, sản phẩm có khác biệt so với sản phẩm có địa bàn tỉnh, đồng thời bước chuẩn bị để cạnh tranh với sản phẩm đối thủ tỉnh tương lai 3.2.4 Giải pháp công tác quản trị Thực tế cho thấy, cơng tác quản trị tốt mặt hoạt động khác thực phát huy hiệu Vì để hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ phát triển thị 69 trường tiêu thụ Cơng ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn phải có giải pháp tốt cơng tác quản trị 3.2.4.1 Hoàn thiện cấu tổ chức Hiện cơng ty chưa có phận Marketing riêng biệt, hoạt động marketing công ty phận kinh doanh đảm nhận Để nâng cao khả thâm nhập phát triển thị trường, giải kịp thời vấn đề thị trường công ty cần thành lập Phòng Marketing với thành phần sau: Trưởng phòng Marketing Phó phòng Marketing Nhân viên Nhân viên Nhân viên Sơ đồ 3.1: Tổ chức Phòng Marketing Cơng ty Kim Mơn Bộ phận Marketing phận chun trách, góp phần thúc đẩy hoạt động bán hàng, đạt mục tiêu doanh số Thực công việc marketing theo định hướng kinh doanh công ty Chịu trách nhiệm hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu cơng ty 3.2.4.2 Nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên Đối với doanh nghiệp, việc phát huy nhân tố người việc làm cần thiết người trung tâm hoạt động có ảnh hưởng lớn tới thành bại doanh nghiệp Do đó, Cơng ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kim Môn cần phải trọng nhiều vấn đề tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên kỹ bán hàng, giao tiếp, kiến thức xây dựng…để tư vấn cho khách hàng cách tốt nhất, đồng thời, xếp công việc hợp lý để phát huy hết khả nhân viên Nâng cao tính chun nghiệp phục vụ trì sắc văn hóa cơng ty 70 Trong thời gian tới, thành lập phận Marketing công ty cần trọng việc tuyển chọn nhân cho phận Marketing nhằm tăng khả đánh giá thị trường cách tốt nhất, để từ tiếp cận thị trường theo kịp xu hướng; đồng thời tiến hành chiến dịch quảng bá để truyền thơng tin sản phẩm tới số lượng đông đảo khách hàng giảm tải nhiệm vụ cho phận kinh doanh Từ mang lại hiệu làm việc cao cho phận Cơng ty 3.2.4.3 Nâng cao trình độ quản lý sản xuất Đây mặt hoạt động cần phải thực tốt hoạt động sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng giá thành sản phẩm Chất lượng giá thành 02 khí mạnh cạnh tranh, yếu tố quan trọng định thị trường tiêu thụ Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn Trong quản lý sản xuất, trình sản xuất cần phải tuân theo yêu cầu kỹ thuật quy trình công nghệ Để nâng cao chất lượng sản phẩm với việc áp dụng tiến khoa học công nghệ cần tăng cường biện pháp kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, giám sát chặt chẽ khâu, công đoạn trình sản xuất; theo dõi định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật phải thực liên tục, có biện pháp xử lý trường hợp ngun liệu đầu vào khơng đạt chất lượng…Ngồi ra, để giảm chi phí sản xuất, cơng ty tận thu sản phẩm sản xuất bị lỗi để đưa vào quy trình tái sản xuất sản phẩm đạt chất lượng 3.2.4.4 Xây dựng mơi trường văn hóa cơng ty Việc xây dựng mơi trường văn hóa Công ty cần thiết dể tăng cường tính đồn kết người cơng ty với nhau, từ đó, khuyến khích họ đưa sáng kiến công việc tạo cho họ tinh thần làm việc thoải mái, nhiệt tình Mối quan hệ tốt đẹp công ty khách hàng điều kiện thuận lợi để công ty tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ thị trường, từ đó, làm tăng lợi nhuận Để làm điều tồn cán công nhân viên công ty cần phải có thái độ ứng xử phong cách phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo mực 3.2.4.5 Sử dụng phần mềm quản lý Áp dụng phần mềm quản lý ERP (Enterprise Resource Planing Software) để quản lý tổ chức tất hoạt động kinh doanh (quản lý bán hàng, quản lý công 71 nợ ) doanh nghiệp cách chuyên nghiệp điều kiện hệ thống ngày mở rộng phát triển Phương tiện quản lý: Triển khai giải pháp truyền thông hợp toàn hệ thống, nâng cấp phần mềm quản lý phục vụ khách hàng, trang bị thiết bị PDA (Personal Digital Assistant – thiết bị hỗ trợ bán hàng kết nối với máy chủ trung tâm) cho nhân viên bán hàng để quản lý cách có hệ thống lượng hàng bán, hàng tồn kho hiệu bán hàng nhân viên cách nhanh chóng, xử lý kịp thời phát sinh q trình bán hàng 3.2.5 Giải pháp cung sản phẩm 3.2.5.1 Chính sách phân phối Ổn định vững hệ thống phân phối theo chiều sâu để tận dụng tối đa hiệu phân phối Tiếp tục đầu tư vốn thành lập đại lý địa bàn có mật độ xây dựng cao tương lai địa bàn lân cận, nhằm mục đích vừa phân phối sản phẩm gạch xây không nung, vừa phân phối sản phẩm khác như: trang trí nội thất, sắt thép…từ mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng Ngồi cơng ty áp dụng chương trình khuyến mại kênh phân phối, đại lý có tăng tỉ lệ chiết khấu, hoa hồng; thưởng cho đơn vị có doanh thu cao Sử dụng chế phản hồi để hoàn thiện hệ thống Phản hồi từ nhân viên bán hàng, từ hệ thống phân phối khách hàng trực tiếp, yếu tố quan trọng để ban lãnh đạo cơng ty đưa phương án hồn thiện hệ thống, loại bỏ điểm phân phối không hiệu mở rộng phân phối điểm thị trường tiềm Sử dụng kênh phân phối trực tiếp khách hàng cơng trình sử dụng vốn nhà nước Hầu hết cơng trình sử dụng vốn nhà nước cơng trình xây dựng quan hành chính, nghiệp; sở ban ngành, địa phương như: sở bệnh viện, y tế, giáo dục, trung tâm hội nghị, văn hóa, sở làm việc…để mua sử dụng gạch xây không nung, quan nhà nước thường sử dụng phương pháp đấu thầu để lựa chọn đơn vị đủ lực triển khai thực Do cơng ty Kim Môn cần chủ 72 động nghiên cứu quy định nhà nước việc đấu thầu, đồng thời tạo quan hệ tốt với quan để kịp thời chào bán sản phẩm đáp ứng yêu cầu với giá cạnh tranh để đẩy mạnh tiêu thụ với hệ khách hàng 3.2.5.2 Giải pháp xúc tiến bán hàng quảng cáo sản phẩm Sản phẩm gạch xây khơng nung sản phẩm mẻ cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc khách hàng áp dụng vào cơng trình xây dựng gặp khơng khó khăn bỡ ngỡ Do vậy, việc Cơng ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn thực quảng bá sản phẩm Bảng giá VLXD liên Sở Xây dựng – Tài thơng qua kênh đại lý; chưa thực chương trình quảng bá sản phẩm như: quảng cáo, PR, tổ chức kiện hay tham gia hội chợ, triển lãm tỉnh khiến số khách hàng (đặc biệt người dân) chưa hiểu rõ sản phẩm kỹ thuật thi công sản phẩm Điều nguyên nhân gây hạn chế mức tiêu thụ sản phẩm cơng ty Chính để đem lại hiểu biết khách hàng sản phẩm gạch xây không nung, công ty cần có giải pháp quảng cáo coi giải pháp tốt để phát triển thị trường tiêu thụ công ty Trong thời gian tới, để đưa sản phẩm đến với người dân, cơng trình xây dựng ngồi tỉnh, quảng bá thương hiệu, cơng ty cần tích cực tham gia hội chợ VietBuild tổ chức hàng năm tỉnh; tham gia tài trợ cho Hội nghị, Hội thảo quan nhà nước tổ chức tự tổ chức; thực PR cho sản phẩm hình thức phóng sự; tham gia Hiệp hội VLXD tỉnh Tăng cường tổ chức buổi hội nghị khách hàng nhằm quảng bá sản phẩm chính, sản phẩm công ty; lắng nghe ý kiến khách hàng chất lượng sản phẩm, bất cập sách bán hàng, marketing để từ rút kinh nghiệm, cải thiện đề chiến lược kinh doanh đáp ứng nhu cầu khách hàng Ngoài ra, Cơng ty Kim Mơn áp dụng phương thức quảng cáo sản phẩm qua Internet cách thành lập website riêng, quảng bá sản phẩm trang xã hội Facebook, Twitter…Hiện Internet coi kênh quảng cáo đạt hiệu cao, có giá thành rẻ so với kênh quảng cáo truyền thống có lợi lớn không bị giới hạn phạm vi địa lý (hiện Cơng ty chưa áp dụng hình thức quảng cáo này) 73 3.2.5.3 Chính sách dịch vụ khách hàng Phương án tăng khách hàng nhỏ, giữ khách hàng lớn Trong điều kiện kinh tế nay, doanh nghiệp sản xuất VLXKN nói chung cơng ty Kim Mơn nói riêng gặp phải khơng khó khăn, hầu hết khách hàng công ty sản xuất gạch xây khơng cơng trình có vốn nhà nước, cơng trình từ 09 tầng trở lên, cơng trình người dân sử dụng gạch xây khơng nung Do vậy,để đẩy mạnh tiêu thụ gạch xây không nung cơng trình người dân mà đảm bảo nguồn cung cho cơng trình lớn, Cơng ty áp dụng phương án tăng khách hàng nhỏ, giữ khách hàng lớn hình thức phát triển dịch vụ kèm theo trình bán hàng như: cung cấp dụng cụ xây dựng kèm theo (vữa xây, thước cân bằng, búa cao su, bay trát vữa, lưới thủy tinh…) xây miễn phí cho khách hàng 01 – 02 phòng/tầng thực bảo hành sản phẩm Phương án nàyphải quán triệt thực đội ngũ bán hàng toàn hệ thống phân phối 3.3 Một số kiến nghị đề xuất Để tạo điều kiên thúc đẩy phát triển gạch xây khơng nung địa bàn tỉnh Khánh Hòa tương lai, Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn kiến nghị, đề xuất quan nhà nước sốnội dung sau: 3.3.1 Giải pháp chế sách Hiện chế ưu đãi áp dụng dự án đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất, dự án đầu tư mở rộng, đầu tư thêm khơng thụ hưởng; Chính phủ, Bộ ngành cần ban hành sách ưu đãi cụ thể, lâu dài vốn, thuế, tiền thuê đất sở, doanh nghiệp sản xuất VLXKN, đặc biệt doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất, doanh nghiệp có trụ sở nhà máy nằm Khu – Cụm công nghiệp Các sở ban ngành địa phương đơn vị liên quan cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến công, khoa học công nghệ, vốn vay đến đơn vị có sản xuất gạch xây khơng nung, đơn vị có nhu cầu đầu tư dây chuyền công nghệ mới…để tiếp cận hưởng sách ưu đãi nhà nước Có sách quản lý chặt chẽ sản xuất gạch đất sét nung, hạn chế tối đa việc sử dụng đất nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất gạch đất sét nung, ban hành quy 74 định xử phạt trường hợp vi phạm lộ trình xóa bỏ sở sản xuất gạch đất sét nunggạch thủ cơng, thủ cơng cải tiến, lò đứng liên tục địa bàn tỉnh Khánh Hòa Ngồi ra, cần ban hành đồng bộ, chi tiết sách ưu đãi sử dụng phế thải cơng nghiệp sản xuất gạch xây không nung bắt buộc sử dụng vào cơng trình xây dựng theo tiêu chí cụ thể Từng bước hồn thiện giải pháp khoa học kỹ thuật điều kiện Việt Nam, xây dựng, công bố ban hành đầy đủ tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế, thi công, nghiệm thu… cơng trình sử dụng VLXKN Hiện nay, cần thêm tài liệu chuyên nghiệp mang tính chuyên sâu hướng dẫn thiết kế, thi công, định mức tiêu hao cho đơn vị khối lượng xây dựng sử dụng VLXKN Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển VLXD; Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản làm VLXDTT tỉnh, lưu ý quy hoạch khu vực cho phép khai thác đất nông nghiệp để sản xuất gạch đất sét nung lò tuynel; khu vực khai thác khống sản dùng để sản xuất gạch xây không nung Tăng cường kiểm tra, tra xử lý sở sản xuất gạch đất sét nung lò thủ cơng, thủ cơng cải tiến, lò đứng liên tục địa bàn tồn tỉnh cố tình vi phạm pháp luật quy định Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày; Chỉ thị số 22/2013/CTUBND ngày 23/12/2013 UBND tỉnh Khánh Hòa lộ trình chấm dứt hoạt động; Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án phát triển VLXKN địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 Xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm phát triển VLXKN nung theo quy hoạch duyệt, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất gạch xây không nung, ưu tiên sử dụng công nghệ sản xuất nước Ban hành sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp lao động sở sản xuất gạch thủ công bị ngưng hoạt động, hỗ trợ kinh phí phá dỡ lò gạch thủ cơng hoạt động Tăng cường thanh, kiểm tra việc áp dụng VLXKN theo quy định Bộ Xây dựng Thông tư 09/2012/TT-BXD, xử lý vi phạm chủ đầu tư khơng thực việc sử dụng VLXkN vào cơng trình xây dựng theo quy định pháp luật; lập kế hoạch tra chuyên ngành kiểmtra việc chấp hành quy định pháp luật hoạt động sản xuất, kinh doanh VLXKN 75 3.3.2 Giải pháp khoa học công nghệ Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, ứng dụng kết đề tài khoa học công nghệ vào sản xuất gạch xây không nung; Chuyển giao cơng nghệ dự án có chi phí chuyển giao cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất gạch xây không nung theo Luật Chuyển giao công nghệ Nâng cao lực khí nước chế tạo thiết bị sản xuất gạch xây không nung, để giảm nhập khẩu, phấn đấu tương lai không nhập 3.3.3 Giải pháp thông tin tuyên truyền Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy hoạch phát triển VLXD trung ương địa phương; chương trình phát triển VLXKN Chính phủ UBND tỉnh; thị Thủ tướng, UBND tỉnh hạn chế sử dụng gạch đất sét nung lò thủ cơng, tăng cường sử dụng gạch xây khơng nung đến năm 2020 Tổ chức hội thảo, giới thiệu nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng VLXKN Giới thiệu công nghệ sản xuất VLXKN; Tổ chức tập huấn, giới thiệu quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, thi công nghiệm thu liên quan đến VLXKN cho địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, giám sát; Tuyên truyền, phổ biến thông qua trang thông tin điện tử UBND tỉnh sở ban ngành liên quan; thực sóng phát thanh, truyền hình địa phương qua hình thức tin, bài, phóng sự; tổ chức hội thảo chuyên đề, hội thảo khoa học để phổ biến, giới thiệu công nghệ sản xuất tiên tiến, đại, VLXD Tóm tắt Chương Trong chương này, tác giả trình định hướng kinh doanh phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Kim Mơn Đặc biệt, tác giả trình số giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Kim Môn như: giải pháp nhu cầu sản phẩm thị trường, giải pháp giá sản phẩm, giải pháp cạnh tranh thị trường, giải pháp công tác quản trị Công ty Kim Môn Bên cạnh đó, tác giả đưa số kiến nghị đề xuất chế sách khoa học công nghệ để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Kim Môn ngày mở rộng phát triển 76 KẾT LUẬN Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nhiệm vụ quan trọng đặt cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh muốn tồn phát triển Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạch xây không nungtrên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày chịu điều tiết chế thị trường, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt ngày nhiều doanh nghiệp tỉnh đầu tư phát triển loại sản phẩm gạch xây không nung với nhiều chủng loại sản phẩm có tính cơng dụng khác nhau.Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải ln tìm cách trì vàphát triển, nâng cao hiệu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh để giành lấy thị phần cho Việc phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm vấn đề mấu chốt việc phát triển kinh doanh doanh nghiệp giải vấn đề doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất đưa doanh nghiệp phát triển bền vững Nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn điển hình cơng tác nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanhgạch xây không nung thị trường tỉnh Khánh Hòa Bên cạnh gạch xây khơng nung mặt hàng đặc thù chịu quản lý chặt chẽ Nhà nước nghiên cứu việc phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao Sau hoàn thành việc nghiên cứu, phạm vi định hướng, đề tài đạt mục tiêu: - Nghiên cứu vấn đề lý luận phát triển thị trường tiêu thụ doanh nghiệp - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Đề xuất số giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ cho Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn Với mục tiêu đạt phạm vi nghiên cứu xác định, đề tài đáp ứng yêu cầu nghiên cứu đạt tính thực tiễn cao Tuy nhiên với đặc điểm môi trường kinh tế thị trường biến động kết nghiên cứu mà đề tài đạt sử dụng thời gian trước mắt, theo khuyến cáo 77 tác giả nghiên cứu đề tài sau thời điểm khác tác giả cần nghiên cứu với liệu cập nhật tương ứng để đưa kết xác đáng cho lần nghiên cứu nhằm đạt hiệu ứng dụng cao Bản thân tơi, sau hồn thành đề tài tiếp tục cập nhật liệu thơng tin thị trường để có chiêm nghiệm so sánh kết nghiên cứu với thực tiễn rút kinh nghiệm cho thân đưa cơng trình nghiên cứu khác dựa đề tài nhằm nâng cao ứng dụng thực tiễn cho cơng trình nghiên cứu 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Ngọc Anh (2014), Đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối công ty kinh doanh gạch ốp lát Viglacera – Chi nhánh Đà Nẵng,Trường ĐH Kinh tế Huế Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 23/12/2013 UBND tỉnh lộ trình xóa bỏ việc sản xuất gạch đất sét nunggạch thủ cơng, thủ cơng cải tiến, lò đứng liên tục Trần Việt Dũng (2013), Phát triển thị trường kinh doanh Inox Công ty TNHH TM XNK Inox Minh Khuê, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền “Giáo trình Quản trị kinh doanh”, tái lần thứ 8, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013 Đề án Phát triển Vật liêu xây khơng nung địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016 – 2020 Trần Minh Đạo “Giáo trình Marketing bản” tái lần thứ 3, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013 Hoàng Thị Kim Hiền (2008), nghiên cứu giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát Công ty gạch ốp lát Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Thương MạiThị Mỹ Lệ (2017), nghiên cứu việc đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thành, Trường Đại học Thương Mại Hà nội 10 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 11 Quy hoạch Phát triển vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 12 Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây khơng nung cơng trình xây dựng 13 Thơng tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Bộ Xây dựng 14 Nguyễn thị Minh Thư (2009), nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần Bánh mứt Hà nội giai đoạn nay, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 79 Các website: 15 Website tạp chí Xây dựng Việt Nam: http://www.tapchixaydungbxd.vn 16 Website Bộ Xây dựng: http://www.xaydung.gov.vn/en/ 17 Website Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam: http://www.hoivlxdvn.org.vn 18 https://baotintuc.vn/kinh-te/phat-trien-gach-khong-nung-bai-2-thuc-trang-san-xuatva-nhu-cau-thi-truong-20180601090240570.htm 80 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Xin chào Anh/Chị, tơi tên Phạm Chí Cường, học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại Học Nha Trang Hiện nay, giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp thực đề tài mang tên “Phát triển thị trường cho sản phẩm gạch xây không nung Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mạiDịch vụ Kim Môn” Đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc phát triển thị trường sản phẩm Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn Vì kính mong Anh/Chị giúp đỡ cách cho nhận xét vào bảng Xin chân thành cảm ơn! PHẦN NỘI DUNG Để có nhìn tổng thể khách quan hiệu hạn chế chiến lược phát triển thị trường Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Mơn năm qua, kính đề nghị Anh/chị cho điểm cách khoanh tròn số điểm mà Anh/Chị cho thích hợp vào nội dung sau: Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm Công ty □: Thường xuyên □: Không thường xuyên Yếu tố định việc bán, sử dụng sản phẩm gạch xây không nung □ Chất lượng sản phẩm □ Chủng loại, phù hợp sản phẩm □ Giá □ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kim Môn □ Rất tốt □ Bình thường □ Tương đối tốt □ Kém Sự phù hợp giá so với chất lượng sản phẩm gạch xây không nung Công ty □ Rất hợp lý □ Vừa phải □ Không hợp lý Hệ thống phân phối Công ty □ Rất tốt □ Chưa tốt □ Tương đối tốt □ Kém Hoạt động xúc tiến thương mại Công ty Kim Mơn □ Rất hài lòng □ Khơng hài lòng □ Hài lòng Yếu tố phát triển thị trường công ty Kim Môn □ Chủng loại sản phẩm □ Điều kiện toán □ Giá □ Tỷ lệ chiết khâu □ Thời gian đáp ứng Một số thông tin cá nhân Họ tên : Giới tính : Đơn vị làm việc : Chức vụ : Xin chân thành cảm ơn! ... gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Kim Môn Đánh giá nhân tố tác động đến khả phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Kim Môn. .. phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Kim Môn .41 2.2.1 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mại. .. hình sản xuất, sử dụng gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Kim Môn nào? - Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường gạch xây không nung Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường cho sản phẩm gạch xây không nung của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kim môn , Phát triển thị trường cho sản phẩm gạch xây không nung của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kim môn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay