Đánh giá sự hài lòng của người dân đà lạt về dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh lâm đồng

146 8 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỖ MINH TÙNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐÀ LẠT VỀ DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỖ MINH TÙNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐÀ LẠT VỀ DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QD-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ KIM LONG Chủ tịch Hội Đồng: TS HÀ VIỆT HÙNG Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đánh giá hài lòng người dân Đà Lạt dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng” công trình nghiên cứu thân tơi chưa công bố phương tiện thông tin Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Minh Tùng iii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài nghiên cứu này, nhận giúp đỡ tạo điều kiện từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Luận văn hoàn thành dựa tham khảo, học tập kinh nghiệm từ kết nghiên cứu liên quan, tạp chí chuyên ngành nhiều tác giả quan, tổ chức nghiên cứu, tổ chức trị , đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Khoa Sau Đại học quý thầy cô tạo thuận lợi, giảng dạy truyền đạt kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học suốt trình học tập chương trình cao học vừa qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Lê Kim Long, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo mặt chuyên môn trình thực đề tài Sự nhiệt tình đầy trách nhiệm Thầy giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn phòng, ban, đồng nghiệp Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện cho q trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn tất người dân sử dụng dịch vụ công lĩnh vực đất đai giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu cho việc phân tích cho kết nghiên cứu luận văn cao học Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô Hội đồng Bảo vệ Luận văn thạc sĩ có góp ý q báu để tơi hồn thiện luận văn Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Minh Tùng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ .xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa luận văn .5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Dịch vụ 2.1.2 Dịch vụ công 2.1.3 Dịch vụ hành cơng 2.1.4 Phân biệt dịch vụ hành cơng lĩnh vực đất đai với hoạt động quản lý nhà nước đất đai 2.1.5 Chất lượng dịch vụ .13 2.1.6 Sự hài lòng 18 2.2 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hành cơng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hài lòng khách hàng 24 2.3 Tổng lược nghiên cứu .27 v 2.4 Mơ hình đề xuất giả thiết nghiên cứu 29 2.5 Thực trạng công tác quản lý đất đai địa bàn thành phố Đà Lạt 31 2.5.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .31 2.6 Tình hình quản đất đai 36 2.6.1 Tình hình quản lý theo địa giới hành 36 2.6.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 36 2.6.3 Kiểm kê, thống kê đất đai 36 2.6.4 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .36 2.7 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất 37 2.7.1 Về tình hình sử dụng đất 37 2.7.2 Về tình hình quản đất đai 38 2.8 Tồn yếu nguyên nhân 38 2.8.1 Tồn yếu 38 2.8.2 Nguyên nhân tồn yếu .39 2.9 Đánh giá kết dịch vụ công đất đai UBND thành phố Đà Lạt .39 2.9.1 Khả tiếp cận dịch vụ 40 2.9.2 Đội ngũ cán công chức 40 2.9.3 Thời gian giải 41 2.9.4 Chi phí sử dụng dịch vụ 42 2.9.5 Cơ chế giám sát khiếu nại tố cáo 42 2.9.6 Quy trình thủ tục hành 43 2.10 Tóm tắt chương II 43 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .44 3.1 Quy trình thực đề tài 44 3.2 Nghiên cứu định tính .46 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 47 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính .49 3.3 Nghiên cứu định lượng 55 3.3.1 Xác định mẫu nghiên cứu 55 vi 3.3.2 Thang đo .56 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu 60 Tóm tắt chương 63 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 4.1 Mô tả mẫu 64 4.1.1.Về giới tính 64 4.1.2 Về độ tuổi 64 4.1.3 Trình độ học vấn 65 4.1.4 Thu nhập người dân .65 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 66 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 70 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 71 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến hài lòng 80 4.4 Phân tích hồi quy 81 4.4.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 82 4.4.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 83 4.4.3 Hệ số hồi quy mơ hình 85 4.4.4 Kiểm định giả thuyết mơ hình .86 4.4.5 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 88 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu mức độ hài lòng người dân dịch vụ cấp GCN QSDĐ thành phố Đà Lạt 91 4.5.1 Nhân tố “Khả tiếp cận dịch vụ” 92 4.5.2 Nhân tố “Đội ngũ cán công chức” 92 4.5.3 Nhân tố “Thời gian giải quyết” 93 4.5.4 Nhân tố “Chi phí sử dụng dịch vụ” 93 4.5.5 Nhân tố “Cơ chế giám sát, khiếu nại, tố cáo” 94 4.5.6 Nhân tố “Quy trình thủ tục hành chính” .95 Tóm tắt chương 95 vii CHƯƠNG 5: GỢI Ý CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐÀ LẠT VỀ DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG 96 5.1 Kết luận đóng góp nghiên cứu 96 5.1.1 Về mơ hình lý thuyết 96 5.1.2 Về mơ hình đo lường 96 5.2 Các kiến nghị cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao hài lòng người dân Đà Lạt dịch vụ cấp GCN QSDĐ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng .97 5.2.1 Nhân tố “Quy trình thủ tục giải quyết” 98 5.2.2 Nhân tố “Thời gian giải quyết” 99 5.2.3 Nhân tố “Đội ngũ cán bộ, công chức” 100 5.2.4 Nhân tố “Chi phí sử dụng dịch vụ” 100 5.2.5 Nhân tố “Khả tiếp cận dịch vụ” .101 5.2.6 Nhân tố “Cơ chế giám sát, khiếu nại, tố cáo” 101 5.2.7 Hạn chế hướng nghiên cứu 102 Tóm tắt chương 103 KẾT LUẬN 104 PHỤ LỤC viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán cơng chức CCHC : Cải cách hành CLDV : Chất lượng dịch vụ DTTN : Diện tích tự nhiên ĐKQSDĐ : Đăng ký quyền sử dụng đất ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai EFA : Exploration Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GCN QSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KMO : Kaiser-Meyer-Olkin (Trị số KMO) QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất TP : Thành phố TTHC : Thủ tục hành UBND : Ủy ban nhân dân QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất DTTN : Diện tích tự nhiên ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu sử dụng đất năm 2016 .32 Bảng 2.2: Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 Tp Đà Lạt 34 Bảng 2.3: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất kỳ kế 35 Bảng 2.4: Phân kỳ tiêu Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020(*) 37 Bảng 3.1: Biến quan sát xác định nhân tố tác động đến hài lòng người dân dịch vụ cấp GCN QSDĐ thành phố Đà Lạt 57 Bảng 4.1: Thống kê mẫu nghiên cứu theo giới tính 64 Bảng 4.2: Thống kê mẫu nghiên cứu theo độ tuổi 64 Bảng 4.3: Thống kê mẫu nghiên cứu theo trình độ học vấn 65 Bảng 4.4: Thống kê mẫu nghiên cứu theo thu nhập 65 Bảng 4.5: Thống kê mẫu nghiên cứu theo kênh tìm hiểu thơng tin 65 Bảng 4.6: Hệ số Cronbach’s Alpha mức độ hài lòng .66 Bảng 4.7: Hệ số Cronbach’s Alpha giải lần .69 Bảng 4.8: Kết kiểm định KMO Barlett’s 72 Bảng 4.9: Kết kiểm định KMO Barlett’s 74 Bảng 4.10: Kết kiểm định KMO Barlett’s .80 Bảng 4.11: Kết phân tích EFA thang đo 81 Bảng 4.12: Ma trận tương quan nhân tố (Pearson) 84 Bảng 4.13: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 84 Bảng 4.14: Kết phân tích ANOVA .85 Bảng 4.15: Kết hồi quy (sử dụng phương pháp Enter) 85 Bảng 4.16: Thống kê mô tả thang đo “Khả tiếp cận dịch vụ” 92 Bảng 4.17: Thống kê mô tả thang đo “Đội ngũ cán công chức” 92 Bảng 4.18: Thống kê mô tả thang đo “Thời gian giải quyết” .93 Bảng 4.19: Thống kê mơ tả thang đo “Chi phí sử dụng dịch vụ” 94 Bảng 4.20: Thống kê mô tả thang đo “Cơ chế giám sát, khiếu nại, tố cáo” 96 Bảng 4.21: Thống kê mô tả thang đo “Quy trình thủ tục hành chính” 95 x Thống kê tìm hiểu thơng tin: thongtin Frequency Percent Valid Bao, dai 26 10.4 UBND xa, phuong, 72 28.8 Tai noi tiep nhan va 91 36.4 hoan tra ho so Website So TN&MT 34 13.6 tinh Lam Dong Khac 27 10.8 Total 250 100.0 Valid Percent 10.4 28.8 Cumulative Percent 10.4 39.2 36.4 75.6 13.6 89.2 10.8 100.0 100.0 II Phân tích Cronbach Alpha * Thành phần “Khả tiếp cận dịch vụ” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.818 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected ItemCronbach's if Item Variance if Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TC1 22.96 18.014 505 804 TC2 22.52 17.849 589 789 TC3 23.13 18.854 447 812 TC4 22.56 18.304 547 796 TC5 22.75 17.721 570 792 TC6 22.63 17.663 644 780 TC7 22.47 17.327 614 784 * Thành phần “Đội ngũ cán bộ, cơng chức” - Phân tích lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 795 Item-Total Statistics Scale Mean Corrected ItemCronbach's if Item Scale Variance Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted CB1 23.34 15.093 297 821 CB2 22.68 14.169 595 757 CB3 22.82 13.840 617 752 CB4 22.80 14.010 600 755 CB5 23.24 14.390 464 782 CB6 22.76 14.402 621 CB7 22.83 14.769 583 - Phân tích lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 821 Item-Total Statistics Scale Mean Corrected Itemif Item Total Scale Variance if Deleted Correlation Item Deleted CB2 19.28 10.909 579 CB3 19.42 10.413 642 CB4 19.39 10.593 620 CB5 19.83 11.032 459 CB6 19.35 10.904 651 CB7 19.42 11.289 599 * Thành phần “Chi phí sử dụng dịch vụ” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 880 Item-Total Statistics Scale Mean Corrected Itemif Item Total Scale Variance Deleted if Item Deleted Correlation CP1 19.58 8.332 643 CP2 19.59 7.946 721 CP3 19.68 8.161 679 CP4 19.65 7.931 765 CP5 19.66 8.474 561 CP6 19.65 7.810 768 754 761 Cronbach's Alpha if Item Deleted 794 780 785 824 780 791 Cronbach's Alpha if Item Deleted 867 854 861 847 881 846 * Thành phần “Cơ chế giám sát, khiếu nại, tố cáo” - Phân tích lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 777 GS1 GS2 GS3 GS4 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation 18.90 5.621 618 18.89 5.594 558 19.13 6.300 260 18.85 5.797 529 Cronbach's Alpha if Item Deleted 722 735 815 743 GS5 GS6 18.84 18.91 5.608 5.377 629 610 719 721 - Phân tích lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 815 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation GS1 15.33 4.255 629 GS2 15.32 4.153 598 GS4 15.28 4.387 546 GS5 15.26 4.243 640 GS6 15.34 4.055 612 Cronbach's Alpha if Item Deleted 772 780 795 768 777 * Thành phần “Quy trình thủ tục giải quyết” - Phân tích lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 760 QT1 QT2 QT3 QT4 QT5 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance Corrected ItemDeleted if Item Deleted Total Correlation 14.70 3.642 527 14.68 3.592 635 14.80 3.649 635 14.69 3.525 667 14.68 3.834 288 Cronbach's Alpha if Item Deleted 717 682 684 671 823 - Phân tích lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 823 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QT1 10.99 2.261 587 808 QT2 10.97 2.276 671 767 QT3 11.09 2.370 639 781 QT4 10.98 2.229 700 753 * Thành phần “Sự hài lòng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 854 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HL1 11.76 3.492 697 816 HL2 11.66 3.229 682 822 HL3 11.77 3.406 675 824 HL4 11.79 3.252 737 797 III Phân tích EFA Thành phần biến độc lập: - Phân tích lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 894 Sampling Adequacy Bartlett's Test Sphericity Approx Chi-Square of df Sig 4020.113 561 0.000 Compon ent Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Total Total Total Variance % Variance % Variance % 10.037 29.522 29.522 10.037 29.522 29.522 3.722 10.946 10.946 2.693 7.920 37.442 2.693 7.920 37.442 3.709 10.907 21.853 2.275 6.690 44.132 2.275 6.690 44.132 3.526 10.372 32.225 1.978 5.819 49.950 1.978 5.819 49.950 3.497 10.285 42.510 1.663 4.892 54.843 1.663 4.892 54.843 2.967 8.726 51.236 1.383 4.068 58.910 1.383 4.068 58.910 2.609 7.674 58.910 951 2.796 61.706 872 2.564 64.270 852 2.507 66.777 10 789 2.321 69.099 11 768 2.260 71.359 12 737 2.168 73.527 13 683 2.010 75.537 14 651 1.915 77.452 15 625 1.837 79.289 16 605 1.780 81.069 17 568 1.672 82.741 18 535 1.574 84.315 19 505 1.485 85.800 20 489 1.438 87.238 21 451 1.327 88.564 22 440 1.294 89.858 23 401 1.178 91.037 24 385 1.133 92.170 25 362 1.066 93.236 26 334 983 94.218 27 318 935 95.153 28 292 858 96.011 29 284 836 96.847 30 260 764 97.611 31 241 709 98.320 32 236 693 99.013 33 210 617 99.630 34 126 370 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TG6 830 TG5 756 TG1 727 TG2 707 TG3 694 TG4 608 CP6 742 CP1 735 CP4 731 CP2 701 CP3 696 CP5 642 CB6 761 CB7 741 CB3 697 CB2 696 CB4 695 CB5 TC2 709 TC6 703 TC5 694 TC4 688 TC7 683 TC1 639 TC3 GS4 730 GS1 720 GS2 715 GS6 708 GS5 693 QT2 765 QT4 703 QT3 702 QT1 Extraction Method: Principal Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component 633 Analysis - Phân tích lần 2: (loại bỏ biến CB5): Tiếp tục với bước phân tích nhân tố khám phá cách loại bỏ biến quan sát không đạt u cầu Ta có kết phân tích EFA lần thứ sau loại biến CB5 sau: Bảng 4.9: Kết kiểm định KMO Barlett’s KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Component Initial Eigenvalues Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance Total % Variance % 9.786 29.656 29.656 9.786 29.656 29.656 2.692 8.158 37.814 2.692 8.158 37.814 2.210 6.696 44.510 2.210 6.696 44.510 1.978 5.994 50.504 1.978 5.994 50.504 1.660 5.030 55.534 1.660 5.030 55.534 1.368 4.146 59.680 1.368 4.146 59.680 949 2.876 62.556 870 2.636 65.192 848 2.569 67.760 10 786 2.382 70.142 11 741 2.246 72.388 12 693 2.100 74.488 13 670 2.031 76.519 14 627 1.899 78.418 15 621 1.882 80.300 16 574 1.739 82.039 17 541 1.640 83.679 18 519 1.572 85.252 19 496 1.503 86.755 20 454 1.377 88.132 21 445 1.349 89.481 22 404 1.223 90.704 23 393 1.190 91.895 24 362 1.098 92.993 25 338 1.023 94.016 26 323 980 94.996 27 292 886 95.881 28 284 862 96.743 29 260 787 97.531 30 242 732 98.263 31 237 717 98.979 32 211 639 99.619 33 126 381 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis .891 3928.291 528 000 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 3.719 11.269 11.269 3.693 11.192 22.460 3.491 10.579 33.040 3.276 9.928 42.968 2.958 8.965 51.932 2.557 7.748 59.680 Rotated Component Matrix a Component TG6 829 TG5 756 TG1 726 TG2 709 TG3 698 TG4 610 CP6 748 CP4 736 CP1 735 CP2 705 CP3 700 CP5 643 TC2 708 TC6 705 TC5 694 TC4 689 TC7 679 TC1 641 TC3 CB6 765 CB7 741 CB2 701 CB4 697 CB3 692 GS4 734 GS1 715 GS2 713 GS6 711 GS5 694 QT2 759 QT4 708 QT3 707 QT1 645 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - Phân tích lần 3: (loại bỏ biến TC3): Tiếp tục với bước phân tích nhân tố khám phá cách loại bỏ biến quan sát khơng đạt u cầu Ta có kết phân tích EFA lần thứ sau loại biến TC3 sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Approx Chi-Square Test of df Sphericity Sig Component Initial Eigenvalues 891 3821.059 496 0.000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % % Total Variance Total Variance 9.572 29.913 29.913 9.572 29.913 29.913 2.630 8.217 38.130 2.630 8.217 38.130 2.208 6.900 45.030 2.208 6.900 45.030 1.966 6.143 51.174 1.966 6.143 51.174 1.654 5.168 56.341 1.654 5.168 56.341 1.368 4.274 60.615 1.368 4.274 60.615 902 2.820 63.435 848 2.651 66.086 814 2.543 68.629 10 773 2.417 71.046 11 711 2.223 73.268 12 684 2.138 75.407 13 628 1.961 77.368 14 622 1.944 79.312 15 578 1.808 81.119 16 556 1.736 82.856 17 530 1.656 84.512 18 513 1.603 86.114 19 462 1.443 87.557 20 453 1.415 88.972 21 413 1.289 90.261 22 393 1.229 91.490 23 372 1.163 92.653 24 341 1.064 93.717 25 327 1.022 94.739 26 293 915 95.654 27 292 912 96.566 28 271 847 97.412 29 253 790 98.202 30 238 744 98.946 31 211 659 99.605 32 126 395 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % Total Variance 3.716 11.611 11.611 3.698 11.556 23.167 3.232 10.099 33.266 3.231 10.097 43.364 2.959 9.248 52.612 2.561 8.004 60.615 Rotated Component Matrixa Component TG6 829 TG5 756 TG1 726 TG2 711 TG3 698 TG4 611 CP6 751 CP4 741 CP1 734 CP2 707 CP3 701 CP5 641 CB6 762 CB7 745 CB4 706 CB2 700 CB3 698 TC2 733 TC4 693 TC6 693 TC5 688 TC7 674 TC1 641 GS4 733 GS1 715 GS6 713 GS2 713 GS5 696 QT2 761 QT4 710 QT3 708 QT1 645 Extraction Method: Principal Component Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Analysis Thành phần biến phụ thuộc: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Approx Test of Square Sphericity df Chi- 804 432.993 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance 2.791 69.769 69.769 476 11.901 81.670 431 10.774 92.444 302 7.556 100.000 Cumulative % Total 2.791 % of Variance Cumulative % 69.769 69.769 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HL4 863 HL1 836 HL2 823 HL3 818 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted IV Phân tích tương quan Correlations HL HL Pearson Correlation CP Sig (2-tailed) N CP TG Pearson Correlation 250 609 ** 609 TG ** CB ** 588 ** 514 TC GS ** 461 486 QT ** 625** 000 000 000 000 000 000 250 250 250 250 250 250 ** ** ** ** 521** 524 457 367 392 Sig (2-tailed) 000 N 250 250 588** 524** 317** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 250 250 250 250 250 250 Pearson Correlation 000 000 000 000 000 250 250 250 250 250 250 272** 331** 527** CB TC GS QT 514** 457** 317** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 250 250 250 250 ** ** ** ** Pearson Correlation Pearson Correlation 461 367 272 325** 330** 359** 000 000 000 250 250 250 ** 378** 000 000 250 250 325 350 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 250 250 250 250 250 ** ** ** ** ** 430** 000 Pearson Correlation 486 392 331 330 350 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 250 250 250 250 250 250 250 ** ** ** ** ** ** Pearson Correlation 625 521 527 359 378 430 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 250 250 250 250 250 250 250 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) V Phân tích hồi quy: Model Summaryb Model R 783a R Square 614 Adjusted R Square 604 Std Error of the DurbinEstimate Watson 375 2.059 a Predictors: (Constant), QT, CB, TC, GS, TG, CP b Dependent Variable: HL ANOVAa Sum of Mean Model Squares df Square F Regression 54.172 9.029 64.369 Residual 34.084 243 140 Total 88.256 249 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), QT, CB, TC, GS, TG, CP Model Unstandardized Coefficients B (Constant) CP TG CB TC GS QT a Dependent Variable: HL -0.646 0.188 0.272 0.168 0.113 0.152 0.287 Coefficientsa Standardized Coefficients Std Error Beta 0.24 0.056 0.059 0.042 0.037 0.055 0.064 Sig .000b t Sig Collinearity Statistics Tolerance 0.178 0.231 0.188 0.138 0.128 0.236 -2.686 3.354 4.601 4.053 3.04 2.761 4.509 0.008 0.001 0 0.003 0.006 0.563 0.633 0.739 0.774 0.736 0.58 VIF 1.776 1.58 1.352 1.291 1.358 1.723 VI Phân tích thống kê biến quan sát lại sau phân tích hồi quy Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TC1 250 3.54 1.068 TC2 250 3.98 986 TC4 250 3.95 962 TC5 250 3.75 1.031 TC6 250 3.87 952 TC7 250 4.03 1.041 CB2 250 4.06 887 CB3 250 3.92 924 CB4 250 3.95 910 CB6 250 3.99 819 CB7 250 3.92 790 TG1 250 3.96 690 TG2 250 3.97 620 TG3 250 4.00 659 TG4 250 3.86 677 TG5 250 3.98 584 TG6 250 4.03 661 CP1 250 3.98 697 CP2 250 3.98 722 CP3 250 3.88 707 CP4 250 3.91 694 CP5 250 3.90 733 CP6 250 3.91 717 GS1 250 3.80 634 GS2 250 3.82 687 GS4 250 3.85 651 GS5 250 3.87 629 GS6 250 3.80 707 QT1 250 3.69 651 QT2 250 3.70 595 QT3 250 3.59 576 QT4 250 3.70 598 Valid N (listwise) 250 ... vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? - Dựa sở để đề giải pháp đánh giá hài lòng người dân dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? - Để đánh giá hài lòng người dân dịch vụ cấp giấy chứng. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỖ MINH TÙNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐÀ LẠT VỀ DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG... lòng người dân Đà Lạt dịch vụ cấp GCN QSDĐ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng - Đề xuất giải pháp nâng cao hài lòng người dân Đà Lạt dịch vụ cấp GCN QSDĐ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của người dân đà lạt về dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh lâm đồng , Đánh giá sự hài lòng của người dân đà lạt về dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh lâm đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay