Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tại dự án tổ hợp bauxit nhôm lâm đồng

105 8 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ VĂN TẠO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, TẠI DỰ ÁN TỔ HỢP BAUXIT - NHƠM LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HỊA - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ VĂN TẠO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, TẠI DỰ ÁN TỔ HỢP BAUXIT - NHÔM LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 28/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Quách Thị Khánh Ngọc Chủ tịch Hội Đồng: TS Lê Chí Cơng Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn nghiên cứu“ Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án Tổ hợp Bauxit - Nhơm Lâm Đồng” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Các nguồn liệu khác sử dụng luận văn nguồn trích dẫn xuất xứ Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả Lê Văn Tạo iii LỜI CẢM ƠN Để thực đề tài nghiên cứu này, trước tiên xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy cô Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang nói chung q Thầy Cơ trực tiếp giảng dạy tơi nói riêng, giúp đỡ, cung cấp nhiều kiến thức q báu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, xin chân thành cảm TS Quách Thị Khánh Ngọc, người tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm suối thời gian nghiên cứu, từ việc xây dựng đề cương, tìm kiếm tài liệu nghiên cứu để hồn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh nỗ lực thân, với tất lòng mình, Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng anh chị đồng nghiệp động viên tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu hoàn thành đề tài nghiên cứu Sau tơi xin kính chúc q Thầy cô Khoa kinh tế trường Đại Học Nha Trang dồi sức khỏe, thành công công việc Đặc biệt, xin kính chúc Cơ Qch Thị Khánh Ngọc sức khỏe, thành đạt gặt hái nhiều thành công Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả Lê Văn Tạo iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN x CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp luận văn .4 1.6.1 Về mặt lý luận .4 1.6.2 Về mặt thực tiễn 1.7 Kết cấu luận văn .5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm hài lòng 2.2 Khái niệm dịch vụ, dịch vụ công dịch vụ bồi thường giải phóng mặt .7 2.2.1 Khái niệm chất dịch vụ 2.2.2 Khái niệm dịch vụ công 2.2.3 Khái niệm dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt .10 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng .15 v 2.3.1 Chất lượng dịch vụ 15 2.3.2 Giá dịch vụ 15 2.4 Các lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ .15 2.5 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 21 2.6 Tổng quan tình hình nghiên cứu dịch vụ công 22 2.7 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 24 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Giới thiệu tỉnh Lâm Đồng .27 3.2 Giới thiệu huyện Bảo Lâm nơi có dự án Tổ hợp BauxitNhôm Lâm Đồng 28 3.3 Giới thiệu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng 30 3.3.1 Về chức .31 3.3.2 Về nhiệm vụ .31 3.4 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định dự án Tổ hợp BauxitNhôm Lâm Đồng 32 3.5 Quy trình nghiên cứu 35 3.6 Xây dựng thang đo 36 3.6.1 Mẫu nghiên cứu 41 3.6.2 Phương pháp phân tích 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Mô Tả mẫu nghiên cứu 48 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 49 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 51 4.4 Phân tích hồi quy 54 4.5 Kết phân tích khác biệt nhóm .62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 65 5.1 Các kết đóng góp nghiên cứu .65 5.2 Nghiên cứu mang lại số đóng góp sau: 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CS : Chính sách DW : Dubin- Watson (Đại lượng thống kê Dubin- Watson) DU: Đáp Ứng EFA : Exploration Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GPMB : Giải phóng mặt GCN : Giấy chứng nhận GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng HL : Hài lòng KN : Khiếu nại KMO : Kaiser-Meyer-Olkin (Trị số KMO) LI : Lợi ích LĐTTSX : Lao động trực tiếp sản xuất MG : Mức giá SPSS : Statistical Package for Social Sciences (Phần mềm xử lý số liệu thống kê dùng ngành khoa học xã hội) TT : Tin tưởng THT : Thông tin UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Mối quan hệ mơ hình gốc (1985) mơ hình hiệu chỉnh (1988) 21 Bảng 3.1: Bảng thống kê hạng mục thực bồi thường, giải phóng mặt .35 Bảng 3.2: Điểm số thang đo Likert điểm 40 Bảng 4.1: Bảng phân bố đối tượng bồi thường 48 Bảng 4.2: Bảng phân bố mẫu theo nghề nghiệp 48 Bảng 4.4: Bảng phân bố mẫu theo thu nhập 50 Bảng 4.5: Bảng kiểm định KMO Barlett cho biến độc lập .52 Bảng 4.6: Phương sai trích biến độc lập 53 Bảng 4.7: Kết EFA thang đo khái niệm nghiên cứu 53 Bảng 4.8: Bảng kiểm định KMO Barlett cho biến phụ thuộc 54 Bảng 4.9: Phương sai trích biến phụ thuộc 54 Bảng 4.10: Ma trận nhân tố thang đo hài lòng 54 Bảng 4.11: Ma trận tương quan 55 Bảng 4.12: Hệ số R2 từ kết phân tích hồi quy .56 Bảng 4.13: Phân tích ANOVA .56 Bảng 4.14: Bảng hệ số hồi quy .58 Bảng 4.15: Kiểm định giả thuyết 62 Bảng 4.16: Kiểm định ảnh hưởng đối tượng đến hài lòng 63 Bảng 4.17: Kiểm định ảnh hưởng nghề nghiệp đến hài lòng .64 Bảng 4.18: Kiểm định ảnh hưởng nghề nghiệp đến hài lòng .65 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ 17 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu sơ đề tài nghiên cứu 25 Hình 3.1 Bản đồ hành tỉnh Lâm Đồng 29 Hình 3.2 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bảo Lâm .31 Hình 3.3 Sơ đồ qui trình nghiên cứu 30 Hình 4.1 Đồ thị phân tán 59 Hình 4.2 Biểu đồ Histogram 60 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án Tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng” thực với mục đích xác định đo lường yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án Tổ hợp BauxitNhôm Lâm Đồng Trên sở tác giả đề xuất số gợi ý sách giúp việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực tốt thời gian tới nâng cao hài lòng người dân Nhà nước thu hồi đất dự án Tổ hợp BauxitNhôm Lâm Đồng Từ nhiều năm nay, vấn đề khiếu nại, tố cáo vấn đề bách Đảng, Nhà nướchội quan tâm Trong đó, khiếu nại, tố cáo đất đai chiếm số lượng lớn, chiếm 70% khiếu nại, tố cáo nước Theo báo cáo Thanh tra Chính phủ, năm 2016 khiếu nại sai chiếm đến 71%, tố cáo sai chiếm 65,5% Về xử lý đơn thư, từ năm 2014 đến quý 1-2017, nước nhận 646.463 đơn thư khiếu nại tố cáo; 20 tỉnh thành phía Nam tiếp nhận 173.392 đơn, khiếu nại có 82.066 đơn, chủ yếu khiếu nại tranh chấp đất, đòi lại đất, sách bồi thường, giải tỏa, tái định (chiếm 75%), khiếu nại nhà, tài sản (chiếm 8,3%) Tình hình khiếu nại, tố cáo, công dân lĩnh vực đất đai diễn gay gắt, phức tạp hầu hết địa phương nước, nhiều nơi trở thành điểm nóng Số lượng đơn vượt cấp gửi đến quan Trung ương nhiều, nội dung thể tính xúc gay gắt, không chấp nhận với cách giải quyền địa phương tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Trên sở lý thuyết hài lòng khách hàng áp dụng nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác Tác giả xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án Tổ hợp BauxitNhơm Lâm Đồng Mơ hình nghiên cứu cho thấy có yếu tố tác động đến hài lòng người dân Dữ liệu thu thập từ việc phát bảng câu hỏi khảo sát đến hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất dự án Tổ hợp BauxitNhôm Lâm Đồng, với cỡ mẫu 300 phiếu (trong có 250 phiếu hợp lệ) Dữ liệu sau thu thập tiến hành tổng hợp mã hóa, nhập số liệu, làm liệu với phần mềm SPSS, Phân tích Cronbach’s x THÀNH PHẦN ĐÁP ỨNG 5.1 Chuyên viên (kiểm kê kiểm đếm trạng) Trung tâm Phát triển quỹ đất thực cơng việc xác nhanh chóng hạn 5.2 Bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp dễ hiểu 5.3 Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án đền bù có số tiền bồi thường, hỗ trợ đúng, đủ hợp lý cho người dân thụ hưởng dịch vụ 5.4 Trung tâm Phát triển quỹ đất dành thời gian kiểm kê, kiểm đếm trạng giải đáp thắc mắc thuận tiện cho người dân 5 5 ĐÁNH GIÁ VỀ THƠNG TIN 6.1 Ơng/bà thơng tin đầy đủ quy định định giá đất Nhà nước quyền địa phương 6.2 Ông/bà hướng dẫn đầy đủ thủ tục cần thiết xác định giá đất để tính bồi thường 6.3 Ông/bà giải thích cách đầy đủ khung giá đất theo quy định Nhà nước quyền địa phương 6.4 Ông/bà giải thích cách đầy đủ cách tính diện tích đất đai, phân loại đất theo quy định pháp luật 6.5 Ơng/bà thơng tin rõ ràng thời điểm đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm trạng VIỆC GIẢI QUYẾT PHÀN NÀN, KHIẾU NẠI 7.1 Các ý kiến phản hồi ông/bà quan quyền xem xét thấu đáo 7.2 Khiếu nại, khiếu kiện ơng/bà cách phân loại, đo đạc, hay tính tốn giải kịp thời, hợp lý, hợp tình Trong trường hợp không đồng tình với phương án tính tốn bồi thường, người dân có quyền yêu cầu phương án khác thay 7.3 SỰ HÀI LỊNG CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ 8.1 Hài lòng lợi ích mà ông/bà nhận 8.2 Ơng/bà tin tưởng vào sách nhà nước 8.3 Ơng/bà hài lòng với dịch vụ đền bù giải phóng 8.4 Ơng/bà hài lòng với cán viên chức đền bù giải phóng mặt 8.5 Nói chung, Ơng/bà cảm thấy hài lòng với thơng 5 tin liên quan đến định giá đất bồi thường 8.6 Nhìn chung, Ơng/bà cảm thấy hài lòng với việc Nhà nước giải phàn nàn, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến định giá đất II Ơng/ bà cho biết thêm số thơng tin sau: Ông (Bà) thuộc đối tượng bồi thường dịch vụ bồi thường giải phóng mặt bằng: HộHộ nhờ đất người khác:  Hộ phụ:  Tổ chức:  Nghề nghiệp ơng/bà: Làm vườn  Hưu trí  Công nhân  Công chức, viên chức  Khác  Thu nhập ông/ bà (tr/tháng): Dưới triệu ; Từ triệu đến triệu ; Từ triệu đến 10 triệu ; Trên 10 triệu  Khác  Xin chân thành cám ơn ơng/bà dành thời gian để hồn thành bảng câu hỏi khảo sát này, xin kính chúc ơng/bà gia đình sức khỏe hạnh phúc Phụ lục 03: Kết chạy cronbachanpha Kết chạy ronbachanpha lần Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Mean if Variance Item if Item Item-Total Deleted Deleted Correlation Lợi ích bù đắp:  = ,849 LI1 7,18 2,488 ,785 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,731 LI2 7,40 2,402 ,660 ,850 LI3 7,28 2,435 ,718 ,788 Tin tưởng:  = ,837 TT1 11,77 3,295 ,619 ,816 TT2 11,77 3,020 ,719 ,771 TT3 11,87 3,223 ,639 ,807 TT4 11,84 3,142 ,700 ,781 Chính sách:  = ,746 CS1 10,08 5,531 ,625 ,645 CS2 10,05 5,303 ,654 ,625 CS3 10,30 6,155 ,257 ,868 CS4 10,02 5,108 ,736 ,581 4.Mức giá bồi thường:  = ,754 MG1 10,53 3,527 ,719 ,602 MG2 11,10 4,449 ,253 ,872 MG3 10,57 3,676 ,707 ,614 MG4 10,54 3,856 ,621 ,660 5.Đáp ứng:  = ,828 DU1 11,18 5,409 ,610 ,812 DU2 11,18 5,889 ,564 ,827 DU3 10,96 5,874 ,790 ,733 DU4 10,96 6,039 ,711 ,764 Thông tin:  = ,846 THT1 14,14 11,599 ,704 ,800 THT2 13,79 12,995 ,622 ,823 THT3 14,09 11,759 ,692 ,804 THT4 13,91 12,249 ,669 ,811 THT5 14,23 12,364 ,587 ,833 Giải phàn nàn, khiếu nại, khiếu kiện:  = ,825 KN1 7,77 1,737 ,703 ,737 KN2 7,89 1,947 ,652 ,788 KN3 7,91 1,767 ,691 ,749 8.Sự hài lòng:  = ,800 HL1 17,85 10,376 ,681 ,739 HL2 17,85 11,190 ,639 ,753 HL3 17,82 10,941 ,635 ,752 HL4 17,81 10,598 ,738 ,729 HL5 18,05 12,210 ,238 ,860 HL6 17,86 11,819 ,549 ,772 Kết chạy ronbachanpha lần Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Lợi ích bù đắp:  = ,849 LI1 7,18 2,488 ,785 ,731 LI2 7,40 2,402 ,660 ,850 LI3 7,28 2,435 ,718 ,788 Tin tưởng:  = ,837 TT1 11,77 3,295 ,619 ,816 TT2 11,77 3,020 ,719 ,771 TT3 11,87 3,223 ,639 ,807 TT4 11,84 3,142 ,700 ,781 Chính sách:  = ,868 CS1 6,90 3,070 ,702 ,855 CS2 6,87 2,862 ,748 ,815 CS4 6,83 2,815 ,796 ,769 4.Mức giá bồi thường:  = ,872 MG1 7,38 1,997 ,785 ,791 MG3 7,42 2,116 ,772 ,805 MG4 7,39 2,198 ,709 ,860 5.Đáp ứng:  = ,828 DU1 11,18 5,409 ,610 ,812 DU2 11,18 5,889 ,564 ,827 DU3 10,96 5,874 ,790 ,733 DU4 10,96 6,039 ,711 ,764 Thông tin:  = ,846 THT1 14,14 11,599 ,704 ,800 THT2 13,79 12,995 ,622 ,823 THT3 14,09 11,759 ,692 ,804 THT4 13,91 12,249 ,669 ,811 THT5 14,23 12,364 ,587 ,833 Giải phàn nàn, khiếu nại, khiếu kiện:  = ,825 KN1 7,77 1,737 ,703 ,737 KN2 7,89 1,947 ,652 ,788 KN3 7,91 1,767 ,691 ,749 8.Sự hài lòng:  = ,860 HL1 14,46 7,606 ,698 ,826 HL2 14,45 8,337 ,652 ,837 HL3 14,43 7,892 ,701 ,824 HL4 14,41 7,761 ,770 ,807 HL6 14,46 8,844 ,570 ,856 Phụ Lục 04: Kết EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Approx Chi-Square ,816 3335,078 Test of Sphericity df 300 Sig 0,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 6,442 25,768 25,768 6,442 25,768 25,768 3,155 12,619 12,619 2,844 11,377 37,145 2,844 11,377 37,145 2,804 11,215 23,834 2,650 10,599 47,744 2,650 10,599 47,744 2,749 10,994 34,828 2,166 8,665 56,409 2,166 8,665 56,409 2,461 9,843 44,671 1,480 5,921 62,330 1,480 5,921 62,330 2,417 9,668 54,340 1,387 5,548 67,878 1,387 5,548 67,878 2,267 9,067 63,407 1,130 4,519 72,397 1,130 4,519 72,397 2,247 8,990 72,397 ,763 3,051 75,448 ,678 2,710 78,158 10 ,605 2,418 80,576 11 ,523 2,093 82,670 12 ,488 1,953 84,622 13 ,432 1,728 86,350 14 ,419 1,674 88,025 15 ,402 1,610 89,635 16 ,397 1,586 91,221 17 ,352 1,408 92,629 18 ,324 1,297 93,927 19 ,294 1,176 95,102 20 ,274 1,098 96,200 21 ,259 1,037 97,237 22 ,250 ,998 98,235 23 ,189 ,756 98,991 24 ,165 ,658 99,649 25 ,088 ,351 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component THT1 ,820 THT3 ,810 THT2 ,762 THT4 ,755 THT5 ,739 DU3 DU4 DU1 DU2 TT2 TT4 TT3 TT1 MG3 MG1 MG4 CS4 CS2 CS1 KN1 KN3 KN2 LI2 LI1 LI3 ,881 ,848 ,707 ,631 ,852 ,826 ,788 ,778 ,845 ,824 ,807 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,859 ,844 ,825 ,863 ,856 ,840 ,790 ,786 ,776 Phụ lục 05: Kết chạy EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,851 Approx Chi-Square 542,910 df 10 Sig ,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Total 3,213 % of Variance 64,268 Cumulative % 64,268 ,620 12,393 76,661 ,496 9,920 86,580 ,361 7,214 93,795 ,310 6,205 100,000 Component Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component HL4 ,869 HL3 ,819 HL1 ,817 HL2 ,783 HL6 ,712 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 3,213 % of Variance 64,268 Cumulative % 64,268 Phụ lục 06 : Kết tương quan Correlations LI CS ** ,433 ,000 250 ,078 ,217 MG ** ,494 ,000 250 * ,158 ,012 DU ** ,465 ,000 250 ** ,195 ,002 THT ** ,254 ,000 250 ,064 ,310 KN ** ,190 ,003 250 * ,137 ,031 HL ** ,606 ,000 250 ** ,354 ,000 N 250 250 250 ** Pearson Correlation ,433 ,078 Sig (2-tailed) ,000 ,217 N 250 250 250 ** * ** MG Pearson Correlation ,494 ,158 ,377 Sig (2-tailed) ,000 ,012 ,000 N 250 250 250 ** ** ** DU Pearson Correlation ,465 ,195 ,421 Sig (2-tailed) ,000 ,002 ,000 N 250 250 250 ** THT Pearson Correlation ,254 ,064 ,081 Sig (2-tailed) ,000 ,310 ,204 N 250 250 250 ** * KN Pearson Correlation ,190 ,137 ,107 Sig (2-tailed) ,003 ,031 ,091 N 250 250 250 ** ** ** HL Pearson Correlation ,606 ,354 ,437 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 250 250 250 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 250 ** ,377 ,000 250 250 ** ,421 ,000 250 ** ,463 ,000 250 250 ,081 ,204 250 ** ,167 ,008 250 ** ,258 ,000 250 250 ,107 ,091 250 ,024 ,709 250 ,093 ,143 250 ,073 ,253 250 250 ** ,437 ,000 250 ** ,474 ,000 250 ** ,530 ,000 250 ** ,252 ,000 250 ** ,345 ,000 250 LI TT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 250 ** ,227 ,000 TT ** ,227 ,000 250 CS 250 ** ,463 ,000 250 ** ,167 ,008 250 ,024 ,709 250 ** ,474 ,000 250 250 ** ,258 ,000 250 ,093 ,143 250 ** ,530 ,000 250 250 ,073 ,253 250 ** ,252 ,000 250 250 ** ,345 ,000 250 THT KN 250 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) LI LI Pearson Correlation TT CS MG DU HL Sig (2-tailed) TT Pearson Correlation Sig (2-tailed) CS Pearson Correlation Sig (2-tailed) MG Pearson Correlation Sig (2-tailed) DU Pearson Correlation Sig (2-tailed) THT Pearson Correlation Sig (2-tailed) KN Pearson Correlation Sig (2-tailed) HL Pearson Correlation Sig (2-tailed) ,227 ** ,000 ** ,078 ,000 ,217 ,433 ,494 ** ,158 * ,000 ,012 ** ** ,465 ,195 ,377 ** ,000 ,421 ** ,463 ** ,000 ,002 ,000 ** ,064 ,081 ,000 ,310 ,204 ,008 ,000 ** * ,107 ,024 ,093 ,073 ,031 ,091 ,709 ,143 ,253 ,254 ,190 ,003 ,606 ** ,000 ,137 ,354 ** ,000 ,437 ** ,000 ,000 ,167 ,474 ** ** ,000 ,258 ,530 ** ** ,000 ,252 ** ,000 ,345 ** ,000 Phụ lục 07 : Kết hồi qui b Model Summary Model R a ,751 R Square ,563 Adjusted R Square ,551 Std Error of the Estimate ,46837 DurbinWatson 1,929 a Predictors: (Constant), KN, MG, THT, TT, CS, DU, LI b Dependent Variable: HL a ANOVA Model Regression Sum of Squares 68,525 Mean Square 9,789 53,088 242 ,219 121,613 249 Residual Total df F 44,624 Sig b 000 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), KN, MG, THT, TT, CS, DU, LI Coefficients Model (Constant) Unstandardized Coefficients Std B Error -,938 ,301 a Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t -3,119 Sig ,002 Tolerance VIF LI ,262 ,051 ,283 5,159 ,000 ,602 1,662 TT ,220 ,053 ,182 4,112 ,000 ,925 1,082 CS ,110 ,042 ,130 2,615 ,009 ,728 1,374 MG ,145 ,052 ,146 2,811 ,005 ,667 1,500 DU ,182 ,047 ,203 3,858 ,000 ,648 1,542 THT ,053 ,036 ,064 1,442 ,151 ,903 1,107 KN ,244 ,047 ,225 5,156 ,000 ,944 1,059 a Dependent Variable: HL Phụ lục 08 : Kết nhóm Descriptives HL 95% Confidence Interval for Mean 177 Mean 3,7209 Std Deviation ,66986 Std Error ,05035 Lower Bound 3,6215 Upper Bound 3,8203 Minimum 1,20 Maximum 5,00 Ho o nho tren dat nguoi khac 32 3,1313 ,79126 ,13988 2,8460 3,4165 1,00 4,20 Ho phu 35 3,5143 ,59860 ,10118 3,3087 3,7199 2,00 4,60 To chuc 3,4667 ,46762 ,19090 2,9759 3,9574 2,60 4,00 250 3,6104 ,69886 ,04420 3,5233 3,6975 1,00 5,00 F 7,311 Sig ,000 N Ho chinh Total Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1,092 df1 df2 246 Sig ,353 ANOVA HL Between Groups Sum of Squares 9,955 Mean Square 3,318 ,454 df Within Groups 111,658 246 Total 121,613 249 Multiple Comparisons Dependent Variable: HL LSD (I) doituong Ho chinh Ho o nho tren dat nguoi khac Ho phu To chuc 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) * 58965 Std Error ,12942 Sig ,000 Lower Bound ,3347 Upper Bound ,8446 ,20662 ,12463 ,099 -,0389 ,4521 ,25424 ,27967 ,364 -,2966 ,8051 Ho o nho tren dat nguoi khac * ,12942 ,000 -,8446 -,3347 Ho phu * -.38304 ,16478 ,021 -,7076 -,0585 To chuc -,33542 ,29972 ,264 -,9258 ,2549 Ho chinh -,20662 ,12463 ,099 -,4521 ,0389 Ho o nho tren dat nguoi khac To chuc * 38304 ,16478 ,021 ,0585 ,7076 ,04762 ,29769 ,873 -,5387 ,6340 Ho chinh -,25424 ,27967 ,364 -,8051 ,2966 Ho o nho tren dat nguoi khac Ho phu ,33542 ,29972 ,264 -,2549 ,9258 -,04762 ,29769 ,873 -,6340 ,5387 Ho chinh Ho phu To chuc -.58965 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nhóm Tần số 177 32 35 Levene Statistic 1,092 F 7,311 Khác biệt bình quân 58965* ,20662 ,25424 38304* Hộ Hộ nhờ đất người khác Hộ phụ Tổ chức Kiểm định Levene Giá trị Kiểm định Anova Giữa nhóm Nhóm so sánh Hộ Hộ nhờ đất người khác Hộ hộ phụ Hộ tổ chức Hộ phụ hộ nhà đất người khác Trị trung bình 3,7209 3,1313 3,5143 3,4667 Sig ,353 Sig ,000 Sig ,000 ,099 ,364 ,021 Descriptives HL N Std Deviation ,68799 Std Error ,05921 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 3,6177 3,8519 Lam vuon Cong nhan 135 Mean 3,7348 Minimum 1,00 Maximum 5,00 41 3,4098 ,82698 ,12915 3,1487 3,6708 1,20 5,00 Huu tri Cong vienc chuc Khac Total 24 39 3,6083 3,4564 ,47724 ,67426 ,09742 ,10797 3,4068 3,2378 3,8099 3,6750 2,60 1,60 4,40 4,40 11 250 3,3818 3,6104 ,55465 ,69886 ,16723 ,04420 3,0092 3,5233 3,7544 3,6975 2,60 1,00 4,20 5,00 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1,123 df1 df2 245 Sig ,346 ANOVA HL Between Groups Sum of Squares 5,240 Mean Square 1,310 ,475 df Within Groups 116,373 245 Total 121,613 249 F 2,758 Sig ,028 Multiple Comparisons Dependent Variable: HL LSD (I) nghenghiep Lam Cong vuon nhan Huu tri Cong nhan Huu tri Cong vienc 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) * 32506 Std Error ,12290 Sig ,009 Lower Bound ,0830 Upper Bound ,5671 ,12648 ,15268 ,408 -,1742 ,4272 * ,5252 Cong vienc chuc Khac 27840 ,12529 ,027 ,0316 ,35300 ,21610 ,104 -,0727 ,7786 Lam vuon Huu tri -.32506 * ,12290 ,009 -,5671 -,0830 -,19858 ,17713 ,263 -,5475 ,1503 Cong vienc chuc Khac -,04665 ,15416 ,762 -,3503 ,2570 ,02794 ,23402 ,905 -,4330 ,4889 Lam vuon Cong nhan -,12648 ,15268 ,408 -,4272 ,1742 ,19858 ,17713 ,263 -,1503 ,5475 Cong vienc chuc Khac ,15192 ,17880 ,396 -,2003 ,5041 ,22652 ,25094 ,368 -,2678 ,7208 Lam vuon -.27840 * ,12529 ,027 -,5252 -,0316 chuc Cong nhan ,04665 ,15416 ,762 -,2570 ,3503 Huu tri -,15192 ,17880 ,396 -,5041 ,2003 Khac ,07459 ,23529 ,751 -,3889 ,5380 Lam vuon Cong nhan -,35300 ,21610 ,104 -,7786 ,0727 -,02794 ,23402 ,905 -,4889 ,4330 Huu tri -,22652 ,25094 ,368 -,7208 ,2678 Cong -,07459 ,23529 ,751 vienc chuc * The mean difference is significant at the 0.05 level -,5380 ,3889 Khac Nhóm Tần số 135 41 24 39 11 Levene Statistic 1,123 F 2,758 Khác biệt bình quân 32506* ,12648 27840* ,35300 Làm vườn Cơng nhân Hưu trí Cơng viên chức Khác Kiểm định Levene Giá trị Kiểm định Anova Giữa nhóm Nhóm so sánh Làm vườn công nhân Làm vườn hưu trí Làm vường cơng viên chức Làm vườn nghề nghiệp khác Trị trung bình 3,7348 3,4098 3,6083 3,4564 3,3818 Sig ,346 Sig ,028 Sig ,009 ,408 ,027 ,104 Descriptives HL N Std Deviation ,74772 Std Error ,08634 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 3,4920 3,8360 Duoi trieu 75 Mean 3,6640 Tu den duoi trieu 91 3,6022 ,64670 ,06779 3,4675 Tu trieu den duoi 10 trieu Tren 10 trieu 44 3,7273 ,65428 ,09864 40 3,4000 ,74421 250 3,6104 ,69886 Total Minimum 1,20 Maximum 5,00 3,7369 1,20 5,00 3,5284 3,9262 2,00 5,00 ,11767 3,1620 3,6380 1,00 4,40 ,04420 3,5233 3,6975 1,00 5,00 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic ,580 df1 df2 246 Sig ,629 ANOVA HL Between Groups Sum of Squares 2,593 Mean Square ,864 ,484 df Within Groups 119,020 246 Total 121,613 249 F 1,787 Sig ,150 Nhóm Tần số Trị trung bình Dưới triệu 75 3,6640 Từ đến triệu 91 3,6022 44 3,7273 40 3,4000 Levene Statistic Sig ,580 ,629 Kiểm định Anova F Sig Giữa nhóm 1,787 ,150 Từ đến 10 triệu Trên 10 triệu Kiểm định Levene Giá trị ... cao hài lòng người dân cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án Tổ hợp Bauxit – Nhôm Lâm Đồng Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, hài lòng người dân, bồi thường, hỗ trợ tái định. .. thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 1.3 Các câu hỏi nghiên cứu (1) Những yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, dự án Tổ hợp. .. thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng làm luận văn thạc sĩ nhằm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân công tác bồi thường, hỗ trợ tái định
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tại dự án tổ hợp bauxit nhôm lâm đồng , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tại dự án tổ hợp bauxit nhôm lâm đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay