Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu tại VNPT bến tre

140 6 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN LÊ NGỌC ANH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI HỖ TRỢ THƯƠNG HIỆU TẠI VNPT BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN LÊ NGỌC ANH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI HỖ TRỢ THƯƠNG HIỆU TẠI VNPT BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 410/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 11/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒ HUY TỰU Chủ tịch Hội Đồng: TS LÊ CHÍ CƠNG Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI HỖ TRỢ THƯƠNG HIỆU TẠI VNPT BẾN TRE” công trình nghiên cứu thực cá nhân tơi với hướng dẫn PGS.TS Hồ Huy Tựu sở lý thuyết học tìm hiểu thực tế địa phương Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực xác, hồn tồn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Luận văn có tham khảo tư liệu sử dụng thông tin đăng tải danh mục tài liệu tham khảo Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn NGUYỄN LÊ NGỌC ANH iii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu nghiêm túc lớp thạc sỹ kinh tế trường Đại Học Nha Trang, luận văn thạc sỹ kết trình nghiên cứu thực tiễn lý thuyết nghiêm túc trước tốt nghiệp Khơng có thành cơng mà khơng gắn với hỗ trợ, giúp đỡ người khác, suốt thời gian từ bắt đầu trình học tập lớp thạc sỹ kinh tế trường Đại Học Nha Trang, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ quý Thầy Cô, Gia đình người bạn Với lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi đến quý thầy cô trường Đại Học Nha Trang truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Tôi xin cảm ơn chân thành đến PGS.TS Hồ Huy Tựu, tận tình hướng dẫn tơi hoàn thành luận văn tốt nghiệp Với kiến thức thời gian hạn chế, đề tài nhiều thiếu sót Rất mong quan tâm đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện có giá trị vào thực tiễn Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn NGUYỄN LÊ NGỌC ANH iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC HÌNH xii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xiii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6 Cấu trúc luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 2.1 Thương hiệu 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Vai trò thương hiệu 2.2 Thương hiệu nội (internal brand) 2.2.1 Khái niệm v 2.2.2 Vai trò thương hiệu nội 2.2.3 Quản lý thương hiệu nội 2.3 Hành vi hỗ trợ thương hiệu 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Những biểu hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân viên 2.4 Tổng quan nghiên cứu 2.4.1 Các nghiên cứu nước 2.4.2 Các nghiên cứu nước 2.5 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu 10 2.5.1 Các biến số môi trường tổ chức 10 2.5.2 Yếu tố cá nhân .14 2.5.3 Yếu tố ngành 14 2.5.4 Mơ hình nghiên cứu 15 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Giới thiệu Tập đoàn VNPT VNPT Bến Tre 16 3.1.1 Giới thiệu chung Tập đoàn VNPT 16 3.1.2 Giới thiệu lược VNPT Bến Tre 17 3.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân viên VNPT Bến Tre 22 3.2.1 Sự hòa đồng 22 3.2.2 Sự đổi 22 3.2.3 Sự công .23 3.2.4 Uy tín thương hiệu VNPT 23 3.2.5 Sự tin tưởng 24 3.2.6 Sự trách nhiệm với xã hội 25 3.2.7 Quan hệ với lãnh đạo/quản lý 25 vi 3.2.8 Quan hệ với đồng nghiệp 26 3.2.9 Tính mở nhân viên 26 3.2.10 Tiềm phát triển ngành 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Qui trình nghiên cứu 28 3.3.2 Thiết kế nghiên cứu .29 3.3.3 Nghiên cứu thức 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Thống kê mô tả mẫu .38 4.1.1 Phân bổ mẫu theo giới tính 38 4.1.2 Phân bổ mẫu theo nhóm tuổi .38 4.1.3 Phân bổ mẫu theo phận công tác 38 4.1.4 Phân bổ mẫu theo thâm niên công tác 39 4.1.5 Phân bổ mẫu theo trình độ học vấn .39 4.1.6 Phân bổ mẫu theo chức vụ 40 4.2 Phân tích thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 40 4.2.1 Thang đo nhân tố 41 4.3 Phân tích nhân tố EFA 46 4.3.1 Phân tích nhân tố EFA cho thang đo “Hành vi hỗ trợ thương hiệu” 47 4.3.2 Phân tích nhân tố EFA cho biến độc lập .47 4.3.3 Đặt tên giải thích nhân tố 53 4.3.4 Điều chỉnh mơ hình giả thiết nghiên cứu 54 4.4 Phân tích tương quan 55 4.4.1 Ma trận hệ số tương quan 55 4.4.2 Mơ hình hồi quy kiểm định giả thiết 57 vii 4.4.3 Kiểm định khác biệt yếu tố cá nhân đến kết nghiên cứu hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân viên 62 TÓM TẮT CHƯƠNG 67 CHƯƠNG BÀN LUẬN KẾT QUẢ, ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN .68 5.1 Tóm lược kết nghiên cứu .68 5.2 Thảo luận kết 68 5.3 Một số hàm ý ứng dụng 69 5.3.1 Sự hòa đồng 69 5.3.2 Tính mở nhân viên 70 5.3.3 Sự công .71 5.3.4 Sự đổi 71 5.3.5 Trách nhiệm xã hội 72 5.3.6 Sự tin tưởng 73 5.3.7 Quan hệ với lãnh đạo 73 5.4 Một số giải pháp đề xuất 75 5.4.1 Chương trình “Câu chuyện tơi” 75 5.4.2 Xây dựng tổ chức học tập 76 5.4.3 Áp dụng hương pháp phản hồi 360 để đánh giá hiệu suất làm việc 78 5.5 Kết luận, hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 79 5.5.1 Kết luận 79 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 80 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ANOVA ( Analysis of Variance ) : Phân tích phương sai CB CNV : Cán công nhân viên EFA ( Explration Factor Analysis ) : Phân tích nhân tố khám phá KMO ( Kaser – Meyer – Olin ) : Chỉ số dùng để xem xét thích hợp phân tích nhân tố SPSS (Statistical Package for : Phần mềm sử lí số liệu thống kê dùng Social Sciences) ngành khoa học xã hội VIF ( Variance Inflation Factor) : Hệ số phóng đại phương sai ix DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Doanh thu giai đoạn 2015-2017 VNPT Bến Tre 21 Bảng 4.1: Phân bổ mẫu theo giới tính 38 Bảng 4.2: Phân bổ mẫu theo nhóm tuổi 38 Bảng 4.3: Phân bổ mẫu theo phận công tác .39 Bảng 4.4: Phân bổ mẫu theo thâm niên công tác 39 Bảng 4.5: Phân bổ mẫu theo trình độ học vấn .39 Bảng 4.6: Phân bổ mẫu theo chức vụ theo trình độ .40 Bảng 4.7: Kết phân tích thang đo “Sự hòa đồng” 41 Bảng 4.8: Kết phân tích thang đo “Sự công bằng” .41 Bảng 4.9: Kết phân tích thang đo “Sự đổi mới” 42 Bảng 4.10: Kết phân tích thang đo “Sự uy tín thương hiệu” 42 Bảng 4.11: Kết phân tích thang đo “Sự tin tưởng” .43 Bảng 4.12: Kết phân tích thang đo “Sự trách nhiệm” 43 Bảng 4.13: Kết phân tích thang đo “Quan hệ với lãnh đạo” 44 Bảng 4.14: Kết phân tích thang đo “Quan hệ với đồng nghiệp” 44 Bảng 4.15: Kết phân tích thang đo “Tính mở nhân viên” 45 Bảng 4.16: Kết phân tích thang đo “Yếu tố phát triển ngành” 45 Bảng 4.17: Kết phân tích thang đo “Hành vi hỗ trợ thương hiệu” 46 Bảng 4.18: Kiểm định Barlett trị số KMO “Hành vi hỗ trợ thương hiệu” .47 Bảng 4.19: Phương sai trích “Hành vi hỗ trợ thương hiệu” 47 Bảng 4.20: Kiểm định Barlett trị số KMO nhân tố độc lập lần 48 Bảng 4.21: Phương sai trích nhân tố độc lập lần 48 Bảng 4.22: Ma trận xoay nhân tố độc lập lần 49 Bảng 4.23: Kiểm định Barlett trị số KMO nhân tố lần 51 Bảng 4.24: Phương sai trích nhân tố độc lập lần 52 x PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HỒI QUY Correlations HT HT Pearson Correlation DM Sig (2-tailed) N Pearson Correlation HD Sig (2-tailed) N Pearson Correlation LD Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CB Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TM Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DM HD LD CB TN TM TT 602** 632** 535** 602** 619** 620** 555** 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 602** 360** 401** 423** 477** 527** 444** 000 180 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 632** 360** 403** 348** 510** 313** 479** 000 180 000 180 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 535** 401** 403** 356** 413** 391** 407** 000 180 000 180 000 180 180 000 180 000 180 000 180 000 180 602** 423** 348** 356** 469** 430** 338** 000 180 000 180 000 180 000 180 180 000 180 000 180 000 180 619** 477** 510** 413** 469** 406** 472** 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 180 000 180 000 180 ** ** ** ** ** 406** 338** 000 180 000 180 180 000 180 620 000 180 527 000 180 313 000 180 391 000 180 430 TT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 555** 444** 479** 407** 338** 472** 338** 000 000 000 000 000 000 000 180 180 180 180 180 180 180 180 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square a 852 726 a Predictors: (Constant), TT, TM, CB, LD, HD, DM, TN b Dependent Variable: HT Std Error of the Estimate 715 Durbin-Watson 35952 2.299 ANOVAa Model Sum of Squares Regression df 58.996 Residual 22.231 Total 81.228 a Dependent Variable: HT b Predictors: (Constant), TT, TM, CB, LD, HD, DM, TN Mean Square F 8.428 172 179 129 Sig 65.206 000b Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std Error Model (Constant) DM 059 087 156 033 Standardized Coefficients Beta 138 t 380 2.644 Sig .705 009 Collinearity Statistics Tolerance VIF 588 1.701 HD LD 215 080 038 037 278 103 5.575 2.162 000 032 642 696 1.558 1.436 CB TN TM 183 099 192 041 044 039 213 119 243 4.412 2.241 4.888 000 026 000 682 564 642 1.467 1.772 1.558 087 040 108 2.170 031 640 1.563 TT a Dependent Variable: HT Collinearity Diagnosticsa Dimensio Model n Eigenvalue Condition Index (Constant) DM Variance Proportions HD LD CB TN TM TT 7.763 050 041 1.000 12.430 13.842 00 00 00 00 23 03 00 23 04 00 02 92 00 02 02 00 01 05 00 20 00 00 06 02 038 031 030 025 14.231 15.942 16.107 17.601 10 13 02 07 38 03 08 19 01 31 18 20 01 01 04 00 30 00 23 09 00 11 11 64 02 00 56 14 13 58 00 04 023 a Dependent Variable: HT 18.418 68 05 03 00 33 08 07 16 Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Residual Std Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.9025 4.4706 3.2889 57410 180 -1.28188 97433 00000 35242 180 -2.415 2.058 000 1.000 180 Std Residual a Dependent Variable: HT -3.566 2.710 000 980 180 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC YẾU TỐ CÁ NHÂN Giới tính Group Statistics Gioitinh Nam Nu HT N 122 58 Mean 3.3504 3.1595 Std Deviation 64815 71282 Std Error Mean 05868 09360 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F HT Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig 1.815 180 t-test for Equality of Means t 1.788 df Sig (2tailed) Mean Std Error Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 178 075 19093 10679 -.01980 40166 1.728 103.112 087 19093 11047 -.02816 41002 Độ tuổi Descriptives HT N Duoi 30 tuoi 95% Confidence Interval for Mean Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 4.2500 70711 35355 3.1248 5.3752 3.25 4.75 Tu 30 den 40 tuoi Tu 40 den 50 tuoi Tu 50 tuoi tro len Total 105 68 180 3.3048 3.2206 3.0000 3.2889 67846 63998 25000 67364 06621 07761 14434 05021 3.1735 3.0657 2.3790 3.1898 3.4361 3.3755 3.6210 3.3880 1.75 2.00 2.75 1.75 4.25 4.75 3.25 4.75 Test of Homogeneity of Variances HT Levene Statistic df1 df2 1.434 Sig 176 235 ANOVA HT Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 4.289 76.939 81.228 Mean Square 176 179 F 1.430 437 Sig 3.270 023 Robust Tests of Equality of Means HT Statistica Welch a Asymptotically F distributed df1 3.293 df2 Sig 6.859 089 Trình độ Descriptives HT N So cap Trung cap Cao dang Dai hoc tro len Total Mean 24 15 13 128 180 3.3229 3.2167 3.4231 3.2773 3.2889 Std Deviation 60108 82844 1.01234 63155 67364 Std Error 12270 21390 28077 05582 05021 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 3.0691 3.5767 2.00 4.25 2.7579 3.6754 1.75 4.25 2.8113 4.0348 2.00 4.75 3.1669 3.3878 1.75 4.75 3.1898 3.3880 1.75 4.75 Test of Homogeneity of Variances HT Levene Statistic df1 df2 4.942 Sig 176 003 ANOVA HT Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 357 80.871 81.228 Mean Square 176 179 F 119 459 Sig .259 855 Robust Tests of Equality of Means HT Statistica Welch a Asymptotically F distributed df1 146 df2 Sig 28.747 931 Bộ phận công tác Group Statistics HT Bophancongtac Khoi truc tiep Khoi gian tiep N Mean 3.3967 3.0678 121 59 Std Deviation 65960 65296 Std Error Mean 05996 08501 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F HT Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig .069 793 t-test for Equality of Means t 3.151 Sig (2tailed) df Mean Std Error Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 178 002 32890 10439 12289 53491 3.162 116.176 002 32890 10403 12286 53494 Descriptives HT 95% Confidence Interval for Mean N Khoi truc tiep Khoi gian tiep Total Mean 121 59 180 3.3967 3.0678 3.2889 Std Deviation 65960 65296 67364 Std Error 05996 08501 05021 Lower Bound 3.2780 2.8976 3.1898 Upper Bound Minimum Maximum 3.5154 1.75 4.75 3.2380 2.00 4.75 3.3880 1.75 4.75 Test of Homogeneity of Variances HT Levene Statistic df1 df2 069 Sig 178 793 ANOVA HT Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 4.290 76.937 81.228 Mean Square 178 179 F 4.290 432 Sig 9.926 002 Robust Tests of Equality of Means HT Statistica Welch a Asymptotically F distributed df1 9.996 df2 Sig 116.176 002 Thâm niên công tác Descriptives HT N Duoi nam Tu 2-5 nam Tu 5-10 nam Tu 10 nam tro len Total Mean 16 30 52 82 180 Std Deviation 3.7031 3.4167 3.3173 3.1433 3.2889 Std Error 49345 82088 70904 58139 67364 12336 14987 09833 06420 05021 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 3.4402 3.9661 3.00 4.75 3.1101 3.7232 1.75 4.75 3.1199 3.5147 2.00 4.25 3.0155 3.2710 2.00 4.25 3.1898 3.3880 1.75 4.75 Test of Homogeneity of Variances HT Levene Statistic df1 df2 3.983 Sig 176 009 ANOVA HT Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 5.016 76.212 81.228 Mean Square 176 179 F 1.672 433 Sig 3.861 010 Robust Tests of Equality of Means HT Statistica Welch a Asymptotically F distributed df1 5.606 df2 Sig 54.728 002 ... định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân vi n doanh nghiệp; - Đánh giá thực trạng hoạt động phát triển thương hiệu hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân vi n nay; - Đánh giá ảnh hưởng. .. nhân tố đến hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân vi n nay; - Kiểm định khác biệt yếu tố cá nhân nhân vi n tới hành vi hỗ trợ thương hiệu - Đề xuất hàm ý ứng dụng nhằm phát triển thương hiệu VNPT Bến Tre. .. phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân vi n yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân vi n 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nhân vi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu tại VNPT bến tre , Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu tại VNPT bến tre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay