Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã phước thuận, huyện ninh phước, tỉnh ninh thuận

108 7 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN ĐỨC THUẬN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN ĐỨC THUẬN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN NGỌC Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS ĐỖ THỊ THANH VINH Phòng Đào tạo Sau đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết đề tài: “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận” công trình nghiên cứu cá nhân tơi chưa cơng bố cơng trình khoa học khác thời điểm Ninh Thuận, tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Thuận iii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu đề tài “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận” nhận giúp đỡ, bảo nhiệt tình thầy, giáo trường Đại học Nha Trang để hoàn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất thầy, cô trường Đại học Nha Trang đặc biệt TS Nguyễn Văn Ngọc, người thầy hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian, tình cảm tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ kiến thức, tài liệu phương pháp để giúp tơi hồn thành luận văn Để hỗ trợ q trình nghiên cứu luận văn, tơi tham khảo, nghiên cứu, học tập, kinh nghiệm từcác kết nghiên cứu liên quan, báo cáo chuyên ngành nhiều tác giả quan, đơn vị, báo cáo nghiên cứu tổ chức, cá nhân…Xin cảm ơn chân thành đến tác giả Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, lãnh đạo, thầy, giáo, viên chức Khoa Kinh tế, Phòng đào tạo sau đại học Trường Đại học Nha Trang, tồn thể thầy giáo tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt hợp tác cán công chức công tác xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; giúp đỡ điều tra viên Mặc dù có nhiều cố gắng suốt q trình thực đề tài, song có mặt hạn chế, thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp dẫn thầy cô giáo, Hội đồng bạn đồng nghiệp để luận văn ngày hoàn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn! Ninh Thuận, tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Thuận iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .6 2.1 Khái niệm cấp xã cán bộ, công chức cấp xã 2.1.1 Cấp xã 2.1.2 Cán bộ, công chức cấp xã 2.1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức cấp xã 2.1.4 Vai trò cán bộ, cơng chức cấp xã 2.2 Động lực làm việc tạo động lực .10 2.2.1 Khái niệm động lực động lực làm việc 10 2.2.2 Các lý thuyết động lực làm việc 11 2.3 Nội dung tạo động lực làm việc .15 2.3.1 Tạo động lực nhờ kích thích vật chất .15 v 2.3.2 Tạo động lực nhờ kích thích tinh thần 16 2.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu 20 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 20 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 21 2.5 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu .22 2.5.1 Các giả thuyết nghiên cứu 22 2.5.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 Tóm tắt chương 24 CHƯƠNG 3: ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Địa bàn nghiên cứu .25 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 25 3.1.2 Đặc điểm xã hội 25 3.1.3 Đặc điểm kinh tế 25 3.1.4 Thực trạng đội ngũ cán công chức xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 25 3.2 Quy trình nghiên cứu 26 3.3 Thiết kế thang đo Phiếu khảo sát .27 3.3.1 Môi trường làm việc (A) .27 3.3.2 Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp (B) 28 3.3.3 Tiền lương phúc lợi (C) 28 3.3.4 Bố trí sử dụng lao động (D) 28 3.3.5 Đào tạo thăng tiến (E) 28 3.3.6 Sự cơng nhận đóng góp cá nhân (F) 29 3.3.7 Tạo động lực làm việc (G) 29 3.4 Cỡ mẫu phương pháp thu thập liệu 29 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu .29 3.4.2 Kích thước mẫu 29 3.5 Công cụ phân tích liệu .30 vi 3.5.1 Thống kê mô tả 30 3.5.2 Phân tích độ tin cậy thang đo 30 3.5.3 Phân tích nhân tố 30 3.5.4 Phân tích tương quan hồi quy 31 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Thống kê mô tả mẫu quan sát .32 4.1.1 Thống kê mơ tả theo giới tính .32 4.1.2 Thống kê nhân tố mơ hình nghiên cứu 34 4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s alpha 37 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 40 4.3.1 EFA cho thành phần thuộc biến độc lập .41 4.3.2 EFA cho thành phần thuộc biến phụ thuộc 43 4.4 Đánh giá chi tiết cho nhân tố sau EFA 43 4.5 Điều chỉnh mơ hình giả thuyết nghiên cứu 45 4.6 Phân tích tương quan hồi qui .46 4.6.1 Phân tích tương quan 47 4.6.2 Phân tích hồi quy 47 Tóm tắt chương 51 CHƯƠNG 5: BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 52 5.1 Bàn luận kết nghiên cứu 52 5.2 So sánh kết với số nghiên cứu trước .53 5.3 Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận .56 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .59 Tóm tắt chương 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán công chức CRA Cronbach's Alpha EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá OLS Ordinary Least Square Bình phương tối thiểu thông thường Sig VIF Giá trị xác suất Variance inflation factor Hệ số phóng đại phương sai viii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Thống kê mô tả cho nhân tố độc lập 35 Bảng 4.2 Thống kê mô tả cho nhân tố phụ thuộc 36 Bảng 4.3 Thống kê mô tả chung cho nhân tố ảnh hưởng 37 Bảng 4.4 Cronbach’s Alpha nhân tố tác động nhân tố phụ thuộc 38 Bảng 4.5 Kết phân tích nhân tố độc lập lần 41 Bảng 4.6 Kết phân tích nhân tố độc lập sau 42 Bảng 4.7 Kết phân tích Thành phần Động lực làm việc 43 Bảng 4.8 Phân tích độ tin cậy sau EFA 44 Bảng 4.9 Các khái niệm nghiên cứu 45 Bảng 4.10 Phân tích mơ tả tương quan nhân tố sau EFA 47 Bảng 4.11 Kết phân tích hồi qui 47 Bảng 4.12 Tương quan hạn phần dư với nhân tố độc lập 48 Bảng 4.13 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 50 ix DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu tác giả 23 Hình 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 27 Hình 4.1 Đặc điểm mẫu theo giới tính 32 Hình 4.2 Đặc điểm mẫu theo độ tuổi 33 Hình 4.3 Đặc điểm mẫu theo trình độ học vấn 33 Hình 4.4 Đặc điểm mẫu theo thâm niên làm việc 34 Hình 4.5 Đặc điểm mẫu theo thu nhập 34 Hình 4.6 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 46 Hình 4.7 Biểu đồ tần số Histogram 49 Hình 4.8 Biểu đồ phân phối tích lũy P-P Plot 50 Hình 5.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh với hệ số hồi quy 52 x Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted F24 10.18 4.480 409 780 F25 10.63 3.852 581 693 F26 10.52 3.979 606 682 F27 10.61 3.556 654 650 8.3 Nhân tố phụ thuộc 8.3.1.1 Động lực làm việc (G) bao gồm biến: G28, G29, G30, G31, G32 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 754 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted G28 12.73 9.414 515 715 G29 12.61 9.083 535 707 G30 13.32 8.026 665 655 G31 13.11 9.546 343 774 G32 13.46 7.737 580 688 8.4 Nhận xét 8.4.1.1 Như vậy, sau CRA ban đầu thành phần nhân tố thay đổi nhưa sau: 8.4.1.2 * Nhân tố độc lập 8.4.1.3 - Môi trường làm việc (A) bao gồm biến: A1, A2, A3, A4, A5 8.4.1.4 - Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp (B) bao gồm biến: B6, B7, B8, B9 8.4.1.5 - Tiền lương phúc lợi (C) biến: C11, C12, C13, C14,C15 8.4.1.6 - Bố trí, sử dụng lao động (D) bao gồm biến: D16, D17, D18, D19 8.4.1.7 - Đào tạo thăng tiến (E) bao gồm biến: E20, E21, E22, E23 8.4.1.8 - Sự cơng nhận đóng góp cá nhân (F) bao gồm biến: F24, F25, F26, F27 8.4.1.9 * Nhân tố phụ thuộc 8.4.1.10 Động lực làm việc (G) bao gồm biến: G28, G29, G30, G31, G32 CHƯƠNG PHÂN TÍCH NHÂN Tố KHÁM PHÁ (EFA) 9.1.1.1 ***THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN: 9.1.1.2 + Điều kiện 1: Kiểm định tương quan - Bartlett’s test of sphericity 9.1.1.3 Ho: rij = hay Ma trận đơn vị (Mô hình khơng tồn tại) 9.1.1.4 H1: Tồn cặp rij 0 9.1.1.5 + Điều kiện 2: Kiểm định tổng thể mơ hình - Hệ số KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) 9.1.1.6 Nếu 0,5≤ KMO ≤1 (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005) 9.1.1.7 => Phân tích EFA phù hợp 9.1.1.8 ***THỎA MÃN TIÊU CHUẨN: 9.1.1.9 + Tiêu chuẩn 1: Tổng phương sai trích (TVE) ≥ 50% (Gerbing & Anderson, 1988) 9.1.1.10 + Tiêu chuẩn 2: Eigen value (EI) ≥ (Gerbing & Anderson 1988) 9.1.1.11 + Tiêu chuẩn 3: Factor Loading (FL) |FLmax, Xi| ≥ 0,5 (Hair & ctg, 1998) 9.1.1.12 + Tiêu chuẩn 4: |FLmax, Xi| – |FLmax-1, Xj| ≥ 0,3 (Jabnoun & Al– Tamimi, 2003) 9.2 Nhân tố độc lập 9.2.1 EFA lần 1: Loại F24 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .712 Approx Chi-Square 2048.684 Bartlett's Test of Sphericity df 325 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.039 19.381 19.381 5.039 19.381 19.381 3.067 11.794 11.794 2.596 9.983 29.364 2.596 9.983 29.364 2.867 11.027 22.822 2.554 9.821 39.186 2.554 9.821 39.186 2.688 10.339 33.160 2.354 9.053 48.239 2.354 9.053 48.239 2.619 10.072 43.232 2.090 8.038 56.277 2.090 8.038 56.277 2.456 9.446 52.679 1.352 5.198 61.475 1.352 5.198 61.475 2.287 8.796 61.475 990 3.809 65.284 891 3.428 68.712 789 3.034 71.746 10 719 2.765 74.511 11 700 2.692 77.203 12 650 2.498 79.701 13 585 2.250 81.951 14 563 2.164 84.115 15 523 2.012 86.127 16 489 1.882 88.009 17 479 1.841 89.850 18 437 1.680 91.529 19 391 1.505 93.034 20 371 1.427 94.461 21 312 1.200 95.661 22 289 1.111 96.772 23 284 1.091 97.863 24 225 867 98.730 25 177 682 99.412 26 153 588 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component 120 A4 804 A1 793 -.108 A3 793 194 A5 647 151 A2 643 106 134 183 125 -.144 109 126 212 C14 839 C12 776 C13 691 C11 163 669 C15 174 666 B8 114 112 110 185 212 212 804 B7 738 B9 724 149 219 E21 870 E20 825 218 E22 188 D18 148 D19 -.142 D16 200 117 243 150 709 149 719 103 709 687 132 634 216 517 381 -.163 116 829 153 145 783 230 758 199 149 241 F26 137 F25 F27 -.157 744 D17 F24 122 809 B6 E23 121 162 137 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 9.2.2 EFA lần 2: Đạt KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .700 Approx Chi-Square 1958.381 Bartlett's Test of Sphericity df 300 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.856 19.423 19.423 4.856 19.423 19.423 3.034 12.136 12.136 2.595 10.381 29.804 2.595 10.381 29.804 2.870 11.480 23.616 2.424 9.695 39.499 2.424 9.695 39.499 2.683 10.732 34.348 2.294 9.177 48.677 2.294 9.177 48.677 2.615 10.462 44.810 2.081 8.326 57.003 2.081 8.326 57.003 2.212 8.848 53.658 1.349 5.398 62.400 1.349 5.398 62.400 2.186 8.742 62.400 967 3.870 66.270 819 3.276 69.546 789 3.155 72.702 10 718 2.871 75.572 11 678 2.710 78.282 12 649 2.595 80.877 13 580 2.322 83.199 14 533 2.132 85.331 15 489 1.958 87.289 16 479 1.915 89.204 17 453 1.811 91.014 18 416 1.663 92.677 19 375 1.498 94.175 20 312 1.248 95.423 21 295 1.179 96.603 22 286 1.145 97.748 23 231 925 98.672 24 177 709 99.381 25 155 619 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component 124 A4 799 A1 798 -.109 A3 791 197 A5 655 149 A2 651 104 C14 837 C12 774 C13 691 139 168 -.148 113 172 671 C11 162 671 112 213 810 803 B7 743 B9 718 108 244 826 185 116 141 E20 E22 122 183 873 115 218 128 E21 220 113 181 B6 E23 103 119 C15 B8 -.159 148 741 244 709 148 D18 169 733 D19 -.122 733 D16 214 673 143 634 228 -.169 116 838 147 145 793 207 758 D17 192 F26 134 F25 F27 169 145 139 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 9.3 Nhân tố phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .792 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 236.716 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.582 51.639 51.639 836 16.729 68.367 621 12.413 80.780 565 11.308 92.088 396 7.912 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component G30 828 G32 767 G29 730 G28 716 G31 512 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.582 % of Variance 51.639 Cumulative % 51.639 9.4 Nhận xét 9.4.1.1 Như vậy, sau EFA thành phần nhân tố thay đổi nhưa sau: 9.4.1.2 * Nhân tố độc lập 9.4.1.3 - Môi trường làm việc (A) bao gồm biến: A1, A2, A3, A4, A5 9.4.1.4 - Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp (B) bao gồm biến: B6, B7, B8, B9 9.4.1.5 - Tiền lương phúc lợi (C) biến: C11, C12, C13, C14,C15 9.4.1.6 - Bố trí, sử dụng lao động (D) bao gồm biến: D16, D17, D18, D19 9.4.1.7 - Đào tạo thăng tiến (E) bao gồm biến: E20, E21, E22, E23 9.4.1.8 - Sự cơng nhận đóng góp cá nhân (F) biến: F25, F26, F27 9.4.1.9 * Nhân tố phụ thuộc 9.4.1.10 Động lực làm việc (G) bao gồm biến: G28, G29, G30, G31, G32 CHƯƠNG 10.KIểM ĐịNH Độ TIN CậY THANG ĐO SAU KHI PHÂN TÍCH NHÂN Tố 10.1.1.1 Tiêu chuẩn đánh giá: (Nunnally & Burnstein, 1994) 10.1.1.2 + Tiêu chuẩn 1: Cronbach’s alpha – CRA ≥ 0,6 10.1.1.3 + Tiêu chuẩn 2: Corrected Item-Total correlation Các biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng > 0,3 10.2 Nhân tố độc lập 10.2.1.Môi trường làm việc (A) bao gồm biến: A1, A2, A3, A4, A5 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 819 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted A1 13.34 9.514 664 767 A2 13.65 11.103 501 813 A3 13.95 8.460 655 772 A4 13.92 9.045 685 760 A5 14.07 9.955 567 795 10.2.2.Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp (B) bao gồm biến: B6, B7, B8, B9 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 787 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted B6 8.80 6.131 631 718 B7 8.43 6.215 556 754 B8 8.87 5.886 656 704 B9 9.07 5.965 545 763 10.2.3.Tiền lương phúc lợi (C) biến: C11, C12, C13, C14,C15 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 756 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted C10 17.46 10.872 202 796 C11 16.89 9.113 595 694 C12 17.09 9.244 604 694 C13 16.90 9.190 474 728 C14 17.08 8.958 637 683 C15 16.75 9.216 520 714 10.2.3.1 Loại C10 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 796 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted C11 13.92 7.455 569 760 C12 14.11 7.395 624 744 C13 13.92 7.340 487 790 C14 14.10 7.029 686 723 C15 13.77 7.344 541 769 10.2.4.Bố trí, sử dụng lao động (D) bao gồm biến: D16, D17, D18, D19 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 696 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted D16 10.95 5.073 468 643 D17 11.47 4.642 461 645 D18 10.91 4.514 504 617 D19 11.53 4.291 498 622 10.2.5.Đào tạo thăng tiến (E) bao gồm biến: E20, E21, E22, E23 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 817 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted E20 9.68 5.887 666 758 E21 9.64 5.841 723 729 E22 10.05 6.892 556 806 E23 9.67 6.304 614 782 10.2.6.Sự cơng nhận đóng góp cá nhân (F) biến: F25, F26, F27 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 780 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted F25 6.83 2.202 609 712 F26 6.72 2.303 641 682 F27 6.81 2.125 606 717 10.3 Nhân tố phụ thuộc 10.3.1.1 Động lực làm việc (G) bao gồm biến: G28, G29, G30, G31, G32 10.3.1.2 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 754 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted G28 12.73 9.414 515 715 G29 12.61 9.083 535 707 G30 13.32 8.026 665 655 G31 13.11 9.546 343 774 G32 13.46 7.737 580 688 CHƯƠNG 11.MÔ HÌNH HIệU CHỉNH 11.1 Nhân tố độc lập 11.1.1.1 - Môi trường làm việc (A) bao gồm biến: A1, A2, A3, A4, A5 11.1.1.2 - Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp (B) bao gồm biến: B6, B7, B8, B9 11.1.1.3 - Tiền lương phúc lợi (C) biến: C11, C12, C13, C14,C15 (thay đổi) 11.1.1.4 - Bố trí, sử dụng lao động (D) bao gồm biến: D16, D17, D18, D19 11.1.1.5 - Đào tạo thăng tiến (E) bao gồm biến: E20, E21, E22, E23 11.1.1.6 - Sự cơng nhận đóng góp cá nhân (F) biến: F25, F26, F27 (thay đổi) 11.2 Nhân tố phụ thuộc 11.2.1.1 Động lực làm việc (G) bao gồm biến: G28, G29, G30, G31, G32 CHƯƠNG 12.KếT QUả PHÂN TÍCH HồI QUY 12.1.1.1 - Nhân tố độc lập bao gồm nhân tố độc lập: Môi trường làm việc (A), Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp (B), Tiền lương phúc lợi (C), Bố trí, sử dụng lao động (D), Đào tạo thăng tiến (E), Sự cơng nhận đóng góp cá nhân (F) 12.1.1.2 .- Nhân tố phụ thuộc: Động lực làm việc (G) 12.2 Ma trận hệ số tương quan Correlations A B C 1.000 117 246 100 000 008 000 004 000 200 200 200 200 200 200 200 117 1.000 124 160 * 122 113 Sig (2-tailed) 100 080 023 084 112 000 N 200 200 200 200 200 200 200 Spearman's Correlation rho Coefficient D ** 186 E ** 259 F ** 203 G ** 411 ** A Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient 268 ** B Correlation ** 124 1.000 Sig (2-tailed) 000 080 008 014 000 000 N 200 200 200 200 200 200 200 ** 1.000 Coefficient 246 187 ** 173 * 263 ** 374 ** C Correlation Coefficient 186 ** 160 * 187 254 ** 318 ** 351 ** D Sig (2-tailed) 008 023 008 000 000 000 N 200 200 200 200 200 200 200 ** 122 173 ** 1.000 070 Sig (2-tailed) 000 084 014 000 327 000 N 200 200 200 200 200 200 200 ** 113 ** 070 1.000 Sig (2-tailed) 004 112 000 000 327 000 N 200 200 200 200 200 200 200 ** 1.000 Correlation Coefficient 259 * 254 326 ** E Correlation Coefficient 203 263 ** 318 364 ** F Correlation Coefficient 411 ** 268 ** 374 ** 351 ** 326 ** 364 G Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 200 200 200 200 200 200 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 12.3 Kiểm định phương sai thay đổi 12.3.1.1 Ho: Hệ số tương quan hạng tổng thể (Khơng có phương sai thay đổi) 12.3.1.2 Gía trị sig > 0,05 chấp nhận Ho => Khơng có tượng phương sai thay đổi Correlations ABS_phandu Correlation Spearman's ABS_phand Coefficient rho Sig (2-tailed) u N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) A B C D E F 1.000 077 054 073 125 -.176 095 278 446 303 770 130 181 200 200 200 200 200 200 200 12.4 Kiểm định tự tương quan 12.4.1.1 Giả định không xảy với liệu chéo (Tức việc trả lời phiếu không bị ảnh hưởng đối tượng khảo sát) 12.5 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 12.5.1.Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư (Cách 1) 12.5.1.1 Trung bình Mean = độ lệch chuẩn Std.Dev gần => Phân phối chuẩn không bị vi phạm Statistics ZRE_1 Standardized Residual N Valid Missing Mean Median Std Deviation Skewness Std Error of Skewness 200 0E-7 1034386 98480924 -.521 172 12.5.2.Biểu đồ tần số Q-Q plot khảo sát phân phối chuẩn phần dư (Cách 2) 12.5.2.1 Ngoài ra, biểu đồ Q-Q plot trị số quan sát trị số mong đợi gần nằm đường thẳng chéo 12.6 Kiểm định đa cộng tuyến 12.6.1.1 VIF < 10 Mơ hình không xảy tượng đa cộng tuyến 12.7 Kết phân tích hồi quy b Model Summary Model R 601 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 361 a Predictors: (Constant), F, E, B, C, A, D b Dependent Variable: G 341 58312 Durbin-Watson 1.702 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 37.031 6.172 Residual 65.625 193 340 102.656 199 Total F Sig 18.151 000 b a Dependent Variable: G b Predictors: (Constant), F, E, B, C, A, D Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) a Std Error -.283 351 A 231 059 B 138 C t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -.805 422 244 3.924 000 855 1.170 053 152 2.594 010 967 1.034 190 067 174 2.822 005 867 1.153 D 160 066 152 2.419 017 834 1.199 E 172 054 193 3.182 002 901 1.110 F 154 065 152 2.372 019 812 1.232 a Dependent Variable: G ... đến tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã Phước Thuận, . .. tạo động lực làm việc cho cán bộ, cơng chức xã Phước Thuận Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh. .. Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận thời gian tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Những nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã phước thuận, huyện ninh phước, tỉnh ninh thuận , Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức xã phước thuận, huyện ninh phước, tỉnh ninh thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay