Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề phú yên

143 9 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Quyết định giao đề tài: 410/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 12/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS TÔ THỊ HIỀN VINH ThS LÊ HỒNG LAM Chủ tịch Hội Đồng: TS QUÁCH THỊ KHÁNH NGỌC Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ N” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn thu thập chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Phương iii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Khoa Kinh tế, Khoa Sau đại học, Hội đồng khoa học Trường Đại học Nha Trang, thầy giáo, cô giáo tận tình giảng dạy hướng dẫn trình học tập và nghiêncứu Xin cảm ơn quan, đơn vị sản xuất, Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Phú Yên, cán quản lý, giáo viên, học sinh Trường CĐN Phú Yên tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thực tế sở đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung nghiên cứu hoàn thiện luậnvăn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Tơ Thị Hiền Vinh, Ths Lê Hồng Lam khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang, người tận tình bồi dưỡng kiến thức, lực tư duy, phương pháp nghiên cứu trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực hiện, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo; bạn đồng nghiệp độc giả để luận văn hồn thiện đề tài có giá trị thực tiễn cao Xin chân thành cảm ơn! Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Phương iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ .6 1.1 Những vấn đề lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Mục tiêu vai trò nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 10 1.1.3 Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .16 1.2 Những vấn đề lý luận nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề 20 1.2.1 Các khái niệm 20 1.2.2 Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề 21 1.2.3 Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 22 1.2.4 Vai trò nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề nhà trường .23 1.2.5 Chiến lược phát triển đào tạo nghề Việt Nam đến năm 2020 .23 1.2.6 Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề giới Việt Nam .29 TÓM TẮT CHƯƠNG .32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN 33 2.1 Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Phú Yên kết hoạt động đào tạo nghề Trường 33 v 2.1.1 Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Phú Yên 33 2.1.2 Kết hoạt động đào tạo nghề Trường 39 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Phú Yên 44 2.2.1 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 44 2.2.2 Các nhân tố thuộc nội nhà trường 49 2.2.3 Các nhân tố thuộc thân người giáo viên 57 2.3 Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 59 2.3.1 Nội dung công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường 59 2.3.2 Đánh giá tình hình số lượng giáo viên dạy nghề Trường .73 2.3.3 Đánh giá tình hình đảm bảo cấu đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường .62 2.3.4 Đánh giá tình hình chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường .67 2.3.5 Đánh giá yếu tố tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường .78 2.4 Kết khảo sát hài lòng học sinh sinh viên khóa 15 doanh nghiệp sử dụng lao động nghề đào tạo trường 82 2.4.1 Giới thiệu chung điều tra .82 2.4.2 Kết khảo sát hài lòng HSSV .83 2.4.3 Kết khảo sát hài lòng doanh nghiệp 88 2.5 Đánh giá chung thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trường 92 2.5.1 Những mặt tốt nguyên nhân 92 2.5.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 94 TÓM TẮT CHƯƠNG .97 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN 98 3.1 Căn nguyên tắc cho giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường 98 3.1.1 Căn cho xây dựng giải pháp 98 3.1.2 Nguyên tắc chung cho giải pháp 98 vi 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Phú Yên 99 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác quy hoạch đội ngũ giáo viên dạy nghề 99 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề 102 3.2.3 Giải pháp xây dựng phát triển môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp thân thiện 112 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên dạy nghề 114 3.2.5 Giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên .116 3.2.6 Giải pháp sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên có 116 TÓM TẮT CHƯƠNG .118 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC vii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BLĐTBXH : Bộ Lao động, Thương binh Xã hội CĐN : CĐN CSSX : Cơ sở sản xuất CNH : Công nghiệp hóa DN : Doanh nghiệp ĐTN : Đào tạo nghề GV : Giáoviên HĐH : Hiện đại hóa HS : Học sinh HSSV : Học sinh sinh viên HTQT : Hợp tác quốc tế NNL : Nguồn nhân lực NCKH : Nghiên cứu khoa học NT : Nhà trường QL : Quản lý SCN : Sơ cấp nghề TCN : Trung cấp nghề TB : Trung bình TNHH : Trách nhiệm hữu hạn viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Mục tiêu cụ thể phát triển đào tạo nghề Việt Nam đến năm 2020 24 Bảng 2.1 Quy mô HS theo học bậc đào tạo Trường năm 2015-2017 .40 Bảng 2.2 Kết đào tạo theo ngành nghề bậc trung cấp Trường 41 Bảng 2.3 Kết đào tạo theo ngành nghề với bậc cao đẳng Trường 43 Bảng 2.4 Tình hình sở đào tạo nghề Phú Yên 2015 – 2017 48 Bảng 2.5 Tình hình học sinh học nghề Phú Yên 48 Bảng 2.6 Tình hình giảng dạy giáo viên dạy nghề trường CĐN Phú Yên năm 2015 - 2017 52 Bảng 2.7 Tình hình số lượng giáo viên dạy nghề Khoa chuyên môn 60 Bảng 2.8 Tình hình số học sinh bình quân giáo viên dạy nghề theo ngành từ 2015- 2017 61 Bảng 2.9 Cơ cấu giáo viên dạy nghề theo biên chế, tuổi giới tính năm 2015-2017 63 Bảng 2.10 Cơ cấu giáo viên dạy nghề theo giới tính khoa chun mơn năm 2017 64 Bảng 2.11 Cơ cấu giáo viên dạy nghề theo khoa chuyên môn 66 Bảng 2.12 Thống kê trình độ chun mơn đội ngũ giáo viên dạy nghề .68 Bảng 2.13 Thống kê trình độ sư phạm dạy nghề đội ngũ giáo viên .70 Bảng 2.14 Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ .70 Bảng 2.15 Lựa chọn đối tượng đào tạo giáo viên tham gia giảng dạy nghề trọng điểm cấp độ khu vực, cấp quốc gia 71 Bảng 2.16 Lựa chọn đối tượng đào tạo giáo viên tham gia giảng dạy nghề không thuộc nghề trọng điểm cấp độ khu vực, cấp quốc gia 72 Bảng 2.17 Thống kê cơng trình nghiên cứu khoa học trường 73giai đoạn 2015– 2017 73 Bảng 2.18 Bảng đặc điểm giáo viên khảo sát trường 76 Bảng 2.19 Đánh giá trình độ nhận thức đội ngũ giáo viên dạy nghề .77 Bảng 2.20 Đánh giá mức độ tác động công cụ vật chất đến đội ngũ giáo viên dạy nghề 78 ix Bảng 2.21 Đánh giá mức độ tác động công cụ phi vật chất đến đội ngũ giáo viên dạy nghề 80 Bảng 2.22 Bảng phân loại HSSV theo giới tính học tập Khoa 83 Bảng 2.23 Bảng phân loại trình độ HSSV 84 Bảng 2.24 Đánh giá HSSV năm cuối hoạt động học tập lớp 84 Bảng 2.25 Điểm đánh giá HSSV năm cuối hoạt động rèn luyện kỹ nghề 86 Bảng 2.26 Bảng đặc điểm doanh nghiệp khảo sát .88 Bảng 2.27 Đặc điểm người trả lời vấn doanh nghiệp .89 Bảng 2.28 Điểm đánh giá doanh nghiệp mức độ đáp ứng yêu cầu công việc lao động nghề đào tạo trường 90 x công tác dạy nghề, giáo viên trẻ có trình độ tay nghề giỏi, NT cần có biện pháp ưu đãi thỏa đáng để khuyến khích, tạo động lực thu hút - Ngoài tiền lương khoản phu cấp khác theo quy định Nhà nước, chế độ tiền lương tăng thêm cần ý đến trình độ ĐT, thâm niên công tác, đồng thời quan tâm mức việc tổ chức thi nâng ngạch cho GV hết bậc lương - Tạo điều kiện tài cho giáo viên vay tiền để NCS nước giúp đỡ kịp thời giáo viên hồn cảnh khó khăn Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên tham gia Hội thảo, khóa bồi dưỡng chuyên môn tổ chức nước quốc tế Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên thực đề tài NCKH phục vụ cho luận án TS luận văn ThS 3.2.4.2 Các công cụ phi vật chất - Xây dựng môi trường làm việc nhà trường với yếu tố tạo nên hài lòng, thoải mái an tâm cho đội ngũ giáo viên dạy nghề làm việc trường - Xây dựng tiêu chuẩn với tiêu chí cụ thể để đánh giá hồn thành cơng việc người giáo viên dạy nghề Căn vào đó, sau năm học nhà trường đánh giá mức độ hoàn thành công việc người giáo viên, mặt chưa công tác giảng dạy tham gia phong trào, hoạt động trường Thông qua sách khen thưởng kỷ luật sau đánh giá khuyến khích, động viên thúc đẩy giáo viên làm việc tốt - Biểu dương trước tập thể nỗ lực thành tích xuất sắc cá nhân, tập thể Nên áp dụng nguyên tắc “biểu dương trước tập thể, phê bình kín đáo”, điều giúp người giáo viên cảm thấy họ tôn trọng cố gắng nhiệm vụ - Xây dựng quy định quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ dựa sở lực, trình độ phẩm chất đạo đức vào q trình làm việc trường nhằm kích thích, tạo hội cho người giáo viên phấn đấu - Nhà trường nên tiếp tục trì hoạt động tổ chức cho cán giáo viên tham quan, nghỉ mát dịp hè Tuy nhiên nên cải thiện số sách khuyến khích người thân gia đình tạo niềm vui cho giáo viên sau năm lao động động lực để tiếp tục cho năm học Việc hoàn thiện công cụ tạo động lực làm việc tạo động lực để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trường theo hướng bền vững 115 3.2.5 Giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên - Kiểm tra đánh giá GV đột xuất theo định kỳ Công tác có ý nghĩa quan trọng giúp cho NT đánh giá chuyên môn đội ngũ GV để có biện pháp tuyển chọn mới, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn GV kịp thời Đồng thời nắm bắt nhanh tượng tiêu cực giảng dạy (như bỏ giờ, bỏ lớp, cắt xén nội dung chương trình, đánh giá khơng khách quan học sinh, tiêu cực thi cử đánh giá điểm…) để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời - Hàng năm cần phải có kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy đội ngũ GV, công tác phải tiến hành nhiều cấp độ khác (tổ mơn, khoa, nhà trường), nhiều hình thức (kiểm tra giáo án, dự giờ, thăm lớp, thao giảng…) Đồng thời phải có phối hợp chặt chẽ với phòng ban chức năng, tránh trường hợp kiểm tra GV cách chiếu lệ, cảm tính khơng đánh giá thực lực GV Thông qua việc kiểm tra giúp cho GV thấy mặt mạnh, mặt yếu để phấn đấu, khắc phục - Việc đánh giá chất lượng giảng dạy GV phải dựa tiêu chuẩn khách quan hội đồng khoa học NT thông qua, sau lần kiểm tra phải tiến hành tổng kết, đánh giá, rút học thực tiễn sâu sắc, Cùng với việc kiểm tra đánh giá đó, hàng năm NT cần tổ chức thi GV dạy giỏi, kỹ thuật viên giỏi qua đánh giá cách xác thực lực đội ngũ GV tìm cá nhân điển hình trình độ lực để phổ biến kinh nghiệm cho toàn trường - Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, khuyến khích giảng viên thực tốt quy chế chun mơn, tích cực làm việc, đảm bảo ngày cơng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh - Thực việc lấy ý kiến phản hồi người học 100% giáo viên qua môn học Việc lấy ý kiến phản hồi hoàn thành theo thời gian quy định Tổng hợp ý kiến phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy, sở để đánh giá chất lượng trình độ giảng viên, kịp thời ngăn chặn, nhắc nhở giảng viên chưa gương mẫu cần phải tích cực phấn đấu rèn luyện góp phần xây nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 3.2.6 Giải pháp sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên có - Trong q trình đạo thực phân cơng lao động cần phải có kiểm tra đôn đốc kịp thời điều chỉnh nhằm làm cho phân công cân đối, phù hợp, bảo đảm mục tiêu đề ra, tạo phối hợp nhịp nhàng phận GV phòng chức năng, khoa nhà trường - Phân công giảng dạy cho GV khoa, mơn cần chọn người đủ chuẩn trình độ lực chuyên môn theo quy định Thiếu giáo viên mời giáo viên có trình độ trường khác Cao đẳng Công Thương, Trung tâm dạy nghề, Đại học Xây dựng miền Trung…sang giảng dạy Khơng để tình trạng giáo viên giảng dạy khối lượng lớn giáo viên phụ trách môn học không liên quan 116 sâu đến Làm cần có sách tài từ phía nhà trường, tốn bù lại giáo viên có nhiều thời gian để học tập, NCKH nâng cao trình độ chun mơn mình, tạo đội ngũ giáo viên chất lượng bền vững - Phân công GV tham gia công tác đạo thực tập, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm GV có nhiều lực giảng dạy môn học chuyên ngành, có nhiều kinh nghiệm rèn luyện kỹ cho sinh viên, có sức khỏe vững vàng khả sư phạm Phân công GV làm công tác CVHT cần phải chọn GV có nhiều kinh nghiệm cơng tác quản lý, giáo dục sinh viên, có uy tín tinh thần trách nhiệm, biết phối hợp cơng tác với đồng nghiệp - Ngồi ra, phải tuyển chọn số GV có nhiều lực, có kinh nghiệm công tác tổ chức để phân công thực nhiệm vụ quản lý đạo hoạt động chuyên môn hoạt động khác nhà trường.Yêu cầu ĐNGV làm công tác quản lý phải người có lực chun mơn, có uy tín với đồng nghiệp cử học khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 3.2.7 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành Cơ sở vật chất, thiết bị ĐTN có ý nghĩa lớn chất lượng hiệu ĐT NT Hoạt động dạy học khơng thể đảm bảo khơng có yếu tố CSVC thiết bị ĐTN Công tác quản lý CSVC, thiết bị ĐTN cần thực có hiệu nội dung cụ thể sau đây: - Từng bước chuẩn hóa diện tích xây dựng, diện tích phòng học, nhà xưởng suất đầu tư cho chỗ học theo quy định - Nâng cấp, chuẩn hóa, đại hóa thiết bị ĐTN theo hướng, thứ nhất: sử dụng có hiệu nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, từ chương trình mục tiêu, dự án; Thứ hai: huy động nguồn lực khác xây dựng chế phối hợp tạo điều kiện chuyển giao khai thác thiết bị DN q trình đổi cơng nghệ - Tăng mức đầu tư ngân sách Nhà nước, tranh thủ nguồn viện trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi tổ chức quốc tế nước ngoài; từ nguồn tài dịch vụ NT tiết kiệm được; huy động từ nguồn lực xã hội, đặc biệt từ DN để nâng cấp CSVC, trang thiết bị ĐTN Những yêu cầu chung thiết bị ĐTN: - Thiết bị ĐTN công cụ rèn kỹ nghề cho HSSV, có chức hồn tồn khác với mơ hình hướng nghiệp, mang tính mơ hình giới thiệu nghề nghiệp - Thực hành nghề dựa tổ hợp thực hành để rèn luyện nâng cao kỹ nghề nghiệp Mỗi thực hành có nội dung cụ thể mục tiêu nội dung 117 thử nghiệm, có bước tiến hành nội dung thử nghiệm dựạ tiêu chuẩn đánh giá trình, quy trình thực nội dung thực hành - Nội dung hướng dẫn thực hành quan trọng, phải xem xét kỹ trước mua sắm thiết bị phải đáp ứng yêu cầu mục tiêu ĐT, với nội dung chương trình Ngồi cần quan tâm đến tính truyền thống điều kiện nước ta Mặt khác, phần lớn HSSV học nghề chưa có khả tự đọc làm quen tài liệu tiếng nước ngồi, khó khăn tài liệu hướng dẫn không biên dịch người có chun mơn ngoại ngữ Việc sử dụng phần mềm ngoại ngữ khó khăn, thiết tài liệu phải biên soạn tiếng Việt chuẩn - Khi mua sắm thiết bị, cần ý đến tính nhiệt đới hóa để đảm bảo độ bền độ tin cậy điều kiện khí hậu Việt Nam - Thiết bị ĐTN thiết phải KĐCL đảm bảo đủ tài liệu hướng dẫn, chuyển giao cơng nghệ TĨM TẮT CHƯƠNG Chương luận văn trình bày nội dung bản: Thứ nhất: Tiền đề để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trường chiến lược phát triển trường đến năm 2020 nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Thứ hai: Căn nguyên tắc cho giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Thứ ba: Tác giả đưa số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Phú n gồm nhóm giải pháp chính: - Giải pháp hồn thiện cơng tác hoạch định đội ngũ giáo viên dạy nghề cách làm tốt công tác dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên dạy nghề tập trung vào sách tuyển dụng - Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề tất phương diện: trình độ chun mơn, trình độ tin học ngoại ngữ, trình độ kỹ nghề, lực hoạt động sư phạm dạy nghề, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trình độ nhận thức - Giải pháp xây dựng phát triển môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp thân thiện - Giải pháp hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên dạy nghề - Giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên - Giải pháp sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên có - Giải pháp đầu tư sở vật chất, trang thiết bị thực hành 118 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ A KẾT LUẬN Đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật có chất lượng đáp ứng TTLĐ đáp ứng cho nhu cầu nhân lực phục vụ cho nghiệp CNH-HĐH đất nước nhiệm vụ khó khăn nặng nề, đặc biệt hồn cảnh đất nước nghèo, hệ thống ĐT qui mơ nhỏ bé, lại cân đối nghiêm trọng Để thực nhiệm vụ to lớn này, đội ngũ giáo viên yếu tố đặc biệt quan trọng có tính chất định tới chất lượng hiệu quả, tới thành công nghiệp Giáo dục Đào tạo Về sở lý luận, luận văn làm rõ thêm sở lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề làm điểm tựa để đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề từ đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng nghề Phú Yên giai đoạn Về mặt thực tiễn, kết phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên kết khảo sát giáo viên, học sinh, doanh nghiệp cho thấy trình thành lập trường chưa lâu song nổ lực vượt bậc, đồng tâm hiệp lực để vượt qua khó khăn, NT đạt số kết thành tựu định nhiều mặt xây dựng hệ thống CSVC khang trang, thiết bị dạy học tăng cường, qui mô ĐT mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề hình thức ĐT, ý mức đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên hiệu ĐT bước khẳng định CSDN có chất lượng, địa tin cậy cho người học nghề địa phương Tuy nhiên công tác nâng cao chất lượng bộc lộ nhiều bất cập, điều kiện đảm bảo chất lượng hạn chế tơi trình bày chương Xuất phát từ thực trạng trên, luận văn đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giai đoạn Bên cạnh giải pháp thuộc trường, UBND tỉnh cần có số giải pháp đồng từ phía Nhà nước, có tác động tích cực hiệu Trong q trình nghiên cứu, tác giả nghiên cứu nhiều viết đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Tuy nhiên đề tài rộng mang tính thực tiễn cao Với kinh nghiệm hạn chế luận văn có thiếu sót định cần phải bổ sung hồn thiện Tơi mong nhận góp ý thầy cô giáo độc giả để luận văn hoàn chỉnh 119 B KHUYẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số kiến nghị sau đây: Đối với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Tổng cục dạy nghề - Phối hợp với Bộ, ngành, quan liên quan xây dựng hệ thống, bổ sung quy định quyền lợi chế độ đãi ngộ người giáo viên dạy nghề: giảm số chuẩn định mức hàng năm, có phụ cấp độc hại số ngành đào tạo nghề, hưởng sách ưu đãi giáo viên, giảng viên giảng dạy trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp… - Phối hợp với Bộ, ngành hữu quan tham mưu cho Chính phủ sớm xây dựng ban hành hệ thống khung lương tương ứng cho đối tượng lao động qua đào tạo nghề cụ thể hệ đào tạo: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề đại học nghề để doanh nghiệp chủ sử dụng lao động dễ thực Đồng thời tạo sức hút cho người học tìm đến với trường đào tạo nghề - Tham mưu cho Chính phủ xây dựng ban hành hệ thống thang lương, ngạch, bậc lương giáo viên, giảng viên dạy nghề để phù hợp với tính chất đặc thù cơng việc dạy nghề - Cần thiết có quan chuyên thu thập cung cấp thơng tin có nhiệm vụ dự báo, tính tốn, điều tiết nhu cầu cho mạng lưới CSDN nhằm giúp cho sở định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo - Ban hành số quy định cụ thể trách nhiệm CSSX, DN với nghiệp ĐTN, đồng thời có sách ưu đãi cho CSSX, DN thực tốt công tác hỗ trợ cho CSDN UBND tỉnh Phú Yên - Tăng cường đầu tư ngân sách cho hoạt động ĐTN mở rộng quan hệ quốc tế để thu hút đầu tư tổ chức quốc tế cho cơng tác ĐTN - Có chế độ, sách ưu đãi thu hút GV giỏi, GV có trình độ cao, thợ bậc cao tham gia công tác ĐTN - Chỉ đạo công tác phối hợp CSSX, DN với trường CĐN Phú Yên để đáp ứng yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất - Chỉ đạo quan phát thanh, truyền hình, báo chí tỉnh có chun mục thơng tin, tun truyền công tác dạy nghề 120 Trường Cao đẳng nghề Phú Yên - Nhà trường nên nghiên cứu đưa chiến lược cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề giai đoạn - Hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực theo giai đoạn phát triển phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài nhu cầu đào tạo trường - Hoạch định biện pháp đảm bảo cấu tổ chức thỏa mãn nhu cầu nhân lực theo kế hoạch hoạch định - Bố trí, xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên cách tối ưu nhất; bố trí cơng việc với khả người, tạo điều kiện để họ phát huy cao sở trường, lực thân - Đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề - Thực sách thu hút nhân tài, lựa chọn cán giảng dạy trẻ có lực gửi đào tạo thạc sĩ tiến sĩ nước ngồi - Làm tốt cơng tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận đủ lực để tiếp tục nghiệp phát triển trường giai đoạn tới - Xây dựng đề án sử dụng, đàotạo,bồi dưỡng nguồn nhân lực trường cho giai đoạn phát triển đạt hiệu tối ưu sử dụng hiệu - Xây dựng phát triển môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp thân thiện - Hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trường - Tích cực quảng bá hình ảnh uy tín trường, đẩy mạnh cơng tác tuyểnsinh nhằm mở rộng quy mô lớp, khoa, ngành đào tạo trường - Xây dựng kế hoạch, chế độ năm cho GV đến DN trực tiếp tham gia thực tập, làm việc để nắm bắt nhu cầu lao động, cơng nghệ, máy móc nâng cao kỹ thực hành - Thực công tác tư vấn, giúp đỡ cho HSSV sau đào tạo Triển khai kế hoạch “Theo dõi dấu vết” HSSV sau trường 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2012), Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2017), Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Biên kiểm tra việc tổ chức hoạt động dạy nghề tổ chức đào tạo nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Phú Yên Tổng cục dạy nghề năm 2017 Các quy chế, định, tài liệu văn trường Cao đẳng nghề Phú Yên ban hành Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Mai Quốc Chánh (2000), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, HàNội David Begg, S.Fischer, R.Dorbusch (2007), Sách kinh tế học, NXB Thống kê Trần Kim Dung (2011), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 10 George T.Milkovich, John W.Boudrsau, Người dịch: Vũ Trọng Hùng & Phan Thăng, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê 11 Võ Xuân Hùng (2010), Định hướng phát triển dạy nghề Việt Nam xu hội nhập quốc tế, Vụ Chính sách - Pháp chế Tổng Cục Dạy Nghề 12 Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực thời kì CNH – HĐH, NXB Chính trị Quốc gia, HàNội 13 Phan Thị Hằng (2015), Đào tạo đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề điện Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Đại học Lao Động – Xã Hội 14 Nguyễn Khánh Ly (2013), Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên trường Đại học Hải Dương giai đoạn 2015 -2020, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tư Pháp 16 Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Khoa học xã hội, HàNội 122 17 Phạm Công Nhất (4/2008): “ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập quốc tế” Tạp chí Cộng sản số 786 18 Vũ Thị Ngọc Phùng (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 19 Nguyễn Đăng Trụ (2003), Nghiên cứu giải pháp chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trung học chuyên nghiệp - dạy nghề; Để tài KH&CN cấp Bộ, năm 2003 20 Nguyễn Thị Hồng Thanh (2015), Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Cao đẳng nghề du lịch Nha Trang, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang Internet 21 Nguồn nhân lực Việt Nam: Thực trạng giải pháp (2012) http://vcp.vn/daotao/he-dai-han-tap-trung/153-nguon-nhan-luc-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap 22 Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ nghề cho giáo viên dạy nghề" (2013), http://m.tcdn.gov.vn/xem-tin_hoi-thao- chia-se-kinhnghiem-ve-xay-dung-chuong-trinh-boi-duong-ky-nang-nghe-cho- giao-vien-day-nghe_76_5267.html 23 Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực: Bắt đầu từ đội ngũ giáo viên (2013), http://sldtbxhnghean.gov.vn/VN/News.aspx?tabmid=0&tabid=834 24 Trường CĐN Cơ khí Nơng nghiệp gắn đào tạo nghề với giải việc làm (2013), http://m.baovinhphuc.com.vn/giao-duc/12703/truong-cao- dang-nghe-co-khinong-nghiep-gan-dao-tao-nghe-voi-giai-quyet-viec-lam.html 25.www.cdnpy.edu.vn 123 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI 1: Để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Phú Yên, mong anh/chị dành chút thời gian để điền vào bảng vấn cách đánh dấu “X” vào ô phù hợp theo nội dung Mức độ đánh giá Nội dung Rất Không Tương Đồng Rất TT không ĐY đối Ý ĐY ĐY ĐY Anh/chị nắm vững tiêu chí đánh giá giáo viên dạy nghề Bộ Lao động, thương binh xã hội Anh/chị yêu thích cơng việc dạy nghề trường Anh/chị định gắn bó lâu dài với hoạt động dạy nghề Anh/chị đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy theo thời khóa biểu đảm bảo yêu cầu chất lượng Anh/chị ln có tinh thần trách nhiệm nhiệm vụ giao nhiệm vụ giao Tiền lương phụ cấp hoàn tồn tương xứng với cơng sức lao động giáo viên dạy nghề Tiền thu nhập tăng thêm có vai trò kích thích người giáo viên dạy nghề nâng cao hiệu công tác Tổng thu nhập anh/chị nhận hàng tháng trường đủ đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày Chế độ khen thưởng kỷ luật có tác động nhiều đến hiệu công việc anh/chị 10 Anh/chị xét thưởng công qua nổ lực bỏ 11 Mơi trường làm việc giúp anh/ chị có hứng thú u thích cơng việc giảng dạy 12 Sự tin tưởng cấp động lực để anh/chị nhiệt tình cơng việc nhiệt tình công việc 13 Anh/chị tạo hội phát triển thân tham gia khóa đào tạo miễn phí 14 Anh/chị tin tương lai có hội phát triển nghề nghiệp tiếp tục triển nghề nghiệp tiếp tục làm việc 15 Anh/ chị có nhu cầu tham gia khóa đào tạo Trường tổ chức cử học?  Rất mong muốn Mong muốn Bình thường Khơng mong muốn 16 Động khiến anh/chị mong muốn tham gia khóa đào tạo?  Nâng cao trình độ chun mơn  Thu nhập  Thăng tiến cơng việc  Có nhiều mối quan hệ 17 Phương pháp đào tạo anh/chị mong muốn tham gia?  Đào tạo nơi làm việc  Đào tạo ngồi nơi làm việc 18 Hình thức đào tạo anh/chị mong muốn tham gia?  Chương trình dài hạn  Chứng ngắn hạn  Các lớp tập huấn, bồi dưỡng  Hướng dẫn trực tiếp Thông tin cá nhân anh/chị: Giới tính: Nam Nữ Anh/chị sinh năm:……… Số năm kinh nghiệm giảng dạy Anh/chị:  Dưới năm Từ –3 năm Trên 3năm Tình trạng nhân Anh/chị:  Đang độc thân Có gia đình chưa có Xin chân thành cảm ơn tham gia anh/chị! Có gia đình có PHIẾU HỎI : PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO SINH VIÊN ĐANG HỌC KỲ CUỐI Để đánh giá chất lượng đào tạo nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề Trường cao đẳng Nghề Phú Yên, mong bạn dành chút thời gian để điền vào bảng vấn cách khoanh tròn đánh dấu “X” vào chọn cho câu trả lời tương ứng với mức độ đánh giá bạn theo nội dung: Câu 1: Xin bạn vui lòng cho biết đơi điều thân: Giớitính: Nam Nữ Ngành/nghề Bạn theo học trường:………………………………… Câu 2: Đánh giá bạn nội dung, phương pháp giảng dạy hoạt động học tập lớp (mức độ đánh giá theo mức, đó: Mức – Rất khơng hài lòng; Mức 2: Khơng hài lòng; Mức 3: Tương đối hài lòng; Mức 4: Hài lòng; Mức – Rất hài lòng) Mức độ đánh giá Rất không TT Nội dung HL Không Tương HL HL Rất đối HL HL Phương pháp giảng dạy giáo viên Nội dung kiến thức buổi học Các phương tiện hỗ trợ dạy học Mức độ cập nhật thông tin học 5 Môi trường học tập, chất lượng giảng đường Chất lượng giáo trình tài liệu học tập Câu 3: Đánh giá bạn hoạt động rèn luyện kỹ thực hành nghề phòng thực hành trường ( Mức độ đánh giá theo mức, đó: Mức 1: Rất khơng hài lòng; Mức 2: Khơng hài lòng; Mức 3: Tương đối hài lòng; Mức 4: Hài lòng; Mức – Rất hài lòng) TT Mức độ đánh giá Rất Tương Không HL không đối HL HL HL Nội dung Rất HL Sự cân đối số học lý thuyết số học thực hành Những kỹ nghề bạn nhận 5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành Sự phù hợp nội dung thực hành nghề mục tiêu đào tạo nghề 1 2 3 4 5 Câu 4: Trong q trình đào tạo, Bạn có tham gia thực tập hay tham quan, kiến tập sở sản xuất khơng? Có Khơng Nếu có, Bạn cho biết chất lượng hiệu đợt thực tập, tham quan, kiến tập Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Bạn PHIẾU HỎI 3: PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP Chúng giáo viên Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên, thực khảo sát chất lượng đào tạo nghề thông qua mức độ đáp ứng sinh viên sau trường yêu cầu công việc quý quan/ Doanh nghiệp Để tạo gắn kết nhà trường xã hội, nhằm phục vụ tốt nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Yên, mong quý quan/ Doanh nghiệp vui lòng dành thời gian để điền vào bảng câu hỏi cách khoanh tròn vào phù hợp viết thêm vào chỗ trống (…) ý kiến Câu 1: Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết đơi điều thân: 1.1 Tên gọi quý quan/ DN:………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………… Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………… 1.2 Chức vụ Ơng/Bà:…………………………………………………………… Thuộc phòng ban chức:……………………………………………………… 1.3 Giới tính: Nam Nữ 1.4 Trình độ chun mơn: ………………………………………………………… Câu 2: Q vị vui lòng cho biết số thông tin lao động đơn vị Số lượng Chi tiêu Tổng số lao động Tổng số lao động thuộc hệ đào tạo nghề (trung cấp, cao đẳng) Trong - Tỷ lệ % HSSV thuộc Trường CĐN Phú Yên - Tỷ lệ % HSSV thuộc Trường CĐN khác Câu 3: Q vị vui lòng cho biết loại cơng việc mà HSSV Trường CĐN Phú Yên đảm nhận Quý quan/ DN Câu 4: Đánh giá Ông/Bà chất lượng đội ngũ nhân viên sinh viên Trường CĐN Phú Yên công tác quý quan/ DN Mức độ đánh giá theo mức, đó: Mức – Rất khơng hài lòng; Mức – Khơng hài lòng; Mức – Tương đối hài lòng; Mức – Hà lòng; Mức – Rất hài lòng) TT Nội dung đánh giá Mức độ hài lòng Rất Khơng Tương khơng HL đối HL HL 3 3 3 HL Rất HL Kiến thức chuyên môn nghề Kỹ thực hành/tay nghề Kỹ tiếp cận thiết bị, công nghệ Kỹ làm việc nhóm Kỹ giao tiếp Khả chủ động sáng tạo công việc (Kỹ giải vấn đề) Khả ngoại ngữ, tin học Phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nội quy kỹ luật quan Tác phong làm việc, cách ứng xử với người Câu 5: Theo Ông/Bà, đội ngũ nhân viên HSSVcủa Trường CĐN Phú Yên công tác quan, đơn vị Ông/Bà cần đào tạo, bồi dưỡng thêm lĩnh vực để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giao: 5.1 Về kiến thức lý thuyết: 5.2 Về kỹ thực hành/ tay nghề: 5.3 Các lĩnh vực khác: Câu Theo Ông/Bà người sử dụng lao động cần có biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trước yêu cầu mới: Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Quý Ông/Bà.! ... SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN 98 3.1 Căn nguyên tắc cho giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường ... đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Phú Yên - Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường CĐN Phú Yên - Xác định nguyên nhân hạn chế chất lượng đội ngũ giáo viên. .. đề tài: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Phú Yên - Khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường CĐN Phú Yên - Xác định nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề phú yên , Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề phú yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay