Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học điều dưỡng của sinh viên trường cao đẳng y tế lâm đồng

147 14 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VÕ THỊ LỆ THỦY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN NGÀNH HỌC ĐIỀU DƯỠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VÕ THỊ LỆ THỦY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN NGÀNH HỌC ĐIỀU DƯỠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QD-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 28/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ KIM LONG Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS HỒ HUY TỰU Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN NGÀNH HỌC ĐIỀU DƯỠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực hỗ trợ giảng viên hướng dẫn PGS TS Lê Kim Long Các số liệu Luận văn trung thực, nhận xét đề xuất dựa kết phân tích thực tế kinh nghiệm, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Nếu phát có gian lận tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường Đại học Nha Trang khơng liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền gây q trình thực (nếu có) Khánh Hòa, tháng Năm II018 Tác giả thực Võ Thị Lệ Thủy iii LỜI CẢM ƠN Để luận văn đạt kết tốt đẹp, nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình thực luận văn Trước hết, xin gởi tới thầy cô khoa Sau Đại học Trường Đại học Nha Trang lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cơ, đến tơi hồn thành luận văn, đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học Điều dưỡng sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng” Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy giáo – PGS TS Lê Kim Long - người tận tình quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành tốt luận văn thời gian qua Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng giúp đỡ nhiệt tình Q Thầy, Cơ Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học tạo điều kiện thuận lợi để thực luận văn Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế học viên, luận văn tránh thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp q thầy bạn đọc để nội dung đề tài hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Khánh Hòa, tháng Năm II018 Tác giả thực Võ Thị Lệ Thủy iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp luận văn .4 1.7 Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .6 2.1 Cơ sở lý thuyết liên quan 2.1.1 Lý thuyết lựa chọn hợp lý 2.1.2 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng .9 2.1.4 Lý thuyết động 11 2.1.5 Ngành học hành vi chọn ngành 14 2.2 Các mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi/ định chọn ngành học trường 15 2.2.1 Một số nghiên cứu nước 15 2.2.2 Một số nghiên cứu nước 18 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 25 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Thiết kế nghiên cứu 31 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 31 v 3.1.2 Nghiên cứu sơ .32 3.1.3 Nghiên cứu thức 32 3.2 Xây dựng thang đo sơ 32 3.2.1 Thành phần “Đặc điểm cá nhân” .33 3.2.2 Thành phần “Các cá nhân ảnh hưởng” 33 3.2.3 Thành phần “Đặc điểm trường Cao đẳng” 34 3.2.4 Thành phần “Đặc điểm ngành học” 35 3.2.5 Thành phần “Nỗ lực giao tiếp Khoa, trường Cao đẳng” 35 3.2.6 Thành phần “Cơ hội nghề nghiệp” 36 3.2.7 Thành phần “Quyết định chọn ngành Điều dưỡng” 37 3.3 Thang đo thức .37 3.3.1 Thành phần Đặc điểm cá nhân 38 3.3.2 Thành phần Các cá nhân ảnh hưởng 38 3.3.3 Thành phần “Đặc điểm trường Cao đẳng” 39 3.3.4 Thành phần “Đặc điểm ngành học” 40 3.3.5 Thành phần “Nỗ lực giao tiếp Khoa, trường Cao đẳng” 40 3.3.6 Thành phần “Cơ hội nghề nghiệp” 41 3.3.7 Thành phần “Quyết định chọn ngành Điều dưỡng” 42 3.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 42 3.4.1 Thiết kế bảng hỏi 42 3.4.2 Thiết kế mẫu thu thập liệu 43 3.4.3 Kỹ thuật phân tích liệu 43 TÓM TẮT CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 4.1 Làm xử lý liệu 51 4.2 Thống kê mô tả .52 4.3 Kiểm định thang đo 53 4.3.1 Độ phù hợp thang đo (Phân tích EFA) 53 4.3.2 Độ tin cậy thang đo .59 4.3.3 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 63 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN 64 4.4.1 Phân tích tương quan 64 vi 4.4.2 Phân tích hồi quy đa biến 67 4.4.3 Kiểm định giả thuyết .72 4.4.4 Thống kê mô tả thang điểm Likert nhân tố rút từ kết phân tích hồi quy 74 4.4.5 Kiểm định khác biệt cảm nhận đắn định chọn ngành theo thông tin cá nhân .78 4.5 Thảo luận 84 Tóm tắt chương 90 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP 92 5.1 Kết luận 92 5.2 Những kiến nghị giải pháp 98 5.2.1 Kiến nghị .98 5.2.2 Giải pháp 99 5.3 Những hạn chế hướng nghiên cứu 101 5.3.1 Những hạn chế nghiên cứu 101 5.3.2 Hướng nghiên cứu 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA (Analysis of Variance) : Phân tích phương sai CNAH : Cá nhân ảnh hưởng CHNN : Cơ hội nghề nghiệp DDCN : Đặc điểm cá nhân DDTH : Đặc điểm trường Cao đẳng DDNH : Đặc điểm ngành học ĐH: : Đại học ĐHTG : Đại học Tiền Giang EFA (Exploration Factor Analysis): Phân tích nhân tố khám phá HSTHPT : Học sinh trung học phổ thông KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) : Chỉ số dùng để xem xét thích hợp phân tích nhân tố NLGT : Nỗ lực giao tiếp QDCN : Quyết định chọn ngành SPSS (Statistical Package for Social Sciences): Phần mềm xử lý số liệu thống kê SIG (Obeserved Significance level): Mức ý nghĩa quan sát Std Dev (Standard Deviation): Độ lệch chuẩn TS : Tiến sĩ PGS : Phó giáo sư CN : Cử nhân BS : Bác sĩ CKI : Chuyên khoa I THPT : Trung học phổ thông VIF (Variance Inflation Factor) : Hệ số phóng đại phương sai viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng tổng kết kết nghiên cứu trước 23 Bảng 3.1: Thang đo Đặc điểm cá nhân 38 Bảng 3.2: Thang đo Các cá nhân ảnh hưởng 38 Bảng 3.3: Thang đo Đặc điểm trường Cao đẳng .39 Bảng 3.4: Thang đo Đặc điểm ngành học 40 Bảng 3.5: Thang đo Nỗ lực giao tiếp Khoa, trường Cao đẳng 40 Bảng 3.6: Thang đo Cơ hội nghề nghiệp 41 Bảng 3.7: Quyết định chọn ngành Điều dưỡng .42 Bảng 4.1: Thống kê mẫu .52 Bảng 4.2: Thống kê theo đặc điểm cá nhân 52 Bảng 4.3: Kiểm định KMO Bartlett 54 Bảng 4.4: Các nhân tố trích giá trị phương sai trích 55 Bảng 4.5: Liệt kê hệ số tải nhân tố 55 Bảng 4.6: Kiểm định KMO Bartlett 56 Bảng 4.7: Các nhân tố trích giá trị phương sai trích 57 Bảng 4.8: Liệt kê hệ số tải nhân tố 57 Bảng 4.9: Kiểm định KMO Bartlett 58 Bảng 4.10: Các nhân tố trích giá trị phương sai trích 59 Bảng 4.11: Hệ số tải nhân tố thang đo biến phụ thuộc 59 Bảng 4.12: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Đặc điểm cá nhân 60 Bảng 4.13: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Cá nhân ảnh hưởng 60 Bảng 4.14: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Đặc điểm trường cao đẳng .61 Bảng 4.15: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Đặc điểm ngành học 61 Bảng 4.16: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Nỗ lực giao tiếp 62 Bảng 4.17: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Cơ hội nghề nghiệp 62 ix Bảng 4.18: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Quyết định chọn ngành sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng 62 Bảng 4.19: Kết phân tích tương quan Pearson .65 Bảng 4.20: Kết phân tích hồi quy đa biến 71 Bảng 4.21: Kết thống kê mô tả nhân tố “Đặc điểm cá nhân” .74 Bảng 4.22: Kết thống kê mô tả nhân tố “Cá nhân ảnh hưởng” 75 Bảng 4.23: Kết thống kê mô tả nhân tố “Đặc điểm trường Cao đẳng” 75 Bảng 4.24: Kết thống kê mô tả nhân tố “Đặc điểm ngành học” 76 Bảng 4.25: Kết thống kê mô tả nhân tố “Nỗ lực giao tiếp” 77 Bảng 4.26: Kết thống kê mô tả nhân tố “Cơ hội nghề nghiệp” 77 Bảng 4.27: Kết thống kê mô tả nhân tố “Quyết định chọn ngành Điều dưỡng sinh viên trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng” .78 Bảng 4.28: Kiểm định T-test 79 Bảng 4.29: Kết phân tích ANOVA theo Năm học 80 Bảng 4.30: Phân tích sâu Post – hoc yếu tố Năm học phép kiểm LSD 82 Bảng 4.31: Phân tích Two-way ANOVA theo Giới tính Năm học 83 Bảng 4.32: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 91 x Rotated Component Matrix a Component DDTH6 795 DDTH2 762 DDTH3 715 DDTH1 687 DDTH4 683 DDTH7 667 DDTH5 635 DDNH2 825 DDNH3 814 DDNH1 767 DDNH4 731 DDNH5 655 NLGT4 826 NLGT5 825 NLGT2 752 NLGT1 749 NLGT6 666 CNAH1 829 CNAH4 792 CNAH3 776 CNAH2 706 CNAH5 694 CHNN1 818 CHNN3 785 CHNN2 781 CHNN4 754 DDCN2 752 DDCN4 728 DDCN3 724 DDCN1 705 Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 743 357 227 415 226 212 210 -.686 683 -.129 -.004 -.055 -.619 116 411 489 425 122 -.034 381 275 -.755 373 262 -.121 436 471 013 -.757 -.031 -.070 -.230 -.127 046 -.237 931 Kết luận: Sau phân tích yếu tố khám phá EFA sau cùng, khơng có biến quan sát bị loại, giữ nguyên 30 biến quan sát, khơng cần tính lại hệ số Cronbach’s Alpha thang đo kết đạt yêu cầu độ tin cậy Do vậy, chấp nhận thang đo phân tích Phân tích nhân tố khám phá EFA với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 786 Approx Chi-Square 316.270 df Sig .000 Communalities Initial Extraction QDCN1 QDCN2 QDCN3 QDCN4 1.000 1.000 1.000 1.000 482 686 715 640 Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Component Total 2.524 63.093 63.093 2.524 640 16.006 79.099 472 11.795 90.894 364 9.106 100.000 Total % of Cumulative Variance % 63.093 63.093 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component QDCN3 QDCN2 QDCN4 846 828 800 QDCN1 694 PHỤ LỤC Scale: ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 250 100.0 0 250 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 716 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DDCN1 10.1840 4.287 472 673 DDCN2 10.2520 4.037 521 643 DDCN3 10.1960 4.182 498 657 DDCN4 10.2160 4.162 522 643 Scale: CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 250 100.0 0 250 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 822 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CNAH1 13.6120 7.114 707 759 CNAH2 13.6520 7.874 552 805 CNAH3 13.7640 7.482 633 782 CNAH4 13.7320 7.153 647 778 CNAH5 13.6720 7.908 540 808 Scale: ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 250 100.0 0 250 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 835 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DDTH1 20.6320 14.756 559 817 DDTH2 20.6720 14.382 645 802 DDTH3 20.5000 14.661 591 811 DDTH4 20.7760 15.355 572 814 DDTH5 20.6160 15.386 510 824 DDTH6 20.7240 14.393 681 797 DDTH7 20.5600 15.452 534 820 Scale: ĐẶC ĐIỂM NGÀNH HỌC Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 250 100.0 0 250 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 823 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DDNH1 14.2680 6.631 614 789 DDNH2 14.3160 6.763 690 767 DDNH3 14.4280 6.712 672 772 DDNH4 14.0040 6.952 605 791 DDNH5 13.9600 7.267 511 818 Scale: NỖ LỰC GIAO TIẾP Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 250 100.0 0 250 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 828 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NLGT1 14.2360 6.647 599 800 NLGT2 14.3560 6.487 607 798 NLGT4 14.4400 5.717 707 768 NLGT5 14.3640 6.289 703 772 NLGT6 14.2840 6.983 514 823 Scale: CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 250 100.0 0 250 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 798 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CHNN1 9.9800 4.204 657 724 CHNN2 9.9960 4.205 617 743 CHNN3 10.0840 4.391 605 750 CHNN4 10.1040 4.190 565 771 Scale: QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 250 100.0 0 250 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 802 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QDCN1 10.7240 3.502 503 802 QDCN2 10.5760 3.153 664 731 QDCN3 10.7200 2.869 687 715 QDCN4 10.5200 2.797 626 751 PHỤ LỤC Phân tích tương quan Pearson biến độc lập (Đặc điểm cá nhân - DDCN, Cá nhân ảnh hưởng - CNAH, Đặc điểm trường Cao đẳng - DDTH, Đặc điểm ngành học DDNH, Nỗ lực giao tiếp Khoa Trường Cao đẳng – NLGT, Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp - CHNN biến phụ thuộc (Quyết định chọn ngành học Điều dưỡng – QDCN) Statistics QDCN N Valid DDCN CNAH DDTH DDNH NLGT CHNN 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0 Mean 3.5450 3.4040 3.4216 3.4400 3.5488 3.5840 3.3470 Std Deviation 56658 65037 67020 63491 64099 62045 66491 Missing Correlations QDCN QDCN Pearson Correlation DDCN Sig (2-tailed) N DDCN CNAH DDTH DDNH NLGT CHNN Pearson Correlation CNAH 326 ** DDTH 264 ** DDNH 284 ** NLGT 378 ** CHNN 223 ** 230 ** 000 000 000 000 000 000 250 250 250 250 250 250 250 ** 059 066 114 056 090 352 299 072 379 155 326 Sig (2-tailed) 000 N 250 250 250 250 250 250 250 ** 059 070 095 055 093 Sig (2-tailed) 000 352 268 133 384 144 N 250 250 250 250 250 250 250 ** 066 070 075 070 015 Sig (2-tailed) 000 299 268 235 270 809 N 250 250 250 250 250 250 250 ** 114 095 075 -.105 090 Sig (2-tailed) 000 072 133 235 097 154 N 250 250 250 250 250 250 250 ** 056 055 070 -.105 096 Sig (2-tailed) 000 379 384 270 097 N 250 250 250 250 250 250 250 ** 090 093 015 090 096 Sig (2-tailed) 000 155 144 809 154 131 N 250 250 250 250 250 250 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation 264 284 378 223 230 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .131 250 Kết luận: Kết phân tích có mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc Kết phân tích tương quan khẳng định việc tiếp tục thực phân tích hồi quy đa biến phù hợp tập liệu xét Phân tích hồi quy đa biến b Model Summary Model R 623 Adjusted R Square R Square a 388 Std Error of the Estimate Durbin-Watson 44873 1.834 373 a Predictors: (Constant), CHNN, DDTH, DDCN, CNAH, NLGT, DDNH b Dependent Variable: QDCN a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 31.001 5.167 Residual 48.930 243 201 Total 79.931 249 Sig 25.660 000 b a Dependent Variable: QDCN b Predictors: (Constant), CHNN, DDTH, DDCN, CNAH, NLGT, DDNH Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) a Standardized Coefficients Std Error -.438 329 DDCN 210 044 CNAH 152 DDTH Collinearity Statistics t Beta Sig Tolerance VIF -1.329 185 241 4.728 000 973 1.028 043 180 3.540 000 976 1.025 191 045 214 4.235 000 982 1.018 DDNH 288 045 326 6.348 000 954 1.048 NLGT 187 047 205 4.017 000 966 1.035 CHNN 118 043 139 2.723 007 970 1.031 a Dependent Variable: QDCN Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index a Variance Proportions (Constant) DDCN CNAH DDTH DDNH NLGT CHNN 6.835 1.000 00 00 00 00 00 00 00 035 13.926 00 01 02 20 04 02 70 034 14.177 00 37 53 00 07 03 00 034 14.243 00 00 17 14 27 31 01 031 14.946 00 43 14 29 11 03 09 025 16.518 00 10 05 24 33 37 13 006 32.952 1.00 08 08 12 18 23 07 a Dependent Variable: QDCN a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2.5341 4.6080 3.5450 35285 250 -1.94319 1.28240 00000 44329 250 Std Predicted Value -2.865 3.013 000 1.000 250 Std Residual -4.330 2.858 000 988 250 Residual a Dependent Variable: QDCN Charts PHỤ LỤC Thống kê mô tả thang điểm Likert yếu tố rút từ kết phân tích hồi quy Yếu tố “Đặc điểm cá nhân” Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DDCN1 250 3.4320 87661 DDCN2 250 3.3640 90929 DDCN3 250 3.4200 88472 DDCN4 250 3.4000 86892 Valid N (listwise) 250 Yếu tố “Cá nhân ảnh hưởng” Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CNAH1 250 3.4960 88380 CNAH2 250 3.4560 85027 CNAH3 250 3.3440 86525 CNAH4 250 3.3760 92848 CNAH5 250 3.4360 85371 Valid N (listwise) 250 Yếu tố “Đặc điểm trường Cao đẳng” Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DDTH1 250 3.4480 95233 DDTH2 250 3.4080 92355 DDTH3 250 3.5800 93332 DDTH4 250 3.3040 82845 DDTH5 250 3.4640 89213 DDTH6 250 3.3560 88566 DDTH7 250 3.5200 85117 Valid N (listwise) 250 Yếu tố “Đặc điểm ngành học” Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DDNH1 250 3.4760 89702 DDNH2 250 3.4280 79961 DDNH3 250 3.3160 82636 DDNH4 250 3.7400 82652 DDNH5 250 3.7840 83675 Valid N (listwise) 250 Yếu tố “Nỗ lực giao tiếp Khoa trường Cao đẳng” Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation NLGT1 250 1.00 5.00 3.6840 77105 NLGT2 250 1.00 5.00 3.5640 80529 NLGT4 250 1.00 5.00 3.4800 91045 NLGT5 250 1.00 5.00 3.5560 77542 NLGT6 250 1.00 5.00 3.6360 76014 Valid N (listwise) 250 Yếu tố “Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp” Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CHNN1 250 3.4080 81744 CHNN2 250 3.3920 84925 CHNN3 250 3.3040 80385 CHNN4 250 3.2840 89809 Valid N (listwise) 250 Yếu tố “Quyết định chọn ngành” Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation QDCN1 250 3.4560 64632 QDCN2 250 3.6040 65796 QDCN3 250 3.4600 73931 QDCN4 250 3.6600 80685 Valid N (listwise) 250 PHỤ LỤC 10 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO GIỚI TÍNH BẰNG T - TEST Group Statistics Giới tính QDCN N Nam Nữ Mean Std Deviation Std Error Mean 68 3.7059 55641 06747 182 3.4849 56005 04151 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F QDC N Equal variances assumed t-test for Equality of Means Sig .588 t df 444 2.781 Equal variances not assumed Sig (2tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Mean Std Error Difference Difference Lower Upper 248 006 22099 07946 06449 37749 2.790 120.910 006 22099 07922 06415 37783 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO NĂM HỌC BẰNG ONE - WAY ANOVA Descriptives QDCN N 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Năm I 69 3.7609 57272 06895 3.6233 3.8985 1.75 4.50 Năm II 115 3.3304 48953 04565 3.2400 3.4209 2.50 4.50 Năm III 66 3.6932 55952 06887 3.5556 3.8307 1.75 4.75 250 3.5450 56658 03583 3.4744 3.6156 1.75 4.75 Total Test of Homogeneity of Variances QDCN Levene Statistic 911 df1 df2 Sig 247 404 ANOVA QDCN Sum of Squares Between Groups df Mean Square 9.959 4.979 Within Groups 69.972 247 283 Total 79.931 249 F 17.577 Sig .000 Means Plots * Phân tích sâu Post – hoc Yếu tố năm học phép kiểm LSD Multiple Comparisons Dependent Variable: QDCN LSD 95% Confidence Interval Mean Difference (I) Năm học (J) Năm học Năm I Năm II ,43043 * ,08105 ,000 ,2708 ,5901 Năm III ,06769 ,09164 ,461 -,1128 ,2482 * ,08105 ,000 -,5901 -,2708 Năm II Năm III (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Năm I -,43043 Năm III -,36275 * ,08219 ,000 -,5246 -,2009 Năm I -,06769 ,09164 ,461 -,2482 ,1128 Năm II ,36275 * ,08219 ,000 ,2009 ,5246 * The mean difference is significant at the 0.05 level PHỤ LỤC 11 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIỚI TÍNH VÀ NĂM HỌC BẰNG TWO WAY ANOVA Between-Subjects Factors Value Label N Giới tính Nam 68 Năm học Nữ Năm I 182 69 Năm II 115 Năm III 66 Descriptive Statistics Dependent Variable: QDCN Giới tính Năm học Nam Năm I 3,7917 ,53501 Năm II 3,4630 ,55774 Năm III 3,9706 ,44090 Total Năm I Năm II Năm III Total Năm I 3,7059 3,7444 3,2898 3,5969 3,4849 3,7609 ,55641 ,59708 ,46251 ,56784 ,56005 ,57272 Năm II 3,3304 ,48953 Năm III 3,6932 ,55952 Total 3,5450 ,56658 Nữ Total Mean Std Deviation Levene's Test of Equality of Error Variances Dependent Variable: QDCN F df1 1,136 df2 a Sig 244 ,342 Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups a Design: Intercept + GIOITINH + NAMHOC + GIOITINH * NAMHOC Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: QDCN Source Type III Sum of Squares df Mean Square Corrected Model Intercept GIOITINH NAMHOC GIOITINH * NAMHOC Error 12,376 2494,246 1,843 7,597 ,749 a 1 2 2,475 2494,246 1,843 3,799 ,375 67,556 244 ,277 Total 3221,688 250 79,931 249 Corrected Total a R Squared = ,155 (Adjusted R Squared = ,138) F 8,940 9008,824 6,655 13,720 1,353 Sig ,000 ,000 ,010 ,000 ,260 Partial Eta Squared ,155 ,974 ,027 ,101 ,011 ... định y u tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học Điều dưỡng sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng  Xem xét đo lường mức độ ảnh hưởng y u tố đến việc chọn ngành học Điều dưỡng sinh viên Trường Cao. .. Nghiên cứu y u tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học Điều dưỡng sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nhằm khám phá xác định y u tố ảnh hưởng quan trọng đến định chọn ngành Điều dưỡng người học, ... TRÍCH Y U LUẬN VĂN Tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Các y u tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học Điều dưỡng sinh viên trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nhằm xác định y u tố quan trọng mức độ ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học điều dưỡng của sinh viên trường cao đẳng y tế lâm đồng , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học điều dưỡng của sinh viên trường cao đẳng y tế lâm đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay