Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại chi cục thuế thành phố nha trang

118 11 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 636/QĐ-ĐHNT ngày 18/7/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 11/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH CHẤT Chủ tịch Hội Đồng: TS PHẠM HỒNG MẠNH Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hồn tồn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Hằng iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ, động viên vô q báu gia đình, thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để tơi hồn thành luận văn Trước hết, xin giử lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo - Tiến sỹ Trần Đình Chất, người tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ suốt tình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô giáo Khoa Kinh tế quý thầy cô Khoa Sau đại học – trường Đại học Nha Trang truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích khóa học vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố Nha Trang bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện cho nghiên cứu thu thập thơng tin số liệu để hồn thành luận văn tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng trình nghiên cứu, chắn luận văn nhiều thiếu sót hạn chế Tơi kính mong Quý thầy cô, chuyên gia, bạn bè đồng nghiệp tất quan tâm đến đề tài tiếp tục góp ý, giúp đỡ đề luận văn ngày hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Hằng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC HÌNH xii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.5.1 Về mặt lý luận .3 1.5.2 Về mặt thực tiễn 1.6 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan 1.6.1 Một số nghiên cứu nước 1.6.2 Một số nghiên cứu nước .5 1.7 Kết cấu luận văn .7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .8 2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò cơng chức ngành Thuế 2.1.1 Khái niệm công chức ngành Thuế .8 2.1.2 Phân loại công chức .9 v 2.2 Động lực làm việc tạo động lực làm việc 10 2.2.1 Khái niệm động lực động lực làm việc 10 2.3 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho người lao động quan hành nhà nước 13 2.4 Sự khác động lực lao động quan nhà nước với khu vực tư nhân .13 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 14 2.5.1 Yếu tố thuộc cá nhân người lao động .14 2.5.2 Các yếu tố bên người lao động 16 2.6 Các công cụ tạo động lực làm việc .19 2.7 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc cho người lao động 20 2.7.1 Lý thuyết phân cấp nhu cầu củaMaslow .20 2.7.2 Học thuyết hai nhân tố Herzberg với việc quản lý nhân viên .21 2.7.3 Thuyết nhu cầu DavidMc.Clelland .22 2.7.4 Học thuyết công J Stacy Adams 23 2.7.5 Mơ hình kỳ vọng L.W.Porter E.E.Lawler 23 2.7.6 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman &Oldham .24 2.7.7 Thuyết động thúc đẩy theo kỳ vọng Victor Vroom 25 2.8 Mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu 27 2.8.1 Mơ hình nghiên cứu đềnghị .27 2.8.2 Các giả thuyết nghiêncứu 29 Tóm tắt chương 35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Quy trình nghiên cứu 36 3.1.1 Nghiên cứu sơ .36 3.1.2 Nghiên cứu thức 37 3.2 Xây dựng thang đo 37 3.2.1 Thang đo "Tiền lương, thưởng Phúc lợi" .38 3.2.2 Thang đo "Môi trường làm việc" .38 vi 3.2.3 Thang đo "Đặc điểm côngviệc" 39 3.2.4 Thang đo "Cơ hội đào tạo thăng tiến" 39 3.2.5 Thang đo "Mối quan hệ với cấp trên" 40 3.2.6 Thang đo "Đồng nghiệp" 40 3.2.7 Thang đo "Các yếu tố tạo động lực làm việc" 41 3.3 Phương pháp chọn mẫu xử lý số liệu 41 3.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu .41 3.3.2 Phương pháp điều tra khảo sát 42 Tóm tắt chương 46 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 4.1 Khái quát chi cục Thuế thành phố Nha Trang 47 4.1.1 Giới thiệu Chi cục Thuế thành phố Nha Trang 47 4.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 47 4.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 50 4.2 Thực trạng nguồn nhân lực sách tạo động lực Chi cục Thuế TP Nha Trang 50 4.2.1 Hiện trạng nguồn nhân lực Chi cục Thuế TP Nha Trang .50 4.2.2 Một số đặc điểm công chức tác động đến tạo động lực lao động Chi cục Thuế Nha Trang 52 4.3 Tổng quan mẫu nghiên cứu 59 4.3.1 Về giới tính 59 4.3.2 Về độ tuổi 59 4.3.3 Về thời gian công tác 60 4.3.4 Về trình độ họcvấn 60 4.3.5 Về vị trí cơng tác 61 4.3.6 Về phận làm việc 61 4.3.7 Về tiền lương bình quân 61 vii 4.4 Kết điều tra ý kiến CBCC công tác tạo động lực làm việc cho CBCC Chi cục Thuế Nha Trang .62 4.4.1 Đo lường độ tin cậy hệ số Cronbach’s alpha 62 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 65 4.4.3 Phân tích tương quan 68 4.4.4 Phân tích hồi quy 69 4.4.5 Kiểm định yếu tố động lực làm việc tổng thể 73 4.4.6.Thảo luận kết nghiêncứu 75 4.5 Những hạn chế, tồn 75 Tóm tắt chương 77 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CBCC TẠI CHI CỤC THUẾ TP NHA TRANG 78 5.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Chi cục Thuế thành phố Nha Trang đến năm 2020 78 5.2 Các giải pháp đề xuất .79 5.2.1 Cải thiện sách tiền lương, thưởng đãi ngộ choCBCC 79 5.2.2 Tạo hội đào tạo thăng tiến choCBCC 81 5.2.3 Cải thiện đặc điểm tính chất cơng việc cho CBCC 82 5.2.4 Hồn thiện cơng tác ln phiên luân, luân chuyển cán 82 5.2.5 Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cơng chức để họ tiến hành cơng việc theo cách tốt 83 5.2.6 Nâng cao lực quản lý uy tín cấp .84 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA (Analysis of variance) : Phân tích phương sai BTC : Bộ Tài CBCC : Cán cơng chức CCT : Chi cục Thuế EFA (Exploration Factor Analysis) : Phân tích nhân tố khám phá NNL : Nguồn nhân lực NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nước SPSS (Statistical Package for Social Sciences) : Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành khoa học xã hội TCT : Tổng cục Thuế ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ sở hình thành nhân tố mơ hình 28 Bảng 3.1: Thang đo tiền lương, thưởng phúc lợi .38 Bảng 3.2: Thang đo môi trường làm việc 39 Bảng 3.3: Thang đo đặc điểm công việc 39 Bảng 3.4: Thang đo hội đào tạo thăng tiến .40 Bảng 3.5: Thang đo mối quan hệ với cấp 40 Bảng 3.6: Thang đo đồng nghiệp 40 Bảng 3.7: Thang đo yếu tố tạo động lực làm việc 41 Bảng 4.1: Tài sản sở vật chất Chi cục Thuế TP Nha Trang giai đoạn 2015 - 2017 50 Bảng 4.2: Cơ cấu theo độ tuổi Chi cục thuế Nha Trang năm 2017 553 Bảng 4.3: Cơ cấu theo giới tính CBCC CCT Nha Trang giai đoạn 2013-2017 .54 Bảng 4.4: Cơ cấu theo trình độ học vấn ngành thuế Nha Trang năm 2017 55 Bảng 4.5: Thống kê mẫu nghiên cứu giới tính 59 Bảng 4.6: Độ tuổi mẫu nghiên cứu 59 Bảng 4.7: Kinh nghiệm làm việc mẫu nghiên cứu 60 Bảng 4.8: Trình độ học vấn mẫu nghiên cứu 60 Bảng 4.9: Vị trí cơng tác mẫu nghiên cứu 61 Bảng 4.10: Bộ phận làm việc mẫu nghiên cứu .61 Bảng 4.11: Tiền lương bình quân hàng tháng mẫu nghiên cứu 61 Bảng 4.12: Độ tin cậy thang đo "Tiền lương, thưởng phúc lợi" 63 Bảng 4.13: Độ tin cậy thang đo "Môi trường làm việc" 63 Bảng 4.14: Độ tin cậy thang đo “Đặc điểm công việc“ 63 Bảng 4.15: Độ tin cậy thang đo "Cơ hội đào tạo thăng tiến" 64 Bảng 4.16: Độ tin cậy thang đo "Mối quan hệ với cấp trên" 64 Bảng 4.17: Độ tin cậy thang đo “Mối quan hệ với đồng nghiệp“ 65 Bảng 4.18: Độ tin cậy thang đo "Các yếu tố động lực làm việc" 66 Bảng 4.19: Kiểm định Hệ số KMO Bartlett's Test 66 Bảng 4.20: Tổng phương sai giải thích biến độc lập (Phụ lục 3) .66 x PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Chào Anh/Chị! Chúng thực đề tài nghiên cứu “Tạo động lực làm việc cho cán công chức Chi cục Thuế thành phố Nha Trang” Bảng câu hỏi sau xây dựng để thu thập thông tin cho nghiên cứu Rất mong Anh/chị dành chút thời gian trả lời số câu hỏi sau nhằm giúp thu thập thông tin cần thiết Tôi xin cam kết kết khảo sát nhằm mục đích hồn thành luận văn tốt nghiệp, khơng dùng cho mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Anh/Chị Phần I THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nhóm tuổi: Nam; ≤30; Nữ 31 - 40; 41 - 50; ≥51; Thời gian công tác ngành thuế: 20 năm; Trình độ học vấn: Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Vị trí cơng tác: Lãnh đạo Chi cục Đội trưởng/ Đội phó Nhân viên Bộ phận làm việc: Đội kiểm tra thuế Đội tuyên truyền hỗ trợ NNT Đội kê khai kế toán thuế Các phận khác Thu nhập trung bình/tháng (Triệuđồng): 15 Triệu Phần II: HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Anh/Chị vui lòng khoanh tròn số biểu mức độ đồng ý Các giá trị từ đến câu hỏi tương ứng mức độ đồng ý Ý nghĩa giá trị lựa chọn sau: Hồn tồn khơng đồng ý (Rất kém) Không đồng ý (Kém) Không ý kiến (Bình thường) Đồng ý (Tốt) Hồn tồn đồng ý (Rất tốt) Phần III NỘI DUNG KHẢO SÁT SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI Mức độ đồng ý Mức lương phù hợp với lực đóng góp với quan Thu nhập đảm bảo sống thân gia đình Tăng lương cho cán làm việc tốt tạo động lực làm việc tốt cho họ Chính sách phúc lợi quan rõ ràng, xác 5 Lương, thưởng, trợ cấp CQ phân chia công Các khoản hỗ trợ quan mức hợp lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Mức độ đồng ý Các phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ cho công việc trang bị đầy đủ, đại Môi trường làm việc sẽ, thoải mái Tôi thường xuyên làm việc thêm mang công việc nhà làm Tôi làm việc môi trường mà áp lực vừa đủ để phấn đấu sáng tạo ĐẶC ĐIỂM CƠNG VIỆC Mức độ đồng ý Cơng việc phù hợp với lực kiến thức chuyên môn Tơi thích cơng việc làm Khối lượng công việc hợp lý Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận 5 Nhiệm vụ, trách nhiệm phân định cụ thể, rõ ràng hợp lý CƠ HỘI ĐÀO TÀO VÀ THĂNG TIẾN Tôi quan đào tạo đầy đủ kỹ để thực tốt cơng việc Mức độ đồng ý Sau trình đào tạo kết thực công việc cải thiện nhiều Cơ quan tạo hội thăng tiến cho người có lực Chính sách thăng tiến Cơ quan công MỐI QUAN HỆ VỚI CẤP TRÊN Tơi khơng gặp khó khăn việc giao tiếp trao đổi với cấp 1 2 3 4 5 Mức độ đồng ý Tôi nhận hỗ trợ, động viên cấp gặp khó khăn Nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt Cấp tơi người có lực 1 2 3 4 5 Cấp khéo léo, tế nhị phê bình nhân viên MỐI QUAN HỆ VỚI ĐỒNG NGHIỆP Đồng nghiệp hỗ trợ, cho lời khuyên cần thiết Tôi cảm thấy thoải mái, thân thiện làm việc với đồng nghiệp Tôi phối hợp công việc tốt với đồng nghiệp ngược lại Tinh thần làm việc nhóm quan tốt CÁC YẾU TỐ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Tơi cảm thấy hài lòng với cơng việc Tơi khơng ngừng hồn thiện thân kỹ để nâng cao hiệu công việc Tôi cảm thấy tự hào hạnh phúc làm việc quan Cơ quan Thuế đáp ứng kỳ vọng Mức độ đồng ý 5 5 Mức độ đồng ý 5 5 Nếu Anh (Chị) có ý kiến đóng góp khác, xin ghi vào khoảng trống đây: Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỪ PHẦN MỀM SPSS Thống kê mô tả theo đặc điểm cánhân: PL B Bảng Thống kê mô tả theo giới tính GIOITINH Valid Nam Nu Total Frequency 74 121 195 Percent Valid Percent 37.9 37.9 62.1 62.1 100.0 100.0 Cumulative Percent 37.9 100.0 PL B Bảng Thống kê mơ tả theo nhóm tuổi TUOI Valid = 51 Total Frequency 23 59 55 58 195 Percent Valid Percent 11.8 11.8 30.3 30.3 28.2 28.2 29.7 29.7 100.0 100.0 Cumulative Percent 11.8 42.1 70.3 100.0 PL B Bảng Thống kê mô tả theo thời gian công tác THOIGIAN Valid Duoi nam tu 5-10 nam tren 10-15 nam > 15 nam Total Frequency 20 58 79 38 195 Percent Valid Percent 10.3 10.3 29.7 29.7 40.5 40.5 19.5 19.5 100.0 100.0 Cumulative Percent 10.3 40.0 80.5 100.0 PL B Bảng Thống kê mơ tả theo vị trí cơng tác VITRI Valid Lanh dao Chi cuc Doi truong/ Doi Nhan vien Total Frequency 184 195 Percent Valid Percent 1.5 1.5 4.1 4.1 94.4 100.0 94.4 100.0 Cumulative Percent 1.5 5.6 100.0 PL B Bảng Thống kê mô tả theo phận làm việc BOPHAN Frequency 36 Percent Valid Percent 18.5 18.5 Valid Doi kiem tra thue Doi tuyen truyen ho tro 2.6 2.6 NNT Doi ke khai va ke toan 10 5.1 5.1 thue Cac bo phan khac 144 73.8 73.8 Total 195 100.0 100.0 PL B Bảng Thống kê mơ tả theo trình độ học vấn HOCVAN Valid Trung cap Cao dang Dai hoc Sau dai hoc Total Frequency 18 43 132 195 Cumulative Percent 18.5 21.0 26.2 100.0 Percent Valid Percent Cumulative Percent 9.2 9.2 9.2 22.1 22.1 31.3 67.7 67.7 99.0 1.0 1.0 100.0 100.0 100.0 PL B Bảng Thống kê mơ tả theo thu nhập bình qn THUNHAP Valid < Trieu - 10 Trieu tren 10 - 15 Trieu >15 Trieu Total Frequency 158 23 10 195 Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.1 2.1 2.1 81.0 81.0 83.1 11.8 11.8 94.9 5.1 100.0 5.1 100.0 100.0 Các thông số thống kê mô tả biến quansát: PL B Bảng Thống kê yếu tố động lực làm việc tổng thể Descriptive Statistics THUNHAP MOITRUONG CONGVIEC DTTT CAPTREN DONGNGHIEP DONGLUC Valid N (listwise) N Minimum Maximum 195 195 1.00 5.00 195 2.00 5.00 195 2.00 5.00 195 1.60 5.00 195 1.25 4.50 195 2.00 5.00 195 Mean Std Deviation 3.57 984 3.4795 1.04424 3.0851 67407 3.3590 71390 3.6831 73039 2.5564 75601 3.2872 76377 PL B Bảng Các thông số thống kê mô tả biến quan sát Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation THUNHAP1 195 3.46 1.185 THUNHAP2 195 3.03 1.364 THUNHAP3 195 3.75 1.163 THUNHAP4 195 3.56 1.184 THUNHAP5 195 3.48 1.159 THUNHAP6 195 3.57 1.157 MOITRUONG1 195 3.27 1.305 MOITRUONG2 195 3.67 1.221 MOITRUONG3 195 3.66 1.140 MOITRUONG4 195 3.32 1.282 CONGVIEC1 195 3.02 725 CONGVIEC2 195 3.12 828 CONGVIEC3 195 3.10 828 CONGVIEC4 195 3.07 828 CONGVIEC5 195 3.11 836 DTTT1 195 3.60 827 DTTT2 195 3.18 817 DTTT3 195 3.27 782 DTTT4 195 3.38 861 CAPTREN1 195 3.97 896 CAPTREN2 195 3.64 899 CAPTREN3 195 3.57 872 CAPTREN4 195 3.56 813 CAPTREN5 195 3.67 900 DONGNGHIEP1 195 2.55 868 DONGNGHIEP2 195 2.51 1.159 DONGNGHIEP3 195 2.61 904 DONGNGHIEP4 195 2.56 925 DONGLUC1 195 3.46 909 DONGLUC2 195 3.16 927 DONGLUC3 195 3.23 813 DONGLUC4 195 3.30 877 Valid N (listwise) 195 Phân tích Cronbach'sAnpha PL B Bảng 10 Kết phân tích Cronbach's Anpha 3.1 Tiền lương, thưởng phúc lợi Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total Reliability Statistics 195 195 % 100.0 100.0 Cronbach's N of Items Alpha 802 Item-Total Statistics THUNHAP1 THUNHAP2 THUNHAP3 THUNHAP4 THUNHAP5 THUNHAP6 Scale Mean if Item Deleted 17.39 17.83 17.10 17.29 17.37 17.28 Scale Variance if Item Deleted 18.003 24.196 18.161 17.628 18.275 17.482 * Chạy Cronbach's Anpha lần 2: Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 897 195 195 % 100.0 100.0 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 682 743 015 897 681 744 727 732 670 747 769 724 Item-Total Statistics THUNHAP1 THUNHAP3 THUNHAP4 THUNHAP5 THUNHAP6 Scale Mean if Item Deleted 14.37 14.07 14.26 14.34 14.26 Scale Variance if Item Deleted 15.915 16.077 15.823 16.031 15.583 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 727 878 726 878 740 875 735 876 796 863 3.2 Môi trường làm việc Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total 195 195 % 100.0 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 864 Item-Total Statistics MOITRUONG1 MOITRUONG2 MOITRUONG3 MOITRUONG4 3.3 Đặc điểm công việc Scale Mean if Item Deleted 10.65 10.25 10.26 10.59 Scale Variance if Item Deleted 10.178 10.065 10.607 10.180 Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 889 195 195 % 100.0 100.0 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 668 847 760 808 746 816 688 838 Item-Total Statistics CONGVIEC1 CONGVIEC2 CONGVIEC3 CONGVIEC4 CONGVIEC5 Scale Mean if Item Deleted 12.41 12.30 12.33 12.35 12.31 Scale Variance if Item Deleted 7.727 7.676 7.541 7.343 7.072 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 771 858 653 882 688 874 742 862 807 846 3.4 Cơ hội đào tạo thăngtiến Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total Reliability Statistics 195 195 % 100.0 100.0 Cronbach's N of Items Alpha 891 Item-Total Statistics DTTT1 DTTT2 DTTT3 DTTT4 Scale Mean if Item Deleted 9.84 10.25 10.16 10.06 Scale Variance if Item Deleted 4.963 4.787 4.890 4.373 3.5 Mối quan hệ với cấp Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 195 195 % 100.0 100.0 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 680 889 756 861 767 858 844 827 Item-Total Statistics CAPTREN1 CAPTREN2 CAPTREN3 CAPTREN4 CAPTREN5 Scale Mean if Item Deleted 14.45 14.77 14.84 14.86 14.74 Scale Variance if Item Deleted 8.867 8.609 8.928 9.196 8.254 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 687 876 743 863 700 873 706 872 827 843 3.6 Mối quan hệ với đồng nghiệp Case Processing Summary N % 100.0 100.0 Cases Valid 195 a Excluded Total 195 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 783 N of Items Item-Total Statistics DONGNGHIEP1 DONGNGHIEP2 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 7.67 6.242 7.72 4.472 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 495 775 679 686 DONGNGHIEP3 7.62 6.103 498 774 DONGNGHIEP4 7.67 5.244 719 666 3.7 Các yếu tố động lực làmviệc Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 888 195 195 % 100.0 100.0 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted DONGLUC1 9.69 5.451 720 870 DONGLUC2 9.98 5.190 777 848 DONGLUC3 9.92 5.917 697 878 DONGLUC4 9.85 5.224 834 826 Phân tích nhân tố khám pháEFA PL B Bảng 11 Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 4.1 Kiểm định hệ số KMO Bartlett's Test biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .829 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 3112.996 df 351 Sig .000 4.2 Tổng phương sai giải thích biến độc lập Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % 6.942 25.712 25.712 6.942 25.712 25.712 3.753 13.901 39.613 3.753 13.901 39.613 2.675 9.908 49.521 2.675 9.908 49.521 2.349 8.699 58.220 2.349 8.699 58.220 1.793 6.639 64.859 1.793 6.639 64.859 1.655 6.130 70.989 1.655 6.130 70.989 831 3.079 74.069 640 2.369 76.438 610 2.258 78.696 10 559 2.070 80.766 11 523 1.938 82.704 12 474 1.755 84.459 13 440 1.628 86.087 14 409 1.513 87.601 15 396 1.468 89.069 16 362 1.339 90.408 17 341 1.264 91.672 18 304 1.127 92.799 19 285 1.056 93.856 20 267 988 94.843 21 259 959 95.802 22 246 910 96.712 23 236 873 97.585 24 196 725 98.310 25 162 601 98.911 26 154 569 99.480 27 140 520 100.000 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 3.592 13.303 13.303 3.577 13.249 26.552 3.523 13.047 39.599 3.001 11.115 50.714 2.954 10.941 61.655 2.520 9.334 70.989 4.3 Ma trận xoay nhân tố biến độclập Rotated Component Matrixa THUNHAP6 THUNHAP1 THUNHAP4 THUNHAP5 THUNHAP3 CAPTREN5 CAPTREN2 CAPTREN3 CAPTREN4 CAPTREN1 CONGVIEC5 CONGVIEC1 CONGVIEC4 CONGVIEC3 CONGVIEC2 DTTT4 DTTT2 DTTT3 DTTT1 MOITRUONG2 MOITRUONG3 MOITRUONG1 MOITRUONG4 DONGNGHIEP4 DONGNGHIEP2 DONGNGHIEP3 DONGNGHIEP1 852 819 807 800 758 Component 865 827 797 772 771 873 840 836 783 740 902 817 806 727 864 827 793 792 844 806 695 676 PL B Bảng 12 Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc 4.4 Kiểm định hệ số KMO Bartlett's Test biến phụthuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .827 445.665 000 4.5 Tổng phương sai giải thích biến phụthuộc Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Component Total Total Variance % Variance % 3.003 75.064 75.064 3.003 75.064 75.064 451 11.273 86.337 321 8.035 94.372 225 5.628 100.000 4.6 Ma trận thành phần biến phụthuộc Component Matrixa Component DONGLUC4 914 DONGLUC2 881 DONGLUC1 841 DONGLUC3 826 Ma trận hệ số tươngquan PL B Bảng 13 Ma trận hệ số tương quan Correlations THUN HAP MOITR UONG CONG VIEC DTTT CAPTR EN DONG NGHIE P DONG LUC THUN MOITRU CONG DTT CAPTR DONGN DONGL HAP ONG VIEC T EN GHIEP UC ** * ** ** ** Pearson Correlation 187 170 365 346 314 541** Sig (2-tailed) 009 018 000 000 000 000 N 195 195 195 195 195 195 195 Pearson Correlation 187** 293** 311** 040 048 463** Sig (2-tailed) 009 000 000 578 502 000 N 195 195 195 195 195 195 195 * ** ** ** Pearson Correlation 170 293 268 048 250 444** Sig (2-tailed) 018 000 000 502 000 000 N 195 195 195 195 195 195 195 ** ** ** ** * Pearson Correlation 365 311 268 369 169 589** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 018 000 N 195 195 195 195 195 195 195 ** ** ** Pearson Correlation 346 040 048 369 206 419** Sig (2-tailed) 000 578 502 000 004 000 N 195 195 195 195 195 195 195 ** ** * ** Pearson Correlation 314 048 250 169 206 435** Sig (2-tailed) 000 502 000 018 004 000 N 195 195 195 195 195 195 195 ** ** ** ** ** ** Pearson Correlation 541 463 444 589 419 435 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 195 195 195 195 195 195 195 Phân tích hồiquy PL B Bảng 14 Kết phân tích hồi quy 6.1 Mơ hình tóm tắt sử dụng phương phápEnter Model Summary Model R 812a Adjusted R Square R Square 660 Std Error of the Estimate 649 45250 6.2 Phân tích ANOVAb phương phápEnter ANOVAb Sum of Squares Model df Mean Square Regression 74.674 12.446 Residual 38.494 188 205 113.168 194 Total F Sig 60.783 000a 6.3 Phân tích hồi quy tuyến tính theo phương phápEnter Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std Error Collinearity Statistics Model B (Constant) -.903 237 - 000 3.803 THUNHAP 180 038 232 4.739 000 756 1.323 MOITRUONG 192 034 262 5.655 000 841 1.189 CONGVIEC 218 053 193 4.133 000 831 1.203 DTTT 288 054 269 5.346 000 713 1.402 CAPTREN 182 050 174 3.647 000 791 1.264 DONGNGHIE P 222 047 220 4.748 000 846 1.182 a.Dependent Variable: DONGLUC Beta t Sig Tolerance VIF Bảng 4.23 Tổng phương sai giải thích biến độc lập Giá trị Thành phần Eigenvalua ban đầu Tổng trọng số nhân tố bình phương trích Tổng trọng số nhân tố bình phương xoay 6.942 25.712 25.712 6.942 % phương sai 25.712 3.753 13.901 39.613 3.753 13.901 39.613 3.577 13.249 2.675 9.908 49.521 2.675 9.908 49.521 3.523 13.047 2.349 8.699 58.220 2.349 8.699 58.220 3.001 11.115 1.793 6.639 64.859 1.793 6.639 64.859 2.954 10.941 1.655 6.130 70.989 1.655 6.130 70.989 2.520 831 3.079 74.069 640 2.369 76.438 610 2.258 78.696 10 559 2.070 80.766 11 523 1.938 82.704 12 474 1.755 84.459 13 440 1.628 86.087 14 409 1.513 87.601 15 396 1.468 89.069 16 362 1.339 90.408 17 341 1.264 91.672 18 304 1.127 92.799 19 285 1.056 93.856 20 267 988 94.843 21 259 959 95.802 22 246 910 96.712 23 236 873 97.585 24 196 725 98.310 25 162 601 98.911 26 154 569 99.480 27 140 520 100.000 % Tích lũy Tổng Tổng phương sai % % Tích lũy Tổng phương % sai 25.712 3.592 13.303 9.334 Tích lũy % 13.303 26.552 39.599 50.714 61.655 70.989 ... thực trạng nguồn nhân lực nhân tố tạo động lực làm việc cho cán công chức Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán công chức 1.2.2 Mục tiêu cụ... chế ngun nhân cơng tác tạo động lực Chi cục Thuế thành phố Nha Trang Xác định nhân tố ảnh hưởng nhân tố đến động lực làm việc cho cán công chức Chi cục Thuế thành phố Nha Trang Đề xuất giải pháp... Tổ chức máy Chi cục Thuế thành phố Nha Trang 49 xii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Đây đề tài nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực nhân tố tạo động lực làm việc cán công chức Chi cục Thuế TP Nha
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại chi cục thuế thành phố nha trang , Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại chi cục thuế thành phố nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay