Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học nội dung những tình huống điển hình trong dạy học môn toán

277 24 0
  • Loading ...
1/277 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐÀO THỊ HOA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TỐN THƠNG QUA DẠY HỌC NỘI DUNG “NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC MƠN TỐN” LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -ĐÀO THỊ HOA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TỐN THƠNG QUA DẠY HỌC NỘI DUNG “NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC MƠN TỐN” Chun ngành: Lí luận Phương pháp dạy học mơn Toán Mã số: 62.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vương Dương Minh PGS.TS Vũ Thị Thái Hà Nội – 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Những đóng góp luận án Những luận điểm đưa bảo vệ .5 Cấu trúc luận án CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu .6 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.1.3 Một số nhận định 10 1.2 Một số lý thuyết học tập ứng dụng dạy học 11 1.2.1 Cách tiếp cận lý thuyết hoạt động 11 1.2.2 Cách tiếp cận lý thuyết thông tin .13 1.3 Những vấn đề lý luận lực tự học 16 1.3.1 Vai trò tự học cần thiết phải phát triển tự học cho sinh viên 16 1.3.2 Khái niệm lực tự học .19 1.3.3 Biểu lực tự học 23 1.3.4 Các hình thức cấp độ tự học 31 1.3.5 Quan hệ dạy học tự học .34 1.4 Thực trạng lực tự học sinh viên Toán Đại học Sư phạm .41 1.4.1 Khái quát khảo sát thực trạng 41 1.4.2 Kết khảo sát thực trạng đánh giá thực trạng .42 Kết luận chương .46 CHƯƠNG DẠY HỌC NỘI DUNG NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC MƠN TỐN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN 48 2.1 Giới thiệu khái quát nội dung tình điển hình dạy học mơn Tốn .48 2.1.1 Vai trò tình điển hình dạy học mơn Tốn .48 2.1.2 Mục tiêu dạy học tình điển hình mơn Tốn 49 2.1.3 Đặc điểm nội dung tình điển hình dạy học mơn Tốn 50 2.2 Các hoạt động tự học nội dung tình điển hình dạy học mơn Tốn 51 2.2.1 Những định hướng nhằm xác định hoạt động tự học dạy học nội dung tình điển hình dạy học mơn Tốn .51 2.2.2 Các hoạt động tự học .52 2.2.3 Sự tác động hoạt động tự học tới lực tự học .77 2.3 Quy trình thiết kế tổ chức hoạt động tự học nội dung tình điển hình dạy học mơn Toán 78 2.3.1 Nguyên tắc xây dựng quy trình 78 2.3.2 Quy trình .81 2.3.3 Mức độ sử dụng quy trình 100 2.4 Vận dụng quy trình 101 Kết luận chương .122 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 124 3.1 Mục đích thực nghiệm .124 3.2 Nội dung thực nghiệm 124 3.3 Tổ chức thực nghiệm 124 3.4 Kết thực nghiệm 127 Kết luận chương .145 KẾT LUẬN CHUNG 146 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ DHMT Dạy học mơn Tốn ĐC Đối chứng ĐHSP Đại học Sư phạm ĐL Định lý GV Giáo viên G’V Giảng viên HD Hướng dẫn HĐ Hoạt động KHTH Kế hoạch tự học 10 KN Khái niệm 11 NLTH Năng lực tự học 12 NXB Nhà xuất 13 PPDH Phương pháp dạy học 14 PT Phát triển 15 QTPP Quy tắc, phương pháp 16 SV Sinh viên 17 STĐ Sau tác động 18 TH Tự học 19 THĐH Tình điển hình 20 TNSP Thực nghiệm sư phạm 21 TN Thực nghiệm 22 TTĐ Trước tác động DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH ẢNH STT SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH ẢNH TRANG Sơ đồ 1.1: Mơ hình giai đoạn q trình xử lý thơng tin 14 Bảng 1.2: Các giai đoạn trình nhận thức theo lý thuyết 16 thơng tin Sơ đồ 1.3: Biểu NLTH 24 Sơ đồ 1.4: Biểu người có NLTH 25 Sơ đồ 1.5: Các biểu NLTH 28 Sơ đồ 1.6: Hình thành phát triển NLTH 29 Bảng 1.7: HĐ TH kỹ TH tương ứng 30 Bảng 1.8: Kết điều tra nhận thức TH SV 42 Bảng 1.9: Kết điều tra thực trạng TH SV 42 Bảng 1.10: Kết điều tra khó khăn sinh viên tổ 10 44 chức dạy học THĐH cụ thể 11 Bảng 1.11: Kết điều tra yếu tố ảnh hưởng đến việc TH 45 SV 12 Bảng 1.12: Kết điều tra việc PT NLTH cho SV 45 13 Hình 2.1: SV hệ thống hóa kiến thức học 69 14 Sơ đồ 2.2: HĐ G’V SV 75 15 Sơ đồ 2.3: Sự tác động HĐ TH tới NLTH 77 Sơ đồ 2.4: Quy trình dạy học THĐH DHMT theo hướng 16 82 PT NLTH 17 Sơ đồ 2.5: Cấu trúc nội dung học: Dạy học ĐL toán học 86 18 Bảng 2.6: Hệ thống câu hỏi dạy học ĐL toán học 89 19 Sơ đồ 2.7: Tiến trình TH SV 94 20 Bảng 2.8: Tóm tắt cách thực quy trình 98 21 Bảng 3.1: Nội dung đo công cụ sử dụng trình 126 TNSP 22 Bảng 3.2: Biểu NLTH ba SV 127 23 Bảng 3.3: Kết mức độ chủ động tiến hành HĐ TH 128 SV 24 Bảng 3.4: Bảng quy đổi mức độ chủ động tiến hành HĐ TH 128 SV 25 Bảng 3.5: Đánh giá kết trước sau tác động 128 26 Bảng 3.6: Hiệu lĩnh hội tri thức, kỹ phần THĐH 130 DHMT 27 Bảng 3.7: Khả dạy học THĐH cụ thể mơn Tốn 134 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 trường phổ thông Bảng 3.8: Kết so sánh mức độ chủ động tiến hành HĐ TH SV lớp ĐC TN Bảng 3.9: Bảng quy đổi mức độ chủ động tiến hành HĐ TH SV lớp ĐC TN Biểu đồ 3.10: Kết so sánh mức độ chủ động thực HĐ TH SV lớp ĐC TN trước sau tác động Bảng 3.11: Tiêu chí đánh giá mức độ đạt kỹ thực HĐ Bảng 3.12: Độ nhọn độ lệch phân phối điểm kiểm tra Biểu đồ 3.13: Biểu đồ tần suất có gắn đường cong chuẩn (Histogram) phân phối điểm kiểm tra lớp ĐC TN Bảng 3.14: Tỉ lệ HS đạt điểm Xi tham số thống kê kiểm tra lớp ĐC lớp TN Biểu đồ 3.15: Tỉ lệ HS đạt điểm Xi kiểm tra lớp ĐC lớp TN Bảng 3.16: Mức độ kỹ thực HĐ TH qua kiểm tra Biểu đồ 3.17: So sánh mức độ kỹ thực HĐ TH 137 138 138 139 140 141 142 143 143 144 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Phát triển lực tự học cho sinh viên sư phạm tốn thơng qua dạy học nội dung Những tình điển hình dạy học mơn Tốn” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác trước Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Đào Thị Hoa LỜI CẢM ƠN Luận án hồn thành Bộ mơn Lý luận Phương pháp dạy học Toán, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trong q trình nghiên cứu tơi nhận giúp đỡ vô quý báu tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vương Dương Minh PGS.TS Vũ Thị Thái tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn q trình nghiên cứu, thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể môn Lý luận Phương pháp dạy học Tốn, Khoa Tốn, Phòng sau đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Thầy Cơ, em SV khoa Tốn – ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện, đóng góp ý kiến, giúp đỡ tơi q trình hồn thiện luận án Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln động viên, khuyến khích tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2018 ĐÀO THỊ HOA 8p biểu thức toạ độ độ phép tịnh phép tịnh tiến tiến - Hướng dẫn, yêu cầu học - Trong mặt phẳng sinh làm việc cá nhân Oxy , cho phép trả lời câu hỏi phiếu tịnh học tập số - Biểu thức toạ độ tiến theo vectơ u Biết toạ u a,b , điểm độ u a,b   M  x, y  , M '  x ', y Giả sử điểm vectơ ' Phép tịnh tiến biến điểm M  x, y  M thành M ' , thành biểu thức toạ độ có dạng: x' xa   y '  y b u a,b  y điểm M '  x ', y ' Khi có ta x' xa - Vì MM 'x ' x; y '  biến   y'y b MM '  u gọi biểu thức nên ta có cơng thức cần toạ độ tìm phép tịnh theo  tiến  vectơ u a,b Hoạt động củng cố (3p) - Nhắc lại định nghĩa phép tịnh tiến tính chất phép tịnh tiến - Nhắc lại định nghĩa phép dời hình tính chất phép dời hình Hoạt động hướng dẫn nhà (2p) - Yêu cầu học sinh nhà học làm tâp đến sách giáo khoa trang - Đọc trước đến lớp p53 PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ Ý THỨC, THÁI ĐỘ TỰ HỌC CỦA CÁ NHÂN Tên người đánh giá:…………………………………………………………………… Lớp: ……………………………………………………………………………………… Câu Nội dung Bạn xác định mục tiêu học tập rõ ràng Bạn ý thức rõ nhiệm vụ giao Bạn chủ động đề xuất ý tưởng cách thực nhiệm vụ HĐ Bạn chủ động tìm kiếm chia sẻ nguồn tài liệu Bạn tìm kiếm nhiều thơng tin xác cho học Bạn tự đặt/trả lời câu hỏi Bạn tình nguyện giải khó khăn Bạn mạnh dạn trình bày quan điểm cá nhân Bạn nhiệt tình phản hồi ý kiến Bạn tóm tắt lại ý kiến thảo luận Bạn tôn trọng quan điểm khác thành viên nhóm Khi thiếu sót, bạn vui vẻ đón nhận sửa chữa Bạn làm việc theo kế hoạch học tập Bạn động viên thu hút thành viên nhóm thực nhiệm vụ Bạn thấy hoạt động nhóm có ý nghĩa với bạn q trình học tập 10 11 12 13 14 15 Luôn Mức độ Thỉnh Không thoảng p54 PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ BÁO CÁO SẢN PHẨM CỦA CÁ NHÂN, NHÓM Tên người (nhóm) đánh giá:………………………………………………………… Lớp:……………………………………………………………………………………… Tiêu chí Bố cục Nội dung Cấu trúc rõ ràng, lơgíc Nhất qn cách trình bày Xác định trọng tâm Nội Thơng tin xác dung Thể mối liên hệ kiến thức Hình Thiết kế đẹp, sáng tạo thức Trình bày cân đối Báo cáo rõ ràng, mạch lạc, thu hút Báo Phân bố thời gian hợp lý Phân tích trả lời câu hỏi cáo phản biện Điểm Điểm tối đa thực 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 Nhận xét p55 PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T-TEST CỦA LỚP ĐC, TN TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG So sánh nhóm ĐC TN trước TN, ta có kết quả: Group Statistics Phannho Std Std Error m N Mean Deviation Mean Tong1_10 89 21.45 5.741 609 87 21.34 5.656 606 89 6.29 2.112 224 Tong11_1 87 6.30 2.075 222 89 1.90 675 072 C15 87 1.89 689 074 89 13.25 2.651 281 Tong16_2 87 13.20 2.574 276 89 1.37 681 072 C22 87 1.39 721 077 89 4.94 1.480 157 Tong23_2 87 4.99 1.536 165 89 3.70 1.210 128 Tong26_2 87 3.75 1.183 127 Sig (2-tailed) 903; 903; 983; 983; 893; 893; 896; 896; 850; 850; 844; 844; 780; 780 So sánh nhóm ĐC trước sau TN, ta có kết quả: Group Statistics Phannho Std Std Error m N Mean Deviation Mean Tong1_10 89 21.45 5.741 609 89 21.22 5.680 602 89 6.29 2.112 224 Tong11_1 89 6.25 2.080 220 89 1.90 675 072 C15 89 1.89 682 072 89 13.25 2.651 281 Tong16_2 89 13.10 2.624 278 89 1.37 681 072 C22 89 1.38 699 074 89 4.94 1.480 157 Tong23_2 89 4.96 1.537 163 89 3.70 1.210 128 Tong26_2 89 3.71 1.199 127 p56 Sig (2-tailed) 793; 793; 886; 886; 912; 912; 712; 712; 914; 914; 960; 960; 950; 950 So sánh nhóm ĐC TN sau TN, ta có kết quả: Group Statistics Phannho Std Std Error m N Mean Deviation Mean Tong1_10 89 21.22 5.680 602 87 30.21 5.767 618 Tong11_1 89 6.25 2.080 220 87 11.41 2.563 275 C15 89 1.89 682 072 87 3.21 809 087 Tong16_2 89 13.10 2.624 278 87 16.72 2.856 306 C22 89 1.38 699 074 87 2.94 840 090 Tong23_2 89 4.96 1.537 163 87 8.51 1.934 207 Tong26_2 89 3.71 1.199 127 87 6.05 1.380 148 So sánh nhóm TN trước sau TN, ta có kết quả: Phannho m tong1_10 tong11_1 C15 tong16_2 1 C22 tong23_2 tong26_2 p = 0.000 Group Statistics N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 Mean 21.86 30.21 6.32 11.41 1.89 3.21 13.39 16.72 1.39 2.94 4.98 8.51 3.74 6.05 Std Deviation 6.052 5.767 2.154 2.563 689 809 2.768 2.856 721 840 1.478 1.934 1.196 1.380 Std Error Mean 649 618 231 275 074 087 297 306 077 090 158 207 128 148 p57 p58 PHỤ LỤC 11 Kết phân tích điểm số kiểm tra Các kiểm tra lớp ĐC: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Skewness Statistic Kurtosis Std Error Statistic Std Error KT1 89 6.71 1.440 -.265 255 -.204 506 KT2 89 7.09 1.276 -.407 255 -.319 506 KT3 89 7.56 988 -.320 255 -.320 506 Valid N (listwise) 89 KT1 Cumulati Frequ Perce Valid ve ency nt Percent Percent Vali 2.2 2.2 2.2 d 4 4.5 4.5 6.7 10.1 10.1 16.9 26 29.2 29.2 46.1 21 23.6 23.6 69.7 16 18.0 18.0 87.6 11 12.4 12.4 100.0 KT2 Freque Perce Valid ncy nt Percent 89 al 100.0 3.4 3.4 7.9 7.9 11.2 17 19.1 19.1 30.3 26 29.2 29.2 59.6 24 27.0 27.0 86.5 12 13.5 13.5 100.0 89 100.0 100.0 100.0 KT3 Cumulative Frequency Valid Percent Percent Vali d Tota l Tot Cumulativ e Valid Percent Percent 2.2 2.2 2.2 10 11.2 11.2 13.5 29 32.6 32.6 46.1 32 36.0 36.0 82.0 16 18.0 18.0 Total 89 100.0 100.0 100.0 3.4 Kết kiểm tra lớp TN: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Skewness Statistic Kurtosis Std Error Statistic Std Error KT1 87 7.21 1.250 -.550 258 012 511 KT2 87 10 7.64 1.011 -.472 258 279 511 KT3 87 10 8.08 866 -.268 258 250 511 Valid N (listwise) 87 KT1 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 3.4 3.4 3.4 5 5.7 5.7 9.2 14 16.1 16.1 25.3 27 31.0 31.0 56.3 25 28.7 28.7 85.1 13 14.9 14.9 Total 87 100.0 100.0 100.0 KT2 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 3.4 3.4 3.4 8.0 8.0 11.5 25 28.7 28.7 40.2 36 41.4 41.4 81.6 15 17.2 17.2 98.9 10 1.1 1.1 Total 87 100.0 100.0 100.0 KT3 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 4.6 4.6 4.6 14 16.1 16.1 20.7 43 49.4 49.4 70.1 23 26.4 26.4 96.6 10 3.4 3.4 87 100.0 100.0 Total 100.0 So sánh độc lập Group Statistics Phannhom KT1 N KT2 KT3 Mean Std Deviation Std Error Mean 89 6.71 1.440 153 87 7.21 1.250 134 89 7.09 1.276 135 87 7.64 1.011 108 89 7.56 988 105 87 8.08 866 093 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% F KT1 Equal variances not assumed df Error Interval of the Sig Mean (2- Differe Differe tailed) nce nce Difference Lower Upper 140 -2.454 174 005 -.499 203 -.900 -.098 -2.457 171.607 005 -.499 203 -.900 -.098 174 002 -.554 174 -.897 -.211 -3.195 166.909 002 -.554 173 -.896 -.212 174 000 -.519 140 -.795 -.242 -3.706 171.962 000 -.519 140 -.795 -.242 Equal variances assumed 3.295 Equal variances not assumed KT3 t Confidence Equal variances assumed 2.199 KT2 Sig Std .071 -3.186 Equal variances assumed 6.305 Equal variances not assumed 013 -3.701 p60 So sánh theo cặp Paired Samples Statistics Mean Pair KT1TN KT1DC Pair KT2TN KT2DC Pair KT3TN KT3DC N Std Deviation Std Error Mean 7.21 87 1.250 134 6.70 87 1.448 155 7.64 87 1.011 108 7.08 87 1.287 138 8.08 87 866 093 7.56 87 997 107 Paired Samples Test Sig (2tailed) Paired Differences 95% Confidence Interval of Mean Pair KT1TN - KT1DC Pair KT2TN - KT2DC Pair KT3TN - KT3DC Std Std Error Deviation Mean the Difference Lower Upper t df 506 1.791 192 124 887 2.634 86 010 563 1.530 164 237 889 3.433 86 001 517 1.302 140 240 795 3.706 86 000 p61 PHỤ LỤC 12 ... CHƯƠNG DẠY HỌC NỘI DUNG NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC MƠN TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN 48 2.1 Giới thiệu khái quát nội dung tình điển hình dạy học. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -ĐÀO THỊ HOA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TỐN THƠNG QUA DẠY HỌC NỘI DUNG “NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC MƠN TỐN”... triển lực tự học cho sinh viên sư phạm dạy học nội dung tình điển hình dạy học mơn Tốn 1.2.1 Ý nghĩa dạy học nội dung tình điển hình dạy học mơn Tốn Phương pháp dạy học (PPDH) Tốn mơn học mang tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học nội dung những tình huống điển hình trong dạy học môn toán , Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học nội dung những tình huống điển hình trong dạy học môn toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay