Giáo án môn tiếng anh 6 chuẩn kiến thức mới

211 16 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 07:31

Tiếng Anh lớp 6 nhằm giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh ở cấp THCS, đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe, nói, đọc, viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động. giáo án được nhiều giáo viên dùng làm tài liệu giảng dạy... BỘ GIÁO DỤC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ PHẬN TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP ˜«˜ - Môn tiếng anh Chuẩn kiến thức Năm học: 2014 –2015 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ANH Tiết theo PPCT Nội Dung Tiết theo PPCT Nội Dung 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Period: Revision Unit 1: Part A Unit 1: Part A Unit 1: Part B Unit 1: Part B Unit 1: Part C Unit 2: Part A Unit 2: Part B Unit 2: Part B Unit 2: Part C Unit 2: Part C Unit 3: Part A Unit 3: Part A Unit 3: Part B Unit 3: Part C Unit 3: Part C Grammar practice Test Check the test Unit 4: Part A Unit 4: Part A Unit 4: Part B Unit 4: Part C Unit 4: Part C Unit 5: Part A Unit 5: Part A Unit 5: Part B Unit 5: Part B Unit 5: Part C Unit 5: Part C Grammar practice Unit 6: Part A Unit 6: Part A Unit 6: Part B Unit 6: Part C Unit 6: Part C Test Check the test Unit 7: Part A Unit 7: Part A Unit 7: Part B Unit 7: Part C Unit 7: Part C Unit 8: Part A Unit 8: Part A Unit 8: Part B Unit 8: Part B Unit 8: Part C Grammar practice Revision Revision Revision Revision Firt term test 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Unit 9: Part A Unit 9: Part A Unit 9: Part B Unit 9: Part B Unit 9: Part B Unit 10: Part A Unit 10: Part A Unit 10: Part B Unit 10: Part B Unit 10: Part C Unit 11: Part A Unit 11: Part A Unit 11: Part A Unit 11: Part B Unit 11: Part B Grammar practice Test Check the test Unit 12: Part A Unit 12: Part A Unit 12: Part B Unit 12: Part B Unit 12: Part C Unit 13: Part A Unit 13: Part A Unit 13: Part A Unit 13: Part B Unit 13: Part B Unit 14: Part A Unit 14: Part A Unit 14: Part B Unit 14: Part B Unit 14: Part C Grammar practice Test Check the test Unit 15: Part A Unit 15: Part B Unit 15: Part B Unit 15: Part C Unit 15: Part C Unit 16: Part A Unit 16: Part A Unit 16: Part A Unit 16: Part B Unit 16: Part B Grammar practice Revision Revision Revision Second term test Planning date: 15/8/2013 GIỚI THIỆU BỘ MÔN, CÁCH HỌC I.Giới thiệu môn tiếng Anh lớp - Tiếng Anh lớp nhằm giúp em bước đầu làm quen với tiếng Anh cấp THCS, đồng thời giúp em luyện tập để nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh mức độ đơn giản thông qua học phong phú sinh động - Tiếng Anh lớp gồn 16 đơn vị học (Unit) Mỗi đơn vị học gồm đến phần (section) A, B, C tương ứng với chủ đề có quan hệ chặt chẽ đến - Các hoạt động bản: + Giới thiệu ngữ liệu gồm mục như: repeat, listen and read + Kiểm tra ngữ liệu gồm mục như: ask – answer, practice with a partner, match, true – false + Thực hành có loại tập khác + Remember mục ghi nhớ + Grammar practice mục luyện tập ngữ pháp II Cách học môn tiếng Anh 6: - Trên lớp chăm nghe giảng, ghi chép đầy đủ Về nhà học bài, làm đầy đủ theo hướng dẫn giáo viên - Tích cực hoạt động học: thực hành theo cặp, nhóm III Một số câu mệnh lệnh giáo viên thường dùng lớp: Listen: nghe Repeat: nhắc lại Write: viết Read: đọc Listen and repeat; nghe nhắc lại Again: lại Stand up: đứng lên Sit down: ngồi xuống IV Một số ký hiệu từ loại: (n): danh từ (v): động từ (adj): tính từ (adv): trạng từ (prep): giới từ Period: Planning date: 18/8/2013 UNIT 1: GREETINGS LESSON 1: A1 – P10 – 11 I Aims: - To help students know how to greet their friends and introduce themselves - To help students know numbers from to - To develop students’ skills II Objectives: - By the end of the lesson, students will be able to say “Hello”, “Hi” to greet others and introduce their names with “I’m .”, “My name’s ” III Ways of workings: - Teacher – the whole class, pair work, team work, individual work IV Materials: - Text book, pictures, card, record V Anticipated problems: VI Teaching steps: Warm up(1’): Greet and check the students’ attendance Revision: New lesson: STAGES ACTIVITIES ON BOARD PRESEN- *Preteach: I New words: TATION - Teacher uses techniques to teach ss Hi = Hello: xin chào (10 new words a name: tên minites) - Checking understanding: Rubout and remember - Set the scene: Teacher uses pictures A3 P11 - Dialogue build: a) Lan: Hi I’m Lan Nga: Hi, I’m Nga b) Ba: Hello My name is Ba Nam: Hello My name is Nam PRACTICE (5 minutes) PRESENTATION (10 minites) * A4 P11 Students practice in group, greeting and introducing their names * Preteach: - Checking understanding: Slap the board.(Team work) II Practice: - Hi I’m - Hello My name’s III Numbers: oh: one: 1 two: 2 three: four: five: 5 PRACTICE (10 minites) * Dictaion: - Teacher reads: three, five, oh, two, one, four – one, two – three, etc - Ss write the numbers: 3, 5, 0, 2, 1, 41, 23, * Word cure drill: Hai Phong 031 Ha Tay 034 Hue 054 Hanoi 04 Quang Ninh 033 FUR* Guessing game: THER Ss use the word cards PRACTI- e.g: S1: Oh-three-one? CE S2: No (7 minutes) S3: Oh-three-four? S2: Yes Homework: (2’) - Learn by heart the new words - Do exercise: A1, A2.P4 – 5.(workbook) * Teacher guides ss to the exercises: A1: Xem tranh giới thiệu tên theo mẫu A2: Xem tranh giới thiệu tên với “My name is ; My name’s .” Period: Planning date: 19/8/2013 UNIT 1: GREETINGS LESSON 2: A5 – P12 – 13 I Aims: - To help ss know how to answer about health - To help ss practice numbers from to 10 - To develop ss’ skills II Objectives: - By the end of the lesson, ss will be able to ask and answer with “ How are you?”, “ I’m fine, thanks.”, and say numbers from to 10 III Ways of working: - T – WC, pair work, team work, individual work IV Materials: - Text book, pictures in the text book(A3-8), record, color chalk, additional board V Anticipated problems: - The activity “ rubout and remember dialogue may be difficult for some ss - The lesson may take time VI Teaching steps: Warm up: (1 minute) - Greet and check the students’ attendance Revision: ( minutes) - Jumbles words: Numbers from to ho (oh), noe (one), tow (two), hetre (three), vefi (five) New lesson: STAGES ACTIVITIES ON BOARD PRESEN- * Preteach: I New words: TATION - Teacher uses techniques to teach fine(adj): khỏe (15 ss new words thanks(n): cảm ơn minutes) - Checking understanding: Miss: cô What and where Mr: thầy fine thanks Mr Miss - T.sets the scene: use the picture A5.P12 (Ba) (Lan) Ba: Hi, Lan Lan: Hello, Ba Ba: How are you? Lan: I’m fine, htanks And you? Ba: Fine, thanks PRACTICE (7 minutes) - Rubout and remember dialogue: - Teacher elicits the model sentences: - Concept checking: + Câu hỏi câu trả lời có nghĩa tiếng Việt gì? + Khi dùng câu hỏi câu trả lời này? + Câu hỏi để hỏi nào? Tiếp theo? + Câu trả lời nhơ nào? + Ngữ điệu câu? A6 – P12 – 13 ( Ss practice with their partner) Ba: , Lan Lan: , Ba Ba: ? Lan: I’m , thanks And you? Ba; Fine, II Model sentences: S1: How are you? S2: I’m fine, thanks III Practice: Example exchange: - Hello, Mr Hung - Hello, Miss Hoa - How are you, Mr Hung? - I’m fine, thanks And you? - Fine, thanks PRESENTATION (8 minutes) * Preteach: - Checking understanding: Matching IV Numbers: six: seven:7 eight: nine: ten: 10 * Dictation: Matching: - Teacher tells ss to listen and write six down the telephone numbers: seven 8200294, 501297, 532289, eight PRACTI- 091019745, 786045, 048333513 nine CE * Wordsquare: (9 minutes) Key: five, two, eight, ten ten F I V E G T O one S N T W O F N nine, ten, four, one E I G H T O E six O N X O E U V T E N O N R E T H R E E X S Homework:(2 minutes) - Learn by heart the new words and numbers - Do exercises: A3, A4.P5(workbook) *T guides ss to the exercises: - A3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đối thoại, sau viết đối thoại Thu Vân tương tự - A4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Period: Planning date: 20/8/2013 UNIT 1: GREETINGS LESSON 3: B1 – P14 – 16 I Aims: - To help ss to greet eachother with “Good morning; Good afternoon; Good evening” - To develop ss’ skill II Objectives: - By the end of the lesson, ss will be able to greet others with “Good morning; Good afternoon; Good evening” and say numbers from 11 to 15 III Ways of working: - Teacher – the whole class - Pair work, individual work IV Materials: - Text book, pictures, card, cassette and tape V Anticipated problems: - The activity “ Ordering vocabulary” may be difficult for some ss VI Teaching steps: Warm up (1 minute): Greet and check the ss’ attendace Revision: (4 minutes) - Ss this exercise: Complete the dilogue: Ba: Hello, How .? Hoa: Hi, I’m , thank you ? Ba: Fine, thanks New lesson: STAGES ACTIVITIES PRESE * Preteach: NTATIO - Teacher uses techniques to teach ss new words N (12 minutes) -Checking understanding: Rubout and remember * Presentation dialogue B3 P15 - T plays the tape, ss listen and repeat ON BOARD I New words: Good morning: Chào buổi sáng Good afternoon: Chào buổi chiều Good evening: Chào buổi tối Good night: Chúc ngủ ngon Good bye: Tạm biệt children: trẻ em we : chúng tôi,chúng ta PRACT ICE (19 minutes) B2.P15: Picture drill II Practice: Example exchange: Picture 1: S1: Good morning S2: Good morning 7.00 T: ask Ss to work in pairs , using the pictures (B2) 18.00 Ss: work in pairs T : check and correct 14.00 22.00 T: hang the pictures / B3 on the B3: board and introduce Ss : listen to the tape and Flipchart: complete the dialogue T: explain some more vocabulary Complete the dialogue: (children , we , we are = We/ re ) Miss Hoa : Good ………., children T: ask Ss to listen again and give Children: good ……… , Miss Hoa , Miss Hoa : ……………………… ? the key Children: We/ re ……, thank you T: ask Ss to work in groups How … ….? Ss: practice the dialogue (a) in Miss Hoa : Fine , thanks groups , and the dialogue (b) in Children: Bye pairs *Note: we are = we’re T: check and correct Further Practice (7 minutes) T: ask Ss to work in pairs to make S1 : Good ………., A their similar dialogues S2: good ……… , B , S1 : ……………………… ? S2: I’m ……, thank you How … ….? S1 : Fine , thanks S2: Bye Homework: (2 minutes) - Learn by heart the new words and numbers - Do exercise B2, B3.P - 7(workbook) * T guides ss to the exercises: - B2: Sắp xếp hội thoại cô Hoan học sinh theo thứ tự câu - B3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống the board -Explain and give structures -Ss: listen and copy a little rice ex:How many eggs are there? There are some eggs a lot of / lots of eggs a few eggs -Let Ss look at the pictures of A on * Notes page 167 and the matching while + some / a lot of / lots of / a listening little + N (không đếm đợc) -Ss: work individually + some / a lot of / lots of / a few -T: give correct answers + N ( đếm đợc số nhiều) + A few, Alittle mang nghÜa */ While – listening (15') khẳng định; few, little mang Ask Sts to listen and write the letter of nghĩa phủ định the picture under the right heading II.Practice: Matching (A 3) * Tapescript : * Answer key: There are a lot of vegetables 1.d 2.f 3.b 4.a 5.c There are some flowers 6.e There are a few tomatoes There are a lot of potatoes * / Describe each picture There are a few onions - There are a lot of There is a little rice vegetables - There are some flowers Give feedback - There are a few tomatoes */ Post – listening (10') - There are a lot of potatoes Ask Sts to desribe each picture , using a lot of , lots of , many , much , some , a - There are a few onions few , a little …………and then - There is a little rice dictation */ Hold a game : Chain game IV/ Consolidation ( 2’ ) T: review the main points Ss: listen and remember */ Play chain game Eg : S1 : There’s a little rice S : There’s a little rice and some tomatoes S3 : There’s a little rice , some tomatoes and a few eggs S4 : etc ………… a few a little Vocabulary Unit 16: A1,3,6 quantifiers V/ Homework ( 1’ ) Ask Sts to study vocab + exercises in the exercie book Make sentences with each quantifier Planning date:19/ 4/ 2013 Teaching date : Period 99 : Unit 16 : (cont) Lesson 2: A2 A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, students will be able to read a text about farmimg and getting further practice in a lot , a little , a few 2- Objectives: a Language focus * Vocab : animals, buffalo, cow, plow, pull a cart, grow, (to) produce * Grammar: How much rice is there ? There is a lot of / a little rice How many eggs are there ? There are a lot of / some / a few eggs b Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , radio, poster, 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books C/ Procedures: I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (4') - Use the methods jumbled words, Ss : as directed * Jumble words toespota = potatoes gegs = eggs werflos = flowers icer = rice motatoes = tomatoes nonios III/ New lesson(36') Teacher and students’ activities Contents 1.pre-reading(12') I-Voaobulary - Explain some new words by using -a buffalo (pict) pictures, translation -to grow (act/pict) Ss : listen and copy down - repeat -to produce (trans) -to plow (trans / pict) - Play the tape again and get Ss to repeat -pull a cart (trans) ( chorus – individual) -a dog (pict) Ss : as directed -a cat (pict) -Ss: predict things Mr Hai has on his -a cow (pict) farm and five things he produces -an animal (example) -Give feedback II- Reading 2.While-reading(14') a Open prediction - Have Ss read the text and check their What does Mr Hai have? prediction What does Mr Hai produce? -Give answer key b Checking prediction -Ask Ss to practice in pairs to ask and *Mr Hai has: answer the questions 1.paddy field 2.a small vegetable Ss : as directed field -T give correct answers 3.fruit trees 4.buffalo D.Production: (10') 5.cows 6.chickens - Remind the model sentences * Mr Hai produces: Ss : listen 1.rice 2.vegetables - Show the picture and make questions 3.fruit 4.milk -Ss answer eggs c.Comprehentsion Questions : a.He produces of rice b.Yes, he does c.He produces a little fruit d.They produce a little milk e.They produce a lot of eggs IV/ Consolidation ( 2’ ) T: review the main points Ss: listen and remember produce cow Vocabulary a few Unit 16: A2 quantifiers V/ Homework ( 2’ ) - Ask Sts to study vocab + exercises in the exercie book - Make sentences with each quantifier Planning date:20/ 4/ 2013 Teaching date : Period 100 : Unit 16 : (cont) Lesson 3: B- pollution(B1,2) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, students will be able to know about how the environment is polluted and what they can to protect the environment 2- Objectives: a Language focus * Vocab : Envirnonment , coal , power , land ,wild , gas , trash , oceans * Grammar: Don’t + V b Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , radio, poster, 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books C/ Procedures: I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (4') - Call some Ss to write all the words concern to the environmental problems in the last lesson water the environment trees - Introduce new lesson: In this lesson we continue learning some more environmental problems III/ New lesson(36') Teacher and students’ activities Contents Pre- reading (10 minutes) - Ask Ss to look at the pictures in B1P 169 - Introduce some new words: - Explain some new words by using pictures, translating Ss : listen and copy down - repeat * Check Vo: R & R T: play the tape and ask sts listen one time Ss : listen - Play the tape again and get Ss to repeat ( chorus – individual) Ss : as directed - Remind the progressive tense Ss: Listen and copy -Have Ss guess and answer the questions -Give feedback While- reading (11 minutes) - Call some Ss to read the passage again - Ask Ss to answer the questions in B1- P.170 - Call some Ss to read their answers aloud - Comment and give correct answers a Because we are destroying the forests b Gases are polluting the air c The pollution comes from gases and trash d Trash is polluting the land, rivers and oceans Post- reading (15 minutes) I.B- Listen and read Then answer the questions 1/ New words + environment ( n): m«i trêng + (to) pollute- pollution: « nhiÔm + wild (a): hoang d· + (to) waste: lãng phí + coal (n): than đá + gas (n): khÝ ®èt + power (n): ®iƯn + ocean(n) : biĨn đại dơng * Model sentences We are destroying the forests S + is / am / are + V- ing + 2/Pre-questions a.What are we destroying? We are destroying forests, wild animals and plants b.What are we wasting? We are wasting water, power (coal, oil, gas) c.What are we polluting? We are polluting the air, the land, the rivers, and the oceans 3/Comprehension questions a.Beause we are destroing wildanimals and plants b.Gases are polluting the air c.The pollution comes from gases snd trash d.Trash is polluting the land, the rivers and the oceans - Ask Ss to look at the pictures in B2P.170 -Ss work out the meaning of the new verbs from the pictues and fill the Vietnamese meanings -T: correct Ss: match the rulers with these sings on page 170 in groups -Give feedback -T: correct and give answer key - Read the words first as model then ask Ss to repeat in chorus - Ask Ss to match the pictures with the rules - Ask Ss to listen to the tape then check their answers II.B 2-Listen and read 1.Guess from context -to throw ném rác trash: nhặt, hái -to pick up : ph¸ hủ -to damage: tr¸nh xa -to keep off : tiÕt kiÖm -to save: thu gom giÊy -to collect paper: 2.Matching a.Don’t throw trash on the street b.Don’t pick flowers c.Don’t damage trees d.Don’t thow trash in the country e.Leep off the grass f.Save water g.collect paper h.Collect bottles and cans * Structure Command: Don’t + V EG: Don’t pick flower + Don’t talk in the class IV/ Consolidation ( 2’ ) T: review the main points Ss: listen and remember pollute coal ing c f a h e b g d Don`t + V+O S+ be + VUnit 16: B1,2 Vocabulary comands+ tenses V/ Homework ( 2’ ) - Ask Sts to study vocab + exercises in the exercie book - Prepare: Unit 16: B3,4,5,7 Planning date:22/ 4/ 2013 Teaching date : Period 101 : Unit 16 : (cont) Lesson 4: B3,4,5,7 A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, students will be able to about how the environment is polluted and what they can to protect the environment 2- Objectives: a Language focus * Vocab : * Grammar: Don’t + V b Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , radio, poster, 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books C/ Procedures: I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (4') - Matching: (With answer keys) Collect trash on the street Don’t pick water Don’t throw the grass Save flowers Kepp off paper - Introduce the content of the lesson: should and should not somethings to protect environment III/ New lesson(36') Teacher and students’ activities */ Presentation (12') Pre- teach vocab - Explain some new words Ss : listen and copy down – repeat - Read the text , Ss listen and repeat -Ss read cholly Vocab practice : ROR Help Ss remember the dialouge Present should Ask Sts to listen and read the dialogue and find out the sentences using should and its meaning through the dialogue */ Practice (13') Ask Sts to have picture drill First , Ask Sts to match the pictures with the names -Ss look at the pictures of B5, then practice speaking , using the model Contents I/ New words - leave (v) bỏ, vứt, để - put( v) : đặt - trash can(n) : thïng ®ùng rÊc - take (n): mang, đa - should > < shouldn`t: nên ; không nªn II/ B4- Listen and repeat *Structure - Showing advice S + Should / shouldn’t + V Ex: We should save water We shouldn`t throw trash on the street III/ B – Practice using should / shouldn’t a We shouldn’t leave trash sentences b We shold save water c We shouldn’t damage trees d We should collect the cans , bottles … e We shouldn’t pick flowers Then ask Sts to make sentences with should / shouldn’t */ Production (11') Ask Sts to talk about what they should/ not to protect the environment using the wordcues -T: ask Ss to use the word cue drill to make the sentences T can first Then ask ss to practice * Further practice:Word cue drill +water – waste / save +power – waste / save +paper – burn / collect +trash - leave / put it in the trash can +trees – damage / grow +forest - cut down / grow +bottles – thrrow / collect +flowers – pick / leave S1: We shouldn’t waste water S2:That’s right, We should save water IV/ Consolidation ( 2’ ) T: review the main points Ss: listen and remember should + V should shouldn`t + V trash can Unit 16: B3,4,5,7 advices Vocabulary V/ Homework ( 2’ ) - Ask Sts to study vocab, Remember + exercises part B in the exercie book - Prepare: Grammar practice Planning date:22/ 4/ 2013 Teaching date : Period 102 : Grammar practice A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, students can further practice in present simple and progressive, comparalatives and superlatives, quantifiers and countability, countries, antural features, farming and environment 2- Objectives: a Language focus * Vocab : Review * Grammar: -Present simple and progressive -Comparalatives and Superlatives -Quatifiers: a few, a little, a lot / lots b Skills: Speaking – Writing – Reading B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , poster, 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books C/ Procedures: I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (4') -Ask Ss to tell the names of the countries and their languages which they know Ss as teacher’s directed -Give feedback Canada Countries and languages III/ New lesson(36') Teacher and students’ activities Presentation (10') Contents I/ Review 1/Present simple Help Sts the exercises in the text book S + V ( s, es ) Help Sts review tenses of verbs 2/Present progressive tense note the differences between tenses S + be + v- ing + s, es 3/ Comparison + is + Ving S + be + adj – er + than + n S + be + the + adj –est + ( n) Comparison 4/ Indefinite quantifiers : a lot of , lots Indefinite quantifiers of , a few , a little Eg : a few books , a lot of books , lots of Practice (15') books Ask Sts to the exercises A little rice , a lot of rice , lots of rice Write the answers in your exercise book Have Ss fill the blanks with the right comparation of adjectives from the table -Give feedback -Correct II.Practice Present simple tense a Do, speak, don’t, speak b speaks c speaks, chinese -Let Ss recall out the grammr d spaks Japanese -T: write them on the board e Speaks VietNamese -Have Ss complete the short paragraph in f Speaks English groups -Give feedback Present simple and present progressive tense a is b lisves c is, is staying Correct d is e does, teaches Ask Sts to read the right sentences again f does, teach, doesn’t ; teaches Adjective : Comparaties and superlatives long | longer | the longest short | shorter | the shortest Production (11') tall | taller | the tallest T: Ask Sts to make comparison about Sts small | smaller | the smallest and things in the classroom big | bigger | the biggest Ss: Practice high | higher | the highest T: Ask Sts to make sentences about a few a longer ; the longest , a lot of , lots of , a little b t he longest Ss: Do as teacher asked c the tallest, taller, the tallest d The biggest, bigger, the biggest, the biggest Indefinite quantifers ( a few, a little, a lot of / lots of ) a lot a little a few a lot lots a lot IV/ Consolidation ( 2’ ) T: review the main points Ss: listen and remember V/ Homework ( 2’ ) - Ask Sts to study vocab + exercises in the exercie book - Prepare: Revision Planning date:24/ 4/ 2013 Teaching date : Period 103 : Revision A.Objectives : By the end of the lesson , Sts can practice using : - Present simple tense / present progressive tense/ future with be going to - Wh- questions : What color / how / how much / how many - Indefinite quantifiers ( a lot of, lots of , a little, a few , some , any ) - Vocab : parts of the body , colors , adj , food and drink B Preparation: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , poster, 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books C Procedure: I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (5') Ask Sts to find words about parts of the body , colors , food and drink * / Find words - food and drink : water , milk , juice , wine , beer , meat , beef , rice , carrot , pea , bean , cake …… - colors : white , black , red , blue , …… - parts of the body : eyes , ears , mouth , hand , leg , nose ……… III/ New lesson(35') Teacher and students’ activities Contents I Grammar: Presentation (10') */ Present simple tense Ask Sts to repeat the form of each tense S + V ( s, es ) and give examples */ Present progressive Eg : I go to school by bike every day S + be + V – ing He goes to school by bus * / Future They are going to school by bus S + be going to + V now * / Question She is going to visit Hue this - How many + DTDD + be + there ? summer vacation There + be + a few ….+ N s - How much + DTKDD + Be + there ? Ask Sts to repeat Wh – question and There is + a little ….+ N quantifiers What color is it ? It is red How you feel ? Practice (16') I’m tired Ask Sts to the exercises in the photo II.Exercises Ask Sts to compare the answers with a Ex1: Give the correct form of the verbs partner 1- He ( listen) to music now 2- Lan usually ( watch) TV in the evening Key 3- What you ( do) tonight? 4- We should ( save) water Ex1 : 5- Don't (waste) oil is listening 6- Can you (drive) a car? watches 7- Where he (come) from? are you going to 8- He (speak) Chinese? save 9- They (not) visit Hue next week waste 10- Let's (go ) to the zoo drive does he come from ? Ex2: Make the questions for these answers Does he speak Chinese ? are not going to visit 1- I'm from France 10 go 2- I want kilos of meat Ex 3- There are 20 students Where are you from ? 4- Soda, please How much meat you want ? 5- It's 2000 dong How many students are there ? 6- I'm going to Hue next week What would you like to drink ? How much is it ? What are you going to next week ? Ex3: Answer the questions Ex 1- Where are you from? I’m from Vietnam 2- What languages you speak? I speak Vietnamese 3- Would you like some tea? yes , please 4- What color is your bike ? It is blue 5- How much beef you need ? I need two kilos - How many peaple are there in your There are four people family? Production (9') Ask Sts to read the right sentences again IV/ Consolidation ( 2’ ) T: review the main points Ss: listen and remember V/ Homework ( 2’ Ask Sts to learn by heart the vocab , grammar Prepare for the next lesson - Adverbs of frequency - Suggestions - Weather , season , pastime - Sports Planning date:26/ 4/ 2013 Teaching date : Period 104 : Revision A Objectives - By the end of the lesson , Sts will be able to practice using : Adverbs of frequency , Suggestions , Weather , season , pastime , Sports , Indefinite quantifiers ( a lot of, lots of , a little, a few , some , any ) B.Preparations 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, poster, 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books C Procedures I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (5') Hold a game : brainstorming Ask Sts to find as many words as possible about sports , weather , season * / Find words - weather : hot , cold cool , warm , rainy , sunny , humid ………… - season : spring , summer , autumn , winter - sports : soccer , tennis , basketball , badminton ……… III/ New lesson(35') Teacher and students’ activities Presentation (10') Ask Sts to repeat the position of adverbs in the sentence the way to make suggestions , the use of quantifiers , how long ? Contents I/ Grammar: */ Adverbs of frequency Always – usually – often – sometimes – never Before V after be Eg: He is always free on Sunday Ask Sts to copy these into the notebook Practice (15') Ask Sts to the exercises in the photo Ask Sts to compare the answers with a partner Key : Ex am always often read usually listens sometimes have am always Never goes Ex a little lot lots a little a few lot a little a few Ex Why don’t we walk to school ? It`s never cold in the summer What about having a picnic ? He often goes fishing on Sunday */ Asking about the weather What is the weather like in Hanoi today ? It is hot ………… What + is + the weather + like ? It is + adj */ Making suggestions - Let’s + V - Why don’t we + V ? - What about + V-in g ? */ - Indefinite quantifiers ( a lot of, lots of , a little, a few , some , any ) II/ Exercises Ex1 Put the adverbs into the correct position 1.I am busy on weekdays ( always) 2.Do you read a newspaper in the morning? ( often) 3.Lan listens to music in her freetime ( usually) 4.Where does she has breakfast? ( sometimes) 5.I am free everynight ( always) Minh goes fishing ( nevert) Ex : Fill in the blank with a few/ a little/ lot of/ lots of 1.I would like some coffee , and I like sugar in it A of friends will join us to go to Hue I have of time to look after the children The windows are so small that the room gets air The village is very small There are only houses There are a .of eggs in the fridge I know you have money We have .days for holiday Ex : Rewrite sentences so that the meaning does not change What about walking to school ? ˜ Why ……………………………………? Why don’t we go swimming ? Let’s clean the board Production (10') Ask Sts to read the right sentences again 2.It`s often hot in the summer ˜ It`s never …………………………… Why don’t we have a picnic ? ˜ What ………………………………? Let’s go swimming ˜ Why …………………………………….? What about cleaning the board ? ˜ Let’s …………………………………? IV/ Consolidation ( 2’ ) T: review the main points Ss: listen and remember V/ Homework ( 2’ Ask Sts to learn by heart the vocab , grammar Prepare for the next lesson : The second term test Teaching date : Period 105 : The second term test ... Revision Revision Firt term test 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Unit... CÁCH HỌC I.Giới thiệu môn tiếng Anh lớp - Tiếng Anh lớp nhằm giúp em bước đầu làm quen với tiếng Anh cấp THCS, đồng thời giúp em luyện tập để nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh mức độ đơn giản thông... C Unit 16: Part A Unit 16: Part A Unit 16: Part A Unit 16: Part B Unit 16: Part B Grammar practice Revision Revision Revision Second term test Planning date: 15/8/2013 GIỚI THIỆU BỘ MÔN, CÁCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tiếng anh 6 chuẩn kiến thức mới, Giáo án môn tiếng anh 6 chuẩn kiến thức mới, Period 19. CORRECT WRITTEN TEST 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay