Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế

92 11 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 07:17

Phần Các điều kiện thương mại quốc tế International Commercial Terms (2010) PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 1.Giới thiệu sơ lược Incoterms 2.Cấu trúc Incoterms 2010 3.Nội dung Incoterms 2010 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Những điều kiện thương mại quốc tế Những điều kiện giúp ích cho người kinh doanh XNK Nghóa vụ người mua, người bán điều kiện Sử dụng điều kiện thương mại quốc tế cho hiệu PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ INCOTERMS PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Mục đích Incoterms Cơ sở để xây dựng hợp đồng mua bán quốc tế Cung cấp quy tắc quốc tế để giải thích điều kiện thông dụng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Phạm vi áp dụng Chỉ giới hạn vấn đề có liên quan đến quyền nghóa vụ bên hợp đồng mua bán việc giao nhận hàng Có hiểu nhầm Incoterms Incoterms:: Incoterms nhiều hiểu áp dụng cho hợp đồng vận tải HĐ mua bán hàng hóa Hiểu sai điều kiện quy đònh tất nghóa vụ mà bên muốn đưa vào HÑ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Khái niệm Incoterms quy tắc thức Phòng thương mại quốc tế (ICC) nhằm giải thích thống điều kiện thương mại, thông qua tạo điều kiện cho giao dòch thương mại quốc tế diễn thuận lợi, trôi chảy Điều kiện sở giao hàng: g: phân chia trách nhiệm chi phí người mua người bán lónh vực giao nhận hàng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Điều kiện sở giao hàng: g: Phân chia chi phí giao nhận Phân chia trách nhiệm giao nhận Xác đònh đòa điểm di chuyển rủi ro tổn thất hàng hóa PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lòch sử hình thành phát triển Năm 1936, Incoterms đời -> Đường & đường thủy: EXW (Ex Works) – Giao xưởng FCA (Free Carrier)Carrier)- Giao cho người chuyên chở FOT/FOR (Free on Rail/Free on Truck) – Giao lên tàu hỏa FAS (Free Alongside Ship) –Giao dọc mạn tàu FOB (Free On Board) – Giao lên tàu CFR (Cost and Freight) –Tiền hàng cước phí CIF (Cost, Insurance & Freight) PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Một số biến thể Incoterms EXW loaded FOB stowed hoaëc FOB trimmed FOB under tackle CFR CIF under tackle CFR CIF Landed CFR CIF FO (Free out) PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lưu ý sử dụng Incoterms - Văn Incoterms đời sau không phủ đònh nội dung văn Incoterms ban hành trước - Incoterms áp dụng giao dòch mua bán hàng hóa hữu hình hình PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 - Hai điều kiện DAT DAP – thay điều kiện DAF, DES, DEQ, DDU • DEQ DAT • DAF, DES, DDU DAP PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 ((tt tt)) - Các điều kiện dùng cho thương mại quốc tế nội địa Sự phát triển khối thương mại Tiêu đề phụ Incoterms 2010 khẳng định – Incoterms áp dụng cho mua bán quốc tế nội địa Thủ tục Hải quan tồn có áp dụng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 ((tt tt)) - Trao đổi thông tin điện tử Các ấn trước chứng từ thay thơng điệp điện tử Mục A1/B1của Incoterms 2010 cho phép trao đổi thơng tin điện tử có hiệu lực tương đương với việc trao đổi thông tin giấy giấy,, miễn bên đồng ý theo tập quán PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 ((tt tt)) - Bảo hiểm Incoterms 2010 phiên đk thương mại kể từ điều kiện bảo hiểm hàng hóa sửa đổi tính đến thay đổi điều kiện Incoterms 2000: A10/B10 A3/B3 Incoterms 2010 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 ((tt tt)) - Thủ tục an ninh thông tin cần thiết để làm thủ tục - CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP: NB phải tổ chức việc vận chuyển hàng hóa tới nơi đến theo thỏa thuận - Quy định rõ chi phí vận tải (+cp bốc dỡ, di chuyển hàng cảng) - > tránh thu phí lần PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 ((tt tt)) - Bán hàng theo chuỗi Người bán chuỗi người “gửi gửi”” (ship) hàng Người bán chuỗi chuỗià thực nghĩa vụ người mua khơng phải việc gửi hàng mà việc “mua mua”” hàng hóa gửi Incoterms 2010: đưa thêm nghĩa vụ “mua hàng gửi” gửi” PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 ((tt tt)) - Các biến thể Incoterms Đôi bên muốn thay đổi điều kiện Incoterms Incoterms 2010 khơng cấm thay đổi gặp rủi ro làm việc Để tránh rủi ro không mong đợi này,, bên cần làm rõ thay đổi hợp đồng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÂU HỎI THẢO LUẬN Phân tích giống khác nhóm Incoterms 2000? Trong trường hợp người bán sử dụng điều kiện nhóm E, F, C, D? Tại doanh nghiệp VN, xuất thường chọn điều kiện FOB? PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ... TIÊU CỦA CHƯƠNG Những điều kiện thương mại quốc tế Những điều kiện giúp ích cho người kinh doanh XNK Nghóa vụ người mua, người bán điều kiện Sử dụng điều kiện thương mại quốc tế cho hiệu PDF created... quy tắc thức Phòng thương mại quốc tế (ICC) nhằm giải thích thống điều kiện thương mại, thông qua tạo điều kiện cho giao dòch thương mại quốc tế diễn thuận lợi, trôi chảy Điều kiện sở giao hàng:... điều kiện sở giao hàng Incoterms 1990 Sửa đổi nội dung điều kiện • FCA • FAS • DEQ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Incoterms 2010, gồm 11 điều kiện: Thay 04 điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế, Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay