Báo cáo mạng máy tính

10 20 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 00:45

Bài tập lớn Mạng máy tính trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẳng. Bài tập lớn Mạng máy tính trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẳng. Bài tập lớn Mạng máy tính trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẳng. Bài tập lớn Mạng máy tính trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẳng. Bài tập lớn Mạng máy tính trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẳng. Bài tập lớn Mạng máy tính trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẳng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH ĐỀ TÀI 02 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực MSSV Lớp Nhóm học phần : PGS.TS Nguyễn Tấn Khôi : Trần Văn Dương : 102160211 : 16TCLC2 : 16.Nh15 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2018  Bài Sử dụng công cụ Wireshark, phân tích q trình bắt tay bước theo giao thức TCP bắt đầu truy cập FTP server: - Wireshark phần mềm tự dùng để xử lý cố mạng, phát triển giao thức thơng tin giáo dục Nó sử dụng Linux, Mac OS X Windows Lúc đầu mang tên Ethereal đổi tên Wireshark có vấn đề nhãn hiệu Nó chủ yếu cho người dùng biết tất giao thông mạng, cụm tin Tác giả chương trình Gerald Combs - TCP (Transmission Control Protocol) giao thức cốt lõi giao thức TCP/IP Sử dụng TCP, ứng dụng máy chủ nối mạng tạo "kết nối" với nhau, mà qua chúng trao đổi liệu gói tin - FTP (File Transfer Protocol) thường dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP Hoạt động FTP cần có hai máy tính, máy chủ máy khách) Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi trình chủ, lắng nghe yêu cầu dịch vụ máy tính khác mạng lưới Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử dụng dịch vụ, gọi trình khách, khởi đầu liên kết với máy chủ Một hai máy liên kết với nhau, máy khách xử lý số thao tác tập tin, tải tập tin lên máy chủ, tải tập tin từ máy chủ xuống máy mình, đổi tên tập tin, xóa tập tin máy chủ v.v - Dưới bước phân tích qua trình bắt tay ba bước theo giao thức TCP bắt đầu truy cấp vào server FTP microsoft: Hình 3: Biểu đồ biểu diễn trình bắt tay bước - Bước 1: A gửi gói tin có có cờ SYN = để yêu cầu kết nối đến B, giá trị segment khởi đầu có thứ tự Seq(A) = - Bước 2: Khi B đồng ý yêu cầu kết nối gửi lại packet chấp nhận với cờ SYN = 1, ACK = và giá trị Seq(B) = 0, ACK = Seq(A) + = + = Khi B không chấp nhận kết nối B bật bit RST, ACK gửi ngược lại ICMP cổng không chấp nhận để thông báo cho A yêu cầu bị từ chối B gửi thông báo lại - Bước 3: Khi A nhận thông báo B chấp nhận kết nối, B gửi lại thông báo ACK để B biết A nhận packet SYN, ACK Khi đó, kết nối thiết lập liệu lưu thông tự hai máy Bài Sử dụng công cụ Secure CRT để truy xuất đến gmail server (Gửi mail theo giao thức SMTP xem kết hòm thư - Nhận mail xem mail theo giao thức POP3) a Gửi mail theo giao thức SMTP xem kết hòm thư: Địa gửi: tranvanduong2483@gmail.com Địa nhận: ntkhoi@dut.udn.vn - Bước 1: Chọn File, chọn Quick Connect để thiết lập kết nối Protocol: Telnet/SSL => Hostname: smtp.gmail.com => Port: 25 => Connect Hình Khung nhập Quick Connect - Bước 2: Trên trình duyệt web: Vào địa https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps, đăng nhập tài khoản người gửi, bật “Cho phép ứng dụng an tồn” Hình Google có độ bảo mật cao nên vài ứng dụng đăng nhâp có độ bảo mật thấp Secure bị google chặn lại nên không gửi thư ta phải tắt chức tự chặn ứng dụng bảo mật Google - Bước 3: Vào SecureCRT, chọn Connect, chọn smtp.gmail.com cửa sổ Connect sau nhấn Connect để bắt đầu kết nối - Bước 4: Nhập lệnh: HELO : Dùng để xác định danh tính client AUTH LOGIN: Đăng nhập tài khoản người gửi, nhập tên, mật nhấn Enter MAIL FROM: : Địa email người gửi RCPT TO: : Địa email người nhận DATA: Bắt đầu nội dung email Nhập nội dung: Hello Word QUIT: Kết thúc phiên - Bước 5: Kiểm tra email địa người nhận b Nhận mail xem mail theo giao thức POP3: Địa nhận thư: ntkhoi@gmail.com - Bước 1: Bật giao thức POP3 Truy cập Gmail, sau đăng nhập Cài đặt => Chuyển tiếp POP/IMAP => Click chọn “Bật POP cho thư đến từ trở đi” - Bước 2: Dùng địa tranvanduong2483@gmail.com để gửi email với nội dung: “ Hello Word!” đến địa ntkhoi @gmail.com - Bước 3: Thiết lập kết nối SecureCRT tương tự SMTP Protocol: Telnet/SSL => Hostname: pop.gmail.com => Port: 995 => Connect Hình Khung nhập Quick Connect - Bước 4: Bắt đầu session pop.gmail.com Nhập lệnh: USER: Cung cấp tài khoảng đăng nhập cho POP server PASS: Cung cấp mật cho POP server STAT: Xem thông tin tổng quát hộp thư Máy chủ trả hai số, số tổng số email, số thứ hai tổng dung lượng tính byte(s) Trong trường hợp này, hộp thư có email, tổng dung lượng 4877 bytes LIST: Trả danh sách message bao gồm ID kích thước chúng RETR : Yêu cầu trả message có ID DELETE : Xóa message TOP : Xem header message LAST: Xem số lượng message truy cập RESET: Hủy đánh dấu message đánh dấu xóa QUIT: Kết thúc phiên dao dịch Bài Cho mạng có địa 180.18.0.0/16 Sử dụng kỹ thuật VLSM để chia mạng cho mạng sau: Mạng A: 800 máy, mạng B: 540 máy, mạng C: 300 máy, Mạng D: 100 máy, Mạng E: 40 máy, Mạng F: 15 máy Xác định phạm vi địa IP cho mạng con: - Chia cho Mạng A: 800 máy Gọi m số bit phần host sau mượn m, ta có: 2m – ≥ 800 => m = 10 Tổng số bit phần network mượn 32 – 10 -16 = Suy có: 26 = 64 mạng Bước nhảy mạng: 28-6 = Ta có mạng là: Mạng A01: 180.18.0.0/22 ⇒ có 800 máy Mạng A02: 180.18.0.4/22 …………………………… Mạng A64: 180.18.252.0/22 Vậy ta lấy địa mạng A 180.18.0.0/22, dãy địa IP khả dụng cho mạng 180.18.0.1 đến 180.18.3.254 - Mạng B: 540 máy sử dụng mạng A2 (180.18.4.0/22) để chia mạng Gọi m số bit phần host sau mượn m, ta có: 2m – ≥ 540 => m = 10 Tổng số bit phần network mượn 32 – 10 -22 = Suy có: 20 = mạng Bước nhảy mạng: 28-0 = 256 Ta có mạng là: Mạng B01 : 180.18.4.0/22 ⇒ có 540 máy - Mạng C: 300 máy sử dụng mạng A3 (180.18.8.0/22) để chia mạng Gọi m số bit phần host sau mượn m, ta có: 2m – ≥ 300 => m = Tổng số bit phần network mượn 32 – -22 = Suy có: 21 = mạng Bước nhảy mạng: 28-1 = 126 Ta có mạng là: Mạng C01 : 180.18.8.0/23 ⇒ có 300 máy Mạng C02 : 180.18.10.0/23 Vậy địa mạng C 180.18.8.0/23 dãy địa IP khả dụng cho mạng 180.18.8.1 đến 180.18.9.254 - Mạng D: 100 máy dùng mạng C02 (180.18.10.0/23) để chia mạng Gọi m số bit phần host sau mượn m, ta có: 2m – ≥ 100 => m = Tổng số bit phần network mượn 32 – -23 = Suy có: 22 = mạng Bước nhảy mạng: 28-2 = 64 Ta có mạng là: Mạng D01: 180.18.10.0/25 ⇒ có 100 máy Mạng D02: 180.18.10.128/25 Mạng D03: 180.18.11.0/25 Mạng D04: 180.18.11.128/25 Vậy địa mạng D 180.18.10.0/25, dãy địa IP khả dụng cho mạng 180.18.10.1 đến 180.18.10.126 - Mạng E: 40 máy dùng mạng D02 (180.18.10.128/25) để chia mạng Gọi m số bit phần host sau mượn m, ta có: 2m – ≥ 40 => m = Tổng số bit phần network mượn 32 – -25 = Suy có: 21 = mạng Bước nhảy mạng: 28-1 = 128 Ta có mạng là: Mạng E01 : 180.18.10.128/26 ⇒ có 40 máy Mạng E02 : 180.18.10.192/26 Vậy lấy địa mạng E 180.18.10.128/26, dãy địa IP khả dụng cho mạng 180.18.10.129 đến 180.18.10.168 - Mạng F: 15 máy dùng mạng E02 (180.18.10.192/26) để chia mạng Gọi m số bit phần host sau mượn m, ta có: 2m – ≥ 15 => m = Tổng số bit phần network mượn 32 – -26 = Suy có: 21 = mạng Bước nhảy mạng: 28-1 = 128 Ta có mạng là: Mạng F1 : 180.18.10.192/27 ⇒ có 15 máy Mạng F2 : 180.18.10.224/27 Vậy lấy địa mạng F 180.18.10.192/27, dãy địa khả dụng 180.18.10.171 đến 180.18.10.185 Bài Cho mạng WAN có thơng tin địa Router máy tính hình vẽ Sử dụng cơng cụ Cisco Packet Tracer để thực hiện: Thiết kế sơ đồ mạng - Cấu hình địa cho giao diện mạng - Định tuyến cho router mạng: a Sơ đồ mạng: Hình Sơ đồ mạng b Cấu hình địa cho giao diện mạng: Hình Cấu hình địa cho Router Hình 10 Cấu hình địa cho Router Hình 10 Cấu hình địa cho máy c Định tuyến cho router mạng: Hình 11 Router Hình 11 Router ... dịch Bài Cho mạng có địa 180.18.0.0/16 Sử dụng kỹ thuật VLSM để chia mạng cho mạng sau: Mạng A: 800 máy, mạng B: 540 máy, mạng C: 300 máy, Mạng D: 100 máy, Mạng E: 40 máy, Mạng F: 15 máy Xác định... -22 = Suy có: 20 = mạng Bước nhảy mạng: 28-0 = 256 Ta có mạng là: Mạng B01 : 180.18.4.0/22 ⇒ có 540 máy - Mạng C: 300 máy sử dụng mạng A3 (180.18.8.0/22) để chia mạng Gọi m số bit phần host sau... Suy có: 21 = mạng Bước nhảy mạng: 28-1 = 126 Ta có mạng là: Mạng C01 : 180.18.8.0/23 ⇒ có 300 máy Mạng C02 : 180.18.10.0/23 Vậy địa mạng C 180.18.8.0/23 dãy địa IP khả dụng cho mạng 180.18.8.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo mạng máy tính, Báo cáo mạng máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay