Bài Tập Kinh Kế Vi Mô

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:59

Câu 1: a/ Giá cà phê giảm làm cho thu nhập người trồng cà phê giảm cho thấy doanh thu người trồng cà phê (TR) tỷ lệ thuận với giá cà phê (P) Điều cho ta biết hệ số co dãn cầu cà phê | ED| < 1, cầu trạng thái co dãn b/ Đồ thị minh họa biến động thị trường cà phê: P A P0 P1 BA O Q0 Q1 Q Trong trường hợp điểm cầu di chuyển từ A đến B, dọc theo đường cầu cà phê (D) Nhìn vào đồ thị ta thấy giá cà phê giảm từ mức ban đầu P0 xuống P1 làm cho doanh thu (thu nhập người trồng cà phê) ban đầu diện tích hình chữ nhật OP 0AQ0 giảm xuống diện tích hình chữ nhật OP1BQ1 cho dù lượng cầu tăng từ Q0 lên Q1 Câu 2: Thị trường sản phẩm A có hàm số cầu hàm số cung QD =150 – 4P QS = 6P – 50 a/ Xác định mức giá sản lượng cân Cân cung cầu => QD = QS = Qe => 150 – 4Pe = 6Pe – 50 => Pe = (150 + 50) ÷ (6 + 4) = 20 => Qe = 150 - 4Pe = 70 b/ Hệ số co dãn theo giá cầu (ED) cung (ES) mức giá cân bằng: ED = aPe ÷ Qe = -4 x 20 ÷ 70 = - 1,14 ES = cPe ÷ Qe = x 20 ÷ 70 = 1,71 c/ Ta có: Hàm số cầu (D): QD =150 – 4P => PD = (150 – Q)/4 Hàm số cung (S): QS = 6P – 50 => PS = (Q + 50)/6 Nhà nước đánh thuế t = 10/sp vào người bán, cầu không thay đổi => (S’): PS = (Q + 50)/6 + 10 => QS = 6(P – 10) – 50 Cân cung cầu => QD = QS = Qe => 150 – 4Pe = 6Pe – 110 => Pe = (150 + 110) ÷ (6 + 4) = 26 => Qe = 150 - 4Pe = 46 d/ Nhà nước đánh thuế t = 10/sp vào người mua, cung không thay đổi => (D’): PD = (150 – Q)/4 – 10 => QD =150 – 4(P + 10) = 110 – 4P Cân cung cầu => QD = QS = Qe => 190 – 4Pe = 6Pe – 50 => Pe = (110 + 50) ÷ (6 + 4) = 16 => Qe = 110 - 4Pe = 46 e/ Kết tính đc câu c d cho thấy: Dù Nhà nước đánh thuế t = 10/sp vào người mua hay người bán làm cho sản lượng cân giảm xuống 46 Ta tính phần thuế người tiêu dùng chịu là: ES ÷ (ES + |ED|) = c ÷ (|a| + c ) = ÷ (4 + 6) = 60% tương ứng với 6/sp Người bán sản xuất chịu thuế 40% tương ứng với 4/sp Như người mua (người tiêu dùng) chịu thuế nhiều người bán (người sản xuất) Việc phân chia gánh nặng thuế không bị ảnh hưởng sách thuế đánh trực tiếp vào mà định hệ số co dãn cung cầu f/ Cầu sản phẩm A tăng 10%, cung không đổi => (D’): QD = 1,1 x (150 – 4P) = 165 – 4,4P Hàm số cung cũ (S): QS = 6P – 50 Cân cung cầu => QD = QS = Qe => 165 – 4,4Pe = 6Pe – 50 => Pe = (165 + 50) ÷ (6 + 4,4) = 20,673 => Qe = 165 – 4,4Pe = 74 g/ Nếu mức sản lượng cân thị trường sau phủ đánh thuế Q = 40, xác định mức thuế theo sản lượng phủ đánh vào thị trường Giả sử phủ đánh thuế t vào người bán, cầu không thay đổi (S’): PS = (Q + 50)/6 + t => QS = 6(P – t) – 50 = 6P – (50 + 6t) Cân cung cầu => QD = QS = Qe => 150 – 4Pe = 6Pe – (50 + 6t) => Pe = (150 + 50 + 6t) ÷ (6 + 4) = 20 + 0,6t => Qe = 150 - 4Pe = 150 – 4(20 + 0,6t) = 70 – 2,4t = 40 => t = (70 – 40) ÷ 2,4 = 12,5 Câu 3: a/ Vẽ đường cung đường cầu lên đồ thị Đường cầu (D): PD = 1800 – 2Q qua điểm: P = => Q = 900 P = 1800 => Q = Đường cung (S): PS = 0,5Q + 600 qua điểm: P = 600 => Q = P = 1000 => Q = 800 b/ Mức giá cân thị trường: PD = PS = Pe => Qe = (1800 – 600) ÷ (2 + 0,5) = 480 => Pe = 1800 – 2Qe = 840 P 1800 (S) 600 (D) O 900 Q Hệ số co giãn theo giá cung cầu mức giá cân bằng: ES = cPe ÷ Qe = 0,5 x 840 ÷ 480 = 0,875 ED = aPe ÷ Qe = -2 x 840 ÷ 480 = -3,5 c/ Với mức giá cân thời người nông dân bị lỗ họ kiến nghị phủ can thiệp nhằm đảm bảo cho họ bán mức giá tối thiểu 900/sp có giải pháp đc đưa : - Giải pháp : phủ ấn định mức giá tối thiểu ( giá sàn ) cùa sp A 900 cam kết mua hết dư lựong thừa với mức giá Ta có P = 900 => QD = 450, QS = 600 => Thị trường dư thừa 600 – 450 = 250sp + Tổng số tiền phủ chi ra: 250 x 900 = 225.000 + Tổng số tiền người nông dân nhận được: 450 x 900 = 405.000 - Giải pháp 2: phủ khơng can thiệp vào giá cam kết cấp bù cho nông dân phần chênh lệch mức giá thị trường mức giá tối thiểu nông dân kiến nghị dơn vị sp bán + Tổng số tiền phủ chi ra: 480 x (900 – 840) = 28.800 + Tổng số tiền người nông dân nhận được: 480 x 900 = 405.000 Giải pháp ưa thích theo quan điểm: + Của người dân: theo phương diện tài giải pháp (vì nhận số tiền nhau) có phần ưu tiên phương án bán nhiều sản phẩm hơn, chiếm thị phần người tiêu dùng + Của phủ: giải pháp (vì chi tiền hơn) + Của người tiêu dùng: giải pháp (vì giá rẻ hơn) d/ Đường cung (S) mới: PS = 0,5Q + m Mức giá cân thị trường: Pe = PD = PS = 900 => Qe = (1800 – m) ÷ (2 + 0,5) = 720 – 0,4m => Pe = 1800 – 2Qe = 360 – 0,8m = 900 => m = -675 => (S): PS = 0,5Q – 675 e/ Nếu doanh nghiệp vừa tìm đc thị trừong xuất xuất đc 200 đơn vị sản lựong xác định giá sản lựong cân trừong hợp trừong hợp phủ có cần phải áp dụng sách bảo hộ sản xuất k? ? Câu 4: Thị trường cạnh tranh hồn tồn có 80 người mua 60 nhà sản xuất Hàm số cầu người mua: P = -20q + 164 => qD = 8,2 – 0,05P Hàm số cung người bán: P = 3/5q + 24 => qS = 5/3P + 40 a/ Hàm số cầu thị trường: QD = 80qD = 80 (8,2 – 0,05P) => (D): QD = 656 – 4P b/ Hàm số cung thị trường: QS = 60qS = 60 (5/3P + 40) => (S): QS = 100P + 2400 c/ Mức giá quân bình thị trường: Cân cung cầu => QD = QS = Qe => 656 – 4Pe = 100Pe + 2400 => Pe = (656 – 2400) ÷ (100 + 4) < => Không thể tồn thị trường => Người bán không bán sản phẩm ...e/ Kết tính đc câu c d cho thấy: Dù Nhà nước đánh thuế t = 10/sp vào người mua hay người bán làm cho... 40% tương ứng với 4/sp Như người mua (người tiêu dùng) chịu thuế nhiều người bán (người sản xuất) Vi c phân chia gánh nặng thuế khơng bị ảnh hưởng sách thuế đánh trực tiếp vào mà định hệ số co dãn... có giải pháp đc đưa : - Giải pháp : phủ ấn định mức giá tối thiểu ( giá sàn ) cùa sp A 900 cam kết mua hết dư lựong thừa với mức giá Ta có P = 900 => QD = 450, QS = 600 => Thị trường dư thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Kinh Kế Vi Mô, Bài Tập Kinh Kế Vi Mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay