Phát triển năng lực dạy học môn toán bằng tiếng anh cho giáo viên trung học phổ thông

260 18 0
  • Loading ...
1/260 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CHU THU HOÀN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MƠN TỐN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Bùi Văn Nghị HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình tơi nghiên cứu, hướng dẫn GS TS Bùi Văn Nghị Kết nghiên cứu công bố luận án trung thực Các tài liệu sử dụng luận án có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Hà nội, ngày 20 tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Chu Thu Hoàn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .vii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu 7 Phương pháp nghiên cứu Những luận điểm đưa bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MƠN TỐN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 10 1.1 Lịch sử nghiên cứu dạy học mơn học ngoại ngữ nói chung, dạy học mơn Tốn tiếng Anh nói riêng 10 1.1.1 Trên giới 10 1.1.2 Ở Việt Nam 14 1.2 Một số cách tiếp cận dạy học mơn Tốn tiếng Anh 18 1.2.1 Dạy học ngoại ngữ chuyên ngành Toán 18 1.2.2 Dạy học song ngữ 19 1.2.3 Dạy học tích hợp nội dung ngôn ngữ 20 1.2.4 Các thành phần CLIL 22 1.3 Năng lực dạy học mơn Tốn tiếng Anh 23 1.3.1 Một số vấn đề chung lực 23 1.3.2 Các thành tố tiêu chí đánh giá lực dạy Tốn tiếng Anh 25 1.4 Một số thực tiễn việc phát triển lực dạy học mơn Tốn tiếng Anh cho giáo viên Tốn Trung học phổ thơng 42 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến kết dạy học mơn Tốn tiếng Anh 42 1.4.2 Khảo sát thực trạng 46 1.5 Tiểu kết chương 52 Chương NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MƠN TỐN BẰNG TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NỘI DUNG VÀ NGƠN NGỮ 53 2.1 Nhóm biện pháp 1: Nhóm biện pháp phát triển lực tự học tiếng Anh chuyên ngành Toán tiếng Anh giao tiếp cho giáo viên phương pháp phát triển lực cho học sinh 53 2.1.1 Mục đích nhóm biện pháp 53 2.1.2 Căn nhóm biện pháp 53 2.1.3 Các biện pháp thành phần 55 2.2 Nhóm biện pháp 2: Nhóm biện pháp phát triển lực ngơn ngữ, lực kiến tạo tổ chức hoạt động học tập, lực xây dựng môi trường học tập cho giáo viên dạy học mơn Tốn tiếng Anh 76 2.2.1 Mục đích nhóm biện pháp 76 2.2.2 Căn nhóm biện pháp 76 2.2.3 Các biện pháp thành phần 77 2.3 Nhóm biện pháp 3: Nhóm biện pháp phát triển lực đánh giá kết dạy học môn Toán tiếng Anh 111 2.3.1 Mục đích nhóm biện pháp 111 2.3.2 Căn nhóm biện pháp 111 2.3.3 Các biện pháp thành phần 113 2.4 Tiểu kết chương 123 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .125 3.1 Mục đích tổ chức thực nghiệm sư phạm .125 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 125 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm .125 3.2 Tổ chức nội dung thực nghiệm sư phạm .125 3.2.1 Tổ chức triển khai nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm thứ 125 3.2.2 Tổ chức nội dung triển khai nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm thứ hai 128 3.2.3 Tổ chức nội dung triển khai nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm thứ ba .128 3.3 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 129 3.3.1 Kết thực nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm thứ 129 3.3.2 Kết thực nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm thứ hai 133 3.3.3 Kết thực nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm thứ ba .135 3.4 Tiểu kết chương 136 KẾT LUẬN 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết t C C LI on E E L ng E E M ng G Gi V áo H H Đ oạ H H S ọc M M T ôn N N X hà S Sá G ch T Tr H un DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.2 Các thành tố tiêu chí đánh giá lực giáo viên dạy học mơn Tốn tiếng Anh 34 Bảng 2.1 Một số từ có nghĩa Tốn học khác nghĩa thông thường 57 Bảng 2.2 Nghĩa số hình khơng gian thường gặp 65 Bảng 2.3 Phiếu tập 69 Bảng 2.4 Quy trình nghe “Cách viết phương trình đường thẳng qua hai điểm” (Lớp 10) 84 Bảng 2.5 Bảng từ Tốn học có nghĩa khác dạng số số nhiều 87 Bảng 2.6 Một số cách diễn đạt phép cộng 91 Bảng 2.7 Một số cách diễn đạt phép trừ 91 Bảng 2.8 Một số cách diễn đạt phép nhân 92 Bảng 2.9 Một số cách diễn đạt phép chia 92 Bảng 2.10 Một số cách diễn đạt phép lũy thừa 92 Bảng 2.11 Phiếu đánh giá dạy giáo viên dạy học môn Toán tiếng Anh 114 Bảng 3.1 Bảng đánh giá thành tố lực giáo viên P.T.N.Linh 129 Bảng 3.2 Bảng đánh giá thành tố lực giáo viên L.T.Lan 129 Bảng 3.3 Bảng đánh giá thành tố lực giáo viên H.T.H.Dung 130 Bảng 3.4 Bảng đánh giá thành tố lực giáo viên C.T.Hoa 130 Bảng 3.5 Kết thực nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm thứ hai 133 Bảng 3.6 Bảng đánh giá kết kiểm tra assessment result .135 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Đồ thị hàm số y = x2 y = x2 + 38 Hình 1.2 Cách suy đồ thị hàm số: g(x) = f(x) + k, g(x) = f(x) - k từ đồ thị hàm số f(x) 38 Hình 1.3 Đồ thị hàm số y = x2 ; y = x2 + ; y = 3x2 y = 3x2 + 39 Hình 1.4 Đồ thị hàm số f(x) = x2 g(x) = -x2 40 Hình 1.5 Cách suy đồ thị hàm số f(x - h), f(x + h) từ đồ thị hàm số f(x) 41 Hình 1.6 Đồ thị hàm số f (x) = x2 g(x) = (x - 2)2 + 41 Hình 2.1 Cơng thức tính thể tích 64 Hình 2.2 Sơ đồ biểu diễn từ 66 Hình 2.3 Ơn tập Góc Khoảng cách 66 Hình 2.4 Thẻ từ Geometric sequences 70 Hình 2.5 Thẻ từ Distributive property 71 Hình 2.6 Phản ví dụ Polygon 71 Hình 2.7 Ví dụ function, input, output 82 Hình 2.8 Định nghĩa “slope” “forms of linear equations” 101 Hình 2.9 Đồ thị hàm số y = 2x + x = y2 102 Hình 2.10 Ví dụ đồ thị .102 Hình 3.1 Một số kết làm việc nhóm giáo viên 127 Hình 3.2 Giáo viên giới thiệu bài, cho học sinh tham gia mini game để dẫn vào bài, cung cấp từ vựng cho học sinh 131 Hình 3.3 Học sinh tìm hiểu thơng qua hoạt động giáo viên đưa 131 Hình 3.4 Giáo viên phát phiếu tập nhanh cho học sinh vận dụng tiết dạy 132 Hình 3.5 Học sinh trả lời phiếu tập 132 Hình 3.6 Học sinh trả lời nhanh câu hỏi giáo viên tiết học .132 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ nhu cầu hội nhập giai đoạn “Hội nhập quốc tế” (International intergration) thường hiểu trình nước tiến hành HĐ tăng cường gắn bó nước với nhau, qua việc tham gia vào tổ chức quốc tế khu vực, dựa chia sẻ lợi ích, mục tiêu nguồn lực, quyền lực, giá trị…Tuy nhiên, phải tuân thủ nguyên tắc, luật chơi chung khuôn khổ tổ chức khu vực quốc tế Việt Nam thức hội nhập quốc tế, thành viên tích cực nhiều tổ chức quốc tế khu vực quan trọng như: Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)… Q trình hội nhập Việt Nam có cấp độ, phạm vi, khu vực (ASEAN) đến liên khu vực (APEC, ASAM) tới toàn cầu (UN, WTO)…Đây vừa thời vừa thách thức giáo dục đào tạo Việt Nam, thị trường lao động ngày đa dạng phong phú, ngành nghề GV Trước xu hội nhập tồn cầu hóa, tiếng Anh xem ngôn ngữ sử dụng phổ biến giới mà có 60 quốc gia sử dụng làm ngơn ngữ chính, bên cạnh tiếng mẹ đẻ gần 100 quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai Vì ngoại ngữ có vai trò quan trọng thời kỳ hội nhập quốc tế Mối quan hệ người hợp tác, đầu tư lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, giao thông, công nghệ, truyền thông, du lịch đến hội học tập, làm việc mở rộng mối quan hệ hợp tác khơng bó hẹp Việt Nam mà mở rộng nước khác giới Tiếng Anh cơng cụ hữu hiệu, đóng vai trò to lớn việc giúp bạn bè năm châu hiểu tiếng nói Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế Với việc hội nhập quốc tế, tiếng Anh khơng yếu tố “cộng điểm” mà tiêu chí quan tâm hàng đầu cộng đồng, đóng vai trò ngày quan trọng thành cơng nhiều cá nhân doanh nghiệp Hệ thống trường học quốc tế ngày nhiều, nhu cầu HS tham gia vào chương trình du học ngày tăng, thành phố lớn Vì vậy, thị trường lao động đặt cho ngành giáo dục nói chung sở giáo dục nói riêng yêu cầu đào tạo đội ngũ GV giảng dạy môn học trường phổ thông tiếng nước nhằm phát triển lực dạy học mơn tiếng nước ngồi, đặc biệt tiếng Anh cho GV phổ thông Trong môn học quan tâm đầu tư dạy học tiếng Anh mơn Tốn quan tâm nghiên cứu để nâng cao chất lượng hiệu dạy học Việc dạy học Toán cho người sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh học tập vấn đề quan tâm nghiên cứu không nước mà tiếng Anh khơng phải ngơn ngữ thức mà nước mà tiếng Anh tiếng mẹ đẻ Ở nước nói tiếng Anh nước Mỹ, lớp đa ngôn ngữ xuất vấn đề để HS khơng nói tiếng Anh tiếng mẹ đẻ tham gia đầy đủ hiệu vào HĐ Toán học với HS lại (những người nói tiếng Anh tiếng mẹ đẻ) Ở nước mà tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai Malai-xi-a, việc dạy học MTBTA nghiên cứu có kinh nghiệm định Với nước mà tiếng Anh ngoại ngữ Hàn Quốc, chương tình dạy học thích hợp nội dung mơn học ngoại ngữ có mục đích kép thúc đẩy thành thạo tiếng Anh lẫn việc học kiến thức mơn học, có Tốn học Ở trường hợp thứ ba tính hiệu việc phân phối kiến thức môn học với việc sử dụng tiếng Anh làm phương tiện dạy học quan tâm nghiên cứu Trong lĩnh vực giáo dục Tốn học, nhiều tác phẩm kinh điển tâm lí học, giáo dục học có dịch tiếng Anh Chẳng hạn, ta tìm thấy tác phẩm tiếng, liên quan tới giáo dục Toán học viết tiếng Anh, từ năm 1945 nhà toán học người Mỹ, đồng thời nhà sư phạm tài ba G Polya, tác phẩm: Giải toán nào, Toán học suy luận có lí, Sáng tạo Tốn học … Nhìn rộng hơn, có nguồn tài liệu tham khảo vơ tận khai thác lĩnh vực, có lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục, tốn học mạng Internet, thông qua trang Web tiếng Anh Bởi vậy, dạy học MTBTA trở thành nhu cầu cần thiết Vậ 8n 2 16 dụ I ng Nhóm biện I pháp Đánh Bi ện 1 15 p há Bi 20 ện I Đánh giá chung Vvề biện Có 17 tác dụ ng Có 20 tác dụ ng Có tác 1 18 dụ ng giú Đánh giá độ tin cậy phiếu xin ý kiến giáo viên phần mềm SPSS Chu Thu Hoàn -all on ykgv (N = 1130 L = 30 Probability Level=.50) -INFIT MNSQ.63 67 71 77 83 91 1.00 1.10 1.20 1.50 1.60 + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -ite m ite ite ite ite ite ite ite ite 10 * ite 11 ite 12 ite 13 ite * * * | * * | | |* ** * | * * |* * v * * * | *| * * | ** PHỤ LỤC 12 BA ĐỀ KIỂM TRA CỦA LỚP THỰC NGHIỆM VÀ LỚP ĐỐI CHỨNG TEST Listening 0:10 - 1:40 https://www.youtube.com/watch?v=otH_M0Cdtvo The probability of an event is the division of all the favorable outcomes over _ Speaking Explain how you can find the probability of getting a “3” or a “4” when tossing a die Reading Decide whether the statement below is True or False If False, correct the mistake “Omar ordered his sister a birthday card from a company that randomly selects a card from their inventory The company has 21 cards in all 14 of them are birthday cards P (not a birthday card) is 2/3.” Writing Show your detailed solution to the problem below: “A die is thrown once What is the probability that the score is a factor of 6?” Mathematics Two coins are tossed, find the probability that two heads are obtained Note: Each coin has two possible outcomes H (heads) and T (Tails) Solution: Listening (2 points) All possible outcomes Transcript: Now when you’re dealing with probability at the introductory level you want to think about this fraction, all desired outcomes over all possible outcomes, or the number of desired outcomes over all possible outcomes So using this fraction, let’s think about a coin toss so when you flip a coin you can either get heads or tails so our denominator of all possible outcomes would be two heads or tails that’s two Now let’s say we flip the coin and we want to land two tails well that is one chance out of two so it’s ½ the probability of flipping a coin and getting tails is ½ Now this can also be expressed as 0.5 or 50% in probability When you’re dealing with probability the minimum probability that you can get is so the minimum is Think about it this way if you have heads or tails as your all possible outcomes and you want to flip and land neither heads nor tails well there’s zero chance because you’re either going to get heads or tails so it’s out of or 0% or Now the maximum probability is so say you’re flipping the coin and you want to land either heads or tails Well you have two chances because you can get either one out of two so it would be or 100% Speaking (2 points) Student can explain: All possible outcomes from to which is outcomes The number of favorable outcomes is (3 and 4) The probability is 2:6 or 1:3 Reading (2 points) False; 2/3 => 1/3 Writing (2 points) From to there are factors of 6: 1, 2, and Then the probability is : = : Mathematics (2 points) The sample space S is given by S = {(��, ��), (��, ��), (��, ��), (��, ��)} Let E be the event “two heads are obtained” E = {(��, �� )} We use the formula of the classical probability P(E) = n(E)/ n(S) =1/4 TEST Listening 1:53 - 2:44; 3:48 - 4:42 https://www.youtube.com/watch?v=vGcmjINp1x8 When throwing a die there is only one “3” so we write number in the _ Speaking Explain how you can find the probability of getting an odd number when tossing a die Reading Decide whether the statement below is True or False If False, correct the mistake “You roll a fair 6-sided die P (not 5) is 0.8.” Writing Show your detailed solution to the problem below: “The diagram shows a spinner made up of a piece of card in the shape of a regular pentagon, with a toothpick pushed through its center The five triangles are numbered from to The spinner is spun until it lands on one of the five edges of the pentagon What is the probability that the number it lands on is odd?” Mathematics A jar contains red marbles, green marbles and 10 white marbles If a marble is drawn from the jar at random, what is the probability that this marble is white? Solution: Listening (2 points) numerator Transcript: Now let’s talk about calculating profit probability When you calculate probability it’s written like this: there’s a capital P and then inside of parentheses is the event that you’re looking for How many times that happens that’s going to go in the numerator So in our previous example we would be, we would write like this: P parentheses 3, that’s the probability of rolling a 3, that means how many times we’re going to roll a The probability of actually rolling a and that number as we said in the previous question is a there is one so that number will be in the numerator and the total possible outcomes will be in the denominator If there are red marbles, blue marbles and yellow marble in a bag, solve for the following probabilities This one here is the probability of drawing a red so sometimes I like to draw a picture and it will help me There’s a bag of marbles, obviously I drew that myself I’m quite the artist So the probability of drawing red there are three red marbles and six total marbles so my probability of drawing a red is three marbles out of six when I reach my hand in there too to draw out a marble There are red marbles out of six total marbles Now we can’t leave the question like this, we have to reduce it down to lowest terms, so I’m going to divide both of them by our greatest common factor of 3, leaving us with one half Speaking (2 points) Student can explain: All possible outcomes from to which is outcomes The number of favorable outcomes is (1, and 5) The probability is 3:6 = 1:2 or 0.5 Reading (2 points) False; 0.8 => 0.83 Writing (2 points) The odd numbers are: 1, and The probability is : Mathematics (2 points)  We first construct a table of frequencies that gives the marbles color distributions as follows Color frequency red green white 10  We now use the empirical formula of the probability P (E) = �� � �� � ��� ��� �ℎ ��� ������ ����� ����������� �� �ℎ� ����� ������ = 10 / 20 = 1/2 TEST Listening 1:53 - 2:44; 3:48 - 4:42 https://www.youtube.com/watch?v=vGcmjINp1x8 The probability to get a red marble is % Speaking Explain the sample space when tossing two dices at once Reading Decide whether the statement below is True or False If False, correct the mistake “Bruce is going to call one person from his contacts at random He has 25 total contacts 20 of those are from his neighborhood P (call a person not from his neighbor) is 1/5.” Writing Show your detailed solution to the problem below: “A jar contains 100 marbles, identical except that 30 are red, 20 black, green and the rest are white If a marble is taken from the jar at random, what is the probability that the marble is: a red b black or green c multicolor” Mathematics A card is drawn at random from a deck of cards Find the probability of getting a queen Solution: Listening (2 points) One third Transcript: Now let’s talk about calculating profit probability When you calculate probability it’s written like this: there’s a capital P and then inside of parentheses is the event that you’re looking for How many times that happens that’s going to go in the numerator So in our previous example we would be, we would write like this: P parentheses 3, that’s the probability of rolling a 3, that means how many times we’re going to roll a The probability of actually rolling a and that number as we said in the previous question is a there is one so that number will be in the numerator and the total possible outcomes will be in the denominator If there are red marbles, blue marbles and yellow marble in a bag, solve for the following probabilities This one here is the probability of drawing a red so sometimes I like to draw a picture and it will help me There’s a bag of marbles, obviously I drew that myself I’m quite the artist So the probability of drawing red there are three red marbles and six total marbles so my probability of drawing a red is three marbles out of six when I reach my hand in there too to draw out a marble There are red marbles out of six total marbles Now we can’t leave the question like this, we have to reduce it down to lowest terms, so I’m going to divide both of them by our greatest common factor of 3, leaving us with one half Speaking (2 points) Student can explain: All possible outcomes for each die are from to Then the sample space for tossing dices at once is all the combinations of two numbers from to There are x = 36 such combinations Reading (2 points) True Writing (2 points) The number of white marbles is 100 - 30 - 20 - = 45 a P (red) = 30 : 100 = 30% b P (black or green) = (20 + 5) : 100 = 25% c P (multicolor) = Mathematics (2 points)  The sample space S of the experiment in question is shown above (see question 6)  Let E be the event “getting a Queen” An examination of the sample space shows that there are “Queen” So that n(E) = and n(S) =52 Hence the probability of event E occurring is given by P (E) = /52 = 1/3 PHỤ LỤC 13 SO SÁNH TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT T i ê uL Đ ặà cn gK h i p Cá h ct hâ m , pđ ầ h P h ụ Ti Vi L n gK h i p h t â m , đ ầP h ụ â â m m ở đ đ ầ ầ u Pu t h t ụ l â c â mó m t đ h ể n ; l k w h i t C ó p hâ n NC ốó C ó Bb ậ ật th hC ó p Nh g â u n bi y ệt ê rấ  / m θ/ K h ô n g K h K h ô n g K h ô n g p h â n PHỤ LỤC 14 PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC TOÁN BẰNG TIẾNG ANH Trường : Họ tên HS : Lớp: Môn Chuyên : 1) Em có học Tốn tiếng Anh khơng? Có, học khóa trường Có, học trung tâm tiếng Anh Có, học thêm GV/gia sư Có, tự học Chưa có điều kiện học thấy cần Không học đâu khơng có nhu cầu 2) Vì Em cần học Toán tiếng Anh ? Học Toán tiếng Anh để du học Học Toán tiếng Anh để học thuật ngữ chuyên ngành Toán tiếng Anh Học Toán tiếng Anh để sưu tầm tài liệu giúp học mơn Tốn tốt Học Tốn tiếng Anh để học mơn tiếng Anh mơn Tốn tốt Học Tốn tiếng Anh để có điều kiện giao lưu với bạn bè nước quốc tế Tốn tiếng Anh mơn học bình thường cần phải học trường Không thấy việc học Toán tiếng Anh cần thiết 3) Em thấy việc học Toán tiếng Anh em đáp ứng yêu cầu em chưa? Có Chưa 4) Nhà trường có nên dạy Tốn tiếng Anh mơn học khóa khơng? Có Khơng 5) Thầy/ Cơ giáo dạy Tốn tiếng Anh trường có giúp em em mong đợi chưa? Rồi Chưa 6) Em muốn nhà trường dạy : Luyện thi SAT Luyện thi A - Level Chương trình Tốn Việt Nam dịch tiếng Anh Chương trình học nước tiên tiến Chương trình soạn riêng cho HS Việt Nam nhằm tích hợp mơn học khác, ứng dụng môn học vào thực tiễn 7) Em muốn nhà trường dạy Toán tiếng Anh : tiết/tuần tiết/tuần tiết /tuần Cảm ơn chia sẻ em ! PHỤ LỤC 15 PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU DẠY TOÁN BẰNG TIẾNG ANH Trường : Họ tên Thầy/ Cô : 1) Thầy/Cô có biết Đề án 1400 Đề án 959 việc triển khai dạy Toán tiếng Anh trường Chuyên? Chưa biết Đã nghe Đề án chưa tìm hiểu nên khơng rõ Có biết đề án 2) Thầy/Cơ có dạy Tốn tiếng Anh khơng? Có, dạy khóa trường Có, dạy trung tâm tiếng Anh Có, kèm thêm HS Chưa có điều kiện dạy thấy có nhu cầu Khơng dạy đâu khơng có nhu cầu 3) Vì Thầy/Cơ thấy cần dạy Toán tiếng Anh ? Dạy Toán tiếng Anh để có thêm thu nhập Dạy Tốn tiếng Anh để sử dụng tiếng Anh tốt sống hàng ngày Dạy Toán tiếng Anh để hiểu chương trình số nước khác giúp dạy Tốn tiếng Việt tốt Dạy Toán tiếng Anh để có điều kiện giao lưu với bạn bè nước quốc tế Dạy Toán tiếng Anh mơn học bình thường cần phải dạy trường Dạy Tốn tiếng Anh đam mê nghề nghiệp Khơng thấy việc dạy Tốn tiếng Anh cần thiết 4) Thầy/Cô tiếp cận phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning - phương pháp tích hợp nội dung ngôn ngữ )? Không biết phương pháp giảng dạy CLIL phương pháp Có nghe đến phương pháp giảng dạy CLIL chưa tìm hiểu Có nghiên cứu phương pháp giảng dạy CLIL để dạy Toán tiếng Anh 5) Thầy/Cơ thấy gặp khó khăn dạy Toán tiếng Anh? Phát âm tiếng Anh chưa chuẩn Ngữ pháp tiếng Anh chưa tốt Chưa biết nhiều từ chuyên ngành Toán tiếng Anh Chưa có hướng dẫn chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo Chưa học phương pháp giảng dạy Tốn tiếng Anh Chưa có sách cụ thể cho GV dạy Toán tiếng Anh 6) Nhà trường có nên dạy Tốn tiếng Anh mơn học khóa khơng? Có Khơng 7) Trình độ tiếng Anh HS trường Thầy/ Cô đáp ứng yêu cầu việc học Toán tiếng Anh chưa? Rồi Chưa 8) Theo Thầy/Cô nhà trường nên dạy : Luyện thi SAT Luyện thi A - Level Chương trình Tốn Việt Nam dịch tiếng Anh Chương trình học nước tiên tiến Chương trình soạn riêng cho HS Việt Nam 9) Nhà trường nên dạy Toán tiếng Anh : tiết/tuần tiết/tuần tiết /tuần Cảm ơn chia sẻ Thầy/ Cô ! ... VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MÔN TOÁN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 10 1.1 Lịch sử nghiên cứu dạy học môn học ngoại ngữ nói chung, dạy học mơn Tốn tiếng Anh. .. GV giảng dạy mơn học trường phổ thơng tiếng nước ngồi nhằm phát triển lực dạy học môn tiếng nước ngoài, đặc biệt tiếng Anh cho GV phổ thông Trong môn học quan tâm đầu tư dạy học tiếng Anh mơn... TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MƠN TỐN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu dạy học mơn học ngoại ngữ nói chung, dạy học mơn Tốn tiếng Anh nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực dạy học môn toán bằng tiếng anh cho giáo viên trung học phổ thông , Phát triển năng lực dạy học môn toán bằng tiếng anh cho giáo viên trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay