24 BTTL (1)

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:15

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ LÍ THUYẾT TỔNG HỢP DAO ĐỘNG CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG + BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Lí thuyết tổng hợp dao động tốn bản” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án I LÍ THUYẾT Tổng hợp hai dao động thành phần phương : x1 = A1cos(ωt + φ1) x2 = A2cos(ωt + φ2) thực phép tính x = x1 + x2 kết ta thu dao động tổng hợp x có dạng x = Acos(ωt + φ) Chúng ta tổng hợp theo mơ hình tam giác vectơ (  ): (Các em vẽ phần để trống bên dưới) Do, có phương án xác định A, φ: Phương án 1: A φ xác định theo biểu thức sau A  A12  A 22  2A1A cos  2  1  ; §k: A1  A  A  A1  A   A1 sin 1  A sin 2 tan   A cos  A cos ,  1    2  1 2  Phương án 2: Tổng hợp x1 x2 cách sử dụng máy tính biết tường minh x1 x2 Ví Dụ: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình:   x1  5cos  t   (cm); x2  5cos  t  (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình ? 3  Lời Giải: Phương Án Phương Án : Ấn máy tính FX570ES  A  52  52  2.5.5.cos  Bấm: MODE  Chuyển đơn vị đo góc rad bấm: SHIFT MODE   (cm)   5.sin      tan    5cos  5.cos0  3 5.sin   Vậy: x  cos  t   (cm) 6   Nhập: SHIFT (-)  + SHIFT (-)  = 15  i 2  Bấm: SHIFT = hiển thị:    Vậy : x  cos  t   (cm) 6  Nếu máy tính hiển thị dạng:  Chú ý: A  A1  A   1  2   Nếu x1 x2 pha  2  1  2k  A  A1  A      2 ;A  A1  Nếu x1 x2 ngược pha  2  1   2k  1        1 ;A  A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà)   DAO ĐỘNG CƠ  Nếu x1 x2 vuông pha  2  1   2k  1    A  A12  A22  II BÀI TẬP  Bài Tập Mẫu (Video Bài Giảng) Ví Dụ (ĐH - 2011): Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1 = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm bằng: A 0,1125 J B 225 J C 112,5 J D 0,225 J Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… Ví Dụ (ĐH - 2009): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương phương trình x1 = 3 4cos(10t + /4) (cm) x2  3cos(10t  ) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… Ví Dụ (ĐH-2013): Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm; A2 =15 cm lệch pha  Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ bằng: A 23cm B 7cm C 11cm D 17cm Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… Ví Dụ (CĐ-2010): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương  trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = 4sin(10t  ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… Ví Dụ (ĐH-2008): Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu    Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động     A  B C D 12 Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Chọn đáp án …… Ví Dụ 6: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là:   x1  7cos(20t  ) x  8cos(20t  ) (với x tính cm, t tính s) Khi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ vật A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… Ví Dụ (ĐH-2010): Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ 5  x  3cos(t  ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ x1  5cos(t  ) (cm) Dao động thứ hai 6 có phương trình li độ   A x2  8cos(t  ) (cm) B x2  2cos(t  ) (cm) 6 5 5 C x2  2cos(t  ) (cm) D x2  8cos(t  ) (cm) 6 Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… x(cm) Ví Dụ (ĐH-2010) Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có đồ thị hình vẽ Độ lớn gia tốc cực đại vật t(s) A 7,51 cm/s 3,25 B 27,23 cm/s2 x2 C 57,02 cm/s2 -7 x1 -8 D 75,1 cm/s2 Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án ……  Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ A1 A2 có biên độ A thỏa mãn điều kiện ? A A ≤ A1 + A2 B |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2 C A = |A1 – A2| D A ≥ |A1 – A2| Câu 2: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại A A1 + A2 hai dao động thành phần pha Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B A12  A22 hai dao động thành phần pha - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) C |A1 – A2| hai dao động thành phần ngược pha D DAO ĐỘNG CƠ A12  A22 hai dao động vuông pha Câu 3: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực tiểu A A1 + A2 hai dao động thành phần pha B A12  A22 hai dao động thành phần pha C |A1 – A2| hai dao động thành phần ngược pha D A12  A22 hai dao động vuông pha Câu 4: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số khơng phụ thuộc vào A biên độ dao động thành phần thứ B biên độ dao động thành phần thứ hai C độ lệch pha hai dao động thành phần D tần số chung hai dao động thành phần Câu 5: Khi tổng hợp hai dao động phương, tần số khác pha ban đầu thấy pha dao động tổng hợp pha với dao động thứ hai Kết luận sau đúng? A Hai dao động có biên độ B Hai dao động vuông pha C Biên độ dao động thứ hai lớn biên độ dao động thứ hai dao động ngược pha D Hai dao động kệch pha 1200 Câu 6: Cho dao động phương, tần số có phương trình x1 = 7cos(πt + φ1); x2 = 2cos(πt + φ2) cm Khi thay đổi pha ban đầu hai dao động thành phần biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại cực tiểu A cm; cm B cm; cm C cm; cm D cm; cm Câu 7: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình dao động x1 = 7cos(5t + φ1)cm; x2 = 3cos(5t + φ2) cm Khi thay đổi pha ban đầu hai dao động thành phần gia tốc cực đại vật lớn mà đạt A 250 cm/s2 B 25m/s2 C 2,5 cm/s2 D 0,25m/s2 Câu 8: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, có biên độ cm 12 cm, biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A A = cm B A = cm C A = 21 cm D A = cm Câu 9: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, có biên độ cm cm, biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A A = cm B A = cm C A = cm D A = 15 cm Câu 10: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, pha có biên độ A1 A2 với A2 = 3A1 dao động tổng hợp có biên độ A A1 B 2A1 C 3A1 D 4A1 Câu 11: Hai dao động thành phần có biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị: A 48cm B cm C 4cm D cm Câu 12: Cho hai dao động phương: x1  3cos(t  1 ) cm x2  4cos(t  2 ) cm Biết dao động tổng hợp hai dao động có biên độ cm Chọn hệ thức liên hệ 1 2   A 2  1   2k  1 B 2  1  2k C 2  1   2k  1 D 2  1   2k  1  Câu 13: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, có phương trình x1 = 3sin(10t +  ) cm  ) cm Biên độ dao động tổng hợp vật A cm B cm C mm D cm Câu 14 (CĐ–2013): Hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 4,5cm 6,0 cm; lệch pha  Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 1,5cm B 7,5cm C 5,0cm D 10,5cm x2 = 4cos(10t – Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 15: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, có phương trình x1 = 3cos(20t + x2 = 4cos(20t – A cm  ) cm Biên độ dao động tổng hợp vật B cm C mm  ) cm D cm Câu 16: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ thành phần cm cm biên độ tổng hợp cm Hai dao động thành phần   A pha với B lệch pha C vuông pha với D lệch pha Câu 17 (CĐ-2012): Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương trình x1=Acost x2 = Asint Biên độ dao động vật A A B A C A D 2A Câu 18: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, dao động vng pha có biên độ A1 A2 thỏa mãn 3A2 = 4A1 dao động tổng hợp có biên độ A A = (5/4)A1 B A = (5/3)A1 C A = 3A1 D A = 4A1 Câu 19: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số 50 Hz, có biên độ cm cm pha dao động tổng hợp có biên độ tần số A A = 10 cm f = 100 Hz B A = 10 cm f = 50 Hz C A = 14 cm f = 100 Hz D A = 14 cm f = 50 Hz Câu 20: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ A lệch pha 2 A A C D A Câu 21: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, số, biên độ A lệch pha  là: A A B A A B A C A D A 3   Câu 22: Hai dao động điều hồ phương có phương trình dao động x1  4cos  10t   cm 3    x2  4cos  10t   cm Phương trình dao động tổng hợp 6    A x  2cos 10t   cm 12     B x  8cos  10t   cm 12       C x  8cos  10t   cm D x  2cos 10t   cm 6 6   Câu 23: Dao động tổng hợp hai dao động điều hồ phương có phương trình dao động     x1  2cos 10t   cm, x  2cos 10t   cm có phương trình 3 6     A x  8cos  10t   cm 6    B x  2cos 10t   cm 6    C x  2cos 10t   cm 12     D x  8cos  10t   cm 12   Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 24: Một vật tham gia đồng thời hai dao động phương tần số Dao động thành phần thứ có biên độ   cm pha ban đầu , dao động tổng hợp có biên độ 10cm pha ban đầu Dao động thành phần lại có biên độ pha ban đầu là:   A Biên độ 10 cm, pha ban đầu B Biên độ cm, pha ban đầu 2 2 C Biên độ cm, pha ban đầu D Biên độ cm, pha ban đầu 3   Câu 25: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A có pha ban đầu  rad rad 4 Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A A rad B  rad C 2A  rad D A rad Câu 26: Cho hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ cm có pha ban đầu 2  Pha ban đầu biên độ dao động tổng hợp hai dao động 5  A   B   rad, A  2 cm rad, A  cm 12   C   rad, A  2 cm D   rad, A  cm Câu 27: Có dao động điều hồ phương, tần số có phương trình x1 = 3sin(ωt – 0,5π) cm; x2 = 4cos(ωt) cm Dao động tổng hợp dao động A có biên độ cm B có biên độ cm C ngược pha với x2 D pha với x1 Câu 28: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, có phương trình x1 = 6sin(πt +  φ1) cm x2 = 8cos(πt + ) cm Biên độ dao động tổng hợp có giá trị A = 14 cm pha ban đầu dao động thứ A π/6 rad B 2π/3 rad C 5π/6 rad D π/3 rad Câu 29: Cho dao động điều hoà x1 x2 phương, tần số có đồ thị hình vẽ Dao động tổng hợp x1 x2 có phương trình : x(cm)  x2 A x = B x  2cos(t  )(cm) t(s) O x1  3 -6 C x  2cos(t  )(cm) D x  2cos(t  )(cm) 4 Câu 30: Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = 4cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương C x = cm chuyển động theo chiều dương D x = cm chuyển động theo chiều dương  Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, có phương trình x1 = 3sin(10t – ) cm  x2 = 4cos(10t + ) cm Tốc độ cực đại vật A v = 70 cm/s B v = 50 cm/s C v = m/s D v = 10 cm/s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 32: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số có phương trình dao động lần  5    lượt x1  A1cos  10t   cm; x  3cos 10t   cm Vật dao động có tốc độ cực đại 70 cm/s Biên độ dao 6    động A1 có giá trị A cm B cm C cm D cm Câu 33: Một vật có khối lượng m = 0,5 kg thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số góc     4π rad/s, x1  A1cos  t   cm , x2  4sin  t   cm Lấy π2 =10 Biết độ lớn cực đại lực hồi phục tác dụng 6 3   lên vật trình vật dao động 2,4 N Biên độ A1 dao động x1 A cm B cm x(cm) C cm D cm Câu 34: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có đồ thị hình vẽ Độ lớn gia tốc cực đại vật t(s) A 7,51 cm/s2 3,25 x2 B 27,23 cm/s2 -7 x1 C 57,02 cm/s -8 D 75,1 cm/s Câu 35: Vật khối lượng kg, thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, dao động thành phần có   biểu thức x1= 3cos(2πt + ) cm, x2 = 4cos(2πt - ) cm Cơ dao động vật A 4,0J B 0,01J C 0,1J D 0,4J Câu 36: Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hồ phương, có phương trình 5 x1 = 6cos(10t + ) cm x2 = 6cos(–10t + 0,5π) cm (t tính s) Gia tốc cực đại vật A m/s2 B m/s2 Câu 37: Đồ thị hai dao động điều hòa tần số vẽ sau:Phương trình sau phương trình dao động tổng hợp chúng:    C x  5cos  t    (cm) 2  A x  5cos t (cm) C 6,0m/s2 D 12m/s2 x(cm) x1   B x  cos  t   (cm) 2 2 x2   D x  cos  t    (cm) 2  t(s) –2 –3 Câu 38: Cho hai dao động điều hòa phương chu kì s Dao động thứ thời điểm t = có li độ biên độ cm Dao động thứ hai có biên độ cm , thời điểm ban đầu có li độ vận tốc có giá trị âm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C cm D cm Câu 39: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là: x1  cos 10t  cm x2 = 4sin(10πt) cm Tốc độ của chất điểm thời điểm t = s A 125cm/s B 120,5 cm/s C –125 cm/s D 125,7 cm/s Câu 40: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là: x1 = cos(10πt + 0,5π) cm; x2 = cos(10πt + π) cm Tốc độ trung bình vật chu kỳ dao động A 40 cm/s B cm/s C 40 m/s D m/s Câu 41: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 = A1cos(20πt – 0,25π) cm x2 = 6cos(20πt + 0,5π) cm Biết phương trình dao động tổng hợp x = 6cos(20πt+φ) cm Biên độ A1 là: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ A 12 cm B cm C cm D cm Câu 42: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là: x1 = cos(20πt – 0,5π) cm; x2 = cos(20πt) cm Xác định thời điểm vật qua li độ x = -1 cm theo chiều dương A 1/6 s B 1/12 s C 1/4 s D 1/8 s  Câu 43: Vật nặng khối lượng m thực dao động điều hòa với phương trình x1 = A1cos(ωt + )cm W1, thực dao động điều hòa với phương trình x2 = A2cos(ωt )cm W2 = 4W1 Khi vật thực dao động tổng hợp hai dao động x1 x2 W Hệ thức là: A W = 5W2 B W = 3W1 C W = 7W1 D W = 2,5W1 π Câu 44: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ là: x1 = 6cos(ωt - ) (cm) π x2 = A2 cos(ωt + φ2 ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có phương trình x = 6cos(ωt + )(cm) Giá trị A φ A cm π B 12 cm π C cm π D 12 cm π Câu 45: Phương trình dao động tổng hợp hai dao động phương, tần số là: x = cos10  t(cm) Một  hai dao động có phương trình x1 = 2cos(10  t - )cm phương trình dao động thứ hai là: 3 5 A x2 = 2sin(10  t + )cm B x2 = cos(10  t + )cm   C x2 = 4cos (10  t + )cm D x2= sin(10  t + )cm Câu 46: Một chất điểm có khối lượng 50 g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương biên độ 10 cm, tần số góc 10 rad/s Năng lượng dao động tổng hợp 25 mJ Độ lệch pha hai dao động thành phần A rad B π/3 rad C π/2 rad D 2π/3 rad Câu 47: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ có phương trình x1 = A1cos(20t + π/6) cm, x2 = 3cos(20t + 5π/6) cm Biết tốc độ cực đại vật 140 cm/s Khi biên độ A1 pha ban đầu vật A A1 = cm, φ = 520 B A1 = cm, φ = 520 C A1 = cm, φ = 520 D Một giá trị khác Câu 48: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là:   x1 = 3cos(10t + ) cm, x2 = A2cos(10t – ) cm Tốc độ vật qua vị trí cân 50 cm/s Biên độ dao động thành phần thứ hai A cm B cm C cm D cm Câu 49: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà phương tần số góc ω = 20 rad/s Dao động thành phần thứ có biên độ A1 = cm pha ban đầu φ1 = 0,5π, dao động thành phần thứ hai có pha ban đầu φ2 = Biết tốc độ cực đại vật dao động m/s Biên độ dao động thành phần thứ hai A A2 = 10 cm B A2 = cm C A2 = 20 cm D A2 = cm Câu 50: Một vật khối lượng m = 100g thực dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có   phương trình dao động x1  5cos(10t  ) cm; x  10cos 10t   cm Giá trị lực kéo tác dụng lên vật cực 3  đại A 50 N Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B N C 0,5 N D N - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 51: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là:  2 x1 = A1 cos(10t + )cm x2 = 10cos(10t + ) cm Biết vận tốc cực đại vật 100 cm/s Biên độ A1 có giá trị là: A A1 = cm B A1 = cm C A1 = 10 cm D A1 = 10 cm Câu 52: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số 10 Hz với biên độ thành  phần cm cm Cho biết hiệu số pha hai dao động Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = 12 cm A 314 cm/s B 100 cm/s C 157 cm/s D 120π cm/s Câu 53: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là: x1 = 3cos(4t + 0,5π) cm x2 = A2cos(4t) Biết động vật vật vật có tốc độ 3 cm/s Biên độ A2 A 1,5 cm B cm C cm D 3 cm   Câu 54: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương với x1  4cos  2t   cm 2    x2  A2 cos 2t   cm Biết độ lớn vận tốc vật thời điểm động 40 cm/s Biên độ dao động thành phần A2 A cm B cm C cm D cm Câu 55: Cho hai dao động điều phương tần số góc có phương trình x1 = 2cos(πt + π/2) cm; x2 = 2cos(πt - π) cm Một vật thực đồng thời hai dao động Xác định thời điểm vật qua li độ x  2 cm lần thứ 100 A 19,85 s B 1,985 s C 199,25 s D 1985 s   Câu 56: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số: x1  5cos  10t   cm 3    x2  5sin  10t   cm Tốc độ trung bình vật từ lúc bắt đầu chuyển động đến qua vị trí cân lần đầu 2  A 0,47 m/s B 2,47 m/s C 0,87 m/s D 1,47 m/s Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ...  )(cm) D x  2cos(t  )(cm) 4 Câu 30: Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = 4cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2)... Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 24: Một vật tham gia đồng thời hai dao động phương tần số Dao động thành phần thứ có biên độ  
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 BTTL (1) , 24 BTTL (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay