18 DA CLDvaCDLCB PENC DNH

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ CON LẮC ĐƠN CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Con lắc đơn đại lượng bản” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án 01 C 02 D 03 B 04 A 05 B 06 A 07 B 08 D 09 B 10 C 11 B 12 C 13 B 14 D 15 C 16 C 17 C 18 A 19 C 20 D 21 A 22 A 23 A 24 C 25 B 26 C 27 D 28 D 29 C 30 A 31 E 32 E 33 B Note: Đây đáp án anh chị CTV Hocmai làm, tính xác chưa cao Thầy Đỗ Ngọc Hà cập nhật file đáp án thầy thời gian sớm em Câu 1: T  2 l => Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào: (II) chiều dài dây treo (V) gia tốc g trọng trường Đáp án C Câu 2: T  2 l = 2,2 (s) g Đáp án D Câu 3: Đáp án B Câu 4: √ => Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao Đáp án A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 5: l  0,21 2,22   l  1m l Đáp án B Câu 6: √ ( ) ( ) Đáp án A Câu 7: √ √ √ Vậy phải giảm 120 - 97,2 = 22,8 cm Đáp án B Câu 8: Đáp án D Câu 9: √ ( ) ( ) Đáp án B Câu 10: l1 T12 l2 l1 T1 = 2 ; T2 = 2 => = = g l2 T2 g Đáp án C Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 11: T = 2 l gT gT12 gT22 gT '2 => l = => l = ; l = => l’ = l + l => = 2 g 4 4 4 4 => T  T12  T22 Đáp án B Câu 12: Áp dụng kết chứng minh câu 11 => √ Đáp án C Câu 13: T = 2 l gT gT12 gT22 gT '2 g (T12  T22 ) => l = => l = ; l = => l’ = l – l => = 2 g 4 4 4 4 4 => T’ = T12  T22 Đáp án B Câu 14: Áp dụng kết chứng minh câu 13 => √ Đáp án D Câu 15: √ Đáp án C Câu 16: √ ( ) ( ) Đáp án C Câu 17: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ g k l.k = 0,5 (kg)  m l m g Đáp án C Câu 18: g' = nên T' = 2T => kim phút quay vòng tức 1h Vậy thực tế (h) Đáp án A Câu 19: ( ) ( ) Đáp án C Câu 20: Phương trình có dạng tổng qt:  = 0cos(t + ) = 0,1cos(10t + 0,79) Đáp án D Câu 21: √ ( ) ( ) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ góc 30 theo chiều dương (Coi chiều dương chiều kéo lệch vật) => s  2   cos  7t   cm 3  Đáp án A Câu 22:     g 2 v2  v  2 s02  s2   0        g 02   => α02  α    gl Đáp án A Câu 23: √ ( ) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 √ √ - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Chọn gốc thời gian lúc vật có s = L = 0,2.20 = (cm) =>   DAO ĐỘNG CƠ √ (Do vật  hướng VTCB, chiều dương chiều kéo lệch vật) => s  2 cos  7t   cm  Đáp án A Câu 24: ( ) Áp dụng hệ thức độc lập √ Đáp án C Câu 25: Có s0 = L = 0,08.25 = (cm) √ Có = 2s0 + => Thời gian ngắn lắc quãng đường cm = Thời gian ngắn lắc quãng đường cm Có Đáp án B Câu 26: Tại vị trí cân bằng: T  mg  mv2   T  mg l => Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây SAI Đáp án C Câu 27: 1 g W  m2S 02  m  0   mg 02 2 Đáp án D Câu 28: W = mgℓ  02 = 4,8.10-3 (J) (Đổi ) Đáp án D Câu 29: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà)   DAO ĐỘNG CƠ τ max mg   2cosαo   2cosαo     => τ mg.cosαo cosαo cosαo Đáp án C Câu 30: √ √   τ max  mg   2cosα o  ; α  (VTCB)     τ  mgcosαo ; α  α o  Bien  => Đáp án A Câu 31: √ Khơng có đáp án Câu 32: Thiếu kiện Câu 33: √ ( ) ( ) Đáp án B Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ g k l.k = 0,5 (kg)  m l m g Đáp án C Câu 18: g' = nên T' = 2T => kim phút quay vòng tức 1h Vậy thực tế (h) Đáp... học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 11: T = 2 l gT gT12 gT22 gT '2 => l = => l = ; l = => l’ = l + l => = 2 g 4 4... học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 5: l  0,21 2,22   l  1m l Đáp án B Câu 6: √ ( ) ( ) Đáp án A Câu 7: √ √ √ Vậy
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 DA CLDvaCDLCB PENC DNH , 18 DA CLDvaCDLCB PENC DNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay