17 DA CLLXTD p 2

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG (P2) (ĐÁP ÁN - HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Con lắc lò xo treo thẳng đứng (P2)” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Lực Đàn Hồi, Lực Kéo Về Trong Quá Trình Vật Dao Động 01 C 02 D 03 B 04 B 05 C 06 C 07 B 08 B 09 A 10 C 11 C 12 A 13 B 14 B 15 D 16 B 17 B 18 C 19 A 20 D 21 D 22 D 23 C 24 D 25 A 26 D 27 B 28 C 29 D 30 A Câu 1: Lực đàn hồi lò xo có có độ lớn cực đại vật vật vị trí thấp  F®h max  k  l  A  Đáp án C ( Câu 2: )  F®h  k  l  A  ( )  F®h max  k  l  A  ( ) Đáp án D Câu 3: ( )  F®h   F®h max  k  l  A  ( ) ( )  F®h   F®h max  k  l  A  ( ) Đáp án B Câu 4: Đáp án B Câu 5: đ ( ) ò đ đ  F®h max  k  l  A  ( ) Đáp án C ( Câu 6: )  F®h max  k  l  A  ( ) Đáp án C Câu 7:  F®h max  k  l  A  ( ( ) ) ( ) Đáp án B Câu 8: | đ | | đ | ( ) Đáp án B Câu 9: | đ | | đ | ( ) √ ( ) Đáp án A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) ( Câu 10: ) ( ( ) DAO ĐỘNG CƠ | đ | | đ | ) Đáp án C ( Câu 11: | đ | | đ | ) Đáp án C ộ lớn lực t c dụng vào điểm treo lò xo có chiều dài ngắn là: ( Câu 12: ) ( ) ( ) Đáp án A ộ lớn lực lò xo t c dụng vào điểm treo vật đạt vị trí cao là: |( Câu 13: | | )| ( ) Đáp án B | Câu 14: | | | | ( ) √ | ( ) ( ) ( ) ( ) Đáp án B Câu 15: | đ | | đ | ( ( ) ( ) ) Đáp án D Câu 16: Cho lắc dao động điều hòa theo ph ơng thẳng đứng với bi n độ A (A < Δl) Trong qu tr nh dao động lò xo có lúc bị n n, có lúc bị dãn có lúc khơng biến dạng SAI lò xo ln dãn Đáp án B Câu 17: + MNmax = 12cm n n chiều dài lớn lò xo Lmax = 36 cm = l0 + A + l0  A  l0  6cm (1) + Theo Fmax = 3Fmin n n dễ dàng có l0  A (2) Từ 1, dễ dàng tính đực f = 2,5Hz Đáp án B Câu 18: | | | đ | ( √ ( ) ( ) ) ( ) Đáp án C Câu 19: | đ | ( ) ( ) ( ) ( ) Đáp án A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Câu 20: Lực đẩy cực đại t c dụng vào điểm treo là: | ( | đ DAO ĐỘNG CƠ ) (√ ) ( ) Đáp án D Câu 21: Pha ban đầu , t ơng ứng với li độ x = (-2)cm, dùng vòng tròn l ợng gi c x c định li độ vật đ ợc quãng đ ờng 5cm ==> x = 3cm => | đ | ( ) ( ) ( ) Đáp án D Câu 22: Tại t = => x = (-5)cm =>| | đ ( ) ( ) ( ) √ ( ( )( ) ) Đáp án D Câu 23: x =√ =>| | đ ( ( ) ) = (cm) √ ( ( ) ) Đáp án C ( Câu 24: Khi vật nhỏ lắc có tốc độ khơng th lò xo khơng biến dạng => x= √ ( ) = (cm) =>| đ | ( ) ( ) ( ) ) ( ) Đáp án D Câu 25: Khi lò xo có chiều dài 37 cm th vận tốc vật không => Vật bi n âm => ( ) ( ) ( ) () Đáp án A Câu 26: Khi lò xo có chiều dài 28 cm th vận tốc vật không => Vật bi n âm => ( ) ( ) ( ) () Đáp án D Câu 27: Thời gian cầu từ vị trí cao tới vị trí thấp 0,2 s = T/2 => T = 0,4 (s) => ( | đ ) | ( ) ( ) ( ) Đáp án B Câu 28: | đ | ( ) | | đ | ( đ ) | ( ) ( ) Đáp án C Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 29: Khoảng thời gian ngắn từ lúc lực đàn hồi có độ lớn cực đại đến lúc lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu 0,375T ứng với góc 135 độ => Vị trí | | Khi lò xo bị n n cm => | | 5+1 = 6(cm) => | || ó ( đ √ | ) ( ) √ √ ( ) Đáp án D Câu 30: Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ l n đoạn 10 cm thả nhẹ, th thấy sau khoảng thời gian ngắn a, b th lực đàn hồi lực k o t ơng ứng không, với => Góc qu t nhỏ 2k , 3k ( th lực đàn hồi lực k o t ơng ứng không, mà 3k đ ) ó í| | đâ a  => a = 2k, b = 3k b ( ) ( ) √ Đáp án A Dạng Thời Gian Dao Động Của Con Lắc Lò Xo Thẳng Đứng 01 B 02 C 03 C 04 C 05 B 06 D 07 C 08 B 09 A 10 D 11 B 12 A 13 B 14 B 15 B 16 B 17 B 18 B 19 D 20 C 21 A 22 D 23 B 24 C 25 C 26 D 27 28 29 30 Câu 1: Áp dụng công thức ( ) √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ Đáp án B Câu 2: Áp dụng công thức ( ) t dan  T  t nen ( ) Đáp án C Câu 3: Áp dụng công thức ( ) ( ) ( ) ( ) Vậy: Bài to n x t chu kỳ dao động th thời gian độ lớn gia tốc a vật nhỏ gia tốc rơi tự g t ơng tự to n khoảng thời gian lò xo bị nén chu kỳ Đáp án C Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Câu 4: Áp dụng công thức ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DAO ĐỘNG CƠ t dan  T  t nen ( ) Đáp án C Câu 5: Áp dụng công thức ( ) ( ) Đáp án B Câu 6: Áp dụng công thức ( ) ( ) biến dạng là: √ √( √ t dan  T  t nen Tốc độ vật lò xo qua vị trí lò xo khơng ( ) ) Đáp án D Câu 7: ( ó √ ( ) ( ) ) Áp dụng công thức √ √ ( ( ) ( ) √ ) Đáp án C ( ) Câu 8: Áp dụng công thức ( ) ( ) t dan  T  t nen ( ( ) treo đầu d ới lò xo chu k là: √ ( ) Tốc độ trung b nh vật nặng ) Đáp án B Câu 9: Khoảng thời gian vật từ lúc to = đến vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ ( ( ) ) (Do chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều d ơng h ớng l n) Đáp án A ( Câu 10: Có ) (Lấy ) Khoảng thời gian vật từ lúc to = đến vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ ( ) ( ( ) ) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Do 1T vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần => Từ vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ đến vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ 2013 cần qua 2012 lần (ứng với 1006T) => t = ( ) Đáp án D Câu 11: Đáp án B Câu 12: T ơng tự câu 13 => t = 0,3(s) Đáp án A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 13: Đáp án B Câu 14: Có Biểu thức lực đàn hồi là: Vẽ TLG x c định đ ợc góc qu t ứng với gi trị x = 1cm thức: √ √ Sau x c định thời gian theo công ( ) Đáp án B Câu 15: Thời gian lực đàn hồi lò xo thực cơng cản 0,2 s = ( ) ( ) ( ) Đáp án B Câu 16: Lực hồi phục cơng thức có dạng: F = - k.x Lực có đặc điểm ln h ớng vị trí cân qu tr nh lò xo dao động Lực đàn hồi cơng thức có dạng: ln h ớng vị trí lò xo khơng dãn (h ớng ng ợc với h ớng biến dạng) Thời gian lò xo giãn t1 vật từ li độ x = A đến li độ x = - l ng ợc lại; thời gian lò xo bị n n t2 vật từ li độ x = - l đến bi n – A ng ợc lại, Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 ( ) - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Thời gian t lực đàn hồi ng ợc chiều lực k o ứng với thời gian lò xo giãn vật từ x = - l đến VTCB ng ợc lại: t = T T = = 0,05 (s) 12 Đáp án B Câu 17: T ơng tự câu 16: ( ) Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật ng ợc chiều với lực phục hồi ứng với thời gian lò xo giãn vật từ x = - l đến VTCB ng ợc lại: t = T T = = 12 (s) => Thời gian lực đàn hồi t c dụng l n vật chiều với lực phục hồi là: T – t = 0,4 – = (s) Đáp án B Câu 18: T ơng tự câu 16: t1 = 2t2 - l = A Thời gian t lực đàn hồi ng ợc chiều lực k o ứng với thời gian lò xo giãn vật từ x = - l đến VTCB ng ợc lại: t = T T = = 0,2 s 12 => Thời gian lực đàn hồi chiều lực k o là: T – t = 1,2 – 0,2 = 1(s) Đáp án B Câu 19: T ơng tự câu 16: ( ) Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo cố định chiều với lực k o ứng với thời gian lò xo giãn vật từ x = - l đến VTCB ng ợc lại: t = T T = = 12 (s) Đáp án D Câu 20: Góc quay chu k ứng với thời gian M Lực đàn hồi lực hồi phục chiều ng ợc h ớng Là: 1 ; Theo đề bài: 1  5   Do 1    2 5 N n:   ; 1  3  A -A  l N Mặt kh c công thức lực hồi phục lực đàn hồi F   Kx; Fd   K (l  x)  A  F Fd  K x( x  l ) ể lực đàn hồi lực hồi phục chiều th A>0  x( x  l )    A  x  l; o  x  A nh n tr n h nh góc quay thỏa mãn K đ ợc vẽ tr n h nh Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Nh thời gian t ơng ứng với lực đàn hồi lực k o ng ợc dấu ứng với góc lại( khơng vẽ tr n h nh) Mà thời gian lò xo n n chu k vật thực chuyển động quay từ M đến N nh h nh, góc quay t ơng ứng   2        t   s 3  15 Đáp án C Câu 21: ( T ơng tự câu 16: ) Thời gian lực đàn hồi tác dụng giá treo chiều với lực phục hồi ứng với thời gian lò xo giãn vật từ x = - l đến bi n âm ng ợc lại: t = T = = (s) Đáp án A Câu 22: + Ở thí nghiệm thời gian ngắn vật từ vị trí ban đầu đến vị trí lực đàn hồi triệt ti u t ơng ứng với từ vị trí bi n âm đến vị trí  l lúc vật thực góc quay  = .x (1) Và cos   l (2) A + Ở thí nghiệm vật từ vị trí ban đầu đến vị trí lực hồi phục đổi chiều đầu ti n t ơng ứng với từ vị trí bi n vị trí cân thời gian y  Do T   2 x  (3)  x y 3 Từ     kết hợp với : l  A Mạt kh c thí ngi m lần vật VTB n n gia tốc vật cực đại a  2 A  g a A A  2 l g l Đáp án D Câu 23: | đ | í| | , có ó => Con lắc từ vị trí lực đàn hồi lớn đến vị trí lực đàn hồi nhỏ khoảng thời gian là: Đáp án B Câu 24: Có ( ) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) ) [( ( ) ( ) ] ( ) √( [( ) ( ) ) ( ) ( ) ] ) ( ) ( ) ( ) √ ( ) ( ) ( ) ã ( DAO ĐỘNG CƠ ( ) Đáp án C Câu 25: | | đ | đ | ( í| | ) ( )| đ | , có ( ) ó ( ) => Con lắc từ vị trí lực đàn hồi lớn đến vị trí lực đàn hồi nhỏ khoảng thời gian là: Đáp án C Câu 26: + T = 2s ; t = => x = A/2 v > + t = 1s = T/2 ; Trong khoảng thời gian T/2 lò xo giãn vật từ A/2  bi n  VTCB : t = T/6 + T/4 = 5/6s Đáp án D Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 10 - ... 20 C 21 A 22 D 23 B 24 C 25 C 26 D 27 28 29 30 Câu 1: p dụng công thức ( ) √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ Đ p án B Câu 2: p dụng công thức ( ) t dan  T  t nen ( ) Đ p án C Câu 3: p dụng công... 2k, b = 3k b ( ) ( ) √ Đ p án A Dạng Thời Gian Dao Động Của Con Lắc Lò Xo Thẳng Đứng 01 B 02 C 03 C 04 C 05 B 06 D 07 C 08 B 09 A 10 D 11 B 12 A 13 B 14 B 15 B 16 B 17 B 18 B 19 D 20 C 21 A 22 ... ( ) ( ) () Đ p án D Câu 27 : Thời gian cầu từ vị trí cao tới vị trí th p 0 ,2 s = T /2 => T = 0,4 (s) => ( | đ ) | ( ) ( ) ( ) Đ p án B Câu 28 : | đ | ( ) | | đ | ( đ ) | ( ) ( ) Đ p án C Tổng đài
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 DA CLLXTD p 2 , 17 DA CLLXTD p 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay