11 DABTTL

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ CÁC ĐẠI LƯỢNG DAO ĐỘNG x, v(p), a(F) MỐI QUAN HỆ - P4 (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Các đại lượng dao động mối quan hệ - P4” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Giá Trị x, v, p, a, F Tại Các Thời Điểm Khác Nhau 01 A 02 C 03 A 04 A 05 B 06 B 07 C 08 D 09 B 10 A 11 D 12 A 13 C 14 A 15 C 16 A 17 B 18 C 19 A 20 D 21 B 22 C 23 D 24 A 25 A 26 C 27 C 28 A 29 D 30 B 31 B 32 D 33 C 34 D Câu 1: Dịch lại trục Ox: vật có tốc độ |v| = 5π cm/s = A  A A  2  A Dễ thấy chu kì dao động, vật qua x   v max A ↔x=  2 A O A 2 A A x A lần → Tách: 20 = 16 + A A 16 lần quay lại trạng thái t = 0: x  () , vật thực lần theo 2 11T trục phân bố thời gian mất: 12 11T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 4T + = 9,833 s Chọn A 12 Sau 4T, vật qua x   Câu 2: Dịch lại trục Ox: vật có vận tốc v = 5π cm/s > ↔ x   A  A A  2  A Dễ thấy chu kì dao động, vật qua x   O A () A A 2 A A x A () lần → Tách: 20 = 18 + 2 A A () 18 lần quay lại trạng thái t = 0: x  () , vật thực lần theo 2 T T T trục phân bố thời gian mất:   T T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 9T +   = 19,5 s Chọn C Sau 9T, vật qua x   Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 3: Dịch lại trạng thái: Khi vật có vận tốc v = -15π cm/s =  Tại t = 0: x  v max A → x   A  x    Ta biết: sau Dễ thấy chu kì vật qua x   A A () x   lần, đó, tách 2018 = 2016 + 2 A A () 2016 lần quay lại trạng thái t = 0: x  () , vật qua lần 2 T T T T theo diễn biến trục thời gian bên    12 A A A A A A Vậy sau 1008T vật qua x   A    Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1008T + Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 O 2 A x T T T T    = 1008,9583 s Chọn D 12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 21: Tại t = vật có gia tốc cực đại ↔ x = -A Khi v = ωx (v x dấu) → x  v2 A A  A2  x  () or  ( )  2 A A () or  () lần, đó, tách 2018 = 2016 + 2 Dễ thấy chu kì vật qua x  A A () or  () 2016 lần quay lại trạng thái t = 0: x  A , vật 2 T T T qua lần theo diễn biến trục thời gian bên   Vậy sau 1008T vật qua x  A  A A  2  A Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1008T + O A A 2 A A x T T T   = 3026,625 s Chọn B Câu 22: v2 A  A  x   ( )  A Dễ thấy chu kì vật qua x   () lần, đó, tách 10 = + 2 A Vậy sau 4T vật qua x   () lần quay lại trạng thái t = 0: x = O(+), vật qua lần theo diễn T T T biến trục thời gian bên   Khi v   x (v >0) → x  A  A A  2 Thời điểm t = 1,475s = 4T +  A O A A 2 A A x T T T 20 → k = mω2 = 200N/m Chọn C   ↔ T = 0,3 s →   Câu 23:  T  2 m   s k 10  T s  vật 2A = cm → A = cm 20  2T T T T Sau s    , vật thực diễn biến dao động sau: 15 4 Kể từ t = 0: x= O(+), sau A  Vậy thời điểm A A  2  A O A A 2 A A x v  A () → v   max  20 cm/s Chọn D s, vật có x   2 15 Câu 24: Tương tự ví dụ giảng! Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 25: A  v  0,5v M  x    v  vM Vậy vận tốc tăng từ 0,5vM đến vM giảm A  Theo đó: t2 – t1 =  = A A  2 A  vM A x 2 diễn biến vật dao động sau: O A A 2 A A x T → T  4 5 4 2 A A () →            → x0   ()  3 v Tv M 2v M v Mà A  M  → x0   M Chọn A   2   Tại t1 =  : x   Câu 26: Tương tự ví dụ giảng! Câu 27: Tương tự ví dụ giảng! Câu 28: Vận tốc vật biên, đó: v tb  S 2A   A = cm Chọn A t t  t1 Câu 29: Ví dụ giảng! Câu 30: Ví dụ giảng! Câu 31: Sử dụng công thức độc lập thời gian x v cho vị trí ta có:   8a 2  S   A  2  a 9a   2    S  ;A       5a 4S   A    v  (vật tới biên sau 3S) Chọn B       v2  9S   A     Câu 32: Theo trục phân bố thời gian vận tốc, vận tốc giảm từ 0,5vM -0,5vM T    T  6 T A , vật có v = 0,5vM > (vật theo chiều dương) → x   (+), vận tốc vật   A () →           sau giảm nên x  → Tại t = 0, vật qua VTCB (+) Chọn D Tại t1 =   Các em hồn tồn sử dụng trục phân bố thời gian “quay ngược thời gian” để tìm trạng thái t = 0! Câu 34: T1 = T; T2 = 0,25T A T T1 A  , theo trục thời gian vật từ VTCB tới x1  ()  v1  2 12 12 A A T T2 ( )  v    Sau , theo trục thời gian vật từ VTCB biên dương quay lại x  2 12 v  T 3   Vậy   Chọn D v2 2 T1 Sau Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn : Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - ... (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Dễ thấy vật qua vị trí x  3cm() → a  2x  1,2 m/s2 Chọn A Câu 11:  a  2x  x  cm A  A A  2  Vậy thời gian ngắn cần tìm A O A A 2 A A x A A 2 A A x A
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 DABTTL , 11 DABTTL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay