10 TLBG BTTL 2

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ CÁC ĐẠI LƯỢNG DAO ĐỘNG x, v(p), a(F) MỐI QUAN HỆ - P3 (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG + BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Các đại lượng dao động mối quan hệ - P3” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Quan Hệ Giá Trị Tức Thời Các Đại Lượng x, v, p, a, F Tại Cùng Một Thời Điểm Ghi Nhớ: Tại thời điểm, giá trị tức thời đại lượng dao động quan hệ với qua hệ thức độc lập (không phụ thuộc) với thời gian (thời điểm) sau: Hệ thức liên hệ x với (v, p): đại lượng x vng pha với nhóm đại lượng (v, p) 2 2 2 2  x   v   x   p       1;     1  x max   v max   x max   p max  Hệ thức liên hệ (v, p) với (a, F): đại lượng nhóm (v, p) vng pha với nhóm đại lượng (a, F) 2 2  v   a   v   F   p   a   p   F       1;      1;      1;     1  v max   a max   v max   Fmax   p max   a max   p max   Fmax  Hệ thức liên hệ x với (a, F): đại lượng x ngược pha với nhóm đại lượng (a, F) F  ma   m2 x Nhận xét: Tại thời điểm bất kì, biết độ lớn giá trị đại lượng (x, v, p, a, F) xác định độ lớn giá trị đại lượng lại Nhẩm nhanh giá trị đại lượng vuông pha: x x max v a  v  max  a  max 2  x x max v a  v  max  a  max 2  x x max v a  v  max  a  max 2 Bài Tập Mẫu Example 1: Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm a) Khi vật có li độ cm tốc độ, gia tốc ? b) Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ ? c) Khi vật cách vị trí cân cm theo chiều dương vận tốc ? d) Khi vật có tốc độ 5π cm/s gia tốc dương li độ ? e) Khi vật có li độ âm tốc độ 5 gia tốc ? f) Khi vật có li độ cm lực kéo tác dụng lên vật – 0,21 N Lấy π2 = 10 Khối lượng vật Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Example (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm với tốc độ 40 cm/s Lấy  = 3,14 Phương trình dao động chất điểm   A x  cos(20t  ) (cm) B x  cos(20t  )(cm)   C x  cos(20t  ) (cm) D x  cos(20t  ) (cm) Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Example 3: Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng v2 = 640 – 40x2, x (cm), v (cm/s) Tại 67 thời điểm t =  s  , vật qua vị trí cân theo chiều âm Lấy 2  10 Phương trình dao động vật 12 2   A x  cos  t   cm    2   B x  cos  t   cm        C x  cos  t    cm  D x  cos  t    cm  3 3   Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Example 4: Một dao động điều hòa có vận tốc tọa độ thời điểm t1 t2 tương ứng là: v1 = 20 cm/s; x1 = cm v2 = 20 cm/s ; x2 = cm Vận tốc cực đại vật dao động A 40 cm/s B 80 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Example 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0,25 s, vật có vận tốc v  2 cm/s, gia tốc a < Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(2πt + 0,5π) cm B x = 4cos(πt + 0,5π) cm C x = 4cos(πt – 0,5π) cm D x = 4cos(2π.t – 0,5π) cm Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Example (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Example 7: Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng, qua M N đoạn thẳng chất điểm có gia tốc aM = - m/s2 aN = m/s2 a) I trung điểm đoạn MN Gia tốc chất điểm qua I ? b) P điểm đoạn MN 5NP = 4PM Gia tốc chất điểm qua P ? Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Example 8: Một chất điểm có khối lượng m = 250 g thực dao động điều hòa Khi chất điểm cách vị trí cân cm tốc độ vật 0,15 m/s lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn 0,25 N Biên độ dao dộng chất điểm A 4,0 cm B cm C 5 cm D 14 cm Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Example 9: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1 = A1cos(1t + φ1) (cm) x2 = A2cos(2t + φ2) (cm) Biết 64 x12 + 36 x22 = 482 (cm2) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = cm với vận tốc v1 = -18 cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ A 24 cm/s B 24 cm/s C cm/s D cm/s Lời Giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v vận tốc vật Hệ thức là: x2 v v2 x2 v 2 x A   A B x   A2 C   A2 D   A A     v  Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Ở li độ x, vật có vận tốc v Hệ thức viết sai ? v2 v2 x   A  C D   v A  x 2 2 Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Khi vật cách vị trí cân 0,5A tốc độ vật A v   A  x B A  x  A ωA B A C A 2 D A Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc cực đại vmax Khi vật cách vị trí cân A tốc độ vật A vmax B v max C v max 2 D v max A tốc độ vật A A A A ωA B C D 2 Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc cực đại vmax Vật có tốc độ 0,6vmax vật li độ vật có độ lớn A 0,8A B 0,6A C 0,4A D 0,5A Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Khi vật cách vị trí cân 0,6A tốc độ vật A ωA B 0,8ωA C 0,6ωA D 0,4ωA Câu (ĐH-2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức là: v2 a2 v2 a2 v2 a2 2 a A   A B   A C   A D   A       v  v Câu 9: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax gia tốc cực đại amax Khi tốc độ vật max gia tốc vật có độ lớn Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Khi vật cách vị trí cân A amax B a max C a max 2 D a max Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Khi vật gia tốc vật có độ lớn 2 A tốc độ vật A A A C D 2 Câu 11: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax gia tốc cực đại amax Khi tốc độ vật 0,6vmax gia tốc vật có độ lớn A 0,8amax B 0,6amax C 0,4amax D Câu 12: Một vật dao động điều hòa trục Ox với biên độ A, tần số góc ω Tại thời điểm, li độ x, vân tốc v gia tốc a vật có hệ thức là: x2 v v2 a2 A   A B   A C a = - ω2x D a = ω2x     Câu 13: Một vật dao động điều hòa có biên độ 10 cm, tần số góc rad/s Khi vật có li độ cm tốc độ A cm/s B cm/s C 15,03 cm/s D cm/s A ωA Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 14 (CĐ-2011): Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm tốc độ A 12,56 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 18,84 cm/s Câu 15 (CĐ-2012): Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật A 5,24cm B cm C cm D 10 cm Câu 16: Một vật dao động điều hòa với quỹ đạo dài 20 cm Khi vật qua li độ cm có tốc độ 8π cm/s Chu kì dao động vật A s B 0,5 s C s D s Câu 17: Một vật dao động điều hòa trục Ox Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ 8π cm/s Khi vật cách vị trí cân 3,2 cm có tốc độ 4,8π cm/s Tần số dao động A Hz B 0,5 Hz C Hz D Hz Câu 18: Một vật dao động điều hòa trục Ox Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ 20 cm/s Khi vật biên, gia tốc vật có độ lớn 0,8 m/s2 Khi vật cách vị trí cân cm có tốc độ A 12 cm/s B 20 cm/s C 25 cm/s D 18 cm/s Câu 19: Một vật dao động điều hòa trục Ox với tốc độ trung bình chu kì 20 cm/s Khi vật cách vị trí cân 2,5 cm tốc độ vật là 5π cm/s Quãng đường lớn vật khoảng thời gian s A 15 cm B 20 cm C 25 cm D 12 cm Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều dương với tốc độ 40 cm/s Lấy  = 3,14 Phương trình dao động chất điểm   A x  cos(20t  ) (cm) B x  cos(20t  )(cm)   C x  cos(20t  ) (cm) D x  cos(20t  ) (cm) x v2   , x (cm), v (m/s) Lấy Câu 21: Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng 48 0,768 π2 = 10 Tại t = vật qua li độ 2 cm VTCB Phương trình dao động vật     A x  cos  t   cm B x  cos  4t   cm 6 6    2    cm C x  cos  4t   cm D x  cos  4t  6    x2 v Câu 22: Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng   , x (cm), v (cm/s) Tại 16 640 67 thời điểm t =  s  , vật qua vị trí cân theo chiều âm Lấy 2  10 Phương trình dao động vật 12 2  2    A x  cos  t  B x  cos  t   cm    cm  3         C x  cos  t    cm  D x  cos  t    cm  3    Câu 23: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T biên độ A Tại thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ A với vận tốc v0 = 20 cm/s Tốc độ trung bình vật nửa chu kì A 0,6 m/s B 0,3 m/s C 0,4 m/s D 0,8 m/s Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với tần số Hz Tại thời điểm t = vật qua vị trí có li độ cm với vận tốc 10 cm/s Phương trình dao động chất điểm   A x  2cos(2 t  ) (cm) B x  5cos(2 t  )(cm) 6   C x  4cos(2 t  ) (cm) D x  2cos(2 t  ) (cm) 4 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với tần số góc 10 rad/s Tại thời điểm t = vật qua vị trí có li độ cm với vận tốc 20 15 cm/s Phương trình dao động chất điểm 2  A x  2 cos(10 5t  ) (cm) B x  cos(10 5t  )(cm) 3  2 C x  cos(10 5t  ) (cm) D x  2 cos(10 5t  ) (cm) 3 Câu 26: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, cầu khối lượng m = 200 g dao động điều hoà theo phương ngang Tại thời điểm t = 0, cầu lắc có li độ x0 = cm chuyển động hướng xa vị trí cân với tốc độ 50 30 cm/s Phương trình dao động lắc     A x  10cos 10 10t   cm B x  8cos  10t   cm 3 3       C x  10cos 10 10t   cm D x  8cos  10 10t   cm 3 6   Câu 27: Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Tại thời điểm t = 1,5 s vật có li độ cm chuyển động hướng vị trí cân với tốc độ 24  cm/s Phương trình dao động vật là: 2 )  cm    C x  8cos(6 t  )  cm  D x  cos(6 t  )  cm  3 Câu 28: Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí M có li độ x1 tốc độ v1 Khi qua vị trí N có li độ x2 tốc độ v2 Biên độ A A x  cos(6 t  A 2 )  cm  v12 x22  v 22 x12 v12  v 22 B B x  8cos(6 t  v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 C v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 D v12 x22  v 22 x12 v12  v 22 Câu 29: Một vật dao động điều hòa có li độ x1 = cm có tốc độ v1 = 4 cm/s vật có li độ x2 = 2 cm có tốc độ v2 =  cm/s Biên độ tần số dao động vật A cm Hz B cm Hz C cm Hz D cm Hz Câu 30: Một dao động điều hòa có vận tốc tọa độ thời điểm t1 t2 tương ứng là: v1 = 20 cm/s; x1 = cm v2 = 20 cm/s ; x2 = cm Vận tốc cực đại dao động A 40 cm/s B 80 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu 31: Một chất điểm dao động điều hoà theo hàm cos với chu kì s có vận tốc - m/s vào lúc pha dao động  rad có biên độ dao động A 15 cm B 45 cm C 0,25 m D 35 cm Câu 32: Vật dao động điều hòa Khi vật có li độ cm tốc độ 15 cm/s, có li độ cm tốc độ 15 cm/s Tốc độ vật qua vị trí cân A 50 cm/s B 30 cm/s C 25 cm/s D 20 cm/s Câu 33: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  6cos(2t  )cm Tại thời điểm pha dao động lần độ biến thiên pha chu kỳ, vận tốc vật A 6 cm / s B 12 cm / s C 6 cm / s D 12  cm / s Câu 34: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0,25 s, vật có vận tốc v  2 cm/s, gia tốc a > Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(2πt + 0,5π) cm B x = 4cos(πt + 0,5π) cm C x = 4cos(πt – 0,5π) cm D x = 4cos(2πt – 0,5π) cm Câu 35: Một vật dao động điều hòa trục Ox với phương trình x  A cos  t   Khi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ 20 10 cm/s Thời điểm ban đầu t = 0, vật có vận tốc 20 cm gia tốc có giá trị dương Giá trị φ A φ = − 3π/4 B φ = 2π/3 C φ = − 2π/3 D φ = 3π/4 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 36: Một vật dao động điều hòa trục Ox với tốc độ cực đại vmax = 20 cm/s, tần số góc rad/s Khi vật nhỏ có vận tốc 10 cm/s gia tốc có độ lớn A 40 cm/s2 B 10 cm/s2 C 20 cm/s2 D 30 cm/s2 Câu 37 (CĐ-2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A m/s2 B 10 m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 38 (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm Câu 39 (ĐH-2008): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 16cm B cm C cm D 10 cm 2 v a   , v (cm/s), a (m/s2) Câu 40: Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ a, v dạng 360 1,44 Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D 2 cm Câu 41: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T = s Lấy   10 Tại thời điểm t = vật có gia tốc a = - 0,1 m/s2, vận tốc v   cm/s Phương trình dao động chất điểm  2 A x  2cos(t  ) (cm) B x  cos( t  )(cm) 3  5 C x  2cos(t  ) (cm) D x  2cos(t  ) (cm) 6 Câu 42: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tại thời điểm t = vật cách vị trí cân cm có gia tốc   1002 cm / s2 vận tốc 10  cm / s  Phương trình dao động chất điểm  A x  2cos(10t  ) (cm)  C x  2cos(5t  ) (cm) 2 )(cm)  D x  2cos(10t  ) (cm) B x  cos(5t  Câu 43: Vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân có tốc độ cực đại 40 cm/s Tại vị trí có tốc độ 20 cm/s gia tốc có độ lớn m/s2 Chu kì dao động vật là? A π/6 s B π/3 s C 0,2π s D s Câu 44: Vật dao động điều hòa trục Ox Khi vật qua vị trí cân có tốc độ 20 cm/s Khi vật có tốc độ 10 cm/s độ lớn gia tốc vật 50 cm/s2 Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 45: Một vật khối lượng 100 g dao động điều hòa trục Ox với tần số góc 10 rad/s Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc vật nặng 40 cm/s m/s2 Trong trình dao động lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn cực đại A 0,04 N B 1,6 N C 0,8 N D 0,08 N Câu 46: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân s Lấy π2 = 10 Tại thời điểm ban đầu, vật có vận tốc  cm/s gia tốc – 0,1 m/s2 Phương trình dao động vật 5  A x  cos(t  ) (cm) B x  cos(t  ) (cm) 6  2 C x  cos(t  ) (cm) D x  cos(t  ) (cm) 3 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 47: Trong dao động điều hoà, gọi tốc độ gia tốc hai thời điểm khác v1; v2 a1; a2 tần số góc xác định biểu thức sau A   a12  a 22 v 22  v12 B   a12  a 22 v 22  v12 C   a12  a 22 v 22  v12 D   a 22  a12 v 22  v12 Câu 48: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tại thời điểm t1, t2 vận tốc gia tốc vật có giá trị tương ứng v1  10 cm/s , a1  1 m / s2 v  10 cm/s , a   m / s2 Li độ thời điểm t2 vật cm B  cm C cm D cm Câu 49: Một vật nhỏ dao động điều hoà trục Ox, xung quanh vị trí cân gốc toạ độ O Gia tốc vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình a  4002 x Số dao động toàn phần vật thực s A 20 B C 10 D 40 Câu 50 (CĐ-2013): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân O) Ở li độ –2 cm, vật nhỏ có gia tốc m/s2 Giá trị k A 120 N/m B 20 N/m C 100 N/m D 200 N/m Câu 51: Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng, qua M N đoạn thẳng chất điểm có gia tốc aM = 30 cm/s2 aN = 40 cm/s2 Khi qua trung điểm MN, chất điểm có gia tốc A ±70 cm/s2 B 35 cm/s2 C 25 cm/s2 D ±50 cm/s2 Câu 52: Gọi M trung điểm đoạn AB quỹ đạo chuyển động vật dao động điều hòa Biết gia tốc A B -2 cm/s2 cm/s2 Gia tốc vật qua M A cm/s2 B cm/s2 C cm/s2 D cm/s2 Câu 53: Một vật dao động điều hòa, vị trí có li độ - cm gia tốc m/s Tại vị trí có li độ cm độ lớn gia tốc bao nhiêu? A - m/s2 B m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 54: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng, vị trí có li độ x = cm gia tốc có độ lớn 18 m/s2 Biết trị số độ lớn cực đại gia tốc 54 m/s2 Biên độ dao động A cm B cm C cm D cm Câu 55: Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng, qua M N đoạn thẳng chất điểm có gia tốc aM = - m/s2 aN = m/s2 C điểm đoạn MN CM = 2.CN Gia tốc chất điểm qua C A m/s2 B m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 56: Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng, qua M N đoạn thẳng chất điểm có gia tốc aM = m/s2 aN = m/s2 C điểm đoạn MN CM = 4.CN Gia tốc chất điểm qua C A 2,5 m/s2 B m/s2 C 3,6 m/s2 D 3,5 m/s2 Câu 57: : Một chất điểm có khối lượng m = 250 g thực dao động điều hòa Khi chất điểm cách vị trí cân cm tốc độ vật 0,15 m/s lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn 0,25 N Biên độ dao dộng chất điểm A A 4,0 cm B cm C 5 cm D 14 cm Câu 58: Một lắc lò xo nằm ngang gồm nặng có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40 N/m Vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ A = cm Tại vị trí vật có tốc độ 40 cm/s lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn A 0,2 N B 0,4 N C 0,8 N D 1,6 N  Câu 59: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với chu kỳ T = (s) Tại vị trí gia 15 tốc có độ lớn 18 m/s2 phục hồi tác tác dụng lên vật có độ lớn 3,6 (N) Độ cứng k lò xo là? A 200 N/m B 150 N/m C 120 N/m D 180 N/m Câu 60: Ly độ tốc độ vật dao động điều hòa liên hệ với theo biểu thức 103 x2  105  v Trong x v tính theo đơn vị cm cm/s Lấy π2 = 10 Khi gia tốc vật 50 m/s2 tốc độ vật A 50 π cm/s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B C 50π cm/s D 100π cm/s - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 61: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa quanh vị trí cân theo phương nằm ngang Khi lực kéo có độ lớn F vật có vận tốc v1 Khi lực kéo vật có vận tốc v2 Ta có mối liên hệ F2 F2 F2 F2 A v 22  v12  B v 22  v12  C v 22  v12  D v 22  v12  mk mk k k Câu 62: Hai vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân O với biên độ tỉ số chu kì dao động vật thứ so với vật thứ hai n Tỉ số tốc độ vật thứ với vật thứ hai chúng gặp A n B n C D n2 n T2 Câu 63: Hai lắc lò xo nằm ngang có chu kì T1 = , dao động với biên độ A Khi khoảng cách từ vật nặng lắc đến vị trí cân chúng b (0 < b < A) tỉ số độ lớn vận tốc vật nặng là: A v1  v2 B v1  v2 C v1  v2 D v1 2 v2 Câu 64: Hai chất điểm dao động điều hòa có tần số f1 = 3f f2 = 4f Biên độ dao động hai chất điểm A Tại thời điểm tốc độ hai chất điểm 4,8πfA tỉ số khoảng cách chất điểm thứ hai tới vị trí cân với khoảng cách chất điểm thứ tới vị trí cân là? A 12/9 B 16/9 C 40/27 D 44/27 Câu 65: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1 = A1cos(1t + φ1) (cm) x2 = A2cos(2t + φ2) (cm) Biết x12 + x22 = 50 (cm2) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = cm với vận tốc v1 = 15 cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ A cm/s B cm/s C cm/s D 2,5 cm/s Câu 66: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1 = A1cos(t + φ1) (cm) x2 = A2cos(t + φ2) (cm) Biết x12 + x22 = 252 (cm2) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = -2 cm với vận tốc v1 = m/s Khi vật thứ hai có tốc độ A cm/s B 12 cm/s C cm/s D cm/s Câu 67: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1 = A1cos(1t + φ1) (cm) x2 = A2cos(2t + φ2) (cm) Biết x12 + x22 = 50 (cm2) Tại thời điểm t, hai vật ngược chiều vật thứ qua vị trí có li độ x1 = - cm Khi vật thứ hai có li độ A cm B - cm C ± cm D ± cm/s Câu 68: Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình vận tốc v1  V1 sin( t  1) cm/s; v  V2 sin(t  2 ) cm/s Cho biết: v12  9v22  900 (cm/s)2 Khi chất điểm thứ có tốc độ v1 = 15 cm/s gia tốc có độ lớn a1  150 cm / s2 ; độ lớn gia tốc chất điểm thứ hai A 50 cm / s2 B 60 cm / s2 C 100 cm / s2 D 200 cm / s2 Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... độ x2 tốc độ v2 Biên độ A A x  cos(6 t  A 2 )  cm  v 12 x 22  v 22 x 12 v 12  v 22 B B x  8cos(6 t  v 12 x 22  v 22 x 12 v 12  v 22 C v 12 x 22  v 22 x 12 v 12  v 22 D v 12 x 22  v 22 x 12. .. thời điểm khác v1; v2 a1; a2 tần số góc xác định biểu thức sau A   a 12  a 22 v 22  v 12 B   a 12  a 22 v 22  v 12 C   a 12  a 22 v 22  v 12 D   a 22  a 12 v 22  v 12 Câu 48: Một chất... có vận tốc v1 Khi lực kéo vật có vận tốc v2 Ta có mối liên hệ F2 F2 F2 F2 A v 22  v 12  B v 22  v 12  C v 22  v 12  D v 22  v 12  mk mk k k Câu 62: Hai vật dao động điều hòa xung quanh vị
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 TLBG BTTL 2 , 10 TLBG BTTL 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay