QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN lớn NHẤT

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:09

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN LỚN NHẤT (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Quãng đường, thời gian lớn – nhỏ q trình dao động” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Quãng Đường Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Vật Đi Được Trong Thời Gian ∆t 01 D 02 A 03 B 04 B 05 B 06 C 07 B 08 C 09 D 10 C 11 C 12 A 13 A 14 B 15 D 16 C 17 B 18 B 19 C 20 B 21 B 22 D 23 B 24 A 25 C 26 C 27 C Câu 1: ∆t = T t  → S max  2Asin  2Asin  A Chọn D T Câu 2: ∆t = T t      2A   cos   A Chọn A → S  2A   cos  T  3   Câu 3: ∆t = T t  → S max  2Asin  2Asin  3,06 cm Chọn B T Câu 4: ∆t = T S → max S t  2A sin T     Chọn B t     2A   cos 2A   cos  T  6   2A sin Câu 5: ∆t = T t  → S max  2Asin  2Asin  11,76 cm Chọn B T Câu 6: ∆t = T t      2A   cos   1,58 cm Chọn C → S  2A   cos  T  7   Câu 7: A = L/2 = cm; ∆t = 0,5 s = T  → S  2Asin  8,49 cm Chọn B 4 Câu 8: T = 0,5 s; ∆t = T  s= → S max  2Asin  A  cm → A = cm Chọn C 3 Câu 9: T = 0,5 s; ∆t = T  s= → S max  2Asin  A  cm Chọn D 3 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 10: T = s; ∆t = T  s= → S max  2Asin  A Chọn C 6 Câu 11: T S ∆t = → max  S t  2A sin T    Chọn C  t     2A   cos 2A 1  cos  T  4   2A sin Câu 12: ∆t =  5T T T   → S max  6A  S  T   6A  2A sin  7A Chọn A max   6 6 Câu 13: ∆t =  3T T T    → S  2A  S  T   2A  2A 1  cos   4A  A Chọn A   4 4  4 Câu 14: v ∆t = 2T T T   → v  2T  tb     S   2T  tb   max   S  2T       2T  max       2A  2A   cos   4  Chọn B    2A  2A sin Câu 15: ∆t = 1,25T  T T  → S max1,25T   4A  A Chọn D Câu 16: ∆t = s  5T T T   → S max  2A  A  14,9 cm Chọn D Câu 17: T = s → ∆t = 2017s  576 T T   → S max2017s  576.2A  2Asin  80,7 m Chọn C 7 Câu 18: T = s → ∆t = s  5.  5T T 5.   14,8 cm  → S max  2Asin  19,3 cm; S  2A   cos 12  12 12  Quãng đường vật S phải thỏa mãn Smin < S < Smax Chọn B Câu 19: ∆t = 0,25s   T   → S max  2Asin  14,14 cm; S  2A   cos   5,86 cm 4 4  Quãng đường vật S phải thỏa mãn Smin < S < Smax Chọn C Câu 20: ∆t = 1,8s  2  T 2T 2  → S max  2A  2Asin   31,2 cm; S  2A  2A   cos   27,1 cm  5  Quãng đường vật S phải thỏa mãn Smin < S < Smax Chọn B Câu 21: T = 1,5 s → ∆t = 1,75s  → S max  4A  2Asin T T      20 cm; S  4A  2A   cos   17,07 cm 6  Quãng đường vật S phải thỏa mãn Smin < S < Smax Không thể nên Chọn B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 22: T = s → ∆t = 0,5s  S max0,5s A T → v tb(0,5s)max    16 cm → A = cm Chọn D 0,5s 0,5s Câu 23: ∆t = 3,6s  T 3T → v tb(3,6s)min  10 3   6A  2A   cos  10      11,374 cm Chọn B 3,6s 3,6s S min3,6s Câu 24: ∆t = 3,2s  S max3,2s T T  → v tb(3,2s)max   3,2s 10A  2A sin 3,2s   23,375 cm → A = 6,8 cm Chọn A Câu 25: Theo kết ví dụ TLBG thì:   S max  S  2  A , hiệu S max  S đạt giá trị lớn t   Ta có T = s → t = T T T  t  n  4 s; s; s; s; Chọn C 4 4 Câu 26:  T T   → S  10A  2A   cos   11A  55 cm → A = cm 3  T  Sau ∆t1 = 0,1 s = , vật cm = S max  2Asin  A → 0,1 s vật điểm đối 6 ∆t2 = 1,7 s = xứng qua VTCB (hình ảnh quãng đường cực đại học giảng), (1) (2):  A A O A A x (1) (2) Tuy nhiên sau vật theo chiều dương, cách (1) chọn Vậy t = vật x   Do pha ban đầu    A () 2 Chọn C Câu 27: T T   → S max  12A  2Asin  12A  A  53,6568 cm → A = cm 4 T  1  Sau ∆t1 = s = , vật cm = S  T   2A   cos   A → s vật men quanh   3 3  3 ∆t2 = 3,25 s = biên (hình ảnh quãng đường cực tiểu học giảng), (1) (2): A  A O A x A (2) (1) Tuy nhiên sau vật theo chiều dương, cách (1) chọn Vậy t = vật x   Do pha ban đầu   Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 A () 2 Chọn C - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Dạng Thời Gian Ngắn Nhất, Dài Nhất Vật Dao Động Quãng Đường S Cho Trước 01 B 02 C 11 B 12 C 03 B 04 B 05 C 06 A 07 C 08 A 09 B 10 D Câu 1: A  2A sin t T Chọn B  t   T 6f Câu 2: t max  A  2A   cos T  T    t max  Chọn C  Câu 3: Theo câu câu ∆tmax - ∆tmin = T Chọn B Câu 4: A  2A sin t T  t  Chọn B T Câu 5: S   2A    2A sin t t T  2.4.sin  t   s Chọn C T T 3 Câu 6: t max  S   2A    2A   cos T     t max  0, 46T   T  4,35 s s Chọn A  Câu 7: S  66  5.2A  A t T T , thời gian ngắn để A là: A  2A sin  t  T T T Vậy thời gian ngắn để 66 cm là:  = 16 s Chọn C Để 10A cần Câu 8: S  20  2.2A  A t T T  t  , thời gian ngắn để A là: A  2A sin T T T Vậy thời gian ngắn ∆t để 20 cm là: t     Quãng đường ngắn vật ∆t là: S  4A  2A   cos  = 17,07 cm Chọn A 6  Để 4A cần Câu 9: S  96  5.2A  2A t  2A 2A T   2A   cos  t  0,268T , thời gian lớn để là: 3 T   T Vậy thời gian lớn để 96 cm là: t   0,268T  16,608 s Chọn B Để 10A cần Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 10: S  12  2A  A t T T , thời gian nhỏ để A là: A  2A sin  t  T T T 2T Vậy thời gian ngắn để 12 cm là: t     0,8 s  T = 1,2 s 60 Trong phút số dao động toàn phần vật thực là:  50 Chọn D T Để 2A cần Câu 11: Quãng đường phải khơng đổi, để tốc độ trung bình lớn thời gian dao động phải nhỏ nhất, đó: ∆tmin = Quãng đường < 2A →  2A sin S v tb  max  s 15 t T  t    T  0, s Chọn B T 15 Câu 12: Muốn tốc độ trung bình bé 5A phải thực khoảng thời gian lớn 5A = 2.2A + A → 4A T, A thực khoảng thời gian dài là: t max  A  2A   cos T  T    t max   Vậy khoảng thời gian lớn để vật quãng đường 5A là: T  Tốc độ trung bình bé cần tìm: v tb   T 4T  3 5A 15A Chọn B  4T 4T Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... bé 5A phải thực khoảng thời gian lớn 5A = 2.2A + A → 4A T, A thực khoảng thời gian dài là: t max  A  2A   cos T  T    t max   Vậy khoảng thời gian lớn để vật quãng đường 5A là: T ... cần Câu 9: S  96  5.2A  2A t  2A 2A T   2A   cos  t  0,268T , thời gian lớn để là: 3 T   T Vậy thời gian lớn để 96 cm là: t   0,268T  16,608 s Chọn B Để 10A cần Tổng đài tư vấn:... vật thực là:  50 Chọn D T Để 2A cần Câu 11: Quãng đường phải không đổi, để tốc độ trung bình lớn thời gian dao động phải nhỏ nhất, đó: ∆tmin = Quãng đường < 2A →  2A sin S v tb  max  s 15
- Xem thêm -

Xem thêm: QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN lớn NHẤT , QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN lớn NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay