QUÃNG ĐƯỜNG – THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG

10 5 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:08

Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNGQUÃNG ĐƯỜNG THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Quãng đường thời gian dao động” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Quãng Đường Vật Dao Động Được Từ Thời Điểm t1 Đến t2 01 D 02 C 03 A 04 C 05 B 06 A 07 B 08 C 09 D 10 B 11 C 12 C 13 D 14 B 15 B 16 C 17 B 18 C 19 D 20 D 21 A 22 A 23 D 24 B 25 B 26 C 27 C 28 D 29 B 30 A Câu 1: Sau T vật từ biên VTCB → Quãng đường A Chọn D Câu 2: Sau T A A A , vật biên dương , vật biên âm tới  → Quãng đường Chọn C 2 Câu 3: Sau T A A 3A , vật biên dương  , vật biên âm tới → Quãng đường Chọn A 2 Câu 4: Một chu kì T vật thực dao động toàn phần quãng đường 4A Chọn C Câu 5: Một nửa chu kì (0,5T) vật ln qng đường 2A Chọn B Câu 6: T A A , vật biên dương , vật biên âm tới  tức quãng đường 2 A (A) 0,5A Chọn A Sau Câu 7: Giải tương tự câu Chọn B Câu 8: Tại t = 0:    A 7T T T → x  () , sau   , vật có diễn biến dao động sau: 12 A  A A  2  A T O A A 2 A A x T Quãng đường vật 2,5A = 10 cm → A = cm Chọn C Câu 10: T = 0,5 s; ∆t = 0,5 s = T→ Quãng đường vật s = 4A = 24 cm Chọn B Câu 11: Quãng đường vật s = 2T 8A = 32 cm Chọn B Câu 12: Chu kì T = 60  s s Trong s = 4T vật quãng đường 16A = 64 cm → A = cm Chọn C 30 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 13: Chu kì T = 0,5 s Trong 30 s = 60T vật quãng đường 240A = 9,6 m Chọn D Câu 14: Quãng đường vật 2,5T 10A = 50 cm Chọn B Câu 15: Quãng đường vật 2T 8A = 60 cm → A = 7,5 cm Do đó, quãng đường vật 0,5T 2A = 15 cm Chọn B Câu 16: T = s → Trong ∆t = s = 1,5T vật 6A = 30 cm Chọn C Câu 17:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = 1,125s = 2T + T  Sau 2T vật 8A quay lại trạng thái t = 0:    A  A A  2  A T  → x  0() , sau , vật sau: A O A 2 A A x  Vậy quãng đường vật 8A + A = 9A = 36 cm Chọn B Câu 18:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = 2,375s = 2T + 3T  Sau 2T vật 8A quay lại trạng thái t = 0: x  0() , sau A  A A  2  A  Vậy quãng đường vật 8A + A + (A - 3T T T   , vật dao động: 8 O A A 2 A A x A ) = 55,76 cm Chọn C Câu 19: 11 5T s =T+ 12 13  25  13 A  → x  () , sau  Sau T vật 4A quay lại trạng thái t1 = s : 13  4   s 3 16 5T T T   , vật dao động:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 t1 = A  A A  2  A O A A 2 A A x  Vậy quãng đường vật 4A + 3,5A = 45 cm Chọn D Câu 20:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 t1 = 17 5T s = 2T + 6  Sau 2T vật 8A quay lại trạng thái t1 = 1,5s: 1  2.1,5   8 2 A → x   () , sau   3 5T T T T    , vật dao động: 6 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà)  A A A  2  A DAO ĐỘNG CƠ A O A 2 A x A  Vậy quãng đường vật 8A + 3A = 66 cm Chọn D Câu 21:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 t1 = 14T + 3T  Sau 14T vật 56A quay lại trạng thái t1 = 0,1 s: 0,1s  5.0,1  A 3  () , sau   →x  4 3T T T T    , vật dao động: 8 A  A A  2  A O  Vậy quãng đường vật 56A + 2A + 2(A - A A 2 A A x A ) = 331,41 cm Chọn A Câu 22:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 t1 = 2T + 3T  Sau 2T vật 8A quay lại trạng thái t1 = 0,5 s: 0,5  .0,5  A 3  () , sau   →x  4 3T T T T    , vật dao động: 8 A  A A  2  A  Vậy quãng đường vật 8A + 2A + 2(A Câu 23:  Tại t = 0:   O A A 2 A A x A ) = 211,72 cm Chọn A  → x  0()  Cứ 1T vật qua x = -2 cm lần → tách 2018 = 2016 + → Kể từ t = 0, sau 1008T vật qua x = -2 cm 2016 lần trở lại trạng thái t = 0: x  0() , vật qua thêm lần sau: A  A A  2  A O A A 2 A A x  Vậy quãng đường vật 1008.4A + 1,5A = 161,34 m Chọn D Câu 24:  A → x  () 25 T A  Sau s  , vật từ x  () biên âm, 1,5A = 12,5 cm → A = cm 3  Tại t = 0:   Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ 29 5T A , sau 2T vật 8A quay lại trạng thái ban đầu: x  () , sau đó: s  2T  12 5T T T vật thực dao động sau:   12 12  ∆t = A  A A  2  A  Vậy quãng đường vật 8A + 1,5A + A Câu 25:  Tại t = 0:    A O A 2 A A x A 2 A A x A = 80,283 cm Chọn B 2 A → x   ()  Trong giây vật quãng đường cm = A, sau: A Do đó: s =  A A  2  A A O T    2  → T = s →   rad/s → x  4cos  t   cm  3  Trong giây thứ 2018 tức vật từ thời điểm t1 = 2017 s đến thời điểm t2 = 2018 s Tại thời điểm t1 = 2017: 2017  dương, tức cm! Chọn B Câu 26:  Tại t = 0:   T  2 2015  A vật tới biên 2017     → x  () , sau s = 3 3  A → x  ()  Trong giây vật quãng đường 15 cm = 3A, sau: A Do đó: s =  A A  2  A A O A 2 A x A 2T 4   4 → T = 1,5 s →   rad/s → x  5cos  t   cm 3 3   Trong giây thứ 2015 tức vật từ thời điểm t1 = 2014 s đến thời điểm t2 = 2015 s Tại thời điểm t1 = 2014: 2014  sau: A  A A  2 4  8057  A 2T vật dao động 2014     → x  () , sau s = 3 3  A A O A 2 A A x Quãng đường vật là: 2,5A = 12,5 cm Chọn C Câu 27:  Tại t = 0:    A  () → x     Trong giây vật quãng đường 20  10 cm   A  Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 A 2  sau:  - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) A Do đó: s =  A A  2  A A O DAO ĐỘNG CƠ A A 2 A x T    → T = s →   rad/s → x  10cos  t   cm 4 2  Trong giây thứ 2000 tức vật từ thời điểm t1 = 1999 s đến thời điểm t2 = 2000 s Tại thời điểm t1 = 1999: 1999  động sau: A  A A  2 T A   3997 3 () , sau s = → x vật dao 1999    2 4  A A A 2 A O x A Quãng đường vật là: A  10 cm Chọn C Câu 28:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = 3T + 8T  Sau 3T vật 12A quay lại trạng thái t = 0:    vật dao động sau A cos 2 A 2T Quãng đường vật là: 12A + 1,5A + A - A cos  A 8T T T 2T → x  () ; sau ,    9 A O A A 2 x A 2 = 85,96 cm Chọn D Câu 29:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = 4T + 55T 72  Sau 4T vật 16A trở lại trạng thái t = 0:   vật dao động sau A A  17T T T 7T () ; sau → x ,     20 4 72 Asin O 2 72 A A x 7T 72 Quãng đường vật là: 16A + A  = 97,198 cm Chọn B + 2A + A sin 72 Câu 30:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = 9T + 17T 20  Sau 9T vật 36A trở lại trạng thái t = 17 3 2 17 A  → x   () ; sau s : 17    s 12 12 12 17T T T 11T , vật dao động sau    20 60 A  A T Quãng đường vật là: 36A + 2,5A + A - A cos Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 O A cos 11  60 T 11  = 391 cm Chọn B 60 A x 11T 60 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Dạng Khoảng Thời Gian Vật Đi Được Quãng Đường Cho Trước 01 C 02 C 03 B 04 D 05 B 06 A 07 C 08 B 09 C 10 A 11 D 12 A Câu 1: S = 64 cm = 4.4A → ∆t = 4T = s Chọn C Câu 2: S = 64 cm = 2.4A → ∆t = 2T = 12 s Chọn C Câu 3: S = 30 cm = 4A + 2A → ∆t = 1,5T = s Chọn B Câu 4:  Tại t = 0:    2 A → x   ()  Vật cm = 0,5A, sau: A → ∆t =  A A  2  A O A A 2 A A x  A O A A 2 A A x  A O A A 2 A A x T  s Chọn D 12 Câu 5:  Tại t = 0:    → x  A  Vật cm = 2,5A, sau: A → ∆t =  A A  2 T T   s Chọn A 15 Câu 6:  Tại t = 0:    → x  A  Vật cm = 2,5A, sau: A → ∆t =  A A  2 T T   s Chọn A 15 Câu 7:  S = 52,5 cm = 2.4A + 2,5A → Sau 2T vật 8A quay lại trạng thái t = 0: x = A, sau vật thêm quãng đường 2,5A sau A → ∆t = 2T   A A  2  A O A A 2 A A x T T   s Chọn C Câu 8: 10 2 8 2 10 A   → x   () s : 10    s 3 3 3 10  Vật S = 52,5 cm = 2,5A sau kể từ t = s:  Tại t = Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) A → ∆t =  A A  2  A A O DAO ĐỘNG CƠ A 2 A A x A x T T   s Chọn B Câu 9:  Tại t = 0:     A → x  ( ) A 10  Kể từ t = 0, vật S = 5,5 cm = 1,5A + sau kể từ t = s: 3 - cm O A A A  cm T T → ∆t =   Câu 10:  Tại t = 0:   T arccos 2  0,355 s Chọn C  A → x  ()  S = 50 cm = 4A + A → kể từ t = 0, sau 1T vật 4A quay lại trạng thái t = 0: x  phải dao động sau:  A → ∆t = T  A O A () , quãng đường A cuối vật A A x T  s Chọn A Câu 11:  Tại t = 0:     A → x  ( )  S = 55 cm = 2.4A + 3A → kể từ t = 0, sau 2T vật 8A quay lại trạng thái t = 0: x  phải dao động sau: A → ∆t = 2T  Câu 12:  Tại t =  A O A () , quãng đường 3A cuối vật A A x T T T 17    s Chọn D 6 12 16  16 s : 16  4   21   → x  A s 3 3  S = 45 cm = 4A + 3,5A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) → kể từ t = 0, sau T vật 4A quay lại trạng thái t = vật phải dao động sau:  A → ∆t = T  A DAO ĐỘNG CƠ 16 s : x  A , quãng đường 3,5A cuối A O A x T T 11   s Chọn A 12 Dạng Tốc Độ Trung Bình Vật Dao Động 01 D 02 D 03 B 04 C 05 B 06 D 07 C 08 C 09 A 10 B 11 D Câu 3: Vật dao động sau:  A → v tb  A O A A x A O A A x A x S 1,5A 9A Chọn B   T t 2T Câu 4: Vật dao động sau:  A → v tb  S A 6A 3A Chọn C    t T T  Câu 5: Vật dao động sau: A S → v tb   t O A A  12,54 cm/s Chọn B T T T   12 A  2A  A  Câu 6:  Tại t = 0:    2 A → x   ()  S = 70 cm = 4A + 3A → Kể từ t = 0, sau 1T vật 4A trở trạng thái t = 0: x   sau: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 A () , vật 3A phải dao động - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà)  A → v tb  A O A x A x S 70 cm   42 cm/s Chọn D t T  T  T 3 Câu 7:  Tại t = 0:    A → x  ()  Diễn biến vật dao động theo yêu cầu toán: A → v tb  DAO ĐỘNG CƠ A O S 2,5A   1,2 m/s Chọn B t T  T Câu 8: A 3  ()   →x  4 3T  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 t1 = 2T +  Tại t = 0,5 s: 0,5s  .0,5  → Sau 2T vật 8A quay lại trạng thái t1 = 0,5 s: x  A A 2 A 3T () , sau , vật sau: A 24 O x A  A 2 8A  2A   A    S  → v tb    38,5 cm/s Chọn B t 5,5 s Câu 9:  7  A  → x  () s:   4   s 3 3 3 29 5T  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 t1 = s = 4T + 12 A 5T → Sau 4T vật 16A quay lại trạng thái t1 = s : x  () , sau , vật sau:  Tại t = A → v tb   A A  2  A O A A 2 A A x S 16A  2,5A   48,4 cm/s Chọn A 29 t s 12 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Câu 10:  Tại t = 0:    DAO ĐỘNG CƠ 2 A → x   ()  Trong giây vật quãng đường cm = A, sau: A Do đó: s =  A A  2  A A O A 2 A x A T    2  → T = s →   rad/s → x  4cos  t   cm  3  Trong giây thứ 2013 tức vật từ thời điểm t1 = 2012 s đến thời điểm t2 = 2013 s Tại thời điểm t1 = 2012: 2012  A  T  2 vật dao động sau: 2012   670  → x  A , sau s = 3 A A  2  A A 2 A O Quãng đường vật là: 0,5A = cm Do tốc độ trung bình v tb  A x A S   cm / s Chọn B t Câu 11: A lần → tách: 30 = 28 + 2 A →Kể từ t = 0, sau 14T vật 56A, qua vị trí có li độ 28 lần quay lại trạng thái ban đầu: qua VTCB theo chiều dương, vật thêm lần sau:  Trong 1T vật qua vị trí có li độ A  A A  2  A A O Vậy tổng cộng quãng đường vật S = 56A + A + A  Khoảng thời gian vật là: ∆t = 14T + A 2 A A x A T T   43s → T = s 12 Tốc độ trung bình khoảng thời gian v tb  Vậy tốc độ trung bình vật chu kì : v tb(T) 56A  A  A  A  6,643 cm/s → A = cm S  t 43 4A   6,67 cm/s Chọn D T Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn : Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - ... vật dao động:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 – t1 = A  A A  2  A O A A 2 A A x  Vậy quãng đường vật 4A + 3,5A = 45 cm Chọn D Câu 20:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 – t1... O x A Quãng đường vật là: A  10 cm Chọn C Câu 28:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = 3T + 8T  Sau 3T vật 12A quay lại trạng thái t = 0:    vật dao động sau A cos 2 A 2T Quãng đường. .. T T T    , vật dao động: 8 A  A A  2  A O  Vậy quãng đường vật 56A + 2A + 2(A - A A 2 A A x A ) = 331,41 cm Chọn A Câu 22:  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t2 – t1 = 2T + 3T  Sau
- Xem thêm -

Xem thêm: QUÃNG ĐƯỜNG – THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG , QUÃNG ĐƯỜNG – THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay