ĐỌC đồ THỊ bài TOÁN lặp lại TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG (2)

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:08

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNGĐỌC ĐỒ THỊ - BÀI TOÁN LẶP LẠI TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG + BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Đọc đồ thị - tốn lặp lại trạng thái dao động” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Đọc Đồ Thị - Viết Phương Trình Dao ĐộngBài Tập Mẫu Ví Dụ 1: x (cm) Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ    2 A x  cos( t  ) cm B x  cos( t  ) cm 3 t (s) 11     C x  cos( t  )cm D x  cos( t  ) cm -4 6 Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… Ví Dụ 2: x (cm) Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời 10 gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ 2  2  t (s) 2,75 A x  10 cos( t  ) cm B x  10 cos( t  ) cm 3 3 4,25 2 2   C x  10 cos( t  ) cm D x  10 cos( t  ) cm -10 3 3 Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án …… Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ  Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ   A x  cos(2 t  )cm B x  cos(2 t  )cm 2  C x  cos(t  )cm D x  5cos t (cm) Câu 2: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ   A x  cos(2 t  )cm B x  cos(2 t  )cm 2  C x  cos( t  )cm D x  4cos t (cm) Câu 3: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ  A x  cos( t  ) cm B x  6cos(2t  ) cm C x  6cos t (cm) D x  6cos(t  ) cm Câu 4: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ 2   2 A x  8cos( t  ) cm B x  8cos( t  ) cm 3 3     C x  8cos( t  )cm D x  8cos( t  ) cm 3 3 x (cm) t (s) 0,5 -5 x (cm) t (s) -4 x (cm) 1.5 t (s) -6 x (cm) 5,5 -8 x (cm) Câu 5: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ  2 A x  cos( t  ) cm B x  cos(2 t  ) cm 3 12 2  C x  cos(t  ) cm D x  cos( t  ) cm -6 3 x (cm) Câu 6: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ  2  2 A x  cos( t  ) cm B x  cos( t  ) cm 3 -2  2   C x  cos( t  ) cm D x  cos( t  ) cm -4 6 x (cm) Câu 7: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ 2,5 2  A x  cos(t  ) cm B x  cos(t  ) cm 3 2  C x  cos(2 t  ) cm D x  cos(2 t  ) cm -5 3 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 t (s) - Trang | - t (s) t (s) t (s) Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ x (cm) Câu 8: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ 3 3 A x  8cos(2 t  ) cm B x  8cos(2 t  ) cm 4 4 3  -8 C x  8cos(5t  ) cm D x  8cos(3t  ) cm 4 x (cm) Câu 9: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời 10 gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ 2  2  A x  10 cos( t  ) cm B x  10 cos( t  ) cm 3 3 2 2   -10 C x  10 cos( t  ) cm D x  10 cos( t  ) cm 3 3 x (cm) Câu 10: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ 3,5 3  A x  cos(2 t  ) cm B x  cos(4 t  ) cm 6   -7 C x  cos(2 t  ) cm D x  cos(4 t  ) cm 6 Câu 11: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào x (cm) thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ 10  5 A x  10 cos(4 t  ) cm B x  10 cos(6 t  ) cm 3  C x  10 cos(6 t  ) cm D x  10 cos(4 t  ) cm 36 5 4 - 10 Câu 12 (CĐ-2013): Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện tích tụ điện mạch dao động LC lí tưởng có dạng hình vẽ Phương trình dao động điện tích tụ điện  107   A q  q cos  t  3  29 60 t (s) t (s) 2,75 4.25 t (s) 11 24 25 72 t (s)  107    B q  q cos  t  3   107   107     C q  q cos  D q  q cos  t  t  3 3   Câu 13 (ĐH-2014): Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện tức thời hai mạch i1 i2 biểu diễn hình vẽ Biểu thức i1 i2   A i1  8cos  2.103 .t    mA  ; i  6cos 2.103 .t    mA  2      B i1  8cos  2.103 t    mA  ; i  6cos 2.103 t  mA  2        C i1  8cos 2.103 .t  mA  ; i  6cos 2.103 .t    mA    D i1  8cos  2.103 .t    mA  ; i  6cos 2.103 .t    mA  2  Thực hỏi: tổng điện tích hai tụ điện hai mạch thời điểm có giá trị lớn ? 10 mC A mC B mC C mC D      Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12  - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Tuy nhiên, kiến thức tổng hợp dao động chưa học nên không cần làm ý này, dù phải xác định phương trình dao động i1 i2 làm học tổng hợp dao động tốn giải xong – đơn giản! Câu 14 (ĐH-2014): Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ).Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm có cảm kháng ZL 3ZL = 2ZC Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Biểu thức điện áp uAN uMB   A u AN  200cos 100t  V  ; u MB  100cos 100t    V  3    B u AN  200cos 100t  V  ; u MB  100cos 100t    V  4      C u AN  200cos  100t    V  ; uMB  100cos  100t    V  3      D u AN  200cos 100t  V  ; u MB  100cos 100t    V  3  Thực hỏi: Điện áp hiệu dụng hai điểm M N A 173 V B 122 V C 86 V D 102 V Tuy nhiên, kiến thức tổng hợp dao động chưa học nên không cần làm ý này! Nhưng dù phải đọc đồ thị phương trình dao động điện áp uAN uMB làm học tổng hợp dao động tốn giải xong – đơn giản! Câu 15(QG-2015): Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ A 4,0 s B 3,25 s C 3,75 s D 3,5 s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Dạng Xác Định Thời Điểm Vật Có Trạng Thái Xác Định Lần Thứ k  Bài Tập Mẫu Bài Toán Đặt Ra Vật dao động với phương trình: x  Acos(t  1 ) Kể từ thời điểm t, xác định thời điểm t mà vật có trạng thái (abc…) lần thứ k Phương Pháp:  Bước 1: Trạng thái vật dao động thời điểm t  Bước 2: Xác định xem chu kì, vật qua trạng thái (abc ) lần ? (Giả sử m lần)  Bước 3: Phân tách: k = n.m + k’ ( k'  m ; trường hợp k bội m, lấy k’ = m) Sau n chu kì kể từ thời điểm t, vật qua trạng thái (n.m) lần quay trạng thái t  Bước 4: Xác định khoảng thời gian ∆t từ vật có trạng thái t tới lúc có trạng thái (abc…) lần thứ k’ Có thể dùng trục phân bố thời gian vẽ đường tròn pha để xác định bước  Bước 5: Thời điểm cần tìm là: t’ = t + nT + ∆t Bài Tập Mẫu Ví dụ 1: 2   cm trục Ox Một vật dao động điều hòa với phương trình x  8cos  t    a) Kể từ t = 0, vật qua vị trí x = cm theo chiều dương lần thứ 1999 thời điểm ? b) Kể từ t = s, vật qua vị trí cân lần thứ 2017 thời điểm ? c) Kể từ t = 0, vật cách vị trí cân cm lần thứ 2016 thời điểm ? Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 2:   Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  2t   cm trục Ox 3  a) Kể từ t = 0, vật qua vị trí x = cm lần thứ thời điểm ? 23 b) Kể từ t = s, vật cách vị trí cân 10 cm lần thứ 10 thời điểm ? 43 c) Kể từ t = , vật cách vị trí cân cm chuyển động xa vị trí cân lần thứ 16 thời 12 điểm ? Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………… Chọn đáp án ……  Bài Tập Tự Luyện  Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x  cos(5t  ) (cm, s) Tính từ thời điểm t  0, chất điểm qua vị trí có li độ 3 cm theo chiều âm lần thứ hai thời điểm: A 0,40 s B 0,50 s C 0,60 s D 0,77 s  Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x  cos(5t  ) (cm, s) Tính từ thời điểm t  0, chất điểm qua vị trí có li độ 3 cm theo chiều âm lần thứ 2017 thời điểm là: A 402,5 s B 806,5 s C 423,5 s D 805,3 s  Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x  cos(5t  ) (cm, s) Tính từ thời điểm t  0, chất điểm qua vị trí có li độ 3 cm theo chiều dương lần thứ 2014 thời điểm là: A 402,6 s B 805,3 s C 402,5 s D 805,5 s  2t  Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ x  2   cm lần thứ vào thời điểm: A 10,60 s B 10,75 s C 10,25 s D 10,50 s  2t  Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí cân lần thứ   20 vào thời điểm: A 50,5 s B 27,75 s C 25,25 s D 29,25 s  2t     cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  4  x  2 cm lần thứ 2013 vào thời điểm: A 3019,625 s B 3019,250 s C 3020,625 s D 3020,750 s  2t  Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ x  2   cm lần thứ 2014 vào thời điểm: A 3019,625 s B 3019,250 s C 3020,625 s D 3020,750 s 2 Câu (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  cos t (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 thời điểm A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 6031 s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  cos DAO ĐỘNG CƠ 2 t (cm) (t tính s) Kể từ t = s, chất điểm qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2015 thời điểm A 3015 s B 6021,5 s C 3023,5 s D 6031 s   2 Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  cos  t   (x-cm; t-s) Kể từ t = 0, chất điểm 2  qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2014 thời điểm A 3020,75 s B 6030 s C 3016,25 s D 6031 s  2t  Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  cm lần   thứ 2017 vào thời điểm A t  2034,25s B t  3024,15s C t  3024,5s D t  3024,25s   Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  6cos  t   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ x = 4  cm lần thứ ba vào thời điểm: A 2,625 s B 2,125 s C 2,625 s D 1,125 s  10   t   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ x = Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  6cos  6  - cm lần thứ 1999 vào thời điểm: A 1289,35 s B 1295,65 s C 1199,15 s D 1197,35 s   2 Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  8cos  t   (x tính cm; t tính s) Kể 3  từ t = 10,5 s, chất điểm qua vị trí cân lần 2018 thời điểm A 3025,75 s B 3036,25 s C 3056,75 s D 3051,25 s 5   Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  3t   cm Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ hai vật   cách vị trí cân 2,5 cm A 5/18 s B 11/18 s C 1/9 s D 4/9 s 3   Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  3t   cm Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ tư vật   cách vị trí cân 2,5 cm A 11/18 B 17/36 s C 1/3 s D 2/3 s   Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10 cos  t   cm Kể từ t =  s  , chất điểm cách vị trí 6  cân cm lần thứ 2016 thời điểm A 1007,5 s B 1006,50 s C 1007,83 s D 502,50 s   Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos  5t   cm Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ 1999 vật 6  cách vị trí cân đoạn 2 cm là? A 199,817 s B 201,232 s C 199,93 s D 202,081 s   Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10 cos  t   cm Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ 2013 vật 6  cách vị trí cân đoạn cm là? A 1005, 75 s B 1005,50 s C 1006,50 s D 1002,50 s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ 11 5   Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  8cos  2t   cm Kể từ t = s, thời điểm lần thứ 2018   vật cách vị trí cân đoạn cm là? A 508,042 s B 506,375 s C 325,532 s D 213,29 s 2   Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  8cos  2t  (x tính cm; t tính s)   Khoảng thời gian từ lúc chất điểm qua vị trí cân lần thứ 1999 (kể từ t = 0) đến lúc chất điểm qua vị trí x = 4 cm lần thứ 2018 (kể từ t = 0) A 8,672 s B 8,833 s C 8,383 s D 7,923 s 3   Câu 22: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos  t   cm Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ vật   cách vị trí cân cm A 1,675 s B 2,75 s C 1,25 s D 4,75 s   2 Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  8cos  t   (x tính cm; t tính s) Kể 3  từ t = 11,125 s, chất điểm cách vị trí cân cm chuyển động xa vị trí cân lần thứ 15 thời điểm A 22,375 s B 33,5 s C 44,5 s D 55,25 s   Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  10 cos  t   cm (x tính cm; t tính s) 6  Kể từ t = 11,5 s, chất điểm cách vị trí cân cm chuyển động lại gần vị trí cân lần thứ 100 thời điểm A 111,42 s B 99,92 s C 97,08 s D 87,23 s   Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  10 cos  t   cm (x tính cm; t tính s) 6  Kể từ t = 0, chất điểm qua li độ x = cm lần thứ 13 thời điểm A 12,42 s B 13,92 s C 13,08 s D 12,02 s 5   Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  8cos  2t   cm (x tính cm; t tính s)   Kể từ t = 0, chất điểm cách vị trí cân cm lần thứ 138 thời điểm A 34,282 s B 37,352 s C 34,302 s D 32,232 s Câu 27: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào x (cm) thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Từ thời điểm 1,5 s đến thời điểm 5 1516 2,5 s, vật cách vị trí cân lần t (s) A 2013 B 2014 C 2015 D 2016 -5 Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... tổng hợp dao động chưa học nên không cần làm ý này! Nhưng dù phải đọc đồ thị phương trình dao động điện áp uAN uMB làm học tổng hợp dao động tốn giải xong – đơn giản! Câu 15(QG-2015): Đồ thị li... (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ  Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Một vật dao động điều hoà trục Ox Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ có dạng hình vẽ bên Phương trình dao động li độ   A x... lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Tuy nhiên, kiến thức tổng hợp dao động chưa học nên không cần làm ý này, dù phải xác định phương trình dao động i1 i2 làm học tổng hợp dao động tốn giải xong –
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỌC đồ THỊ bài TOÁN lặp lại TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG (2) , ĐỌC đồ THỊ bài TOÁN lặp lại TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay