ĐỌC đồ THỊ bài TOÁN lặp lại TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:08

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNGĐỌC ĐỒ THỊ - BÀI TOÁN LẶP LẠI TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG (ĐÁP ÁN - HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Đọc đồ thị - toán lặp lại trạng thái dao động” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Đọc Đồ Thị - Viết Phƣơng Trình Dao Động 01 D 02 B 03 D 04 D 05 B 11 B 12 C 13 A 14 A 15 D 06 A 07 D 08 C 09 C 10 B Câu 1: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Tại t = 0, vật có x = cm, tức biên dương  pha ban đầu   +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: 0,5  T  T   s       rad / s  Vậy phương trình dao động cần tìm x  5cos t (cm) Chọn D Câu 2: Phương trình dao động có dạng tổng qt là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm  +) Tại t = 0, vật qua VTCB theo chiều âm  pha ban đầu   +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có:  T    2  rad / s   Vậy phương trình dao động cần tìm x  cos(2 t  )cm Chọn B Câu 3: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Tại t = 0, x = -A, biên âm  pha ban đầu    +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: 1,5 s  T T   T  s      rad / s  Vậy phương trình dao động cần tìm x  6cos(t  ) cm Chọn D Câu 4: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm A  +) Tại t = 0, vật vị trí x   chuyển động theo chiều dương  pha ban đầu     rad  T T T  +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: 5,5     T   s      rad / s    Vậy phương trình dao động cần tìm x  8cos( t  ) cm Chọn D 3 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 5: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Tại t = 0, x =  A 2 ()  pha ban đầu   +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: Vậy phương trình dao động cần tìm x  cos(2 t  T T s    T  s    2  rad / s  12 2 ) cm Chọn B Câu 6: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Tại t = 0, x =  A 2 ()  pha ban đầu    +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: s  T T    T  12 s     rad / s  12  2 Vậy phương trình dao động cần tìm x  cos( t  ) cm Chọn A Câu 7: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Tại t = 0, x = A  ()  pha ban đầu   +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: T T T s     T  s      rad / s  12  Vậy phương trình dao động cần tìm x  cos(2 t  ) cm Chọn D Câu 8: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Tại t = 0, x =  A 3 ()  pha ban đầu    +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: Vậy phương trình dao động cần tìm x  8cos(5t  29 T T s   T   T  0,4 s    5  rad / s  60 12 3 ) cm Chọn C Câu 9: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) (*) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ T T 2   T  3 s     rad / s 4  +) Tại t = 2,75 s, vật VTCB chuyển động theo chiều âm  Pha dao động 2,75s   rad  2  4 2  Từ (*), ta có 2,75s  2,75         rad  3 2 2 Vậy phương trình dao động cần tìm x  10 cos( t  ) cm Chọn C 3 Câu 10: Phương trình dao động có dạng tổng qt là: x  Acos(t  ) (*) +) Sử dụng trục thời gian ta có: t2 – t1 = 4,25  2,75  Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Sử dụng trục thời gian ta có: t2 – t1 = +) Tại t = 11 T T     T  0,5  s       rad / s  24 12  s, vật VTCB chuyển động theo chiều âm  pha dao động    rad  s 6   Từ (*), ta có   4         rad  s 6  Vậy phương trình dao động cần tìm x  cos(4 t  ) cm Chọn B Câu 11: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) (*) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = 10 cm +) Sử dụng trục thời gian ta có: t2 – t1 = +) Tại t = 25 T T T      T   s       rad / s  72 36 12 A  s, x  ()  pha dao động    rad  s 36 36 Từ (*), ta có   6 36 s  5         rad  36 Vậy phương trình dao động cần tìm x  10 cos(6 t  5 ) cm Chọn B Câu 12: Phương trình dao động điện tích q  q cos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Tại t = 0, q = q0  ()  pha ban đầu   +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: T T 2  7.107 s    T  12.107 s     107  rad / s  7 12 12.10  107   Vậy phương trình dao động cần tìm q  q cos  t   Chọn C 3  Câu 13: Tương tự câu ý tới đơn vị i (trục i tính theo 10-3 A = mA, trục t tính theo 10-3 s) Câu 14: Tương tự câu ý tới đơn vị u (trục u tính theo 102 V = 100 V, trục t tính theo 10-3 s) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 15: Phương trình dao động vật là: x1  A1cos(1 t  1 ) x1  A2 cos(2 t  2 ) Từ đồ thị dễ thấy: +) Biên độ A1 = A2 = cm +) Tại t = 0, vật qua VTCB theo chiều dương  pha ban đầu 1  2    +) Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: T2 = 2T1 4  1   rad / s  T1 Xét vật dao động (1): 2,25 s  T1   T1  1,5 s  T2  s       rad / s   Vậy phương trình dao động vật x1  cos( 4  2  t  ) cm x  cos( t  ) cm 3  2   4 t  t   2k;k  Z  4  2  3 Khi hai vật gặp x1 = x2 → cos( t  ) = cos( t  )   3   t      t    2m;m  Z  3  t  3k  3s; 6s; 9s; 12s;  → thời điểm lần mà vật gặp 3,5 s Chọn D  t  0,5  m  0,5s; 1,5s; 2,5s; 3,5s; Dạng Xác Định Thời Điểm Vật Có Trạng Thái Xác Định Lần Thứ k 01 B 02 B 03 D 04 B 05 D 06 A 07 C 08 C 09 C 10 A 11 D 12 B 13 C 14 B 15 A 16 B 17 C 18 A 19 C 20 A 21 B 22 D 23 B 24 A 25 D 26 C 27 C Câu 1:  Tại t = 0:     A → x  ( ) A  A A  2  A O A A A 2 T A x T 12 A  Cứ sau chu kì, vật qua li độ 3 cm  (-)1 lần → tách: = + A () Thời gian T T T T thêm lần theo trục phân bố thời gian là:  → thời điểm cần tìm t’ = t + 1T +  = 0,5 s Chọn B 12 12 Tức kể từ t = 0, sau 1T vật qua li độ 3 cm (-) lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  Câu 2:  Tại t = 0:     A → x  ( ) A  A A  2  A O A A  Cứ sau chu kì, vật qua li độ 3 cm  (-)1 lần → tách: 2017 = 2016 + Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 A A 2 T A x T 12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ → Kể từ t = 0, sau 2016T vật qua li độ 3 cm (-) 2016 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 2016T + A () Thời T T  12 T T  = 806,5 s Chọn B 12 Câu 3:  Tại t = 0:     A → x  ( ) A  A A  2  A A O A x T T T 12 A A 2   A  Cứ sau chu kì, vật qua li độ 3 cm()  hay  ()  lần → tách: 2014 = 2013 +     → Kể từ t = 0, sau 2013T vật qua li độ 3 cm (+) 2013 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 2013T + A () Thời T T T   12 T T T   = 805,5 s Chọn D 12 Câu 4:  Tại t = 0:   → x  A A  A A  2  A A O A 2 A A x T T 12  A 3  Cứ sau chu kì, vật qua li độ 2 cm  hay   lần → tách: = +    → Kể từ t = 0, sau 3T vật qua li độ 2 cm lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  A Thời gian thêm T T  12 T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 3T +  = 10,75 s Chọn B 12 lần theo trục phân bố thời gian là: Câu 5:  Tại t = 0:   → x  A A  A A  2  T A T 12 O A A 2 A A x T  Cứ sau chu kì, vật qua VTCB lần → tách: 20 = 18 + Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ → Kể từ t = 0, sau 9T vật qua VTCB 18 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  A Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: T T T T  → Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 9T +  = 29,25 s Chọn D 4 Câu 6:  Tại t = 0:    A  () → x A  A A  2  A A O T  Cứ sau chu kì, vật qua x  2 ( hay  A 2 T A T A A ) lần → tách: 2013 = 2012 + → Kể từ t = 0, sau 1006T vật qua x  2 cm 2012 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1006T + x A () Thời T T T   T T T   = 3019,625 s Chọn A Câu 7:  Tại t = 0:   → x  A A  A A  2  A A O T  Cứ sau chu kì, vật qua x  2 cm ( hay T A 2 A A x T A ) lần → tách: 2014 = 2012 + 2 → Kể từ t = 0, sau 1006T vật qua x  2 cm 2012 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  A Thời gian T T T   T T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1006T +   = 3020,625 s Chọn C thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Câu 8:  Tại t = 0:   → x  A A  A A  2  A  Cứ sau chu kì, vật qua x  2 cm ( hay  A O A 2 A A x T A ) lần → tách: 2011 = 2010 + → Kể từ t = 0, sau 1005T vật qua x  2 cm 2010 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  A Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1005T + = 3016 s Chọn C 3 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 9:  Tại t = s: 1s  2 A → x   () A  A A  2 T  A O A A 2 A A x T  Cứ sau chu kì, vật qua x  cm ( hay A ) lần → tách: 2015 = 2014 + → Kể từ t = s, sau 1007T vật qua x  cm 2014 lần vật trở lại trạng thái t = s: x   thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1007T + A () Thời gian T T  T T T T  = + 1007T +  = 3023,5 s Chọn C 6 Câu 10:  → vật qua VTCB theo chiều âm A  Cứ sau chu kì, vật qua x  cm ( hay ) lần → tách: 2014 = 1006.2 + 2  Tại t = s:   → Kể từ t = 0, sau 1006 chu kì, vật qua vị trí x = cm 2012 lần trở lại trạng thái thời điểm ban đầu Sử dụng trục thời gian, ta xác định khoảng thời gian vật qua vị trí x = cm thêm lần O -6  Vậy thời điểm cần tìm t  1006T  x T T T    3020,75  s  Chọn A Câu 11:  Tại t = 0:   → x  A A  A A  2  A O A A 2 A A x T 12 A  Cứ sau chu kì, vật qua x  cm ( hay ) lần → tách: 2017 = 2016 + → Kể từ t = 0, sau 1008T vật qua x  cm 2016 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  A Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: T T Thời điểm cần tìm t’ = t + 1008T + = 3024,25 s Chọn D 12 12 Câu 12:  Tại t = 0:    A  () → x A  A A  2  A O A A 2 A A x T Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ  Cứ sau chu kì, vật qua x  6cm  A (biên dương) lần → tách: = + → Kể từ t = 0, sau 2T vật qua x  6cm  A lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  thêm lần theo trục phân bố thời gian là: A () Thời gian T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 2T + = 2,125 s Chọn B 8 Câu 13:  Tại t = 0:    A  () → x A  A A  2  A A O A 2 A x A T 12 T  Cứ sau chu kì, vật qua x  6cm  A (biên âm) lần → tách: 1999 = 1998 + → Kể từ t = 0, sau 1998T vật qua x  6cm  A 1998 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1998T + A () T T  12 T T  = 1199,15 s Chọn C 12 Câu 14:  Tại t = 10,5 s: 10,5s  A  2  22 2 A → x   () 10,5    3 3 A A  2  A A O T A 2 A A x T  Cứ sau chu kì, vật qua VTCB lần → tách: 2018 = 2016 + → Kể từ t = 10,5 s; sau 1008T vật qua VTCB 2016 lần vật trở lại trạng thái t = 10,5 s: x   gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 1007T + A () Thời T T  T T T T  = 10,5 + 1007T +  = 3036,25 s Chọn B 6 Câu 15:  Tại t = s:   A 5 ( ) → x A A A  2 T 12   A O A A 2 T  Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, vật cách VTCB 2,5 cm (tức vật qua vị trí cần tìm t’ = t + A A x A A  ) thời điểm 2 T T s Chọn A  = 12 18 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 16:  Tại t = s:    A 3 () → x A  A A  2  A A O T A 2 A x T T  Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, vật cách VTCB 2,5 cm (tức vật qua vị trí cần tìm t’ = t + A A A  ) thời điểm 2 T T T 17 s Chọn B   = 36 Câu 17:  Tại t = A   ( ) s:      → x  s 6 3 A  A A  2  A T A O A 2 A A x T T  Cứ chu kì, vật qua vị trí cách VTCB cm (x = ± cm) lần → tách: 2016 = 2012 + → Kể từ t = s , sau 503T vật qua vị trí cách VTCB cm 2012 lần vật trở lại trạng thái t = s: A T T T () Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là:   T T T T T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 503T +   = s + 503T +   = 1007,83 Chọn C 3 x Câu 18:  Tại t = 0:   A  ( ) → x A  A A  2 T  A T A O A 2 A A x T A ) lần → tách: 1999 = 1996 + A () Thời → Kể từ t = 0, sau 499T vật cách VTCB 2 cm1996 lần vật trở lại trạng thái t = s: x  T T T gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là:   T T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 499T +   = 199,817 Chọn A  Cứ chu kì, vật qua vị trí cách VTCB 2 cm (x = ± 2 cm =  Câu 19:  Tại t = 0:    A  () → x Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) A  A A  2  A O A DAO ĐỘNG CƠ A A 2 T A x T 12 A ) lần → tách: 2013 = 2012 + A () Thời → Kể từ t = 0, sau 503T vật cách VTCB cm 2012 lần vật trở lại trạng thái t = s: x  T T gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là:  12 T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 503T +  = 1006,5 Chọn C 12  Cứ chu kì, vật qua vị trí cách VTCB cm (x = ± cm =  Câu 20:  Tại t = 11 5  11  6,5  → x  0() s : 11  2  s 3 A  A A  2 T  A O A A 2 A A x T A ) lần → tách: 2018 = 2016 + 2 11 11 → Kể từ t = s, sau 504T vật cách VTCB cm 2016 lần vật trở lại trạng thái t = s: x  0() 3 T T Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là:  T T 11 T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 504T +  = + 504T +  = 508,042 Chọn A 8  Cứ chu kì, vật qua vị trí cách VTCB cm (x = ± cm =  Câu 21:  Chúng ta tính thời điểm vật có trạng thái nêu, khoảng thời gian cần tìm hiệu thời gian hai thời điểm này!  Tại t = 0s :   2 A → x   () A A A  2 T T T 12   A O A A 2 A A x T  Cứ chu kì, vật qua VTCB lần → tách: 1999 = 1998 + → Kể từ t = 0, sau 999T vật qua VTCB 1998 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x   lần theo trục phân bố thời gian là: A () Thời gian thêm T T  → thời điểm vật qua vị trí VTCB lần 1999 t1 = 999T + T T 11993 s  = 12  Cứ chu kì, vật qua x = 4 cm lần → tách: 2018 = 2016 + Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ → Kể từ t = 0, sau 1008T vật qua x = 4 cm 2016 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x   thêm lần theo trục phân bố thời gian là: A () Thời gian T T  12 → thời điểm vật qua vị trí x= 4 cm lần 2018 t2 = 1008T + T T  =1008,25 s 12  Vậy khoảng thời gian cần tìm là: ∆t = t2 – t1 = 8,833 s Chọn B Câu 22:  Tại t = 0:    A 3 () → x A  A A  2  A A O T A 2 A A x T  Cứ chu kì, vật qua vị trí cách VTCB cm (x = ± cm =  A , biên) lần → tách: = + → Kể từ t = 0, sau 2T vật cách VTCB cm lần vật trở lại trạng thái t = 0: x   thêm lần theo trục phân bố thời gian là: Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 2T + A () Thời gian T T  T T  = 4,75 s Chọn D Câu 23:  Tại t = 11,125: 11,125s  A  A 2  31  () 11,125    → x 3 4 A A  2  A A O A 2 A A x T T  Cứ chu kì, vật qua vị trí cách VTCB cm chuyển động xa VTCB [x = 4cm (+),x = −4cm(−)] lần → tách: 15 = 14 + → Kể từ t = 11,125, sau 7T vật cách VTCB cm chuyển động xa VTCB 14 lần vật trở lại trạng thái A T T () Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là:  T T T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 7T +  = 11,125 + 7T +  = 33,5 s Chọn B 8 t = 11,125s: x  Câu 24:  Tại t = 11,5: 11,5s  .11,5  A   34 2 A → x   ()   3 A A  2 T  A A O T A 2 A A x T  Cứ chu kì, vật qua vị trí cách VTCB cm chuyển động lại gần VTCB [x = cm (-),x = 5 (+)] lần → tách: 100 = 98 + Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 11 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ → Kể từ t = 11,5, sau 49T vật cách VTCB cm chuyển động lại gần VTCB 98 lần vật trở lại trạng thái A T T T () Thời gian thêm lần theo trục phân bố thời gian là:   T T T T T T Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 49T +   = 11,5 + 49T +   = 111,42 s Chọn B 8 t = 11,5s: x   Câu 25:  Tại t = 0:    A  () → x A  A A  2  A O 7cm → Kể từ t = 0, sau 6T vật qua li độ x = cm 12 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x  T  Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 6T + 12 T.arccos T.arccos 2 2 A x T 12 T.arccos 10 2  Cứ chu kì, vật qua li độ x = cm lần → tách: 13 = 12 + T  thêm lần theo trục phân bố thời gian là: 12 A A () Thời gian 10 10 = 12,02 s Chọn D Câu 26:  Tại t = 0:    A 5 () → x A  A -6cm 6cm O T T.arcsin A x 2  Cứ chu kì, vật cách VTCB cm (x = ±6 cm) lần → tách: 138 = 136 + → Kể từ t = 0, sau 34T vật cách VTCB cm 136 lần vật trở lại trạng thái t = 0: x   T thêm lần theo trục phân bố thời gian là:  Vậy thời điểm cần tìm t’ = t + 34T + T  T.arcsin 2 T.arcsin 2 A () Thời gian 8 = 34,302 s Chọn C Câu 27:    10 2 A → x   ()  2.1,5    3  Dễ dàng xác định phương trình dao động: x  5cos  t   Tại t = 1,5s: 1,5s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12  cm  - Trang | 12 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ 1516 5T  1,5  503T  A  Cứ chu kì, vật cách VTCB cm ( x   ) lần Do đó, kể từ t = 1,5s, sau 503T vật cách VTCB 2 A 5T cm 2012 lần quay lại trạng thái t = 1,5s: x   () , sau vật dao động tiếp sau: 2  Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t’ - t = A  Tức là, vật cách VTCB A A  2  A A O A 2 A A x thêm lần Vậy tổng 2015 lần! Chọn C Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn : Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 13 - ... Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 5: Phương trình dao động có dạng tổng quát là: x  Acos(t  ) Từ đồ thị ta có: +) Biên độ A = cm +) Tại t = 0, x =  A 2 ()  pha ban đầu   +) Từ đồ thị kết hợp... quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ → Kể từ t = 11,5, sau 49T vật cách VTCB cm chuyển động lại gần VTCB 98 lần vật trở lại trạng thái A T T T () Thời gian thêm lần theo trục... Từ đồ thị kết hợp với trục phân bố thời gian học ta có: s  T T    T  12 s     rad / s  12  2 Vậy phương trình dao động cần tìm x  cos( t  ) cm Chọn A Câu 7: Phương trình dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỌC đồ THỊ bài TOÁN lặp lại TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG , ĐỌC đồ THỊ bài TOÁN lặp lại TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay