HIỂU ĐƯỜNG TRÒN PHA xác ĐỊNH TRỤC PHÂN bố THỜI GIAN

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:08

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ HIỂU ĐƯỜNG TRÒN PHA XÁC ĐỊNH TRỤC PHÂN BỐ THỜI GIAN (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Hiểu đường tròn pha xác định trục phân bố thời gian” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án 01 D 02 D 03 B 04 C 05 B 06 A 07 A 08 B 09 B 10 C 11 A 12 C 13 D 14 B 15 D 16 D 17 C 18 B 19 C 20 A 21 B 22 C 23 A 24 A 25 A 26 A 27 C 28 C 29 A 30 D  A A  2 Câu 5: A  A A O A 2 A x A T 12 T Theo trục phân bố thời gian, thời điểm cần tìm t = T T T   Chọn B 12 Câu 6: Tại t = 0, φ =   A → x  () Ta có diễn biến dao động trục phân bố thời gian: A  A A  2  A A O T Vậy thời điểm cần tìm là: t = Câu 7: A  A A  2 A 2 T A A x A 2 A A x T T T T 2T     0,23 s Chọn A 6  A A O T 12 T Vậy thời điểm cần tìm là: t = T T 7T    1,75 s Chọn A 12 12 Câu 8: A  A A  2 T Vậy thời điểm cần tìm là: t = Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12  A A O T A 2 A A x T T T T 23T 23     s Chọn B 24 12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 9: A  A A  2  A A O T A 2 A x A T Khoảng thời gian ngắn cần tìm là: ∆t = T T T    s Chọn B 6 12 Câu 11: ∆t1 = T T ; ∆t2 = Vậy ∆t1 = 0,5∆t2 Chọn A 12 Câu 12: A  A A  2  A A O T Khoảng thời gian ngắn là: ∆t = A 2 A x A T T T T T    1,7 s  T = 2,4 s Chọn C Câu 13: T = 0,25 s → T = s Chọn D ∆t = Câu 14: T = s → T = s Chọn B ∆t = Câu 15: T  s Chọn D 30 ∆t = Câu 17: A t   A A  2  A A O A 2 T t1  T t1  T x A t  Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật cách VTCB 0,5A t1  gian ngắn cần tìm A T T T t  , khoảng thời T Chọn C Câu 18: A t   A A  2  A O 2T A 2 A x A t  Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có li độ 0,5A t1  gian ngắn cần tìm A T T 2T t  , khoảng thời 3 T Chọn B Câu 19: Tương tự 17 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 20: A t   A A  2  A A O A 2 T t  T t  T Dễ thấy sau t  A x A t  T A T  A Vậy T = 0,2 s → f = Hz Chọn A vật cách VTCB đoạn d = Câu 21: Theo 20, sau t1  Dễ thấy, sau t1  A T vật lại cách VTCB đoạn d1 = T vật lại biến, tức cách VTCB đoạn d2 = A Vậy Δt1 = 0,5Δt2 Chọn B Câu 22: Biên độ A = cm Dễ thấy: t = T T  = 2,5 s → T = 3,75 s Vậy phút = 120 s, số dao động toàn phần vật thực 120  32 Chọn C 3,75 Câu 23: Tương tự ví dụ video giảng 1 T A s → t  s  Do đó, theo trục phân bố thời gian x = -3 cm =   A  cm A 2 Ban đầu, t = 0, vật có x =  (-) → pha ban đầu φ = Ta có T = Chọn A Câu 24: T = 0,5(s) → ω = 4π rad/s ∆t = 0,375 (s) = 3T/4 Theo trục phân bố thời gian, dễ dàng thấy x = - cm =  Tại t = 0, vật có x =  A → A  cm A 3 (+) → pha ban đầu    Chọn A Câu 25: Sử dụng công thức học khoảng thời gian vật dao động VTCB li độ x không đặc biệt là: t 0x x x arcsin   T.arcsin   A  A  Chọn A   2 Câu 26: Sử dụng công thức học khoảng thời gian vật dao động biên li độ x không đặc biệt là: x x arccos   T.arccos   A  A  Chọn A t Biªn x  2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 27: Cách - sử dụng công thức học khoảng thời gian vật dao động VTCB li độ x không đặc biệt là: x x arcsin   T.arcsin   A A  2 T.arcsin  0,6  P1 T.arcsin 0,8 P2 T  T  2 2 2 Cách - sử dụng đường tròn pha, thấy khoảng thời gian vật từ vị trí 0,6A đến vị trí -0,8A khoảng thời gian điểm pha chạy từ P1 đến  T P2 Mà (0,6A)2 + (0,8A)2 = A2 → P → Δt = P2  Chọn C → Thời gian cần tìm :   Câu 28: A A O Khoảng thời gian cần tìm là: t  t O15cm  t O 10cm  T -0,8A 3A 0,6A O A x A 15 20  T  0,155 s Chọn C 2 12 A O Khoảng thời gian cần tìm là: t  t1020cm  t A 15cm -A arcsin Câu 29: A (+) φ T   3A T.arccos 2 A x 15 20  0,845 s Chọn A Câu 30: A 4cm O Khoảng thời gian cần tìm là: t  t 4 O  t OA  t A 6  6cm A x T.arccos T 10   10  0, 463 s 2 2 T.arsin Chọn D Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - x ... theo trục phân bố thời gian x = -3 cm =   A  cm A 2 Ban đầu, t = 0, vật có x =  (-) → pha ban đầu φ = Ta có T = Chọn A Câu 24: T = 0,5(s) → ω = 4π rad/s ∆t = 0,375 (s) = 3T/4 Theo trục phân. .. tròn pha, thấy khoảng thời gian vật từ vị trí 0,6A đến vị trí -0,8A khoảng thời gian điểm pha chạy từ P1 đến  T P2 Mà (0,6A)2 + (0,8A)2 = A2 → P → Δt = P2  Chọn C → Thời gian cần tìm :   Câu... 3T/4 Theo trục phân bố thời gian, dễ dàng thấy x = - cm =  Tại t = 0, vật có x =  A → A  cm A 3 (+) → pha ban đầu    Chọn A Câu 25: Sử dụng công thức học khoảng thời gian vật dao động VTCB
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỂU ĐƯỜNG TRÒN PHA xác ĐỊNH TRỤC PHÂN bố THỜI GIAN , HIỂU ĐƯỜNG TRÒN PHA xác ĐỊNH TRỤC PHÂN bố THỜI GIAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay