PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG – PHA và TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:08

Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNGPHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG PHA TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Phương trình dao động pha trạng thái dao động” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án 01 B 02 D 03 B 04 B 05 B 06 D 07 A 08 C 09 C 10 C 11 A 12 C 13 A 14 C 15 B 16 C 17 D 18 A 19 B 20 D 21 A 22 B 23 A 24 A 25 B 26 A 27 D 28 B 29 C 30 C 31 D 32 A 33 C 34 B 35 A 36 B 37 B 38 A 39 A 40 B 41 D 42 A 43 C 44 C 45 A 46 C 47 A Câu 9(ĐH-2013): Quỹ đạo dao động điều hòa L = 2A → A = cm Chọn C Câu 10: Quỹ đạo chuyển động vật L = 2A = cm Chọn C Câu 11: 2016  Hz Chọn A Tần số dao động f  1008 Câu 12:  A Gốc thời gian hay t = 0, pha dao động vật     x   1,5 cm (+) Chọn C Câu 13:   Đưa phương trình dao động dạng chuẩn tắc; áp dụng công thức: sina  cos  a   ta được: 2   5    x  3sin  2t    3cos  2t   3    → Gốc thời gian hay t = 0, pha dao động φ =  5 A x  1,5 cm (+) Chọn A Câu 14: Gốc thời gian hay t = 0, pha dao động    A  x =5 (+) Chọn C Câu 15: Gốc thời gian hay t = 0, pha dao động    A (-) Chọn B  x Câu 16: Tại thời điểm pha dao động t  2 A x =  cm (-) Chọn C Câu 17 (CĐ-2008):  Chuyển dạng chuẩn tắc: x = Asinωt= A cos(t  )  Tại t = 0, pha dao động     Vật qua VTCB theo chiều dương Chọn D Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 18 (CĐ-2009): Lúc t = 0, pha dao động    A x  2() Chọn A Câu 19: Đưa phương trình dao động dạng chuẩn tắc: Tại t = 2,5 s: pha dao động 2,5s   x  10cos(2t  )  10cos(2t  ) 3  2 2 A  2.2,5   4    x   ()   cm (-) Chọn B 3 Câu 20: Đưa phương trình dao động dạng chuẩn tắc: x  5sin(t  Taị t = 0, pha dao động φ = 5 4 2 )  5cos(t  )  5cos(t  ) cm 3 2 A  vật có li độ x    2,5 (-) Chọn D Câu 21:  Đưa phương trình dao động dạng chuẩn tắc: x  10cos(2 t  )  29 5 A   x Pha dao động vật t = 2,5 s 2,5s  .2,5    5 cm (-) Chọn A 6 Câu 22:   Đưa phương trình dao động dạng chuẩn tắc: x  cos(t  )  cos(t  ) cm Chọn B 3 Câu 23: Pha dao động thời điểm t: t  t   hàm bậc thời điểm t Chọn A Câu 24: 3 x  3,09 cm  A cos  A  10 cm Chọn A Câu 25 (CĐ-2013):  Tần số góc:   f  20 rad/s  Tại thời điểm t = 0, vật có li độ cm = A, biên dương → φ = Chọn B Câu 26:  Biên độ: A = L = cm 2  2 rad/s T  Tại thời điểm t = 0, vật có li độ − cm = − A, biên âm → pha dao động ban đầu    Chọn A Câu 27 (ĐH-2013): 2    T   Tại thời điểm t = s, vật qua VTCB theo chiều dương → pha dao động ban đầu    Chọn D Câu 28:  Biên độ: A = cm  Tần số góc ω =  2f  4  rad / s     Tại t = 0: x = cm = A  theo chiều âm → φ = Chọn B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 29:  Biên độ: A = cm  Tần số góc ω =  2f  4  rad / s   Tại t = 0: x = - 3 cm = 5 A theo chiều dương → φ = Chọn C Câu 30:  Biên độ: A = cm 7,85 2 2.3,14  0,175  s  → Tần số góc ω =  Chu kì T =   20  rad / s  50 T 0,175  Tại t = 0: x = 3 cm =  A theo chiều (-) → φ = Chọn C Câu 31:  Biên độ: A = cm  Tần số góc ω = π (rad/s) A 2 theo chiều (-) → φ = 2 5  x = 4cos(πt + ) = 4sin(πt ) (cm) Chọn D Câu 32:  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = πt + φ  Tại t = 2,5 s: x = A → ϕ2,5 = 2,5π + φ = → φ = - 2,5π ≡ -0,5π → Thời điểm ban đầu vật qua VTCB theo chiều (+) Chọn A Câu 33: 4  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = t+φ 4 14  2  Tại t = 3,5 s: x = A → ϕ3,5 = 3,5 + φ = → φ = − ≡− 3 → Thời điểm ban đầu vật qua li độ −0,5A theo chiều (+) Chọn C Câu 34:  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = πt + φ 3  Tại t = 4,25 s: x = −A → ϕ4,25 = 4,25π + φ = π → φ = −3,25π ≡  Tại t = 0: x = - cm = - → Thời điểm ban đầu vật qua li độ A theo chiều (−) Chọn B Câu 35:  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = πt + φ  Tại t = s : x = (+) → ϕ1 = π + φ = −0,5π → φ = −1,5π ≡ 0,5π Chọn A Câu 36:  Biên độ: A = cm 2    rad / s   Tần số góc ω = T  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = 4πt + φ Tại t = 0,25 s : x = -2,5cm (-) → ϕ1 = 4π.0,25 + φ = 2π/3 → φ = -π/3   → x  5cos(4 t  )  5sin(4 t  ) cm Chọn B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 37:  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = 2πt + φ A  Tại t = 2,875 s : x = (-) → ϕ2,875 = 2π.2,875 + φ = 0,25π → φ = - 5,5π ≡ 0,5π Chọn B Câu 38:  Biên độ: A = cm 2   /  rad / s   Tần số góc ω = T  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = (2π/3)t + φ →Tại t = 8,5 s : x = cm (-) → ϕ8,5s = (2π/3).8,5 + φ = π/3 → φ = -16π/3 = 2 / Chọn A Câu 39:   Pha dao động thời điểm t: ϕt = t + φ = 2πt + φ  Chọn gốc thời gian lúc 10 00 phút 04 giây; đó, lúc 59 phút 30 giây thời điểm t = -34 s! A   Tại t = - 34 s : x = (+) → ϕ-34 = -34 + φ = - → φ = - 11π ≡ π ≡ - π 3 Chọn A Câu 40: 2  Pha dao động thời điểm t: ϕt = t + φ = 2πt + φ A 2  2  Tại t = 17,5 s : x = (+) → ϕ17,5 = 17,5 + φ = - → φ = - 12π ≡ → ϕt = t 3 2 14  2 → Tại t = s: ϕ7 = = ≡ : x = −0,5A theo chiều (-) Chọn B 3 Câu 41:  A = 5cm 4  T = 1,5 s →   rad/s 4  Pha dao động thời điểm t: ϕt = ωt + φ = t+φ A 4  4  Tại t = 6,25 s : x = (+) → ϕ6,25 = 6,25 + φ = − → φ = − 2π/3 → ϕt = t − 2π/3 3 4 2 17 5 A 5  → Tại t = 2,625s: ϕ2,625s = 2,625 − = → x  (-)  6 3 2 Chọn D Câu 42:  Vật qua vị trí cân ứng với pha:    k ( k  Z) Chọn A Câu 43: Vật biên ứng với pha dao động   k (k  Z) Chọn C Câu 44: A 2  2k (k  Z) Chọn C Vật có li độ  ứng với pha dao động    Câu 45:   Pha dao động thời điểm t: ϕt = 10πt + A   1 k  Thời điểm t: x = → ϕt = 10πt + = ± + 2kπ → t  (  )  Chọn A 10 2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 46:  Pha dao động thời điểm t: ϕt = 2πt  Vật biên x =  A → ϕt = 2πt -   k = kπ → t   Chọn C Câu 47:  ) = 4cos(4πt π)  Pha dao động thời điểm t: ϕt = 4πt π A 2 k  Thời điểm t: x =  (+) → ϕt = 4πt π = + 2kπ → t   ; k số nguyên 12 2 Chọn A  Đưa dạng chuẩn tắc: x = 4sin(4πt Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... với pha:    k ( k  Z) Chọn A Câu 43: Vật biên ứng với pha dao động   k (k  Z) Chọn C Câu 44: A 2  2k (k  Z) Chọn C Vật có li độ  ứng với pha dao động    Câu 45:   Pha dao động. .. phương trình dao động dạng chuẩn tắc: x  5sin(t  Taị t = 0, pha dao động φ = 5 4 2 )  5cos(t  )  5cos(t  ) cm 3 2 A  vật có li độ x    2,5 (-) Chọn D Câu 21:  Đưa phương trình dao. .. phương trình dao động dạng chuẩn tắc: x  10cos(2 t  )  29 5 A   x Pha dao động vật t = 2,5 s 2,5s  .2,5    5 cm (-) Chọn A 6 Câu 22:   Đưa phương trình dao động dạng chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG – PHA và TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG , PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG – PHA và TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay