CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LÒ XO VÀ CON LẮC ĐƠN (ĐÁP ÁN HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:53

Dạng 1. Chu Kì – Tần Số Con Lắc Lò Xo01. B 02. C 03. A 04. A 05. B 06. B 07. B 08. D 09. D 10. A11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. D 17. B 18. B 19. B 20. C21. D 22. B 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. C31. B 32. CCâu 7:T = 0,5 s22m k.T 2 mk 4    625 g. Chọn B.Câu 8:T = 1 s22m m.4 2 kk T    20 Nm. Chọn D.Câu 9:1 k f2 m→ m tăng 9 lần thì f giảm đi 3 lần. Chọn D.Câu 10:mT 2k → m tăng 16 lần thì T tăng lên 4 lần. Chọn A.Câu 11:1 k f2 m→ k tăng 4 lần thì f tăng lên 2 lần. Chọn C.Câu 12:mT 2k → k giảm 25 lần thì T tăng lên 5 lần. Chọn C.Câu 13:mT 2k → k, m cùng giảm đi 3 lần thì T không đổi. Chọn B.Câu 14:mT 2k → k giảm 25 lần, m tăng 4 lần thìmktăng 100 lần, do đó T tăng 10 lần. Chọn A.Câu 15:m2 s 2k 2 mmm 0,21 2,2 m 0,212,2 s = 2k           1 kg. Chọn B.CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LÒ XO VÀ CON LẮC ĐƠN(ĐÁP ÁN HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN)GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀĐây là tài liệu đi kèm theo bài giảng “Chu kì, tần số con lắc lò xo và con lắc đơn” thuộc khóa học PENC: Môn Vật lí(Thầy Đỗ Ngọc Hà). Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi bài giảng với tài liệu bài giảng trước khi làmbài tập tự luyện và so sánh với đáp án này.Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ.Tổng đài tư vấn: 1900 585812 Trang | 2 Câu 16:t m 260 k 5 m 5 mmt m 0,44 6 m 0,44 6 m 0,44= 250 k             Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LỊ XO CON LẮC ĐƠN (ĐÁP ÁN - HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC Đây tài liệu kèm theo giảng “Chu kì, tần số lắc xo lắc đơn” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Con lắc xo Dạng Chu Kì – Tần Số Con Lắc Xo 01 B 02 C 03 A 04 A 05 B 06 B 07 B 08 D 09 D 10 A 11 C 12 C 13 B 14 A 15 B 16 D 17 B 18 B 19 B 20 C 21 D 22 B 23 B 24 D 25 C 26 C 27 B 28 B 29 B 30 C 31 B 32 C Câu 7: T = 0,5 s  2 m k.T m  625 g Chọn B k 2 Câu 8: T = s  2 m m.42 k  20 N/m Chọn D k T2 Câu 9: f k → m tăng lần f giảm lần Chọn D 2 m Câu 10: T  2 m → m tăng 16 lần T tăng lên lần Chọn A k Câu 11: f k → k tăng lần f tăng lên lần Chọn C 2 m Câu 12: T  2 m → k giảm 25 lần T tăng lên lần Chọn C k Câu 13: T  2 m → k, m giảm lần T khơng đổi Chọn B k Câu 14: T  2 m m → k giảm 25 lần, m tăng lần tăng 100 lần, T tăng 10 lần Chọn A k k Câu 15:   m    m  kg Chọn B  m  0,21 m  0,21  2,2 2,2 s = 2  k 2 s  2 m k Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 16:   m m     m  kg Chọn D   m  0, 44 m  0, 44 t m  0, 44   = 2  50 k  t m  2 60 k Câu 17:   x 0,8   x  20 Chọn B   0,2 t 0,8  0,6  10  = 2  x k  t 0,8  2 10 k Câu 18: Độ cứng k xo khơng thay đổi, từ T  2 m → T m k  T2  m  1   2 2 T2  m1   T2  m   T  T1  T2 Chọn B   T  m1  m  T  m1  m  T1  m1 Câu 19: Độ cứng k xo khơng thay đổi, từ T  2 m → T m k  T2  m  1   2 2 T2  m1   T2  m   T  T1  T2 Chọn B   T  m1  m  T  m1  m  T1  m1 Câu 20:     m  kg Chọn C 2 m m 0,5 s = 2 k  1 s  2 k Câu 21: Áp dụng công thức 18: T  T12  T22 = s Chọn D Câu 22: T  2 m1  m2  0,5  m1  m  2,5 kg (*) 40 t T1 20 m1    4m1  m Từ (*) → m1  0,5 kg; m  kg Chọn B  t T2 m2 10 Câu 23: Áp dụng công thức 18 + 19: T  T12  T22  T1  T  T22 = 0,3 s Chọn B Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 24: Áp dụng công thức 18 + 19: T32  T12  T22  s  T12  T22  25    T1  17  4,123 s; T2  2  2,83 s Chọn D T42  T12  T22  s  T1  T2   Câu 25: Độ cứng k xo khơng thay đổi, từ T  2 m → T m k  2T  2m  1   2 2 T1  m1   T2  m   T  2T1  T2  T  2,26 s Chọn C   T  2m1  m  T  2m1  m  T1  m1 Câu 26: Độ cứng k xo khơng thay đổi, từ T  2 m → T m k  2T  2m  1   2 2 T1  m1   4,5T2  4,5m   T  2T1  4,5T2  T  s  f = Hz Chọn C   T  2m1  4,5m  T  2m1  4,5m  T1  m1 Câu 27: Vật nặng khối lượng m không thay đổi, từ T  2 m → T k k      k1  3k1 2   T1  T1      1  T2     k2    2k      T  0,86 s Chọn B k2 T1 T2  T2  T2  T    1  3k1  2k   3k1  2k   T  2  T  3k1  2k  T T1  k1 Câu 28: Ban đầu ta có xo chiều dài tự nhiên  độ cứng k 0 độ cứng k’  Tích chiều dài tự nhiên độ cứng không đổi, đó:  k  k '  k '  4k Chọn B Sau cắt, xo giống có chiều dài tự nhiên Câu 28: Ln có: k1 01  k  02  k1  0, 4k Chọn B Câu 30: m  k1  k2   01   T  s Chọn C   k1  02 m  T T =  k  2 s  2 Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 31: Khối lượng m không đổi, từ T  2 m → T   (độ cứng tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên) k k  T2    1   2 2 T2     T2  1   T  4T1  9T2  s Chọn B   T  41  9  T  41  9  T1  1 Câu 32: Chữa video giảng! Chọn C Dạng Chu Kì – Tần Số Con Lắc Đơn 01 D 02 C 03 A 04 D 05 B 06 B 07 A 08 B 09 B 10 B 11 B 12 C 13 D 14 C 15 D 16 C 17 B 18 B 19 C 20 B 21 D 22 C 23 C 24 B 25 B 26 C 27 C 28 A 29 C 30 D Câu 6:  g g     62,5 cm Chọn B   Câu 7: gG M R  h  lên cao (h tăng) gia tốc rơi tự giảm → f  g giảm theo Chọn A 2  Câu 8:         m Chọn B    0,21   0,21  2,2 2,2 s = 2 g  2 s  2  g Câu 9:    39   39       152,1 cm Chọn B    0,079 40   0, 44 t   0,079  40  = 2  39 g   t   2 40 g Câu 10: t 0,1   2  20 g  0,1    40 cm Chọn B   2 2  t  = 2 10 g   Câu 11:   1,2  10   '  97,2 cm Vậy phải giảm 120 – 97,2 = 22,8 cm Chọn B   ' '  90%T= 2 g  T   1,2 g Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 12:    T'    1,21  T '  1,1T = 110%T  Chu kì tăng 10% Chọn C T 121%  T '=  g   g T   Câu 13: T  2  , chiều dài giảm 44 cm, chu kì giảm: g T  0,  2 → T  2   0, 44    0, 44  2  0,  2    0,    0, 44    1, 44 m g g g   2, s Chọn D g Câu 14: f g → chiều dài giảm lần chu kì tăng lần Chọn C 2  Câu 15:   x 0,9   x  15 Chọn D   0, t 0,9  0,5  10  = 2  x g   t 0,9  2 10 g Câu 16: T1   1     Chọn C T2 2 2 Câu 17:   81  T'  T '  0,9T = 90%T → Chu kì giảm 10% Chọn B   T 100 81%  T '=  g  T    g Câu 18: Độ cứng k xo khơng thay đổi, từ T    → T  g  T2    1   2 2 T2  1   T2     T  T1  T2 Chọn B   T  1    T  1    T1  1 Câu 19: Áp dụng công thức câu 18: T  T12  T22  s Chọn C Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 20: Độ cứng k xo không thay đổi, từ T    → T  g  T2    1   2 2 T2  1   T2     T  T1  T2 Chọn B   T  1    T  1    T1  1 Câu 21: Áp dụng công thức câu 18: T  T12  T22  s Chọn D Câu 22: Độ cứng k xo khơng thay đổi, từ T    → T  g  2T  2  1    2 2 T2  1   4,5T2  4,5   T  2T1  4,5T2  T  s Chọn C   T  21  4,5  T  21  4,5   T1  1 Câu 23: 1    164 cm *    t  2  g  1  16  25 , vào (*) → 1  100 cm;   64 cm Chọn C   2 2  t   2 g   Câu 24:     20     0,5 m Chọn C    0,32 t   0,32  12   2 20 g   t   2 12 g Câu 25: 1    16 cm *    t  2  10 g  1  251  9 , vào (*) → 1  90 cm;   250 cm Chọn B   2   10 t   2 g   Câu 26: TCL §  TCLLX   m   m  0,5 kg Chọn C g k Câu 27:   gB  2,01   gB  0,99g A  99%g A → giảm 1% Chọn C  gA 201     2 100 gB  2s  2  gA Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 28:   M R  G R g  Th g R  h R   T  s Chọn A      h M gh R R   G Th  2 R  h g h  3s  2 Câu 29: M   G 2s  2  R   gR  gR R   T      T  2,25 s Chọn C    M gR   G T   R  gR   R      Câu 30:   M  G 2T § g T §  TMT gT § RT §     TMT  4,62 s Chọn D  M MT 3,7 1,9 gMT   G  2 R MT  gMT  1,9s  2 TMT Giáo viên: Đỗ Ngọc Nguồn Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... Ban đầu ta có lò xo chiều dài tự nhiên  độ cứng k 0 độ cứng k’  Tích chiều dài tự nhiên độ cứng không đổi, đó:  k  k '  k '  4k Chọn B Sau cắt, lò xo giống có chiều dài tự nhiên Câu 28:...   T  41  9  T  41  9  T1  1 Câu 32: Chữa video giảng! Chọn C Dạng Chu Kì – Tần Số Con Lắc Đơn 01 D 02 C 03 A 04 D 05 B 06 B 07 A 08 B 09 B 10 B 11 B 12 C 13 D 14 C 15 D 16 C... - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 20: Độ cứng k lò xo khơng thay đổi, từ T    → T  g
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LÒ XO VÀ CON LẮC ĐƠN (ĐÁP ÁN HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ, CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LÒ XO VÀ CON LẮC ĐƠN (ĐÁP ÁN HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay